Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Aftale mellem Danmark og Færøerne
Den fulde tekst

Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Aftale af 23. oktober 2014 mellem Danmark og Færøerne om ændring af protokollen til Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning, for så vidt angår indkomst- og formueskatter, jf. bilag 1, gælder i Danmark.

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Givet på Fredensborg Slot, den 23. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benny Engelbrecht


Bilag 1

Aftale mellem Danmark og Færøerne

Den danske regering og det færøske landsstyre, der ønsker at indgå en aftale om ændring af Overenskomsten af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter, for så vidt angår forholdet mellem Danmark og Færøerne, er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Bestemmelserne i punkt VII i Protokollen til Overenskomst af 23. september 1996 mellem de nordiske lande til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskatter ophæves og erstattes af følgende:

»VII. Til artikel 18

Uanset bestemmelserne i artikel 18 skal i forholdet mellem Danmark og Færøerne gælde følgende:

1. Sociale pensioner og andre sociale sikringsydelser kan kun beskattes i den del af riget, hvor modtageren er hjemmehørende.

2. Pensioner og andre lignende vederlag, som ikke er omfattet af stk. 1, og som hidrører fra den ene del af riget og udbetales til en person, der er hjemmehørende i den anden del af riget, hvad enten det sker for tidligere tjenesteydelser eller ikke, kan kun beskattes i den anden del af riget, jf. dog stykke 3 og 4.

3. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan dog også beskattes i den førstnævnte del af riget, hvis:

a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev fratrukket i modtagerens skattepligtige indkomst i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller

b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver ikke var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

4. Pensioner og andre lignende vederlag som nævnt i stykke 2 kan kun beskattes i den førstnævnte del af riget, i det omfang:

a) bidrag indbetalt af modtageren til pensionsordningen blev beskattet i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget; eller

b) bidrag indbetalt af en arbejdsgiver var skattepligtig indkomst for modtageren i den førstnævnte del af riget efter lovgivningen i denne del af riget.

I så fald skal sådanne pensioner og andre lignende vederlag også være helt eller delvist fritaget for afgift, som den anden del af riget opkræver ved udbetaling af pension og andre lignende vederlag.

5. Pensioner skal anses for at hidrøre fra en del af riget, hvis de udbetales af en pensionskasse eller anden tilsvarende institution, der udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden tilsvarende institution er oprettet, skattemæssigt anerkendt og kontrolleret i overensstemmelse med lovgivningen i denne del af riget.«

Artikel 2

1. Denne aftale træder i kraft den dag, hvor begge parter har meddelt hinanden, at aftalen er godkendt.

2. Aftalen har virkning for indkomstskatter, der pålignes for skatteår, der begynder den 1. januar 2015 eller senere.

3. Aftalen skal forblive i kraft, så længe overenskomsten er i kraft.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i København den 23. oktober 2014 i to eksemplarer på dansk og færøsk, hvilke tekster har lige gyldighed.

For Danmark
For Færøerne
Benny Engelbrecht
Jørgen Niclasen