Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig

(Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1131 af 4. december 2009 om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig foretages følgende ændringer:

1. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. Protokol af 9. juli 2013 til ændring af overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009 kan tiltrædes på Danmarks vegne. Protokollen er optaget som bilag 2 a til denne lov.

Stk. 2. Protokollen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i protokollens artikel 4.«

2. Som bilag 2 a indsættes bilag 1 til denne lov.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft på det tidspunkt, hvor protokollen som nævnt i § 1, nr. 1, ifølge artikel 4 træder i kraft. Skatteministeren bekendtgør tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. For personer, som den 9. juli 2013 var hjemmehørende i Luxembourg og på denne dato modtog pension fra Danmark, der er omfattet af artikel 18, stk. 1, eller artikel 21, stk. 1, i overenskomsten af 17. november 1980 mellem Danmark og Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, som ændret ved protokol af 4. juni 2009, kan pension, der omfattes af artikel 18, stk. 2, i overenskomsten som ændret ved protokol af 9. juli 2013, kun beskattes i Luxembourg. 1. pkt. finder alene anvendelse, så længe den pågældende forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

Givet på Amalienborg, den 19. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht


Bilag 1

»Bilag 2 a

Protokol

til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg,

som ønsker at indgå en protokol til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009,

er enige om følgende:

Artikel 1

Overenskomstens artikel 18 (pensioner og offentlige sociale sikringsydelser) ophæves og erstattes af følgende:

»Artikel 18

Pensioner, sociale sikringsydelser og lignende betalinger

1. Betalinger, som en fysisk person, der er hjemmehørende i en kontraherende stat, modtager efter den sociale sikringslovgivning i den anden kontraherende stat eller efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af denne anden stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller lokal myndighed, kan kun beskattes i denne anden stat.

2. Medmindre bestemmelserne i stykke 1 og 3 i denne artikel og stykke 2 i artikel 19 medfører andet, kan pensioner og andre lignende vederlag, der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, hvad enten dette sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kun beskattes i denne anden stat. Pensioner og andre lignende vederlag kan dog beskattes i den førstnævnte stat, hvis:

a. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fratrukket i den berettigedes skattepligtige indkomst i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat; eller

b. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede i den førstnævnte stat efter lovgivningen i denne stat.

3. Pensioner og andre lignende vederlag (herunder engangsbetalinger), der hidrører fra en kontraherende stat og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kun beskattes i den førstnævnte stat, forudsat at sådanne betalinger hidrører fra bidrag, der er betalt til, eller fra hensættelser, der er foretaget efter en pensionsordning af den berettigede eller på dennes vegne, og disse bidrag, hensættelser eller pensionerne eller andre lignende vederlag har været underkastet beskatning i den førstnævnte stat efter de ordinære regler i dens skatteret.«

Artikel 2

En protokol bliver vedlagt Overenskomsten med følgende bestemmelse:

»Protokol

Regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg,

er – ved underskrivelsen af protokollen til ændring af overenskomsten mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Storhertugdømmet Luxembourg til undgåelse af dobbeltbeskatning og fastsættelse af bestemmelser om gensidig administrativ bistand, for så vidt angår indkomst- og formueskatter og Slutprotokollen, underskrevet i Luxembourg den 17. november 1980, (»Overenskomsten«), som ændret ved protokol underskrevet i Luxembourg den 4. juni 2009 – enige om følgende bestemmelse, som skal udgøre en integreret del af overenskomsten:

Med hensyn til stykke 1 i artikel 18:

Der er enighed om, at betalinger modtaget efter enhver anden ordning fra midler tilvejebragt af en kontraherende stat især omfatter arbejdsløshedsunderstøttelse, sygeunderstøttelse, barselsunderstøttelse og uddannelsesstøtte.«

Artikel 3

For så vidt angår en fysisk person, som

1. var hjemmehørende i Luxembourg på dagen for underskrivelsen af denne protokol, og

2. på denne dag modtog pensioner, som kun kunne beskattes i Luxembourg efter stykke 1 i artikel 18 i overenskomsten,

kan sådanne pensioner, uanset bestemmelserne i artikel 1 i denne protokol, kun beskattes i Luxembourg, så længe den fysiske person forbliver hjemmehørende i Luxembourg.

Artikel 4

1. De kontraherende stater skal ad diplomatisk vej underrette hinanden, når de forfatningsmæssige betingelser for denne protokols ikrafttræden er opfyldt.

2. Protokollen træder i kraft på datoen for den sidste af de underretninger, der er nævnt i stykke 1, og dens bestemmelser skal have virkning med hensyn til skatter for det indkomstår, som følger umiddelbart efter det år, hvor protokollen træder i kraft, og følgende indkomstår.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har de undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede dertil af deres respektive regeringer, underskrevet denne protokol.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2013, i to eksemplarer på fransk og dansk, hvilke to tekster har lige gyldighed.

   
For Kongeriget Danmarks regering
For Storhertugdømmet Luxembourgs regering
   
Margrethe Vestager
Luc Frieden«