Den fulde tekst

Lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

(Harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I registreringsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 6, affattes således:

»6) personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, som udelukkende anvendes hertil,«.

2. § 2, stk. 1, nr. 7, litra c, ophæves.

Litra d og e bliver herefter litra c og d.

3. § 2, stk. 1, nr. 15, ophæves.

Nr. 16-21 bliver herefter nr. 15-20.

4. I § 2, stk. 4, ændres »nr. 17 og 18« til: »nr. 16 og 17«.

5. §§ 6, 6 a og 6 b ophæves.

6. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a og 90 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 6« til: »og 85 pct. for køretøjer afgiftsberigtiget efter § 5 a«.

7. § 7 b, stk. 2, nr. 5, ophæves.

8. I § 27, stk. 1, nr. 4, ændres »§ 5, § 5 a, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1, § 6 a, stk. 1, eller § 6 b, stk. 1,« til: »§ 5 eller § 5 a, stk. 1 og 2,«.

§ 2

I brændstofforbrugsafgiftsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 40 af 16. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. § 6, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Benzindrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.«

2. § 6, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Af dieseldrevne personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport betales det dobbelte af de i § 3, stk. 1, under B fastsatte satser for udligningsafgift.«

§ 3

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 185 af 18. februar 2014, som ændret ved § 2 i lov nr. 745 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 3, stk. 1, tabelafsnit D, ændres »D. Hyrevogne og sygetransportbiler.« til: »D. Personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse for køretøjer, der er afgiftsberigtiget efter de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens § 6 a, stk. 1-3, og § 6 b, stk. 1-3, jf. lovbekendtgørelse nr. 29 af 10. januar 2014. For sådanne køretøjer finder de hidtidige bestemmelser i registreringsafgiftslovens § 6 a, stk. 4 og 5, og § 6 b, stk. 4 og 5, fortsat anvendelse.

Stk. 3. §§ 2 og 3 har virkning fra den første afgiftsperiode, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht