Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Opgaver
Kapitel 2 Beføjelser
Kapitel 3 Visse forskrifter, der alene kundgøres på Trafikstyrelsens hjemmeside
Kapitel 4 Klageadgang
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter

I medfør af § 21 v, § 24 c, stk. 2, og § 24 h, stk. 1, i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1249 af 11. november 2010, § 17, stk. 1 og 5, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, § 152, § 152 a, § 153, stk. 2, og § 153 a, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 19, stk. 1, og § 21, stk. 4, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 11. april 2010, som ændret ved lov nr. 745 af 25. juni 2014, § 2 a, stk. 1 og § 18, stk. 1, nr. 11, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 12, stk. 3, i lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 31. januar 2013, og § 27 i postloven, lov nr. 1536 af 21. december 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Opgaver

§ 1. Trafikstyrelsen er en styrelse under Transportministeriet.

§ 2. Trafikstyrelsen varetager følgende opgaver

1) Regulering og tilsyn på jernbaneområdet vedrørende interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring.

2) Regulering og tilsyn på luftfartsområdet vedrørende civil luftfart, herunder beredskab, samt drift af Bornholms Lufthavn.

3) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

4) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

5) Varetagelse af statslige opgaver på trafikselskabsområdet vedrørende godkendelse af takster samt koordinering af den kollektive trafik og deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet og tilsyn med overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder samt behandling af klager vedr. forordningen, der ikke kan behandles af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har kun kompetence til at behandle civilretlige tvister.

6) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

7) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

8) Regulering på taxiområdet.

9) Regulering og tilsyn på postområdet.

Stk. 2. Trafikstyrelsen skal inddrage transportministeren i spørgsmål af væsentlig betydning.

Kapitel 2

Beføjelser

Beføjelser efter lov om jernbane

§ 3. Trafikstyrelsen varetager de statslige opgaver efter jernbaneloven og opgaver, der følger af EU-forordninger vedrørende sikkerhed på jernbaneområdet.

Stk. 2. Varetagelse af opgaver vedrørende interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring på jernbaneområdet omfatter i denne bekendtgørelse udstedelse af afgørelser, fastsættelse af regler og tilsyn.

§ 4. Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 5, § 2, stk. 2, § 4, stk. 3, 6 og 7, § 4 a, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 3-5, § 8 a, stk. 2, § 8 d, stk. 5, § 9, stk. 2–6, § 10, § 12, stk. 6, § 13, stk. 3, § 17, stk. 1, § 18, § 21 h, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, § 21 j, stk. 2, § 21 l, stk. 6, § 21 m, stk. 8, § 21 u, stk. 8 og 9, § 21 v, § 24 h, stk. 3, § 25, stk. 2, og § 26, stk. 2, i jernbaneloven, udøves af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Transportministerens beføjelser i jernbanelovens § 8 a, stk. 1, udøves af Trafikstyrelsen for så vidt angår fastsættelse af regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af jernbaneinfrastruktur, herunder for infrastrukturens forhold til omgivelserne, for entreprisebetingelser og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for jernbaneinfrastrukturens ensartethed og sikkerhed.

Stk. 3. Transportministerens beføjelser i jernbanelovens § 21 p, stk. 3, udøves af Trafikstyrelsen for så vidt angår fastsættelse af regler om indberetning af data til Trafikstyrelsen vedrørende ulykker, hændelser og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder.

Stk. 4. Transportministerens beføjelser i jernbanelovens § 26, stk. 1, vedrørende opfyldelse og anvendelse af EU-retsakter udøves af Trafikstyrelsen for så vidt angår interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring på jernbaneområdet. Reglerne fastsættes som bekendtgørelser.

Stk. 5. Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI), som Trafikstyrelsen fastsætter efter direktiver på jernbaneområdet, kan gennemføres i dansk ret ved Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Beføjelser efter lov om en Cityring

§ 5. Trafikstyrelsen varetager opgaver efter § 15 i lov om en Cityring vedrørende jernbanesikkerhed og byggesagsbehandling.

Beføjelser efter lov om luftfart

§ 6. Transportministerens beføjelser i § 1 a, § 2, stk. 1, litra c, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 9, § 13, stk. 1, litra b, § 16, stk. 1 og 2, § 20, stk. 3, § 21, stk. 3, § 24, stk. 1, § 26, stk. 1 og 2, § 30, § 31, § 32, stk. 2, § 34, § 35, stk. 1, § 40 g, stk. 1-4, § 40 i, stk. 3, § 50, stk. 9, § 51, § 52, stk. 1 og 2, § 53, § 54, § 55, stk. 1 og 3, § 57, stk. 2, nr. 7-9, § 58, stk. 2, § 59, § 60, stk. 1 og 3, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1, § 64, stk. 2, § 65, stk. 2 og 4, § 67, stk.1, § 68, stk. 1, § 69, § 70, § 70 a, stk. 1-4, § 70 b, stk. 4 og 5, § 71, stk. 1-4, § 73, § 74, § 75, stk. 1 og 2 og stk. 4 og 8, § 76, § 77, stk. 3, § 81, § 82, § 82 a, stk. 1 og 2, § 83, stk. 1 og 2, § 85, stk. 1, 2 og 4, § 86, § 88, § 89 a, § 89 b, stk. 1, § 130, stk. 2 og 3, § 130 a, § 131, § 148, stk. 7-9, § 148 a, stk. 3 og 4, § 150 e, stk. 1 og 2, § 150 f, stk. 1 og 3, § 151, stk. 1 og 2, § 153, stk. 1, § 153 a, stk. 1, § 154, stk. 1, § 155, stk. 2 og § 156, stk. 2, i lov om luftfart samt § 111, stk. 1, i bilaget til loven, udøves af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i luftfartsloven, og opgaver, der følger af EU-forordninger på luftfartsområdet.

Stk. 2. Endvidere udøves ministerens beføjelser i luftfartslovens § 3, stk. 2, til midlertidigt at indskrænke eller forbyde adgangen til luftfart inden for hele riget af Trafikstyrelsen, hvis indskrænkningen eller forbuddet alene skyldes hensynet til flyvesikkerheden.

Stk. 3. Trafikstyrelsen kan efter luftfartslovens § 152, stk. 2, overlade beføjelser til andre offentlige myndigheder, private organisationer eller sagkyndige til at træffe afgørelser, som efter luftfartsloven eller § 6, stk. 1, i denne bekendtgørelse er tillagt Trafikstyrelsen, inden for den hobbyprægede flyvning, og hvor det i øvrigt må anses for flyvesikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 4. Forvaltningslovens kap. 2-7 og offentlighedslovens § 6 gælder for private organisationer og sagkyndige, der efter stk. 3 får tillagt afgørelseskompetence. Trafikstyrelsen kan fastsætte regler om opbevaring m.v. af dokumenter og om tavshedspligt.

Beføjelser efter færdselsloven

§ 7. Transportministerens beføjelser i § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 34, stk. 1 og 2, § 35, stk. 1 og 2 og stk. 4, § 37, stk. 7, § 43, stk. 8 og 9, § 50, stk. 2 og 3, § 51, stk. 8, § 55 a, stk. 2, § 68, § 69, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, § 81 a, § 82, stk. 4, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 88 a, stk. 1, § 124 q og § 139, stk. 2, i færdselsloven, udøves af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. De regler, som Trafikstyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK).

Stk. 3. Beføjelser til at træffe afgørelser i sager vedrørende færdselsloven kan efter Trafikstyrelsens bestemmelse overføres til politiet.

Beføjelser efter færdselslov for Grønland

§ 8. Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, og § 43, i færdselsloven for Grønland, udøves af Trafikstyrelsen.

Stk. 2. Beføjelser til at træffe afgørelser i sager vedrørende færdselslov for Grønland kan efter Trafikstyrelsens bestemmelse overføres til politiet.

Beføjelser efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter

§ 9. Transportministerens beføjelser, for så vidt angår motordrevne køretøjer i §§ 17-20 i lov om energimærkning af energirelaterede produkter, udøves af Trafikstyrelsen.

Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 10. Transportministerens beføjelser i § 10 a i lov om godkendelse og syn af køretøjer udøves af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Beføjelser efter lov om trafikselskaber

§ 11. Transportministerens beføjelser i § 2, stk. 4 og 5, § 4, § 6, stk. 2 og 4, § 6 a, stk. 5-7, § 7, stk. 2, § 8, § 10, § 12, stk. 4, § 20, stk. 3, §§ 21-23 og § 28 b, i lov om trafikselskaber, udøves af Trafikstyrelsen.

Beføjelser efter lov om buskørsel

§ 12. Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 12, stk. 3, § 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2, § 18, stk. 1 og 3, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5 og § 22 b, i lov om buskørsel udøves af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009.

Beføjelser efter lov om godskørsel

§ 13. Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 1 og 2, § 2, § 3, stk. 3, § 5, § 6, stk. 4, § 6 a, stk. 4, § 6 b, stk. 4, § 6 c, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d og § 17 b, i lov om godskørsel udøves af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009.

Beføjelser efter lov om taxikørsel

§ 14. Transportministerens beføjelser i § 1, stk. 2 og 3, § 2, stk. 1, § 3, stk. 2, § 4, stk. 4, § 5, stk. 3, § 12, stk. 1 og 2, og § 14 a, i lov om taxikørsel, udøves af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om taxikørsel.

Beføjelser efter postlov

§ 15. Transportministerens beføjelser efter postloven udøves af Trafikstyrelsen.

Kapitel 3

Visse forskrifter, der alene kundgøres på Trafikstyrelsens hjemmeside

Forskrifter vedrørende jernbane

§ 16. Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID-reglementet) af 1. januar 2009 og senere ændringer heraf indføres ikke i Lovtidende, jf. § 21 v, stk. 1, i lov om jernbane.

Stk. 2. RID-reglementet og senere ændringer heraf kundgøres ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

§ 17. Forskrifter og tekniske specifikationer, der udstedes af Trafikstyrelsen efter § 8 a, stk. 1, og § 21 h, stk. 1, i lov om jernbane kan udfærdiges som Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forskrifter og tekniske specifikationer, der udfærdiges som BJ’er, indføres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

Forskrifter vedrørende luftfart

§ 18. Forskrifter, der udstedes af Trafikstyrelsen efter § 6 i denne bekendtgørelse, udfærdiges som Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Bestemmelser for Civil Luftfart indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods indføres ikke i Lovtidende. Det samme gælder senere ændringer i de tekniske instruktioner.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte forskrifter og tekniske instruktioner kundgøres ved offentliggørelse på Trafikstyrelsens hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk.

Stk. 5. Forskrifter, der fastsættes efter luftfartslovens § 40 g, stk. 1, 3 og 4, § 50, stk. 9, § 70, § 70 a, stk. 1-4, § 70 b, stk. 1-5, § 76, § 85, § 130, § 130 a og § 131, udstedes som bekendtgørelser, der indføres i Lovtidende.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 19. Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 21-35 i denne bekendtgørelse, kan Trafikstyrelsens afgørelser påklages til transportministeren.

§ 20. Klage over Trafikstyrelsens afgørelser efter § 4, § 11 og § 21 i denne bekendtgørelse skal være indgivet senest 4 uger efter, at den afgørelse, der klages over, er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Transportministeren kan se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 3. Klage til transportministeren har ikke opsættende virkning. Transportministeren eller Trafikstyrelsen kan dog, når der foreligger særlige forhold, tillægge en klage opsættende virkning.

Klageadgang efter lov om jernbane

§ 21. Følgende afgørelser kan ikke indbringes for transportministeren, men kan påklages til Jernbanenævnet:

1) Afgørelser som Trafikstyrelsen træffer efter jernbanelovens § 12, stk. 6.

2) Afgørelser som Trafikstyrelsen træffer efter jernbanelovens §§ 3, 4 og 4 a, stk. 2.

3) Afgørelser som Trafikstyrelsen træffer efter jernbanelovens § 5, stk. 1.

4) Afgørelser som Trafikstyrelsen træffer efter jernbanelovens § 8 a, stk. 2.

5) Afgørelser som Trafikstyrelsen træffer efter jernbanelovens § 21 i, stk. 1-3, § 21 j, stk. 1-3, § 21 k, stk. 1-6, § 21 l, stk. 2-5. Undtaget herfra er afgørelser der vedrører tilsyn med, at personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner, besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer.

6) Afgørelser som Trafikstyrelsen træffer om påbud og forbud på baggrund af Havarikommissionens undersøgelser efter jernbanelovens § 21 r, stk. 3, jf. lovens § 21 l.

§ 22. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter jernbanelovens § 18 og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. denne bekendtgørelses § 4, stk. 1, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 23. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter jernbanelovens § 21 u, stk. 8 og 9, og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. denne bekendtgørelses § 4, stk. 1, kan kun indbringes for transportministeren for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageadgang efter lov om en Cityring

§ 24. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 15 i lov om en Cityring kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om luftfart

§ 25. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 6 i denne bekendtgørelse og efter luftfartsloven, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, Bestemmelser for Civil Luftfart og EU-forordninger på luftfartsområdet kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 26. Afgørelser truffet efter § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse kan påklages til Trafikstyrelsen.

Klageadgang efter færdselsloven

§ 27. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 7 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter færdselslov for Grønland

§ 28. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 8 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter

§ 29. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 9 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 30. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om trafikselskaber

§ 31. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter § 21, § 22 og § 28 a, stk. 2, i lov om trafikselskaber kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om buskørsel

§ 32. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter lov om buskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godskørsel

§ 33. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter lov om godskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om taxikørsel

§ 34. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter lov om taxikørsel og bekendtgørelser, som Trafikstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 14 i denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter postlov

§ 35. Afgørelser truffet af Trafikstyrelsen efter postlov og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 15 i denne bekendtgørelse, kan ikke indbringes for transportministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. januar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 893 af 29. august 2012 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafikstyrelsens forskrifter ophæves.

Transportministeriet, den 14. januar 2015

Magnus Heunicke

/ Tine Lund Jensen