Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J.nr. 7100255-12

En kvinde, der var ansat i flexjob som økonomi-/administrationskonsulent, blev afskediget, efter at hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid. Indklagede havde ikke godtgjort, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet. Afskedigelsen var derfor i strid med ligebehandlingsloven. Klager fik medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 200.000 kr., svarende til cirka seks måneders løn.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at en kvinde, der var ansat i flexjob som økonomi-/admi-nistrationskonsulent, blev afskediget, efter at hun havde meddelt sin arbejdsgiver, at hun var gravid.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede afskedigede klager fra stillingen som økonomi-/administrationskonsulent.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 200.000 kr. med procesrente fra den 20. december 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev den 8. februar 2011 ansat som økonomi-/administrations- konsulent hos indklagede i et flexjob. Klager havde været i praktik i virksomheden i oktober-november 2010. Klagers månedsløn var 32.500 kr.

Ved brev af 27. maj 2011 blev klager bortvist.

Begrundelsen for bortvisningen var, at "du igennem længere tid ikke har været på vort kontor i de aftalte minimum 25 timer pr. uge (37 timer/ flex-job), til trods for at du har modtaget løn for perioder hvor du som nævnt ikke har været her".

Endvidere var begrundelsen, "at du igennem flere uger, ikke har udført de dig pålagte opgaver, i forbindelse med bl.a. daglige fakturerings- og bogføringsopgaver, hvilket har haft negativ virkning for selskabets økonomi og videre virke, såvel økonomisk som ødelæggende forhold overfor vore kunderelationer. Vi har derfor nu måtte lade disse opgaver udføre eksternt, af andet firma, hvilket tillige medfører at vi fremadrettet således ikke længere, har behov for din ansættelse."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at afskedigelsen er i strid med ligebehandlingsloven.

Klager ønsker løn i opsigelsesperioden efter funktionærloven, herunder feriepenge, samt godtgørelse efter ansættelsesbevisloven og godtgørelse efter ligebehandlingsloven.

Klager henviser til, at hun den 23. maj 2011 mundtligt meddelte arbejdsgiveren, at hun var gravid.

Klager tog på ferie den 25. maj 2011. Hun fik brevet med bortvisningen, da hun kom tilbage fra ferie.

Indklagede har ikke besvaret sekretariatets henvendelser.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet.

Ligebehandlingsnævnet lægger til grund, at klager blev afskediget, efter at hun havde meddelt den indklagede arbejdsgiver, at hun var gravid.

Indklagede har ikke godtgjort, at afskedigelsen af klager hverken helt eller delvist var begrundet i klagers graviditet.

Afskedigelsen af klager var derfor i strid med ligebehandlingsloven.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at tage stilling til den del af klagen, der vedrører klagers krav efter funktionærloven og ansættelsesbevisloven.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 200.000 kr., svarende til cirka seks måneders løn.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og det i øvrigt oplyste i sagen.

Indklagede skal herefter betale 200.000 kr. til klager med procesrente fra den 20. december 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.