Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og § 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 41, stk. 1, 2. pkt., ændres »forudsætning« til: »betingelse«, og efter »funktionsevne« indsættes: »og ikke kan dækkes efter andre bestemmelser i denne lov eller anden lovgivning«.

2. § 41, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. Udmålingen af ydelsen sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for det enkelte barn, f.eks. merudgifter til individuel befordring og fritidsaktiviteter.

Stk. 3. Beløbet til dækning af de nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst 4.596 kr. pr. år (2015-niveau). Ydelsen fastsættes ud fra de skønnede merudgifter pr. måned og afrundes til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100.«

3. I § 66 a, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »stk. 1, nr. 2,«: »og stk. 2, 2. pkt.,«, og i 2. pkt. ændres »stk. 2 og 5« til: »stk. 2, 1. pkt., og stk. 5«.

4. I § 66 a, stk. 7, indsættes efter »jf. stk. 3 og 4,«: »om satser for godtgørelse af udgifter til kost og logi i forbindelse med opholdet og om beregning og regulering af tabt arbejdsfortjeneste, jf. stk. 2,«.

5. I § 155 b, stk. 1, ændres »§§ 153-154« til: »§§ 152-154«.

6. I § 156 udgår »hæfte eller«.

7. § 182, stk. 1, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Beløbet afrundes til nærmeste kronebeløb. Reguleringen foretages første gang den 1. januar 2016.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal senest den 1. januar 2016 have genberegnet alle sager om merudgiftsydelser til børn, hvor der udbetales tilskud efter de hidtil gældende regler.

Stk. 3. Klage til Ankestyrelsen over afgørelser om dækning af omkostninger til netværksplejefamilier, der er truffet i perioden fra den 1. januar til den 31. december 2014, kan ske inden 4 uger efter lovens ikrafttræden.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen