Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af momsloven1)

(Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23. januar 2013, som ændret ved § 4 i lov nr. 789 af 28. juni 2013, § 7 i lov nr. 903 af 4. juli 2013, § 2 i lov nr. 1637 af 26. december 2013, § 1 i lov nr. 554 af 2. juni 2014 og i § 1 i lov nr. 1376 af 16. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 42, stk. 1, nr. 6, ophæves.

Nr. 7 bliver herefter nr. 6.

2. § 42, stk. 2, 2. pkt., ophæves.

3. I § 42, stk. 2, 3. pkt., der bliver 2. pkt., ændres »I begge tilfælde er det en forudsætning« til: »Det er en forudsætning«.

4. I § 42, stk. 3, udgår »og 75 pct. af afgift af indkøb m.v., som vedrører virksomhedens kursusdeltageres hotelovernatning,«.

5. I § 42, stk. 4, 1. pkt., og stk. 6 og 7, ændres »stk. 1, nr. 7« til: »stk. 1, nr. 6«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.