Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven

(Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1403 af 7. december 2010, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 1565 af 21. december 2010, § 5 i lov nr. 792 af 28. juni 2013 og § 3 i lov nr. 274 af 26. marts 2014 og senest ved § 2 i lov nr. 1375 af 16. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 48 E, stk. 3, nr. 3, ændres »69.300 kr.« til: »59.500 kr.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2015.

Stk. 3. Ved opgørelsen af en kommunes slutskat og kirkeskat for indkomståret 2015 efter § 16 i lov om kommunal indkomstskat korrigeres den opgjorte slutskat for den beregnede virkning af de ændringer i udskrivningsgrundlaget for kommuneskat og kirkeskat for 2015, der følger af denne lovs § 1, nr. 1.

Stk. 4. Den beregnede korrektion af kommunens slutskat og kirkeskat efter stk. 3 fastsættes af økonomi- og indenrigsministeren på grundlag af de oplysninger vedrørende indkomståret 2015, der foreligger pr. 1. maj 2017.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht