Senere ændringer til forskriften
Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål

Herved bekendtgøres lov nr. 696 af 25. juni 2010 om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 1528 af 27. december 2014.

§ 1. De overskud, der fremkommer efter udredelsen af skatter, afgifter og gebyrer, gevinster og udgifter til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt udbytte fra Danske Spil A/S af spil på lotteri her i landet i medfør af § 6 i lov om spil og af væddemål på heste- og hundevæddeløb her i landet i medfør af § 12 i lov om spil, udloddes efter denne lov. Udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S, der udbyder klasselotteri i medfør af § 8 i lov om spil, udloddes ligeledes efter denne lov.

Stk. 2. De beløb, der udloddes i et kalenderår, udloddes på baggrund af regnskabsperioden, der afsluttes i det forudgående kalenderår.

Stk. 3. I det første udlodningsår foretages der en startudlodning til udlodningsmodtagerne, jf. § 2, stk. 1. Startudlodningen fastsættes til 1.610 mio. kr., som reguleres med forbrugerprisindekset fra 2009 til det første udlodningsår, jf. stk. 6, 2. og 3. pkt., tillagt et beløb på 35 mio. kr. i det første udlodningsår.

Stk. 4. I det første udlodningsår fastsættes der efter reglerne i 2.-4. pkt. et udlodningsloft, som beregnes på baggrund af overskud og udbytte, jf. stk. 1, for regnskabsåret, der afsluttes året før det første udlodningsår. Hvis overskud og udbytte sammenlagt udgør startudlodningsbeløbet, jf. stk. 3, fastsættes udlodningsloftet til dette beløb. Hvis overskud og udbytte sammenlagt overstiger startudlodningsbeløbet, fastsættes udlodningsloftet til startudlodningsbeløbet fratrukket forskellen mellem overskud og udbytte og startudlodningsbeløbet. Hvis overskud og udbytte sammenlagt er mindre end startudlodningsbeløbet, fastsættes udlodningsloftet til startudlodningsbeløbet tillagt forskellen mellem startudlodningsbeløbet og overskud og udbytte.

Stk. 5. Udlodninger til udlodningsmodtagerne i kalenderårene efter det første udlodningsår fastsættes efter reglerne i 2.-4. pkt. Såfremt overskud og udbytte, jf. stk. 1, sammenlagt er mindre end udlodningsloftet, kompenserer staten udlodningsmodtagerne med halvdelen af forskellen mellem udlodningsloftet, jf. stk. 4, og overskud og udbytte. Såfremt overskud og udbytte sammenlagt overstiger udlodningsloftet, jf. stk. 4, fordeles halvdelen af forskellen mellem udlodningsloftet og overskud og udbytte til udlodningsmodtagerne. Det resterende beløb tilfalder staten.

Stk. 6. Udlodningsloftet reguleres årligt med forbrugerprisindekset. Indekset anvendes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med en million.

§ 2. Midler, der efter § 1 tilfalder udlodningsmodtagerne, fordeles årligt således:

1) 81,24 pct. til Kulturministeriet,

2) 1,61 pct. til Undervisningsministeriet,

3) 3,39 pct. til Miljøministeriet,

4) 10,42 pct. til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

5) 2,95 pct. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og

6) 0,39 pct. til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 2. Midler, som de i stk. 1 nævnte ministerier ikke anvender i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under de pågældende ministeriers bestyrelse.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte ministerier kan henlægge tilsynet med organisationers fordeling af midler i medfør af §§ 3-8 til Økonomistyrelsen.

§ 3. Kulturministeriets midler fordeles således:

1) 63,83 pct. til idrætsformål.

2) 18,56 pct. til kulturelle formål.

3) 9,79 pct. til støtte af ungdomsformål.

4) 3,72 pct. til landsdækkende oplysningsforbund m.v.

5) 3,51 pct. til landsdækkende almennyttige formål.

6) 0,59 pct. til andre almennyttige formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 2 og 6, nævnte puljer fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte pulje fordeles af kulturministeren. Kulturministeren fastsætter nærmere regler for fordeling af puljen, herunder regler om kriterier for tildeling af støtte, administration af puljen, regnskabsaflæggelse og klageadgang.

§ 3 a. Kulturministeriets midler til idrætsformål, jf. § 3, stk. 1, nr. 1, som i 2015 tillægges et beløb på 5 mio. kr., fordeles således, jf. dog stk. 2-10:

1) 9,91 pct. til Team Danmark.

2) 30,83 pct. til Danmarks Idrætsforbund.

3) 28,63 pct. til DGI.

4) 4,25 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund.

5) 9,20 pct. til Lokale og Anlægsfonden.

6) 1,84 pct. til Anti Doping Danmark.

7) 2,55 pct. til Sport Event Denmark.

8) 0,85 pct. til Idrættens Analyseinstitut.

9) 11,94 pct. til andre idrætsformål.

Stk. 2. I 2016 udgør procenten 9,94 til Team Danmark, jf. stk. 1, nr. 1. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 10,05 til Team Danmark, jf. stk. 1, nr. 1.

Stk. 3. I 2016 og efterfølgende år udgør procenten 30,93 til Danmarks Idrætsforbund, jf. stk. 1, nr. 2.

Stk. 4. I 2016 og efterfølgende år udgør procenten 28,72 til DGI, jf. stk. 1, nr. 3.

Stk. 5. I 2016 og efterfølgende år udgør procenten 4,26 til Dansk Firmaidrætsforbund, jf. stk. 1, nr. 4.

Stk. 6. I 2016 og efterfølgende år udgør procenten 9,23 til Lokale og Anlægsfonden, jf. stk. 1, nr. 5.

Stk. 7. I 2016 udgør procenten 2,06 til Anti Doping Danmark, jf. stk. 1, nr. 6. I 2017 udgør procenten 2,38 til Anti Doping Danmark, jf. stk. 1, nr. 6. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 2,71 til Anti Doping Danmark, jf. stk. 1, nr. 6.

Stk. 8. I 2016 udgør procenten 2,56 til Sport Event Denmark, jf. stk. 1, nr. 7. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 2,67 til Sport Event Denmark, jf. stk. 1, nr. 7.

Stk. 9. I 2016 udgør procenten 0,97 til Idrættens Analyseinstitut, jf. stk. 1, nr. 8. I 2017 og efterfølgende år udgør procenten 1,07 til Idrættens Analyseinstitut, jf. stk. 1, nr. 8.

Stk. 10. I 2016 udgør procenten 11,33 til andre idrætsformål, jf. stk. 1, nr. 9. I 2017 udgør procenten 10,69 til andre idrætsformål, jf. stk. 1, nr. 9. I 2018 og efterfølgende år udgør procenten 10,36 til andre idrætsformål, jf. stk. 1, nr. 9.

Stk. 11. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, fordeles af Team Danmark i henhold til lov om eliteidræt.

Stk. 12. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 2-4, fordeles af de pågældende organisationer.

Stk. 13. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 5, fordeles af Lokale og Anlægsfondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer, herunder formanden, udpeges af kulturministeren, 1 medlem med viden om idræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, 1 medlem med viden om idræt udpeges af DGI, og 1 medlem med viden om idræt udpeges af Dansk Firmaidrætsforbund. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, eliteidræt, breddeidræt, byggeri eller arkitektur, tilgængelighed, ungdomsliv, friluftsliv, politik, jura og økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 3 af de 4 ministerudpegede medlemmer. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af bestyrelsen, foretages en beskikkelse for den resterende del af perioden. Kulturministeren godkender vedtægterne for Lokale og Anlægsfonden.

Stk. 14. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 6, anvendes af Anti Doping Danmark i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt.

Stk. 15. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 7, fordeles af Sport Event Denmarks bestyrelse. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 medlemmer, herunder formanden, udpeges af kulturministeren, 1 medlem med viden om eliteidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, og 1 medlem med viden om breddeidræt udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab. Såfremt organisationerne ikke kan opnå enighed om en fælles udpegning, indstiller parterne hver 1 kandidat til bestyrelsesposten, og kulturministeren beslutter, hvilken kandidat der udpeges til bestyrelsen for Sport Event Denmark. De bestyrelsesmedlemmer, som Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund udpeger til bestyrelsen i Sport Event Denmark, må ikke være medlemmer af bestyrelserne i Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidrætsforbund eller Team Danmark eller være ansat i en af disse organisationer. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, afholdelse af internationale begivenheder, økonomi, turisme, eliteidræt, breddeidræt, jura og markedsføring. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 3 ministerudpegede medlemmer og for det medlem med viden om breddeidræt, som udpeges af Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund i fællesskab. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af bestyrelsen, foretages en beskikkelse for den resterende del af perioden. Kulturministeren godkender vedtægterne for Sport Event Denmark.

Stk. 16. Sport Event Denmark kan tilbyde indtægtsdækket virksomhed inden for institutionens godkendte formål.

Stk. 17. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 8, anvendes af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen består af 6 medlemmer, herunder formanden, der alle udpeges af kulturministeren. Bestyrelsesmedlemmerne skal tilsammen repræsentere kompetencer inden for ledelse, dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, folkeoplysningsområdet og økonomi. Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Genbeskikkelse kan finde sted én gang. Ved den første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 3 af medlemmerne. Udtræder et medlem inden udløbet af sin beskikkelsesperiode af bestyrelsen, foretages beskikkelse for den resterende del af perioden. Kulturministeren godkender vedtægterne for Idrættens Analyseinstitut.

Stk. 18. De midler, der er nævnt i stk. 1, nr. 9, anvendes til idrætspolitiske formål og fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 19. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for de institutioner, der er nævnt i stk. 1, nr. 1 og 5-8.

§ 4. Kulturministeriet fordeler midler til støtte af ungdomsformål og til landsdækkende oplysningsforbund m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 3 og 4.

Stk. 2. Den i § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som fastsættes af Dansk Ungdoms Fællesråd efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, herunder regler om, hvilke betingelser der skal være opfyldt for at modtage støtte fra puljen, og hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med ansøgning om støtte fra puljen. Dansk Ungdoms Fællesråd fastsætter endvidere efter godkendelse af Tipsungdomsnævnet, jf. stk. 3, regler om kontrol med, at betingelserne for at modtage støtte fra puljen er opfyldt, herunder regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd til brug for sådan kontrol kan indhente nødvendige oplysninger fra støttemodtageren, og regler om, at Dansk Ungdoms Fællesråd for støttemodtagere, der ikke opfylder betingelserne for støtte, kan tilbageholde støtte, lade støtte bortfalde helt eller delvis eller kræve støtte tilbagebetalt helt eller delvis. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd.

Stk. 3. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem, 1 statsautoriseret revisor og 1 ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges af undervisningsministeren for en 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst for 8 år. Undervisningsministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om Tipsungdomsnævnets virke, herunder om Tipsungdomsnævnets tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråds fordeling af puljen, jf. § 3, stk. 1, nr. 3. Undervisningsministeren afholder af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af midlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer.

Stk. 5. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 6. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af den i § 3, stk. 1, nr. 3, nævnte pulje.

Stk. 7. Den i § 3, stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af undervisningsministeren.

§ 4 a. Undervisningsministeriets midler anvendes til undervisningsformål. Midlerne fordeles af undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 5. Miljøministeriets midler anvendes til støtte af friluftslivet. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.

§ 6. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds midler anvendes således:

1) 46,97 pct. til handicaporganisationer og -foreninger,

2) 14,98 pct. til ældreorganisationer,

3) 30,04 pct. til landsdækkende frivillige sociale organisationer og

4) 8,01 pct. til særlige sociale formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer fordeles af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter fordelingsaftaler og beregningsmodeller godkendt af Folketingets Finansudvalg. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte organisationer kan indgive forslag til fordelingsaftale til ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold afgør, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter retningslinjer fastsat af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold efter indstilling fra Frivilligrådet.

§ 7. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses midler fordeles til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, og regler for puljernes anvendelse.

§ 8. Uddannelses- og Forskningsministeriets midler anvendes til forskningsformål. Midlerne fordeles af uddannelses- og forskningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 9. Det enkelte ressortministerium fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter §§ 3-8 fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan ministerierne indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

§ 10. Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 2, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.

§ 11. I forbindelse med heste- og hundevæddemål vil det overskud, der fremkommer ved totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane, tilfalde denne bane. Det i 1. pkt. nævnte overskud opgøres som 21,25 pct. af omsætningen på totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane de dage, hvor der er løb i henhold til løbskalenderen.

§ 12. Danske Spil A/S indbetaler til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december a conto halvdelen af de i § 1, stk. 1, 1. pkt., nævnte overskud, der forventes at fremkomme for det pågældende regnskabsår. Danske Spil A/S indbetaler det endelige overskud med fradrag af et beløb svarende til acontoindbetalingerne til Økonomistyrelsen i marts måned efter regnskabsårets afslutning. Udgør acontoindbetalingerne for et regnskabsår et større beløb end det endeligt opgjorte overskud, tilbagebetaler Økonomistyrelsen differencebeløbet til Danske Spil A/S.

§ 13. Økonomistyrelsen forestår viderebetalingen af de beløb, der efter § 1 skal udloddes til de i § 2, stk. 1, nævnte udlodningsmodtagere, og regulerer eventuelt efter regnskabsårets afslutning beløbene til modtagerne.

§ 14. Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Stk. 2. §§ 3 A, 6 A-6 I, 7 og 7 B og § 13, stk. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008, som ændret ved § 16 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, ophæves ved lovens ikrafttræden.

Stk. 3. Loven finder anvendelse på udlodninger på baggrund af Danske Spil A/S’ regnskab i ikrafttrædelsesåret og fremefter samt Det Danske Klasselotteri A/S’ regnskab for 1. april til 31. marts, der afsluttes i ikrafttrædelsesåret og fremefter.

Stk. 4. Udlodninger på baggrund af Danske Spil A/S’ regnskabsår, som ligger forud for ikrafttrædelsesåret, foretages i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Stk. 5. Medlemmerne af Tipsungdomsnævnet, der er udpeget efter § 6 C, stk. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål, bliver siddende, indtil nye medlemmer udpeges efter § 4, stk. 3.

§ 15. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 1528 af 27. december 2014 om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 3

Loven træder i kraft den 1. januar 2015.

Kulturministeriet, den 31. januar 2015

Marianne Jelved

/ Bente Skovgaard Kristensen