Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse

(Forsøgsordning for kyst- og naturturisme og ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1630 af 26. december 2013 og senest ved § 2 i lov nr. 742 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 indsættes:

»§ 5. Miljøministeren kan efter ansøgning fra kommunalbestyrelser meddele op til ti tilladelser til planlægning af og til meddelelse af landzonetilladelser til konkrete fysiske projekter uanset § 5 b, stk. 1, nr. 1 og 4, og § 35, stk. 3, hvis

1) projekterne har et potentiale for udvikling af kyst- og naturturismen og for øget tiltrækning af udenlandske turister,

2) etableringen af de konkrete projekter sker i tilknytning til øvrige turismemæssige aktiviteter for at sikre overensstemmelse med de sammenhængende turistpolitiske overvejelser i kommunens planlægning for turisme for at understøtte en samlet udvikling i området og

3) projekterne indpasses arkitektonisk og opføres under særlig hensyntagen til den omkringliggende natur og landskabet.

Stk. 2. Miljøministeren kan ved meddelelse af tilladelse efter stk. 1 til projekter i landzone lægge særlig vægt på hensynet til udvikling af kyst- og naturturismen. Kommunalbestyrelsen kan ved efterfølgende meddelelse af tilladelse efter § 35, stk. 1, til projekter tilladt efter stk. 1 lægge særlig vægt på hensynet til udvikling af kyst- og naturturismen.

Stk. 3. Meddelte tilladelser, jf. stk. 1, vedtagne lokalplaner og meddelte landzonetilladelser på baggrund af miljøministerens tilladelse efter stk. 1 bortfalder, 5 år efter at miljøministerens tilladelse er meddelt, hvis projektet ikke er påbegyndt på dette tidspunkt.

Stk. 4. Miljøministerens afgørelse efter stk. 1 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1, om projekter tilladt efter stk. 1 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter kapitel 14, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 5. Miljøministeren kan fastsætte regler om ansøgning om og offentliggørelse, evaluering og indberetning af projekter, der gennemføres efter stk. 1.«

2. I § 11 g, stk. 2, 1. pkt., ændres »påtænkte anlæg« til: »påtænkte anlæg og de relevante oplysninger for offentlighedens deltagelse i VVM-processen«.

3. I § 11 g indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Miljøministeren kan fastsætte regler om, hvilke mindsteoplysninger der er relevante for offentlighedens deltagelse i VVM-processen.«

4. I § 11 h, stk. 1, 3. pkt., ændres »skema« til: »skema, samt om, at skemaet skal indberettes digitalt, herunder om anvendelse af særlige digitale formater og digital signatur el.lign.«

5. § 15, stk. 2, nr. 22, ophæves.

Nr. 23-25 bliver herefter nr. 22-24.

6. I § 35, stk. 3, ændres »jf. § 1« til: »jf. dog § 5«.

7. I § 56, stk. 1, ændres »følgende år« til: »følgende år, jf. dog § 5, stk. 3«.

8. I § 58, stk. 1, nr. 1, ændres »§ 35, stk. 1« til: »§ 35, stk. 1, jf. dog § 5, stk. 4«.

§ 2

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013, som ændret ved § 2 i lov nr. 1630 af 26. december 2013, § 7 i lov nr. 1631 af 26. december 2013, § 3 i lov nr. 80 af 28. januar 2014 og § 19 i lov nr. 86 af 28. januar 2014, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 65 indsættes:

»§ 65 a. Miljøministeren kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 8 og 15, når det er nødvendigt for at realisere en tilladelse til gennemførelse af projekter, der er tilladt efter § 5 i lov om planlægning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i §§ 16-19, når det er nødvendigt for at realisere en tilladelse til gennemførelse af projekter, der er tilladt efter § 5 i lov om planlægning.

Stk. 3. Meddelte dispensationer efter stk. 1 og 2 bortfalder, 5 år efter at miljøministerens tilladelse efter § 5 i lov om planlægning er meddelt, hvis projektet ikke er påbegyndt på dette tidspunkt.«

2. I § 78, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 65 a, stk. 2, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter kapitel 12, for så vidt angår retlige spørgsmål.«

3. I § 78, stk. 4, indsættes som 2. pkt.:

»Miljøministerens afgørelser efter § 65 a, stk. 1, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter kapitel 12, for så vidt angår retlige spørgsmål.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 5, finder ikke anvendelse på lokalplanforslag, der indeholder krav om lavenergibebyggelse, som er eller har været i offentlig høring på tidspunktet for lovens ikrafttræden. For sådanne lokalplanforslag finder de hidtil gældende regler anvendelse.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kirsten Brosbøl