Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

(Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra public service-puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 11 a, stk. 1, indsættes efter »ikkekommercielle lokal-tv-stationer«: »og på on demand-audiovisuelle medietjenester tilhørende andre end DR, de regionale TV 2-virksomheder og ikkekommercielle lokal-tv-stationer«.

2. § 11 a, stk. 2, ophæves.

3. I § 16, stk. 5, indsættes som 2. pkt.:

»Der kan alene én gang ske genbeskikkelse af bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1.«

4. § 36, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 4 år. Der kan alene én gang ske genvalg af bestyrelsesmedlemmer, jf. stk. 1. Halvdelen af de bestyrelsesmedlemmer, der vælges af repræsentantskabet, er på valg hvert andet år.«

5. I § 40, stk. 2, ændres »public service-kontrakterne« til: »public service-kontrakter og tilladelser til at udøve public service-programvirksomhed«.

6. I § 40 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om Radio- og tv-nævnets behandling af de redegørelser, der er nævnt i stk. 2.«

7. § 45 a affattes således:

»§ 45 a. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at der højst kan udstedes et bestemt antal programtilladelser til ikkekommercielt tv i hvert af de otte regionale områder svarende til de regionale TV 2-virksomheders områder og et bestemt antal programtilladelser til ikkekommerciel lokalradio i områder, der svarer til den kommunale inddeling.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at tilladelseshavere til ikkekommerciel tv- og lokalradioprogramvirksomhed skal være foreninger m.v. hjemmehørende i det område, som programtilladelsen omfatter, at et flertal af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen m.v. skal have bopæl i tilladelsesområdet, og at tilladelseshaverne selv skal producere deres programmer.

Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte regler om, at programtilladelse til ikkekommerciel og kommerciel lokalradioprogramvirksomhed ikke gives til samme sendemulighed. Kulturministeren kan endvidere fastsætte regler om fordeling af de sendemuligheder, der er til rådighed til lokalradioformål, med henblik på at disse disponeres til kommerciel lokalradiovirksomhed eller til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed.«

8. § 69, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

9. I § 69 b, stk. 1, udgår »og virksomheder m.v.«, og »husstands- og virksomhedsbesøg m.v.« ændres til: »husstandsbesøg m.v.«

10. I § 69 b, stk. 2, udgår »eller virksomhed m.v.« og »eller virksomheden m.v.«

11. Tre steder i § 69 b, stk. 3, udgår »eller virksomheden m.v.«

12. § 70, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

13. Efter § 92 a indsættes i kapitel 12:

»§ 92 b. Kommuner kan yde støtte i form af tilskud, lån eller garanti for lån til tv-programmer.

Stk. 2. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud, lån eller garantier efter stk. 1, herunder om vilkår for tilskud, lån eller garantier og om dokumentation for anvendelsen af tilskud eller lån.«

14. I § 93, stk. 1, nr. 8, ændres »3. pkt.,« til: »2. pkt.,«.

15. § 93, stk. 1, nr. 9, ophæves.

Nr. 10-14 bliver herefter nr. 9-13.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. § 1, nr. 3, træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 3. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af § 1, nr. 1.

Stk. 4. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om gennemførelse af valg af bestyrelser for de regionale TV 2-virksomheder for perioden fra 2015 til 2018 efter § 1, nr. 4.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Marianne Jelved