Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold

J.nr. 7100231-12

En gravid socialpædagog blev opsagt fra sin fuldtidsstilling og genansat i en deltidsstilling. Afskedigelsen var begrundet med, at der var bortfaldet i alt 15 støttetimer for tre af de borgere, som klager hidtil havde været støttepædagog for, således at der kun var behov for klagers arbejdskraft i 22 timer om ugen. Nævnet lagde til grund, at indklagede havde flere medarbejdere med samme kompetencer og funktioner som klager, og indklagede havde ikke godtgjort, at der var saglige grunde til at afskedige klager frem for en af de øvrige ansatte. Klager fik derfor medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. svarende til lønforskellen i cirka ni måneder.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at klager, der var gravid, blev afskediget fra sin fuldtidsstilling som socialpædagog i en kommune og genansat i en deltidsstilling.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede opsagde klager fra fuldtidsstillingen som socialpædagog.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 100.000 kr. med procesrente fra den 21. november 2011, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Klager blev den 1. august 2008 ansat i X Kommune som tilkaldevikar med skiftende arbejdstider i X Sociale Virksomhed.

Med virkning fra den 1. februar 2009 blev klager ansat i en fuldtidsstilling som assistent (socialpædagog) i kommunen med tjenested i X Sociale virksomhed. Det fremgik af ansættelsesbrevet, at der var tale om en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, og at arbejdstiden, jævnfør de udarbejdede tjenestelister, kunne være skiftende, men det fremgik ikke, at ansættelsen var knyttet til bestemte borgere.

Der var den 27. oktober 2011 forhandling mellem klager og indklagede i anledning af påtænkt afskedigelse med genansættelsestilbud.

Ved brev af 28. oktober 2011 blev klager afskediget fra stillingen som socialpædagog med fire måneders varsel til fratræden den 29. februar 2012. Klager fik samtidig tilbud om genansættelse i en deltidsstilling.

Afskedigelsen var begrundet i, at der bortfaldt 15 af klagers støttetimer for henholdsvis:

Borger x, 12 timer, da han ikke længere var berettiget til særtakst

Borger y, 1½ time, da hun startede i tilbud i hjemkommunen

Borger z, 1½ time, på grund af besparelser

Det fremgår i øvrigt af afskedigelsesbrevet, at "Denne opsigelse og genansættelse på 22 timer er alene begrundet i virksomhedens forhold, da støttetimer bortfaldet på de borgere som du er ansat til at være støtteperson på, og det gør, at din leder må træffe denne beslutning, som intet har med din graviditet at gøre.

Din leder oplyser ved forhandlingen, at du er gjort bekendt med, at du er ansat til at have støttefunktion for 5 navngivne borgere og af et indberetningsskema fremgår borgernes navne, men de er ikke nævnt i ansættelsesbrevet af hensyn til, at [indklagede] opfatter det som tavshedsbelagte oplysninger, som ikke skal fremgå af et ansættelsesbrev. Din leder kan ligeledes dokumentere, at timerne bortfalder på de respektive borgere, og vil derfor ikke kunne pege på en anden medarbejder."

Ved ansættelsesbrev af 28. oktober 2011 fik klager med virkning fra den 1. marts 2012 deltidsansættelse som pædagog ved kommunen med tjenestested ved X Sociale Virksomhed. Der var tale om en gennemsnitlig arbejdstid på 22 timer ugentligt med skiftende arbejdstider, jævnfør de udarbejdede tjenestelister.

Klagers månedsløn blev ved overgangen til deltidsansættelse reduceret forholdsmæssigt.

Det fremgår af kommunens indberetningsskema om ændring af ansættelse/månedsløn pr. 1. juli 2010, at klagers ansættelse blev ændret på grund af støttefunktion for fem navngivne borgere, herunder x, y og z (henholdsvis 12 timer og 4 gange 1½ time). Hertil kom 19 pædagogtimer.

Klager var på afskedigelsestidspunktet gravid med termin i november 2011.

Parternes bemærkninger

Klager ønsker, at Ligebehandlingsnævnet skal tage stilling til, om afskedigelsen med tilbud om genansættelse i en stilling på 22 timer ugentligt er i strid med ligebehandlingsloven. Klager ønsker også, at nævnet skal fastsætte en godtgørelse.

Klager henviser til, at hun på afskedigelsestidspunktet var gravid med termin i november 2011, og at hun havde været sygemeldt på grund af graviditetsgener.

Klager henviser også til, at hun ikke har været bekendt med, hvordan stillingen blev finansieret, og at hun heller ikke har været bekendt med, at hun var ansat til at tage sig af bestemte borgere. Klager mener, at det ligeså godt kunne være en af de andre ansatte, som fik nedsat arbejdstiden.

Indklagede afviser, at klagers arbejdstid blev nedsat, fordi hun var gravid.

Indklagede henviser til, at det alene var funktionen, der var afgørende for beslutningen om at nedsætte klagers arbejdstid. Klager blev alene sat ned i tid, fordi de borgere, som hun var ansat som støtteperson for, ikke mere skulle have den støtte, som klager var ansat til at varetage.

Indklagede mener, at det ikke kunne være rimeligt at nedsætte arbejdstiden for en anden ansat, hvis borgere ikke var ramt af nedskæringer, fordi man skulle skåne klager på grund af graviditeten.

Indklagede henviser i øvrigt til, at klager havde været bekendt med, hvilke borgere hun var støttemedarbejder for, siden hun blev ansat. Indklagede henviser i den forbindelse til referat af forhandling af 27. oktober 2011, hvoraf fremgår, at klager var bekendt med, at hun skulle have støttefunktionen for fem navngivne borgere, men at navnene på disse ikke fremgik af ansættelsesbrevet, da kommunen betragtede oplysningerne som tavshedsbelagte oplysninger.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn på arbejdsmarkedet efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en lønmodtager på grund af graviditet og barsel. Såfremt afskedigelsen finder sted under graviditet eller afholdelse af barselorlov, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke er begrundet i disse forhold.

Ligebehandlingsnævnet lægger til grund, at klager var gravid, da kommunen i oktober 2011 afskedigede hende fra stillingen som socialpædagog. Indklagede har derfor bevisbyrden for, at beslutningen om at afskedige klager ikke helt eller delvist skyldtes graviditeten.

Afskedigelsen af klager var begrundet med, at der var bortfaldet i alt 15 støttetimer for tre af de borgere, som klager hidtil havde været støttepædagog for, således at der kun var behov for klagers arbejdskraft i 22 timer om ugen. Nævnet lægger imidlertid til grund, at indklagede havde flere medarbejdere med samme kompetencer og funktioner som klager, og indklagede har ikke godtgjort, at der var saglige grunde til at afskedige klager frem for en af de øvrige ansatte.

Det fremgår ikke af ansættelsesbeviset, at klager var ansat til at være støtteperson for netop de personer, hvis bevillinger faldt bort. Det forhold, at det netop var støttetimerne for de borgere, som klager var støttepædagog for, der bortfaldt, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at indklagede kan anses for at have godtgjort, at klagers graviditet ikke helt eller delvist har været medvirkende årsag til beslutningen om at afskedige hende.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der passende skønsmæssigt kan fastsættes til 100.000 kr., svarende til lønforskellen i cirka ni måneder.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse lagt vægt på ansættelsesperiodens længde, lønnens størrelse og det i øvrigt oplyste i sagen, herunder at klager blev genansat i en deltidsstilling med tilsvarende lønreduktion.

Indklagede skal herefter betale 100.000 kr. til klager med procesrente fra den 21. november 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.