Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 85-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - sanktioner - uddannelsesophør

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Aktivloven opregner udtømmende, hvilke hændelser der kan medføre en sanktion

Uddannelses- eller kontanthjælp er borgerens forsørgelsesgrundlag. Når kommunen giver en borger en sanktion for manglende overholdelse af rådighedsreglerne, kan det have stor betydning for borgerens og dennes families økonomiske situation. Navnlig kan en afgørelse om sanktion, der strækker sig over tid, være velfærdstruende for borgeren og familien.

Der skal derfor være sikker hjemmel i loven for at sanktionere en konkret hændelse.

Aktivlovens §§ 36-44 opregner udtømmende, hvilke hændelser der kan medføre fradrag i, nedsættelse, ophør eller tilbagebetaling af uddannelses- eller kontanthjælp.

Det betyder, at kommunen ikke kan give en sanktion, hvis hændelsen ikke er nævnt i §§ 36-44.

Ophør uden rimelig grund med et arbejde medfører sanktion

Hvis en borger uden rimelig grund ophører med sit arbejde, herunder er blevet opsagt på grund af sine egne forhold, skal kommunen nedsætte hjælpen efter aktivlovens § 39, nr. 1.

Dette gælder, selvom borgeren ikke modtager uddannelses- eller kontanthjælp på det tidspunkt, hvor borgeren er ophørt med arbejdet.

Ophør før tid med en uddannelse, hvorunder borgeren har modtaget SU, og som ikke er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, medfører ikke sanktion

Ophør før tid med en uddannelse, hvorunder borgeren har modtaget SU, kan ikke sidestilles med ophør med et arbejde. Kommunen kan derfor ikke i denne situation give en sanktion efter aktivlovens § 39, nr. 1.

Kommunen kan ikke give en sanktion efter aktivlovens § 39, nr. 6, når en borger er ophørt før tid med en uddannelse, der ikke er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg efter beskæftigelsesindsatslovens § 21 b eller integrationslovens § 16 a.

Dette gælder, uanset hvilken grund borgeren har haft til at ophøre med sin uddannelse.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014 - § 39, nr. 1 og nr. 6.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, om aktivlovens § 36-44 udtømmende opregner, hvilke hændelser der kan medføre sanktion, herunder om der er hjemmel i aktivlovens § 39, nr. 1 eller nr. 6, til at sanktionere en person for at være ophørt med en uddannelse, som pågældende ikke har på begyndt på baggrund af et uddannelsespålæg efter beskæftigelsesindsatslovens § 21 b eller integrationslovens § 16 a.

2. Reglerne

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 39, nr. 1, at kommunen skal nedsætte hjælpen, hvis en person uden rimelig grund ophører med sit arbejde.

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik § 39, nr. 6, at kommunen skal nedsætte hjælpen, hvis en person uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg efter beskæftigelsesindsatslovens § 21 b eller integrationslovens § 16 a.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

132-11: fastslår, at kommunen skal vejlede konkret og præcist om konsekvensen af arbejdsophør uden rimelig grund, når kommunen har anledning til det. I denne sag havde kommunen ikke en sådan anledning til at vejlede borgeren, idet kommunen ikke havde oplysninger om, at borgeren ville opsige sit arbejde.

Kasserede

Følgende principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

A-1-05: historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne principafgørelse.

Kontanthjælpen til en ansøger, der var blevet selvforskyldt ledig, skulle nedsættes med 1/3 i 3 uger, uanset at han ikke var kontanthjælpsmodtager, da han blev opsagt på grund af sine egne forhold.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX Kommunes afgørelse truffet den 27. marts 2014.

Resultatet er:

• Kommunen har ikke ret til at nedsætte din uddannelseshjælp.

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at betingelserne for at nedsætte din uddannelseshjælp ikke er opfyldt, dels fordi du ikke er ophørt med et arbejde, dels fordi du ikke er ophørt med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg.

Vi har lagt vægt på, at du har ansøgt kommunen om uddannelseshjælp på baggrund af, at du den 24. februar 2014 er ophørt med en uddannelse til smed, som du påbegyndte den 9. august 2013. Du modtog SU under uddannelsen. Af udmeldelsesblanketten fra dit uddannelsessted fremgår, at du er bortvist fra skolen, og at du er syg, hvilket gør, at du ikke kan passe skolen.

Vi har endvidere lagt vægt på, at det uddannelsespålæg, som du fik af kommunen i februar 2013 efter beskæftigelsesindsatslovens § 21 b, var et pålæg om at påbegynde og gennemføre 10. klasse.

Vi har endelig lagt vægt på, at du ikke har fået et uddannelsespålæg om at påbegynde og gennemføre en uddannelse til smed.

Efter reglen i aktivlovens § 39, nr. 1, skal kommunen nedsætte hjælpen, hvis en person uden rimelig grund ophører med sit arbejde.

Efter reglen i aktivlovens § 39, nr. 6, skal kommunen nedsætte hjælpen, hvis en person uden rimelig grund ophører med en uddannelse, der er påbegyndt på baggrund af et uddannelsespålæg, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 21 b eller integrationslovens § 16 a.