Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om landbaserede kasinoer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1303 af 15. december 2011 om landbaserede kasinoer foretages følgende ændringer:

1. § 15, stk. 1, 3. pkt., affattes således:

»Optælling skal foretages af mindst to i kasinoet beskæftigede personer sammen med kontrollanten, jf. § 30, hvis denne er til stede.«

2. I § 15, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »attesteres af kontrollanten, jf. § 30«: », hvis denne er til stede«.

3. I § 16, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »skal«: », hvis denne er til stede,«.

4. § 25, stk. 1, 4. pkt., affattes således:

»Optælling skal foretages af mindst to i kasinoet beskæftigede personer sammen med kontrollanten, jf. § 30, hvis denne er til stede.«

5. I § 25, stk. 2, 2. pkt., ændres »attesteres af kontrollanten« til: »attesteres af kontrollanten, jf. § 30, hvis denne er til stede«.

6. I § 30, stk. 1, 1. pkt., ændres »skal altid« til: »kan«.

7. I § 31, stk. 1, indsættes efter »overværer kontrollanten«: », hvis denne er til stede,«.

8. I § 31, stk. 2, § 31, stk. 3, 1. pkt., og § 31, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter »skal kontrollanten«: », hvis denne er til stede,«.

9. I § 31, stk. 2, nr. 4, 1. pkt., ændres »Dagligt før« til: »Før«.

10. § 31, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

11. I § 31, stk. 4, 1. pkt., og § 31, stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »Kontrollanten skal«: », hvis denne er til stede,«.

12. I § 33, stk. 3, 1. pkt., ændres »kontrollanten« til: »Spillemyndigheden«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

Skatteministeriet, den 26. januar 2015

Benny Engelbrecht

/ Jeanette Rose Hansen