Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32005R1698
 
32013R1305
 
32013R1306
 
32013R1307
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse

(Centralisering af KO-kontrollen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 107 af 29. januar 2014 om krydsoverensstemmelse foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 1 og 2, og § 4, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013, § 3, nr. 2 og 3, jf. § 2, nr. 4, litra a-d, og § 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af landdistrikterne (landdistriktsloven) og § 2, stk. 1, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse, herunder i henhold til § 5, stk. 1, nr. 1 og 5, i bekendtgørelse nr. 559 af 28. maj 2014 om NaturErhvervstyrelsens opgaver og beføjelser:«

2. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. De krav, der indgår i krydsoverensstemmelse, fremgår af bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

3. § 2, stk. 2-6, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Hvor der i det følgende henvises til en mindre overtrædelse, forstås en overtrædelse af et krydsoverensstemmelseskrav, der på grund af overtrædelsens alvor, omfang og varighed kan betragtes som mindre betydelig.

Stk. 3. Hvor der i det følgende henvises til støtte, forstås støtte efter grundbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1307/2013 af 17. december 2013 og støtte vedrørende foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer og skovbrugsarealer, jf. artikel 36, litra a, nr. i-v og litra b, nr. i, iv og v, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 og artikel 21, stk. 1, litra a, artikel 28-29 og artikel 34, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013.

Stk. 4. Hvor der i det følgende henvises til direkte støtte, forstås støtte efter grundbetalingsordningen og andre direkte betalinger, jf. bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1307/2013 af 17. december 2013.

Stk. 5. Hvor der i det følgende henvises til landdistriktsstøtte, forstås støtte vedrørende foranstaltninger for bæredygtig anvendelse af landbrugsarealer og skovbrugsarealer, jf. artikel 36, litra a, nr. i-v og litra b, nr. i, iv og v, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 og artikel 21, stk. 1, litra a, artikel 28-29 og artikel 34, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013.

Stk. 6. Hvor der i det følgende henvises til støtteordning, forstås de støtteordninger, der er nævnt i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1307/2013 af 17. december 2013, artikel 51, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 og artikel 91, jf. artikel 93, og artikel 97 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1306/2013 af 17. december 2013.«

4. § 3, stk. 2, 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bilag 1 til denne bekendtgørelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan føre kontrol på enhver bedrift, som er omfattet af en ansøgning om støtte.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen fører administrativ kontrol med overholdelse af KO-krav 2.6 - 2.9 og 2.26 i bilag 1 til denne bekendtgørelse.«

5. § 4, stk. 1, affattes således:

»Nedsættelse eller udelukkelse af den direkte støtte finder kun anvendelse, hvis overtrædelsen vedrører en landbrugsaktivitet eller er foregået på et landbrugsareal. For modtagere af landdistriktsstøtte finder forpligtelsen til at overholde kravene i bilag 1 til denne bekendtgørelse ikke anvendelse for ikke-landbrugsaktiviteter på en bedrift og ikke-landbrugsarealer for hvilke, der ikke er søgt landdistriktsstøtte.«

6. §§ 6-8 ophæves.

7. § 9, stk. 1-3, ophæves.

Stk. 4-5 bliver herefter stk. 1-2.

8. §§ 10-12 ophæves.

9. Bilag 2-5 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015.

Stk. 2. Sager om overtrædelser begået i perioden fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december 2014, som ikke er afsluttet den 1. januar 2015, behandles efter de hidtil gældende regler.

NaturErhvervstyrelsen, den 19. december 2014

Jette Petersen

/ Steen Bonde