Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 86-14 om kontanthjælp - sanktioner - tilmelding til Jobnet - manglende tjek af jobforslag - vejledning - påmindelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En jobparat kontanthjælpsmodtager skal være tilmeldt Jobnet og løbende tjekke sine jobforslag

En borger, der modtager kontanthjælp som jobparat, skal være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende. Tilmeldingen sker i Jobnet.

Borgeren skal mindst hver 7. dag tjekke sine jobforslag i Jobnet og dermed bekræfte, at han er arbejdssøgende.

Hvis borgeren undlader at tjekke sine jobforslag og dermed bekræfte sin arbejdssøgning, afmeldes borgeren Jobnet.

Manglende tjek af jobforslag, der skyldes borgerens egne forhold, medfører sanktion i form af fradrag i hjælpen

Kommunen skal foretage fradrag i hjælpen for de dage, borgeren har været afmeldt Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag. Hvis det manglende tjek af jobforslag ikke skyldes borgerens forhold, foretages ikke fradrag. Det kan f.eks. være it-nedbrud på Jobnet.

Kommunen foretager fradraget fra og med den dag, borgeren afmeldes Jobnet, til og med dagen, før borgeren igen tilmelder sig Jobnet.

Det er en betingelse for, at kommunen kan give en sanktion, at borgeren forud for afmeldingen på grund af manglende tjek af jobforslag har fået skriftlig vejledning om fradrag i hjælpen

Det er en betingelse for, at kommunen kan træffe afgørelse om sanktion, at kommunen forud for afmeldingen på grund af det manglende tjek har vejledt borgeren skriftligt om, at kommunen vil foretage fradrag i hjælpen for de dage, hvor borgeren har været afmeldt Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag, og at borgeren skal tilmelde sig Jobnet for at få ret til hjælp igen.

Hvornår den skriftlige vejledning om fradrag i kontanthjælpen ved manglende tjek af jobforslag skal være givet

Vejledningsbetingelsen er normalt opfyldt, hvis borgeren i forbindelse med den seneste tilmelding til Jobnet forud for den sanktionerede afmelding har fået en indholdsmæssigt fyldestgørende elektronisk (skriftlig) vejledning om, at der vil blive foretaget fradrag i hjælpen for de dage, borgeren er afmeldt Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag, og at pågældende skal tilmelde sig Jobnet igen for at få ret til hjælpen.

Dette gælder, selvom kommunen i perioden mellem den seneste elektroniske vejledning og den sanktionerede afmelding har sendt borgeren breve om tilmelding til Jobnet, herunder påmindelsesbreve, hvori en eventuel vejledning om sanktion indholdsmæssigt ikke er fyldestgørende.

Hvis den seneste elektroniske vejledning indholdsmæssigt ikke er fyldestgørende, vil vejledningsbetingelsen normalt være opfyldt, hvis den seneste skriftlige vejledning, som kommunen har givet borgeren - f.eks. i et påmindelsesbrev - forud for den sanktionerede afmelding, er fyldestgørende.

Den skriftlige vejledning skal indholdsmæssigt være fyldestgørende

Hvis hverken den seneste elektroniske vejledning eller den af kommunen senest givne skriftlige vejledning indholdsmæssigt er fyldestgørende, er vejledningskravet ikke opfyldt, og kommunen vil derfor ikke kunne give en sanktion for manglende tjek af jobforslag.

En vejledning, f.eks. i et påmindelsesbrev, der alene orienterer om, at borgeren ved afmelding som udgangspunkt ikke har ret til kontanthjælp, opfylder ikke det indholdsmæssige krav.

Kommunen skal dokumentere på sagen, at der er givet skriftlig vejledning

Kommunen skal dokumentere på borgerens sag, at skriftlig vejledning er givet, herunder hvornår den er givet, og hvilken ordlyd den givne vejledning har.

Hvis kommunen ikke kan dokumentere, at der er givet fyldestgørende vejledning forud for afmeldingen fra Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag, kan kommunen ikke give sanktion.

Kommunen skal give skriftlig påmindelse og ny frist ved første og anden undladelse af at tjekke jobforslag

Første gang en borger undlader at tjekke sine jobforslag rettidigt (1. undladelse), skal kommunen give borgeren en skriftlig påmindelse og ny frist til at tjekke sine jobforslag. Hvis borgeren ikke tjekker sine jobforslag inden for denne frist, afmeldes borgeren Jobnet.

Hvis borgeren for anden gang inden for 12 måneder undlader at tjekke sine jobforslag rettidigt (2. undladelse), skal kommunen give borgeren en skriftlig påmindelse og ny frist til at tjekke sine jobforslag. Hvis borgeren ikke tjekker sine jobforslag inden for denne frist, afmeldes borgeren Jobnet.

Kommunen skal ikke give påmindelse og ny frist ved efterfølgende undladelser af at tjekke jobforslag, før der er gået mere end 12 måneder mellem to undladelser

Hvis borgeren for tredje gang inden for 12 måneder efter 2. undladelse undlader at tjekke sine jobforslag rettidigt (3. undladelse), afmeldes borgeren uden påmindelse og frist.

Det samme gælder i gentagelsestilfælde, indtil der er gået mere end 12 måneder mellem to undladelser.

Lov: Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014 - § 8 a, stk. 1 og 3, sidste pkt., § 35, stk. 1, og § 38, stk. 2.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – lovbekendtgørelse nr. 990 af 12. september 2014 - § 11, stk. 3, sidste pkt., og stk. 5.

Bekendtgørelse:

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats – bekendtgørelse nr. 1645 af 27. december 2013 - § 5, stk. 1, 1. pkt., og § 17, stk. 1 og 2.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen principielt for at afklare, hvornår den skriftlige vejledning efter aktivlovens § 35, stk. 1, om sanktion efter aktivlovens § 38, stk. 2, skal være givet.

Beskæftigelsesudvalget har endvidere behandlet sagen principielt for at afklare, hvilke regler der gælder for skriftlige påmindelser og ny frist, jf. § 17, stk. 1, og 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 8 a, stk. 1, fastslår, at en person, der har ansøgt om eller modtager kontanthjælp, og som efter kommunens vurdering modtager hjælpen som jobparat, ved første henvendelse til kommunen om hjælp skal tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret.

Lov om aktiv socialpolitik § 8 a, stk. 3, fastslår, at personen løbende skal tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende efter de regler, der er fastsat herom i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og regler fastsat i medfør heraf eller i integrationslovens § 26 a, stk. 1.

Lov om aktiv socialpolitik § 35, stk. 1, fastslår, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen efter §§ 36-41 er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Lov om aktiv socialpolitik § 38, stk. 2, fastslår, at hvis en person har undladt at tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende, og den pågældende som følge heraf er blevet afmeldt som arbejdssøgende, foretager kommunen fradrag i hjælpen til den pågældende for de dage, hvor personen har været afmeldt, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 11, stk. 3, sidste pkt., fastslår, at den ledige mindst hver syvende dag skal tjekke sine jobforslag på Jobnet og dermed bekræfte, at pågældende er arbejdssøgende.

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 11, stk. 5, giver Beskæftigelsesministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. og om afmelding som arbejdssøgende.

Det fremgår af § 5, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at den arbejdssøgende jobparate kontanthjælpsmodtager personligt via Jobnet mindst hver 7. dag skal bekræfte sin aktive jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet.

Det fremgår af § 17, stk. 1, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at hvis en person, der er tilmeldt som arbejdssøgende, ikke bekræfter jobsøgningen ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, vil personen få en skriftlig påmindelse fra jobcenteret om at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for en ny frist på 7 dage regnet fra udløbet af den første 7 dages frist. Det samme gælder, hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet. Hvis personen ikke bekræfter sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet inden for den nye frist, vil pågældende blive afmeldt umiddelbart efter fristens udløb.

Det fremgår af § 17, stk. 2, i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats, at hvis personen 3 gange inden for 12 måneder undlader at bekræfte sin jobsøgning ved at tjekke sine jobforslag på Jobnet, afmeldes pågældende uden påmindelse og frist.

Det fremgår af afsnit 5 i Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 52 af 27. juni 2012 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp, at tredje gang personen ikke bekræfter sin tilmelding som arbejdssøgende, vil personen ved fristens udløb blive afmeldt uden påmindelse og frist. Personen vil ikke have ret til ydelser, før der sker en ny tilmelding som arbejdssøgende, medmindre den manglende bekræftelse ikke skyldes personens forhold, jf. § 38, stk. 2. Det samme vil gøre sig gældende i gentagelsestilfælde, indtil der er gået mere end 12 måneder mellem to undladelser.

3. Andre principafgørelser

Gældende

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

5-11: Kommunens vejledning i forbindelse med indkaldelse til jobsamtale var ikke tilstrækkelig til at opfylde betingelserne for at foretage fradrag i borgerens hjælp.

Kommunens vejledning om, at udeblivelsen kunne få konsekvenser for borgerens udbetaling af ydelser, var uklar.

Kommunen havde i brev om indkaldelse til jobsamtale givet vejledning med følgende ordlyd:

Udebliver du fra samtalen uden rimelig grund, vil det få betydning for udbetalingen af din kontanthjælp/starthjælp på én eller flere af følgende måder:

Denne vejledning var utilstrækkelig, fordi kommunen i jobplanen havde angivet 3 forskellige konsekvenser af udeblivelse fra jobsamtalen uden rimelig grund, selv om der i reglerne ikke er nogen valgmulighed.

Angivelse af alternativer medførte uklarhed om, hvilken konsekvens en udeblivelse rent faktisk ville have og var dermed utilstrækkelig.

Da kommunen ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt, kunne kommunen ikke foretage fradrag i borgerens kontanthjælp for perioden fra hans udeblivelse fra jobsamtalen til kontakten til jobcenteret var genoprettet.

6-11: En kommune havde ikke ved indkaldelse til jobsamtale i tilstrækkelig grad vejledt borgeren om konsekvensen af at udeblive fra jobsamtalen, og om hvilke skridt han ved udeblivelse skulle tage for igen at være berettiget til hjælp.

Kommunen havde i brev om indkaldelse til jobsamtale givet vejledning med følgende ordlyd:

"Hvis du udebliver fra jobsamtalen vil det medføre en vurdering af, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. Lov om Aktiv Socialpolitik § 13.

Borgerservice vil blive orienteret om udeblivelse fra jobsamtalen og udeblivelse kan dermed få konsekvenser for fremtidig udbetaling af ydelse jf. Lov om Aktiv Socialpolitik § 37 g § 41."

Kommunens vejledning indeholdt ikke tilstrækkelig præcis anvisning om, at udeblivelsen ville få konsekvenser for borgerens udbetaling af ydelser, og borgeren var ikke vejledt om, at han ved udeblivelse skulle genoprette kontakten til jobcentret for igen at blive berettiget til hjælp.

Da kommunen ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt præcist, kunne kommunen ikke foretage fradrag i borgerens kontanthjælp for perioden fra hans udeblivelse fra jobsamtalen til kontakten til jobcenteret var genoprettet.

132-11: Kommunen skal vejlede konkret og præcist om konsekvensen af arbejdsophør uden rimelig grund, når kommunen har anledning til det.

I denne sag havde kommunen imidlertid ikke en sådan anledning til at vejlede borgeren, idet kommunen ikke havde oplysninger om, at borgeren ville opsige sit arbejde.

134-11: Den skriftlige vejledning, som borgeren havde modtaget ved indkaldelse til en jobsamtale, var tilstrækkelig, selvom jobsamtalen blev flyttet til dagen efter på foranledning af borgeren.

Det var afgørende, at det kun var mødetidspunktet, der var ændret, at ændringen skyldtes borgerens forhold, at ændringen kom i stand dagen inden det oprindeligt aftalte møde, og det nye mødetidspunkt lå kort tid efter samtalen om ændring af tidspunktet.

143-11: Den elektroniske tilmelding til jobnet opfyldte ikke den særlige vejledningspligt, der er en forudsætning for, at kommunen kan give en sanktion. Vejledningen havde følgende ordlyd:

”Hvis du ikke møder op i jobcentret på førstkommende åbningsdag, vil din tilmelding blive annulleret. Dette kan få betydning for din ret til hjælp, hvis du søger hjælpen alene på grund af ledighed.

For at være tilmeldt jobcentret som arbejdssøgende, skal du mindst hver 7. dag bekræfte, at du søger job. ”

Vejledningen var ikke tilstrækkelig, fordi den ikke indeholdt oplysninger om konsekvensen af manglende bekræftelse af jobsøgningen eller om, hvordan borgeren igen kunne blive berettiget til hjælp.

Da kommunen dermed ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt præcist, kunne kommunen ikke foretage fradrag i kontanthjælpen for de dage, hvor borgeren var afmeldt jobnet pga. manglende bekræftelse af jobsøgning.

19-13: Efter reglerne kan sanktionen få virkning fra den dag, hvor hændelsen er sket, når der er vejledt senest samtidig med tilbuddet, og når borgeren er partshørt om hændelsen og har fået lejlighed til at udtale sig inden afgørelsen.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag om klage over XX Kommunes afgørelse truffet den 4. juli 2014.

Resultatet er:

• Kommunen har ret til at foretage fradrag i din kontanthjælp for perioden fra og med 30. juni 2014 til og med 2. juli 2014.

Det betyder, at vi er enige i kommunens afgørelse, som vi stadfæster.

Der var enighed på mødet.

Begrundelse for afgørelsen

Vi vurderer, at du ikke har tjekket dine jobforslag på Jobnet, og dermed bekræftet din arbejdssøgning, rettidigt.

Vi vurderer i den forbindelse, at det forhold, at kommunen den 12. august 2014, ca. 1½ måned efter afgørelsen af 4. juli 2014, har omvisiteret dig til at modtage kontanthjælp som aktivitetsparat, ikke kan føre til en anden afgørelse af din sag, da den fornyede visitation, efter en konkret vurdering, alene har virkning for tiden efter den 12. august 2014. Vi bemærker, at vi ikke herved har taget stilling til, om kommunens omvisitering af dig var korrekt.

Vi vurderer endvidere, at grunden til dit manglende rettidige tjek af jobforslag, ikke skyldtes tekniske problemer med Jobnet, men dine egne forhold.

Vi vurderer videre, at du ved din seneste tilmelding til Jobnet er vejledt skriftligt og fyldestgørende om konsekvensen for din hjælp, hvis du ikke tjekker dine jobforslag på Jobnet rettidigt, og om hvad du skal gøre for igen at få kontanthjælp.

Vi vurderer endelig, at kommunen har overholdt reglerne om at give dig skriftlige påmindelser om at tjekke dine jobforslag på Jobnet.

Vi har lagt vægt på, at du, på tidspunktet kommunens afgørelse om sanktion, var visiteret som jobparat kontanthjælpsmodtager, og på, at der ikke er oplysninger i sagen, der medfører, at visitation af dig som jobparat i tiden før 12. august 2014 ikke var korrekt.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du den 14. august 2013 for anden gang fik en skriftlig påmindelse og frist til at tjekke dine jobforslag, da der var gået mere end 7 dage siden du havde tjekket dine jobforslag. Du var også den 10. september 2013 og den 24. februar 2014 blevet afmeldt Jobnet på grund af manglende tjek af jobforslag.

Vi har videre lagt vægt på, at du senest den 29. juni 2014 skulle tjekke dine jobforslag på Jobnet, hvilket du ifølge dine egne oplysninger glemte, fordi du var stresset.

Vi har tillige lagt vægt på, at du den 30. juni 2014 blev afmeldt Jobnet som følge af det manglende rettidige tjek af dine jobforslag på Jobnet, og at du igen tilmeldte dig Jobnet den 3. juli 2014.

Vi har lagt til grund, at du ved din seneste gen-tilmelding til Jobnet den 19. april 2014, forud for den sanktionerede afmelding af 30. juni 2014, har fået en skriftligt (elektronisk) vejledning om konsekvensen for din hjælp, hvis du ikke tjekker dine jobforslag på Jobnet rettidigt, og om hvad du skal gøre for igen at få kontanthjælp.

Vi har endelig lagt vægt på, at denne elektroniske vejledning har følgende ordlyd:

”Hvis du glemmer at tjekke dine jobforslag, får du en påmindelse og en ny frist på 7 dage – de to første gange.

Glemmer du at tjekke dine jobforslag tre gange eller mere inden for 12 måneder, bliver du afmeldt. Og det kan få konsekvenser for dine dagpenge/kontanthjælp.

Derfor er det vigtigt, at du husker at tilmelde dig igen – med det samme. Du får heller ikke dagpenge/kontanthjælp i de dage, du er afmeldt. ”

Efter reglerne skal kommunen foretage fradrag i hjælpen, hvis en jobparat kontanthjælpsmodtager undlader at tjekke sine jobforslag på Jobnet rettidigt. Fradraget foretages for de dage, personen har været afmeldt. Hvis det manglende rettidige tjek af jobforslag ikke skyldes personens forhold, f.eks. på grund af it-nedbrud på Jobnet, foretages der ikke fradrag.

Efter reglerne er det er betingelse for, at kommunen kan foretage fradrag i eller nedsætte hjælpen eller bringe hjælpen til ophør, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v., skriftligt har informeret borgeren om konsekvensen for hjælpen, hvis borgeren uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt borgeren, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Vejledningsbetingelsen er normalt opfyldt, hvis borgeren i forbindelse med den seneste tilmelding til Jobnet, forud for den sanktionerede afmelding, har fået en elektronisk (skriftlig) vejledning, der indholdsmæssigt opfylder kravene. Dette gælder uanset, at kommunen i perioden mellem den seneste elektroniske vejledning og den sanktionerede afmelding, har sendt borgeren breve, herunder påmindelsesbreve, hvori en eventuel vejledning indholdsmæssigt ikke er fyldestgørende.

Hvis den seneste elektroniske vejledning ikke indholdsmæssigt er fyldestgørende, vil vejledningskravet normalt være opfyldt, hvis den seneste skriftlige vejledning, som kommunen har givet borgeren, f.eks. i et påmindelsesbrev, forud for den sanktionerede afmelding, er fyldestgørende.

Hvis hverken den seneste elektroniske vejledning eller den af kommunen senest givne skriftlige vejledning indholdsmæssigt er fyldestgørende, er vejledningskravet ikke opfyldt, og kommunen vil derfor ikke kunne give en sanktion for manglende tjek af jobforslag.

En vejledning, f.eks. i et påmindelsesbrev, der alene orienterer om, at borgeren ved afmelding som udgangspunkt ikke har ret til dagpenge eller kontanthjælp, opfylder ikke det indholdsmæssige krav.

Kommunen skal dokumentere på borgerens sag, at vejledning er givet, herunder hvornår den er givet og hvilken ordlyd den givne vejledning har.

Efter reglerne skal kommunen første gang personen undlader at tjekke sine jobforslag rettidigt (1. undladelse), give personen en skriftlig påmindelse om og ny frist til at tjekke sine jobforslag. Hvis personen ikke tjekker sine jobforslag inden for denne frist afmeldes pågældende Jobnet.

Hvis personen for anden gang inden for 12 måneder undlader at tjekke sin jobforslag rettidigt (2. undladelse), skal kommunen give personen en skriftlig påmindelse og ny frist til at tjekke sine jobforslag. Hvis personen ikke tjekker sine jobforslag inden for denne frist afmeldes pågældende Jobnet.

Hvis personen for tredje gang inden for 12 måneder efter 2. undladelse undlader at tjekke sine jobforslag rettidigt (3. undladelse), afmeldes personen uden yderligere påmindelse og frist.

Det samme vil gøre sig gældende i gentagelsestilfælde, indtil der er gået mere end 12 måneder mellem to undladelser.