Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32010R1177
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om skibspassagerers rettigheder

§ 1

I bekendtgørelse nr. 74 af 29. januar 2013 om skibspassagerers rettigheder foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser vedrørende anvendelsen her i landet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004, EU-Tidende 2010, nr. L 334, side 1-16.«

2. § 5 affattes således:

»§ 5. Den, herunder transportører, rejseagenter, rejsearrangører og billetudstedere, der overtræder forordningen, straffes med bøde.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan påbyde at den, herunder transportører, rejseagenter, rejsearrangører og billetudstedere, der overtræder forordningen, bringer forholdet i orden straks eller inden en nærmere angiven frist.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. januar 2015.

Søfartsstyrelsen, den 7. januar 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Krista Risgaard