Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold

J.nr. 7100137-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse af en callcenter medarbejder, mens han var på forældreorlov på deltid. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Nævnet lagde vægt på, at indklagede ikke havde imødegået klagers oplysning om, at klager efter modtagelsen af en skriftlig advarsel i oktober 2010 havde opfyldt det opstillede produktionsmål. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 180.000 kr.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med afskedigelse under afholdelse af forældreorlov.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at klager den 29. december 2010 blev afskediget fra arbejdet som callcenter medarbejder hos indklagede.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klageren på 180.000 kr. med procesrente fra den 15. juli 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Den 23. marts 2009 blev klager ansat som callcenter medarbejder hos indklagede med en arbejdstid på 37 timer.

Af ansættelseskontrakten fremgik blandt andet, at "jobbets bestandighed er afhængig af en given produktion, hvorfor opretholdelse, for jobbet givet produktionsmål, er nødvendig.

Udebliver opretholdelse af produktionsmål, må det betragtes som opsigelsesårsag."

Det fremgik også, at "for mandlige medarbejdere, som på fødselstidspunktet har 9 måneders anciennitet, tilkommer disse ret til sædvanlig løn under op til 2 ugers fædreorlov, som placeres indenfor de første 14 uger efter fødslen.

I umiddelbar forlængelse af 14 ugers barselsorlov, er der mulighed for at afholde op til 6 ugers forældreorlov, hvor der oppebæres sædvanlig løn. Denne betaling kan ydes til såvel faderen som moderen."

Klager udførte sit arbejde på indklagedes forretningsadresse. Derudover var han forpligtet til at arbejde i virksomhedens øvrige filialer.

Den 8. juni 2010 gik klager på fædreorlov efter aftale med indklagede. Han holdt to uger og efterfølgende afholdt han otte ugers fuld forældreorlov.

Fra den 13. september 2010 påbegyndte klager forældreorlov på deltid, idet han arbejdede 25 timer ugentlig hos indklagede.

Den 22. november 2010 modtog klager en skriftlig advarsel. Det fremgik heraf, at "du ligger langt under gennemsnittet, med hensyn til performance, end resten af teamet. Dette er ligeledes før påpeget mundtligt.

Derfor gøres du opmærksom på, at du straks skal sørge for at din performance får en mærkbar forøgelse, og vi vil derfor i december 2010 følge dig tæt. Du vil naturligvis modtage den coaching og uddannelse, det kræver.

Såfremt du mod forventning ikke, i ovennævnte periode, forøger din performance, bliver vi desværre nødsaget til at opsige ansættelsesforholdet pr. 31. december 2010 med fratrædelse pr. 31. marts 2011."

Den 29. december 2010 blev klager afskediget. Han var på daværende tidspunkt på forældreorlov på deltid.

Af opsigelsen fremgik, at "med baggrund i manglende indfrielse af dine produktionsmål hos [indklagede] har vi valgt at opsige dig pr. d.d. til endelig fratrædelse 31. marts 2011.

Manglende opfyldelse af produktionsmål er tidligere nævnt i en skriftlig advarsel dateret d. 22. november 2010."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet uretmæssigt afskediget på grund af køn under afholdelse af forældreorlov. Klager har krav på en godtgørelse på 179.784 kr., svarende til 9 måneders løn.

Klager fastholder, at Ligebehandlingsnævnet er rette forum for tvisten, og at nævnet kan træffe afgørelse i sagen.

Klager har under ansættelsen udført sit arbejde bedst muligt og har ikke modtaget påtaler og/eller skriftlige advarsler vedrørende det udførte arbejde, før han fik overleveret en skriftlig advarsel den 22. november 2010.

Klager har fremlagt dokumentation i form af en handlingsplan for 4. kvartal 2010. Heraf fremgår det, at han opfyldte betingelsen om en forøgelse af salget fra modtagelsen af advarslen den 22. november 2010 og året ud. I ugerne 49 - 52 opfyldte han det af virksomheden opsatte mål på 3 nysalg og 3 mobilaftaler pr. uge. Det er derfor ikke korrekt, at der i opsigelsen er henvist til, at klager ikke opfyldte de opstillede provisionsmål.

Vedrørende de nævnte salgsmål bemærker klager, at han i forbindelse med ansættelsen ikke modtog specifikke mål for ansættelsen. Det var nævnt i ansættelseskontrakten, at der var mål under ansættelsen. Første gang, klager modtog en målsætning fra indklagede, var på det tidspunkt, hvor han var på fuldtidsorlov ved brev af 20. oktober 2010. Heraf fremgår, at der var krav om 5 nysalg og 5 mobilaftaler pr. uge. Denne aftale blev nedsat til 3 nysalg og 3 mobilaftaler pr. uge, da han arbejdede på nedsat tid på grund af forældreorlov.

Det anførte vedrørende de andre medarbejdere hos indklagede er uden relevans for sagens vurdering.

Indklagede gør gældende, at sagen ikke hører hjemme i Ligebehandlingsnævnet. Klager havde allerede forud for afholdelsen af orlov problemer med at opfylde produktionsmålene. Sagen bør derfor afgøres efter funktionærlovens regler om usaglig afskedigelse. Det fremgår også af henvendelsen af 27. januar 2011 fra klagers forbund til indklagede.

Det er ikke korrekt, at klager er blevet afskediget på grund af orlov. Indklagede anser det ikke som et problem at have medarbejdere ansat på deltid. I hele selskabet arbejder 7 personer på nedsat tid, og i klagers afdeling drejer det sig om 4 personer. Derudover er der ansat 399 medarbejdere uden fast arbejdstid. En medarbejder på nedsat tid/orlov vil derfor uden problemer kunne suppleres op til 37 timer.

At klager er afskediget på grund af orlov strider mod indklagedes samarbejdsaftale med HK, hvori medarbejdere på orlov netop er tilgodeset med højere lønudbetaling end det, funktionærloven tilskriver under barsel og forældreorlov.

Indklagede bestrider, at klager ikke tidligere under sin ansættelse og før orlovsafvikling har modtaget påtaler vedrørende manglende opfyldelse af produktionsmål.

Den 9. april 2010 fik klager en påtale for manglende opfyldelse af produktionsmål. Klager var på daværende tidspunkt ikke på deltidsorlov og havde på dette tidspunkt også problemer med at opfylde de for jobbet fastsatte produktionsmål.

Der er fremlagt brev af samme dato vedrørende produktionsmål. Heraf fremgår blandt andet, at klager straks skal sørge for, at hans produktionsmål opfyldes, og at han i perioden fra 9. april til 1. maj 2010 vil blive fulgt tæt.

Brevet er underskrevet af klager. Indklagede bestrider derfor, at klager først blev bekendt med produktionsmålene i oktober måned 2010.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Nævnet bemærker, at sagen kan behandles af Ligebehandlingsnævnet, idet sagen omhandler spørgsmål om overtrædelse af ligebehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet, barsel eller adoption.

Hvis en person, der anser sig for krænket påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Nævnet har lagt til grund, at klager henholdsvis den 9. april og den 22. november 2010 fik skriftlige påtaler for manglende opfyldelse af produktionsmål. På tidspunktet for den seneste skriftlige advarsel i november 2010 var klager på forældreorlov på deltid.

Klager har fremlagt dokumentation for, at han efter tidspunktet for den seneste af advarslerne i ugerne 49 - 52 mødte de opstillede produktionskrav om 3 nysalg og 3 mobilaftaler pr. uge. Klager blev dog alligevel afskediget den 29. december 2010.

Han har derfor påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling.

Nævnet finder ikke, at indklagede har bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket. Nævnet har herved lagt vægt på, at indklagede ikke har imødegået klagers oplysning om, at klager efter modtagelsen af den skriftlige advarsel i oktober 2010 opfyldte det opstillede produktionsmål i ugerne 49-52/2010.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 180.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 180.000 kr. til klager med procesrente fra den 15. juli 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.