Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget

(Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikkekvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere, ændring af klageregler m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 466 af 18. maj 2011, § 2 i lov nr. 576 af 18. juni 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 6 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte elhandelsvirksomheder til at give deres forbrugere faktureringsoplysninger og adgang til forbrugsoplysninger, herunder om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr.«

2. I § 8, stk. 1, indsættes efter », medmindre«: »omkostningerne er finansieret af statsmidler, jf. stk. 6, eller«.

3. I § 8, stk. 1, nr. 2, udgår »§ 9 b,«.

4. I § 8 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Svarende til en bevilling afsat på finansloven afholder staten en del af de kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre offentlige forpligtelser omfattet af stk. 1, nr. 1-5. Statsmidler afsat til dækning af omkostninger omfattet af 1. pkt. udbetales månedligt til Energinet.dk. Energinet.dk fordeler statsmidlerne ligeligt over året i forbindelse med den opgørelse af omkostninger, der er nævnt i stk. 5.«

5. Overskriften før § 9 b ophæves.

6. § 9 b ophæves.

7. I § 22, stk. 1, nr. 6, ændres »årlige informationer om dennes elforbrug« til: »informationer om sit faktiske elforbrug og faktiske aktuelle priser mindst en gang årligt«.

8. I § 22, stk. 4, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1-3, herunder«: »regler om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr,«.

9. I § 28, stk. 2, nr. 13, udgår »og kompensation for CO2-afgift ifølge § 9 b«.

10. I § 31, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »gælder dog ikke«: »i forhold til en netvirksomhed«.

11. § 89, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energinet.dk efter § 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 4, og § 8, stk. 5, jf. § 9.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministerens og Energitilsynets afgørelser nævnt i stk. 1 og Energinet.dk’s afgørelser nævnt i stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4. Energitilsynets afgørelser om certificering, jf. § 19 d, kan alene indbringes for Energiklagenævnet, hvis Energitilsynet afslår certificeringen.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

12. § 89 affattes således:

»§ 89. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og bygningsministeren eller af Energitilsynet efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven. Med de indskrænkninger, der følger af Europa-Kommissionens beføjelser, behandler Energiklagenævnet klager over afgørelser truffet af klima-, energi- og bygningsministeren eller Energitilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling. Energiklagenævnet behandler ligeledes klager over afgørelser truffet af Energitilsynet efter Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne.

Stk. 2. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af Energinet.dk efter § 8, stk. 5, jf. § 8, stk. 1, nr. 4, § 8, stk. 5, jf. § 9, og § 58 c og regler udstedt i henhold til § 58 c.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministerens og Energitilsynets afgørelser nævnt i stk. 1 og Energinet.dk’s afgørelser nævnt i stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end Energiklagenævnet. Afgørelserne kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4. Energitilsynets afgørelser om certificering, jf. § 19 d, kan alene indbringes for Energiklagenævnet, hvis Energitilsynet afslår certificeringen.

Stk. 5. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 6. Energiklagenævnets formand kan efter nærmere aftale med nævnet træffe afgørelse på nævnets vegne i sager, der behandles efter denne lov eller regler udstedt i henhold til loven.

Stk. 7. Søgsmål til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter loven eller de regler, der udstedes efter loven, skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog fra bekendtgørelsen.«

§ 2

I lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 25. november 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 466 af 18. maj 2011 og § 2 i lov nr. 633 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 7 a indsættes:

»§ 7 b. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler med henblik på at forpligte naturgasleverandører til at give deres forbrugere faktureringsoplysninger og adgang til forbrugsoplysninger, herunder om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr.«

2. § 9, stk. 4-6, ophæves.

3. I § 14, stk. 1, nr. 3, ændres »årlige informationer om sit naturgasforbrug« til: »informationer om sit faktiske naturgasforbrug og faktiske aktuelle priser mindst en gang årligt«.

4. I § 14, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1, herunder«: »regler om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr,«.

5. I § 35 c indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Staten afholder inden for en bevillingsramme fastsat på finansloven udgifterne til pristillæg efter stk. 1-6 og 8 og omkostningerne forbundet med administration heraf.«

§ 3

I lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 28 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »årlige informationer om sit varmeforbrug« til: »informationer om sit faktiske varmeforbrug og faktiske aktuelle priser mindst en gang årligt«.

2. § 28 a, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Klima-, energi-, og bygningsministeren kan fastsætte regler om gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1, herunder regler om forbrugernes ret til at modtage oplysningerne flere gange årligt, elektronisk, og uden at der opkræves særskilt gebyr.«

§ 4

I lov nr. 607 af 12. juni 2013 om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 5. Tilsagn om tilskud kan betinges af, at ansøgeren får udført et energisyn til brug for dokumentation af, at det ansøgte projekt er energieffektivt, herunder at dette energisyn udarbejdes af en ekspert som defineret i regler udstedt i medfør af kapitel 5 i lov om fremme af besparelser i energiforbruget.

Stk. 6. Støtte til energisyn kan ikke gives til de dele af et energisyn, som er omfattet af lov om fremme af besparelser i energiforbruget.«

Stk. 6-11 bliver herefter stk. 7-12.

2. I § 4, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Ministeren kan desuden fastsætte regler om offentliggørelse af oplysninger om tilskudsordningen, herunder oplysninger om tilskudsmodtager og tilskudsbeløb.«

3. I § 6, stk. 1, indsættes efter »afholdt«: »og betalt«.

4. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde for den, der forsætligt eller groft uagtsomt overtræder reglerne.«

§ 5

I biobrændstofloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 21. juni 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 276 af 27. marts 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, 3. pkt., indsættes efter »kalenderår«: », jf. dog stk. 5«.

2. I § 3 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. En virksomhed kan fravige den procentsats, der er fastsat i stk. 1, med op til 0,5 procentpoint. En sådan fravigelse vil skulle udlignes det efterfølgende år. I 2020 kan den procentsats, der er fastsat i stk. 1, ikke fraviges.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

3. I § 3, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

4. I § 3 indsættes efter stk. 8, der bliver stk. 9, som nyt stykke:

»Stk. 10. Klima-, energi- og bygningsministeren kan med mindst 1 års varsel fastsætte regler om, at fravigelse af den procentsats, der er fastsat i stk. 1, jf. stk. 5, ikke kan finde sted i de år, hvor Danmark har forpligtelser, der kan relateres til iblanding af biobrændstoffer.«

Stk. 9 bliver herefter stk. 11.

5. I § 5, stk. 1, ændres »stk. 7« til: »stk. 8«.

6. I § 5, stk. 2, ændres »stk. 6« til: »stk. 7«.

§ 6

I lov om fremme af besparelser i energiforbruget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1065 af 12. november 2012, som ændret ved § 1 i lov nr. 345 af 8. april 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »information til forbrugerne om«: »energiforbrug og«.

2. I § 6 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om fakturering og faktureringsoplysninger til forbrugere af el, gas, varmt vand eller varme, der får målt deres forbrug med fordelingsmålere, og om disse forbrugeres adgang til forbrugsoplysninger.«

§ 7

I lov nr. 576 af 18. juni 2012 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk (Støtte til vindmøller på land, biogas og eksisterende industrielle kraftvarmeværker samt forlængelse af puljen til nye VE-teknologier m.v.), som ændret ved § 5 i lov nr. 1390 af 23. december 2012, § 5 i lov nr. 641 af 12. juni 2013 og § 12 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring:

1. § 2, nr. 10 og 11, ophæves.

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 1, 7 og 8, § 2, nr. 1, 3 og 4, og §§ 3 og 6 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af § 1, nr. 12.

Stk. 4. § 5, nr. 1 og 2, finder anvendelse fra den 1. januar 2014.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Rasmus Helveg Petersen