Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 90-14 om beskyttet beskæftigelse - erhvervspræget formål - nedsættelse - funktionsevne

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunen var ikke berettiget til at nedsætte en borgers tilbud om beskyttet beskæftigelse fra fire til tre dage om ugen med begrundelsen, at borgeren kan passe sig selv eller bruge sit aktivitets- og samværstilbud i et større omfang.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse skal have et erhvervspræget formål. Beskyttet beskæftigelse skal tilbydes efter borgerens ønsker og evner, når kommunen har vurderet, at borgeren er omfattet af personkredsen for beskyttet beskæftigelse. En reduktion af tilbuddet kan ikke begrundes med, at borgeren overlades til sig selv eller henvises til et aktivitets- og samværstilbud.

Formålet med bestemmelsen er at sørge for beskæftigelsesaktiviteter til borgere, som på grund af en betydelig psykisk eller fysisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller benytte tilbud efter anden lovgivning.

Nedsættelse af tilbud om beskyttet beskæftigelse

En ændring, herunder nedsættelse, af en borgers tilbud om beskyttet beskæftigelse forudsætter en konkret og individuel vurdering, hvor borgerens ønske om at være i beskæftigelse og borgerens funktionsevne inddrages. Kriterier for ændringen kan eksempelvis være borgerens ønske om en ændring af tilbuddet eller, at borgerens behov for beskæftigelse bliver opfyldt ved den nye bevilling.

Nedsættes tilbuddet på grund af en forværring af borgerens funktionsevne imod borgerens ønske, skal kommunen undersøge, om borgeren kan tilbydes anden beskyttet beskæftigelse, hvor der tages hensyn til borgerens yderligere nedsatte funktionsevne.

Et tilbud om beskyttet beskæftigelse kan ikke nedsættes med henvisning til et aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104, medmindre borgerens behov eller funktionsevne har ændret sig i overensstemmelse hermed.

Kommunen skal ved ændring af serviceniveauet foretage en konkret og individuel vurdering i hver enkelt tilfælde, inden en tidligere bevilling ændres.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014 - §§ 103 og 104

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen principielt for at afklare, hvornår en kommune kan nedsætte en borgers tilbud om beskyttet beskæftigelse.

2. Reglerne

Lov om social service § 103 fastslår, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under folkepensionsalderen, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Lov om social service § 104 fastslår, at kommunen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Det fremgår af punkt 134 i vejledningen om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5), at beskyttet beskæftigelse tidligere var betegnelsen for beskæftigelsesaktiviteter, der blev organiseret på beskyttede værksteder, men at det nu også omfatter beskæftigelse, der kan etableres under andre organisatoriske rammer f.eks. i tilknytning til boformer for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Det fremgår af punkt 135 i vejledningen om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5), at beskyttet beskæftigelse består i udførelsen af opgaver, der indgår som et led i en produktion af varer eller tjenesteydelser.

3. Andre principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om beskyttet beskæftigelse

Resultatet er

• Du har fortsat ret til beskyttet beskæftigelse 4 dage om ugen

Det betyder, at vi ændrer kommunens afgørelse af 13. marts 2014.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke kan nedsætte dine arbejdsdage i beskyttet beskæftigelse fra 4 til 3 dage om ugen med begrundelsen, at du kan bruge en hjemmedag på din have og klare opgaver i området omkring dit botilbud samt, at du kan tilbringe tid i eget selskab.

Det følger af servicelovens § 103, at kommunen skal tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, og som ikke kan benytte tilbud efter anden lovgivning.

Vi vurderer derfor, at du har ret til at fortsætte med beskyttet beskæftigelse 4 arbejdsdage om ugen.

Vi lægger i afgørelsen vægt på, at du gerne vil beholde dine 4 dage om ugen, og at beskyttet beskæftigelse skal tilbydes, når beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet ikke er muligt. Kommunens henvisning til andre aktivitetstilbud uden et beskæftigelseselement samt, at du kan få mere tid til at være alene uden et ønske om dette, kan ikke danne grundlag for en nedsættelse af dine arbejdsdage.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse har til formål at tilbyde borgeren en beskæftigelsesaktivitet, når borgeren ikke er i stand til at varetage beskæftigelse på normale vilkår. Hvis det er muligt, skal tilbuddet understøtte borgeren i på sigt at få en tættere tilknytning til det almindelige arbejdsmarked. Beskæftigelsesaktiviteten består i udførelsen af opgaver, der indgår som led i en produktion af varer eller tjenesteydelser. Der vil i tilbud om beskyttet beskæftigelse såvel som beskæftigelse på normale vilkår være en opfyldelse af et socialt behov, da det at være del af et fællesskab også er et element i at være i beskæftigelse. Tilbud om beskyttet beskæftigelse har derfor også, men ikke udelukkende, til formål at opnå samvær med andre.

Nedsættelse af tilbud om beskyttet beskæftigelse skal være sagligt begrundet med udgangspunkt i borgerens behov for en beskæftigelsesaktivitet. Er en borger ikke længere i stand til at anvende tilbuddet i det bevilgede omfang, eller har borgeren ytret ønske om nedsættelse, kan tilbuddet nedsættes. Borgerens manglende ønske kan også udledes af en mindre anvendelse af tilbuddet, som ikke skyldes en forværring af borgerens funktionsevne.

Et tilbud om beskyttet beskæftigelse kan også reduceres til fordel for en forøgelse af andre aktivitets- og samværstilbud, såfremt borgerens behov er ændret ved et øget behov for samvær i forhold til behovet for beskæftigelsesaktiviteter. Tilbudsændringen skal ske i overensstemmelse med borgerens ønsker og muligheder.

Det er ikke et sagligt kriterium at nedsætte en borgers beskyttede beskæftigelse for at give borgeren mere tid i eget selskab, medmindre borgeren ytrer ønske herom, eller borgerens aftagende anvendelse af tilbuddet om beskyttet beskæftigelse er begrundet i et øget behov for tid alene.

Vi finder på den baggrund, at kommunen ikke kan nedsætte dine arbejdsdage i beskyttet beskæftigelse fra 4 dage til 3 dag om ugen.