Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Område
Kapitel 2 Regnskabsaflæggelse
Kapitel 3 Beretning
Kapitel 4 Revision
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet

I medfør af § 9 i lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål, § 10, stk. 1, i lov nr. 458 af 8. maj 2013 om Statens Kunstfonds virksomhed, § 8, stk. 1, i lov nr. 457 af 8. maj 2013 om billedkunst og kunstnerisk formgivning, § 12 a, stk. 1, i lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 32 af 14. januar 2014, § 34, stk. 1, i museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014, § 7, stk. 5, § 8, stk. 2, og § 10, stk. 3, i lov nr. 1604 af 26. december 2013 om mediestøtte, § 44, stk. 4, og § 53, stk. 3, i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, § 24, stk. 2, i lov nr. 186 af 12. marts 1997 om film og § 92 a, stk. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 255 af 20. marts 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud fra Kulturministeriet til tidsmæssigt afgrænsede projekter eller aktiviteter på grundlag af en ansøgning.

Stk. 2. Ved tilskud forstås tillige tilskud, der er ydet som garanti.

Kapitel 2

Regnskabsaflæggelse

§ 2. For tilskud på 100.000 kr. eller derunder afgiver tilskudsmodtager til Kulturministeriet en erklæring om, at tilskuddet er anvendt efter formålet, og at betingelserne for tilskuddet i øvrigt er opfyldt, således som de er fastsat i bevillingsbrevet fra Kulturministeriet, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. For tilskud på mere end 100.000 kr. aflægger tilskudsmodtager regnskab over for Kulturministeriet.

Stk. 3. For tilskud ydet som garanti samt tilskud ydet af Det Danske Filminstitut i henhold til lov om film aflægger tilskudsmodtager regnskab uanset tilskuddets størrelse.

Stk. 4. Kulturministeriet kan som led i stikprøvekontrol kræve, at modtagere af tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal aflægge regnskab over for Kulturministeriet.

Stk. 5. Regnskab efter stk. 2-4 skal omfatte hele det tilskudsudløsende projekt eller hele den tilskudsudløsende aktivitet og specificeres som anført i bevillingsbrevet.

Stk. 6. Regnskab eller erklæring indsendes til Kulturministeriet inden for den frist, der er fastsat i bevillingsbrevet. Et regnskab skal være underskrevet af tilskudsmodtager eller tilskudsmodtagers ledelse og revideret efter reglerne i kapitel 4. Regnskaber kan indsendes digitalt.

Stk. 7. Ved projekter eller aktiviteter, der strækker sig over mere end 12 måneder, og hvor tilskuddet er på mere end 500.000 kr., kan Kulturministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal indsende et eller flere delregnskaber og fristerne herfor.

Stk. 8. Enhver tilskudsmodtager skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det kalenderår, hvor det tilskudsudløsende projekt eller den tilskudsudløsende aktivitet er afsluttet, og efter krav fremsende materialet til Kulturministeriet.

Stk. 9. Stk. 1-8 gælder ikke for modtagere af tilskud, der er ydet som arbejdslegater og -stipendier.

§ 3. Tilskudsmodtagere, som modtager driftstilskud fra og skal indsende årsrapport til Kulturministeriet, kan lade regnskabet for projektet eller aktiviteten indgå i årsrapporten, dog således, at regnskabet fremstår særskilt i en regnskabsnote og opfylder kravene til regnskabet anført i bevillingsbrevet.

Kapitel 3

Beretning

§ 4. Et regnskab skal ledsages af en beretning om anvendelsen af tilskuddet udarbejdet af tilskudsmodtager i overensstemmelse med kravene i bevillingsbrevet. Det skal fremgå af beretningen, hvordan og i hvilken grad formålet med tilskuddet er blevet opfyldt.

Stk. 2. Er der i bevillingsbrevet fastsat særlige mål for tilskuddet, skal beretningen indeholde en afrapportering på og redegørelse for målopfyldelsen i overensstemmelse med kravene i bevillingsbrevet.

Stk. 3. Ved projekter eller aktiviteter, der strækker sig over mere end 12 måneder, og hvor tilskuddet er på mere end 500.000 kr., kan Kulturministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal indsende en eller flere delberetninger og fristerne herfor.

Stk. 4. Ved tilskud på mere end 1.000.000 kr. kan Kulturministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at tilskudsmodtager skal foranstalte en evaluering af projektets eller aktivitetens resultater efter Kulturministeriets anvisning. En rapport om evalueringen skal indsendes sammen med regnskab og beretning, med mindre andet er fastsat i bevillingsbrevet.

Kapitel 4

Revision

§ 5. Regnskab for tilskud på 100.000 kr. eller derunder skal ikke være revideret.

Stk. 2. Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr. men højst 500.000 kr. skal enten være gennemgået og underskrevet af en regnskabskyndig person, eller være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner, jf. dog stk. 4. Gennemgangen eller revisionen skal være udført under iagttagelse af §§ 10–14 i denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Regnskab for tilskud på mere end 500.000 kr. skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et revisionsorgan, der udfører revision for kommuner eller regioner, i overensstemmelse med reglerne i §§ 10–14 i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Regnskab for tilskud på mere end 100.000 kr., ydet af Det Danske Filminstitut i henhold til lov om film, skal være revideret i henhold til stk. 3.

§ 6. Tilskudsmodtagere, som tillige modtager driftstilskud fra og skal indsende årsrapport med revideret driftsregnskab til Kulturministeriet, afgiver en ledelseserklæring, der omfatter punkterne i § 10, stk. 2.

§ 7. Er tilskudsmodtager en statsinstitution, der revideres af Rigsrevisionen, en kommunal institution, der er omfattet af en kommunal revisionsordning efter lov om kommunernes styrelse, eller en institution under regionerne, der er omfattet af en revisionsordning efter lov om regioner m.v., afgiver institutionen en ledelseserklæring, der omfatter punkterne i § 10, stk. 2.

§ 8. For regnskaber, som er omfattet af § 5, stk. 2, eller § 6, kan Kulturministeriet i bevillingsbrevet fastsætte, at regnskabet skal være revideret i henhold til § 5, stk. 3.

§ 9. For delregnskaber i henhold til § 2, stk. 7, fastsættes krav om revision i bevillingsbrevet.

§ 10. Gennemgang eller revision efter § 5, stk. 2, samt revision efter § 5, stk. 3, foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Ved revisionen skal efterprøves,

1) om regnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler,

2) om tilskudsbetingelserne i bevillingsbrevet er opfyldt,

3) om tilskuddet er anvendt efter formålet,

4) om tilskudsmodtager har taget skyldige økonomiske hensyn, og

5) om de oplysninger, som tilskudsmodtager har meddelt Kulturministeriet om opfyldelsen af projektets eller aktivitetens formål og mål, er dokumenterede.

Stk. 3. Revisionen udføres ved stikprøvevise undersøgelser.

Stk. 4. I tilfælde af revisorskift i projekt- eller aktivitetsperioden skal den tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grunden til fratrædelsen.

§ 11. Revisionens omfang afhænger af tilskudsmodtagers administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Desuden har tilskuddets størrelse betydning for revisionens omfang.

§ 12. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 13. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give tilskudsmodtager meddelelse derom, samt påse, at denne inden 3 uger giver Kulturministeriet meddelelse herom. I modsat fald er det revisors pligt at orientere Kulturministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Det samme gælder, hvis revisor under sin revision eller på anden måde bliver opmærksom på, at projektets eller aktivitetens gennemførelse er usikker af økonomiske eller andre grunde.

§ 14. Det reviderede regnskab forsynes med en revisionspåtegning, hvoraf det skal fremgå, at regnskabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. Forbehold skal fremgå af påtegningen.

Stk. 2. Revisor skal afgive en revisionsberetning med revisors vurdering og konklusion vedrørende den udførte revision, jf. § 10. Beretningen kan afgives i tilslutning til påtegningen eller i en revisionsprotokol.

Stk. 3. Revisionsberetningen eller revisionsprotokollen indsendes af tilskudsmodtager til Kulturministeriet sammen med det påtegnede regnskab.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015 og har virkning for tilskud, der bevilges efter denne dato.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1652 af 27. december 2013 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet.

Kulturministeriet, den 22. december 2014

Marianne Jelved

/ Tommy Jensen