Den fulde tekst

Lov om ændring af adoptionsloven, forældreansvarsloven og lov om dansk indfødsret

(Adgang for samlevende til at adoptere sammen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1084 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 2, indsættes efter »ægtefælles«: »eller samlevers«.

2. I § 5, stk. 1, indsættes efter »gift«: »eller samlevende«.

3. I § 5, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever«.

4. I § 5, stk. 2, indsættes efter »ægtefæller«: »eller samlevende«.

5. I § 5 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Tilsvarende kan en samlever adoptere den anden samlevers barn eller adoptivbarn.«

6. I § 5 a, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »ægtefælles«: »eller samlevers«.

7. I § 5 a, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »omstødelse,«: »eller er samlivet ophævet,«.

8. I § 8, stk. 1, ændres »ægtefælle eller partners« til: »ægtefælles eller samlevers«.

9. I § 16, stk. 2, ændres »ægtefællerne eller de tidligere ægtefæller« til: »ægtefællerne, de tidligere ægtefæller, de samlevende eller de tidligere samlevende«.

10. I § 20, stk. 1, indsættes efter »ægtefæller«: »eller samlevende«.

11. I § 29, stk. 1, indsættes efter »ægtefælle«: »eller samlever«.

§ 2

I forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Forældre, der sammen har adopteret et barn, har fælles forældremyndighed.

Stk. 2. En forælder, der har adopteret et barn alene, har forældremyndigheden alene, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Forældre har fælles forældremyndighed, når den ene har adopteret den andens barn efter § 5 a, stk. 1, i adoptionsloven.«

§ 3

I lov om dansk indfødsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004, som ændret ved § 30 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, § 6 i lov nr. 647 af 12. juni 2013, lov nr. 729 af 25. juni 2014 og lov nr. 730 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 a, stk. 1, indsættes efter »ægtepar«: »eller et samlevende par«, efter »ægtefællerne« indsættes: »eller en af de samlevende«, og »ugift« ændres til: »enlig«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5, stk. 1, i adoptionsloven som ændret ved § 1, nr. 2 og 3, i denne lov finder ikke anvendelse på ansøgninger om adoption, som er indgivet før lovens ikrafttræden af en ansøger, der har en samlever, og som ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet. For sådanne ansøgninger finder den hidtil gældende regel i § 5, stk. 1, i adoptionsloven anvendelse.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen