Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension

(Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1137 af 20. oktober 2014, som ændret ved § 1 i lov nr. 574 af 10. juni 2014, foretages følgende ændring:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Ved opgørelse af bopælstid for en person omfattet af § 2, stk. 2, nr. 2, sidestilles bopæl i oprindelseslandet med bopæl her i riget. Det samme gælder andre lande, hvori den pågældende har haft bopæl på et grundlag svarende til det, der er nævnt i udlændingelovens § 7.

Stk. 2. Stk. 1 finder anvendelse, uanset om den pågældende opnår dansk indfødsret.

Stk. 3. Stk. 1 anvendes kun, så længe den pågældende har fast bopæl her i riget.

Stk. 4. Stk. 1 anvendes ikke for perioder, hvor der er ret til pension fra oprindelseslandet og andre lande, der er nævnt i stk. 1.«

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Udlændinge, der er indrejst i Danmark i perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2014, som er meddelt ophold i Danmark efter udlændingelovens § 7 eller § 8, og som inden lovens ikrafttræden er tilkendt folkepension, har uden ansøgning med virkning fra den 1. januar 2015 ret til at få fastsat den tilkendte folkepension på baggrund af en opgørelse af bopælstid efter § 1, nr. 1.

Givet på Fredensborg Slot, den 27. december 2014

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen