Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.

(Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 880 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 9 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 8, indsættes efter »uddannelser«: »og på baggrund af andelen af frafaldstruede elever«.

§ 2

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 19, stk. 4, 1. pkt., ændres »yder« til: »kan yde«.

2. I § 19 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Staten kan yde et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever, hvor der ikke ydes tilskud efter lovgivningen om uddannelserne. Taksten fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«

§ 3

I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 1074 af 4. september 2013, som ændret ved § 8 i lov nr. 630 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 39 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Taksten fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«

§ 4

I lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1309 af 9. december 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 634 af 16. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 19 c indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Staten yder et særligt tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever. Taksten fastsættes på finansloven. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om betingelser for og beregning af tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever.«

§ 5

I lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 1030 af 23. august 2013, som ændret ved § 7 i lov nr. 1610 af 26. december 2013 og § 9 i lov nr. 720 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, 1. pkt., ændres »jf. stk. 2« til: »jf. stk. 3«.

2. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. I beregning og opkrævning efter stk. 1 indgår ikke tilskud på baggrund af andelen af frafaldstruede elever efter

1) § 30, stk. 8, i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

2) § 19, stk. 5, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

3) § 39, stk. 7, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og

4) § 19 c, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

§ 6

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Christine Antorini