Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse - ej medhold

J.nr. 7100254-12

Klagen drejede sig om forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling hos den indklagede virksomhed. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at klagers køn var årsag til, at han blevet tildelt en advarsel og senere blev opsagt. Klager fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager blev afskediget fra sin stilling hos den indklagede virksomhed.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var ikke i strid med ligebehandlingsloven, at klager blev afskediget fra sin stilling hos den indklagede virksomhed.

Sagsfremstilling

Klager blev den 30. november 2011 afskediget fra sin stilling som svejsetekniker hos den indklagede virksomhed. Klager havde været ansat fem år i virksomheden. Klagers ekskæreste arbejder også hos indklagede, og har været ansat i to år.

Af opsigelsen fremgår: "I fortsættelse af vores møde den 7. november 2011 hvor du modtog en advarsel er det blevet besluttet at opsige dig som Tekniker ved [indklagede] med dit opsigelsesvarsel på 4 måneder til en måneds udløb. Baggrunden for opsigelsen er, at du ikke har overholdt at undlade enhver kontakt som vedrører [klagers ekskæreste] i hendes privatsfære. Dette ved, at du mandag den 28. november 2011 har kontaktet [klagers ekskærestes] søster på trods af, at du er fuldt ud bekendt med konsekvensen heraf, jfr. vore tidligere drøftelser og den afgivne advarsel."

Af advarsel dateret 7. november 2011 fremgår: "[Indklagede] er blevet gjort bekendt med, at du på baggrund af et tidligere forhold til en kollega, har udvist en så upassende opførsel, at du nu modtager denne advarsel. Din upassende opførsel er begrundet i følgende:

du har sendt private mails med et truende og intimiderende indhold fra én af [indklagedes] kunders mailadresse

du har ageret truende overfor nuværende og tidligere kollegaer på [indklagede]

du har kontaktet - og har til hensigt at kontakte - kollegaers ægtefæller

Det betragtes som dybt skadeligt for [indklagedes] ry og omdømme, at der nu - på en kundes server - foreligger private mails af den omtalte karakter. Derudover betragtes din opførsel i forbindelse med omgang med andre mennesker som fuldstændig uanstændig og uacceptabel.

Det er en forudsætning for din fortsatte ansættelse i [indklagede]:

at du indvilger i at gå til én af [indklagede] udpeget psykolog. [Indklagede] honorerer i første omgang 10 psykologtimer.

at du indvilger i at psykologen må orientere [indklagede], såfremt det skønnes at der er behov for yderligere psykologbistand.

at du ikke igen bruger en kundes mailadresse til privat brug.

at du ikke fremover på nogen måde kontakter [klagers ekskæreste] overhovedet, hverken på arbejdet eller i privatsfæren.

at du ikke agerer truende overfor andre kollegaer eller personer med tilknytning til [klagers ekskæreste].

Såfremt ovenstående ikke overholdes vil det medføre øjeblikkelig ophør af din ansættelse. . ."

Den 31. januar 2012 blev der afholdt et organisationsmøde mellem indklagede, dennes arbejdsgiverrepræsentant og klager samt dennes fagforening. Mødet vedrørte afskedigelsen af klager.

Det fremgår af referatet: " Sagen blev drøftet. Til fuld og endelig afgørelse af sagen og ethvert krav mellem parterne betaler [indklagede] pr. kulance og uden præjudice for nogen anden sag 1 måneds løn i særlig fratrædelsesgodtgørelse til [klager]. Betaling sker senest om 14 dage fra d.d. Forliget er et omkostningsforlig, hvor virksomheden ikke anerkender, at opsigelsen har været uberettiget. [Klager] anerkender ikke, at opsigelsen har været berettiget, og at oplysningerne der ligger til grund for opsigelsen ikke er korrekte. Virksomheden udarbejder en anbefaling på [klagers] faglige kompetencer og erfaring. Hermed slutter sagen."

Klagers fagforening har oplyst, at spørgsmålet om forskelsbehandling ikke har været en del af sagen, idet sagen udelukkende har omhandlet sagligheden i opsigelsen.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at han blev afskediget fra sin stilling hos indklagede.

Klagers ekskæreste har overfor arbejdsgiveren afleveret flere udskrifter af e-mails og fra Facebook, hvor hun skulle have dokumenteret, at klager havde truet hende m.v. Dette førte til, at klager blev afskediget. Klager har ikke kunnet få udleveret en kopi af disse udskrifter, og kan derfor ikke nærmere redegøre for de lovbrud, som udskrifterne angiveligt skulle indeholde. Udskrifterne er forfalskede, idet klagers ekskæreste må have rettet i teksten og udskrevet dem, da klager ikke har truet eller smidt med ting mod sin ekskæreste.

Sagens fakta og sagsforløbet viser klart, at der er sket kønsdiskrimination, fordi klager som manden anses som den skyldige. Man har en fordom om, at manden er den store, voldsomme brutale voldsmand, fordi han er veltrænet og bodybuilder, mens hans ekskæreste er en spinkel kvinde. Arbejdsgiveren har mod al gængs kutyme undladt at foretage høring af klager, inden de afskedigede ham. Det har medført, at indklagedes fordomme har ført til, at klager nu står uden levebrød og kan risikere at miste sin lejlighed.

Klager har prøvet at arrangere møder med ledelsen på arbejdspladsen, men det er blevet afvist. Klager har prøvet at tale ekskæresten til fornuft, men det er ikke lykkedes. Arbejdsgiveren har på intet tidspunkt lyttet til klager, men har taget alt hvad ekskæresten har sagt for gode varer, selvom klager kan bevise, at det ikke passer. Klager mener, at arbejdsgiveren har kigget på klagers ekskæreste og set en lille bange pige, der sidder og ryster, når hun fortæller sin historie og så set på klager, der vejer 110 kg. og træner meget, og tænkt, at han var en skidt fyr, til trods for at klager har været fem år på arbejdspladsen uden at have problemer. Klagers ekskæreste har arbejdet der i to år. Klagers ekskæreste har tidligere fået psykologhjælp på grund af en ekskæreste, der skulle have udsat hende for psykisk terror, og i det hele taget været psykisk ustabil.

Klagers ekskæreste har anmeldt ham til politiet, og klager er blevet afhørt, men ikke sigtet. Sagen er ikke henlagt, men behandles tydeligvis ikke som en voldssag eller tilbageholdelse mod en persons vilje, da sådanne sager efter straffereglerne skal rejses i retten inden 40 dage efter hændelsen. Politiet har desuden afvist at efterkomme ekskærestens anmodning om polititilhold mod klager. Klager har nu anmeldt ekskæresten for falske anklager.

Det er uden betydning for spørgsmålet om, hvorvidt klager er blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven, at der er indgået et forlig mellem parterne om en særlig fratrædelsesgodtgørelse på én måned. Loven kan ikke fraviges til ugunst for lønmodtageren, og Ligebehandlingsnævnet har i en tidligere afgørelse behandlet en sag, selvom der var indgået et forlig mellem parterne.

Indklagede gør gældende, at sagen skal afvises fra Ligebehandlingsnævnet, da sagen er forligt til fuld og endelig afgørelse i forbindelse med fagretlig behandling af sagen. Forliget blev indgået på et organisationsmøde, hvor klager var repræsenteret af sit fagforbund. Forligsindgåelsen vedrører samme tema som sagen for Ligebehandlingsnævnet, nemlig sagligheden af afskedigelsen af klager. Forliget vedrører alle aspekter i sagligheden af klagers afskedigelse, herunder det tema, der er rejst for Ligebehandlingsnævnet. Klager har indbragt sagen for Ligebehandlingsnævnet længe før forliget blev indgået, og klager har dermed på tidspunktet for indgåelsen af forliget været fuldt ud klar over sit krav. Indklagede mener desuden, at den af klager fremhævede afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet er forkert, da den i så fald betyder, at der ikke kan indgås forlig på beskyttelseslovgivningens område.

Såfremt sagen ikke afvises, gør indklagede gældende, at de ikke har handlet i strid med ligebehandlingsloven. Indklagede bestrider, at klager har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klager har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn. Det forhold, at klager er en mand, er ikke i sig selv en faktisk omstændighed, der giver en formodning for forskelsbehandling, og det bestrides i øvrigt af indklagede, at de skulle have lagt vægt på klagers køn ved afskedigelsen. Klager er tværtimod blevet afskediget af saglige årsager, begrundet i hans egne forhold.

Baggrunden for afskedigelse var de forhold, der er angivet i advarslen og i opsigelsesskrivelsen. Det fremgår heraf, at klager modtog en advarsel for en række forhold, herunder for at have ageret truende over for nuværende og tidligere kolleger og deres pårørende. Såvel klager som flere af de truede kollegaer, herunder klagers ekskæreste, var på dette tidspunkt ansat på virksomheden, og klagers adfærd havde skabt uro og utryghed. Advarslen og den senere afskedigelse blev afgivet blandt andet på baggrund af en række henvendelser til virksomhedens ledelse fra såvel klagers ekskæreste, flere mandlige kolleger på arbejdspladsen og disse kollegers hustruer angående klagers intimiderende henvendelser til disse. Såfremt nævnet har behov for yderligere afklaring heraf, vil det kræve bevisførelse i form af mundtlige parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for nævnet. I så fald skal sagen afvises.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet.

Enhver arbejdsgiver, der beskæftiger mænd og kvinder, skal behandle dem lige for så vidt angår arbejdsvilkår. Dette gælder også ved afskedigelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af blandt andet køn behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af et bestemt køn ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at det forlig, der er indgået mellem parterne omhandlede spørgsmålet om opsigelsens saglighed i relation til funktionærlovens og overenskomstens regler. I den foreliggende situation finder Ligebehandlingsnævnet at kunne behandle klagen. Indklagedes afvisningspåstand tages derfor ikke til følge.

Nævnet finder, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klagers køn var årsag til, at han blev tildelt en advarsel og senere blev opsagt.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.