Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Betingelse for tredjemandstilskud)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1041 af 15. september 2014, som ændret senest ved § 3 i lov nr. 1376 af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 7 Q, stk. 1, nr. 2, 2. pkt., ændres »i det omfang beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen« til: »hvis beløbet ikke må anses for ydet som følge af yderens retlige interesse i sagen, eller hvis det er aftalt, at den godtgørelsesberettigede persons honorar til yderen for bistand i sagen udgør en andel af den økonomiske gevinst, som den godtgørelsesberettigede opnår i sagen«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Loven har virkning for udgifter, der skal betales eller er betalt den 1. januar 2015 eller senere.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht