Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold

J.nr. 7100171-12

Det var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven. at en folkeskolelærer, der var gravid efter at have haft en ufrivillig abort, blev afskediget under en afskedigelsesrunde i kommunen. Nævnet fandt, at det var godtgjort, at indklagede ikke vidste at klager var gravid, da hun blev indstillet til afskedigelse, og at det derfor er godtgjort, at graviditeten ikke helt eller delvist var årsag til afskedigelsen. Nævnet fandt ikke, at klager havde påvist faktiske omstændigheder, som gav anledning til at formode, at indklagede ved beslutningen om at afskedige klager havde inddraget det forhold, at hun formentlig ville blive gravid og skulle på barselorlov inden for en relativ kort periode.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager, der var gravid efter at have haft en ufrivillig abort, blev afskediget fra sin stilling som lærer på en folkeskole.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede afskedigede klager fra stillingen som folkeskolelærer.

Sagsfremstilling

Klager blev pr. 1. august 2005 ansat i det kommunale skolevæsen i X Kommune. Klager skulle indtil videre arbejde på Y Skole.

Kommunen varslede i brev af 3. maj 2011 klager om, at kommunen efter indstilling fra skolelederen påtænkte at afskedige hende til fratræden med udgangen af oktober måned 2011.

Det fremgik af varslingsbrevet, at baggrunden for den påtænkte afskedigelse var, at skolens budget var omkring ni millioner kr. mindre end normalt. Skolen skulle derfor reducere med 17 stillinger inden for det pædagogiske og administrative område samt i kantinen.

Det fremgik også af varslingsbrevet, at der efter drøftelse i hovedudvalget den 12. oktober 2010 og i sektorudvalget den 29. marts 2011 var fastlagt følgende kriterier for afskedigelserne: faglige kvalifikationer, bortfald af opgaver, opgavevaretagelse samt andre relevante forhold. På baggrund af kriterierne havde ledelsen foretaget en samlet vurdering af medarbejdernes kompetencer og herudfra besluttet at indstille klager til afsked. Dette var meddelt klager i en individuel samtale den 28. april 2011.

Klager kom i høringssvar af 24. maj 2011 med indsigelse mod den påtænkte afskedigelse. Klager oplyste, at hun i februar 2011 var gravid, men aborterede ufrivilligt, og at hun i den forbindelse havde haft mange sygedage. Klager havde oplyst ledelsen om årsagen til sygdommen, og hun havde også gjort det klart, at hun ønskede at blive gravid igen snarest muligt. Klager var nu gravid igen, hvilket hun havde meddelt skolens ledelse den 29. april 2011. Det var klagers opfattelse, at ledelsen havde valgt at indstille hende til afskedigelse, da de forventede, at hun snart ville være på vej på barsel, og da klager under sin første graviditet 3½ år tidligere havde haft en del sygedage.

Klager fik ved brev af 30. maj 2011 den endelige afskedigelse. Det fremgik heraf blandt andet, at skolelederen havde følgende bemærkninger til klagers høringssvar: "Du oplyser i dit høringssvar, at du meddelte skoleledelsen at du var gravid den 29. april 2011. Du var til prikke-samtale den 28. april 2011, hvorfor skoleledelsen på beslutningstidspunktet ikke havde kendskab til din graviditet og derfor ikke kan have fravalgt dig på baggrund af dette. Du er alene valgt ud fra en helhedsvurdering af dine kompetencer på baggrund af de vedtagne kriterier."

Klager oplyste i brev af 7. juni 2011 til kommunen, at det var den 28. april 2011 og ikke den 29. april 2011, som angivet i høringssvaret, at hun havde oplyst ledelsen om graviditeten. Kommunen fastholdt i brev af 15. juni 2011 afskedigelsen.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven, og hun ønsker at få tilkendt en godtgørelse.

Klager henviser til, at hun var gravid på afskedigelsestidspunktet, og at skolens ledelse havde været klar over, at klager snart ville være på vej på barsel siden februar 2011, hvor hun aborterede ufrivilligt i 3. måned. Der var tale om en proces med mange sygedage, som endte med en udskrabning. Klager havde orienteret skolens ledelse om årsagen til fraværet og tilkendegivet, at hun ønskede at blive gravid igen. Det er derfor klagers opfattelse, at det stod klart for ledelsen, at hun ønskede hurtigst muligt at blive gravid igen. Klager meddelte den 28. april 2011 skoleledelsen, at hun var gravid.

Det er klagers opfattelse, at ledelsen valgte at indstille hende til afsked, da de vidste, at hun snart var på vej på barsel, og da hun under sin første graviditet 3½ år tidligere havde haft en del sygedage.

Klager henviser i øvrigt til, at kommunen ved valget af, hvilke medarbejdere, der skulle indstilles til afskedigelse, havde et reelt valg mellem flere personer med tilnærmelsesvist samme eller dårligere kvalifikationer som/end klager, og at hun på intet tidspunkt havde modtaget kritik for sit arbejde. Det er derfor klagers opfattelse, at kommunen ikke har påvist objektive konstaterbare grunde til at afskedige hende frem for flere andre kolleger.

Indklagede afviser, at afskedigelsen af klager er i strid med ligebehandlingsloven.

Indklagede henviser til, at der blev udmeldt væsentligt reducerede budgetter på skoleområdet for 2011. Det betød, at der samlet set blev afskediget mere end 70 medarbejdere på skoleområdet, heraf 17 stillinger på den skole, hvor klager arbejdede.

I henhold til den overordnede procesplan skulle skolelederen træffe beslutningen om, hvilke medarbejdere, der skulle indstilles til afskedigelse, i perioden fra den 11. til den 15. april 2011. De berørte medarbejdere skulle senest den 27. april 2011 kl. 12. indkaldes til en personlig samtale, den såkaldte prikke-samtale, der skulle holdes den 28. april 2011.

Ved den personlige samtale den 28. april 2011 oplyste klager, at hun var gravid.

Indklagede afviser på denne baggrund, at klagers graviditet havde indflydelsen på beslutningen om at afskedige klager, da beslutningen om at indlede afskedigelserne blev truffet i perioden fra den 11. til den 15. april 2011, og da skoleledelsen først fik kendskab til klagers graviditet ved den personlige samtale den 28. april 2011.

For så vidt angår det af klager anførte om, at skoleledelsen vidste, at klager forsøgte at blive gravid ad naturlig vej, henviser indklagede til, at skolelederen vidste, at klager tidligere havde haft en abort. Det afvises, at skolelederen havde kendskab til, at klager skulle have oplyst, at hun straks ville forsøge at blive gravid igen.

Det er indklagedes opfattelse, at en medarbejders tilkendegivelse af et ønske om at blive gravid ikke kan anses for at være tilstrækkeligt til, at der er påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling. Det er videre indklagedes opfattelse, at det forhold, at en medarbejder har fået en ufrivillig abort, ikke medfører, at pågældende bliver omfattet af ligebehandlingslovens beskyttelsesområde.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet. Da klager var gravid på afskedigelsestidspunktet, påhviler det det indklagede at godtgøre, at afskedigelsen ikke helt eller delvist var begrundet i graviditeten.

Klager oplyste om graviditeten, da hun den 28. april 2011 var til samtale med skolelederen i anledning af den påtænkte afskedigelse. Det fremgår af oplysningerne fra indklagede om processen for afskedigelsen af et større antal medarbejdere, at beslutningen om, hvilke medarbejdere, der skulle indstilles til afskedigelse, blev truffet i perioden fra den 11. til den 15. april 2011, og at de berørte medarbejdere den 27. april 2011 blev indkaldt til samtale.

Ligebehandlingsnævnet finder, at det på denne baggrund er godtgjort, at indklagede ikke vidste, da klager var gravid, da hun blev indstillet til afskedigelse, og at det derfor er godtgjort, at graviditeten ikke helt eller delvist var årsag til afskedigelsen.

Uanset om skoleledelsen vidste, at klager efter den ufrivillige abort i februar 2011 havde et ønske om hurtigt at blive gravid igen, finder nævnet ikke, at klager har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede ved beslutningen om at afskedige klager havde inddraget det forhold, at hun formentlig ville blive gravid og skulle på barselorlov inden for en relativ kort periode.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.