Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven

I medfør af § 174, stk. 3, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 23. september 2014, som ændret ved lov nr. 722 af 2. juni 2014, fastsættes:

§ 1. Kommunale, regionale og private driftsherrer skal fastsætte takster for ydelser efter følgende bestemmelser i lov om social service:

1) § 32 (særlige dagtilbud).

2) § 36 (særlige klubtilbud).

3) § 45 (ledsageordning til unge).

4) § 52, stk. 3, nr. 2 (praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet).

5) § 52, stk. 3, nr. 3 (familiebehandling eller anden behandling).

6) § 52, stk. 3, nr. 4 (ophold for familier med børn), dog undtaget ophold i en plejefamilie.

7) § 52, stk. 3, nr. 5 (aflastningsordning), dog undtaget aflastning i en plejefamilie, kommunal familiepleje eller netværksplejefamilie.

8) § 52, stk. 3, nr. 6 (kontaktperson for et barn eller en ung eller en familie).

9) § 52, stk. 3, nr. 7 (anbringelse af børn og unge uden for hjemmet), dog undtaget anbringelse i plejefamilier, kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier eller i egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder.

10) § 54 (støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse).

11) § 83 (personlig pleje, praktisk hjælp og madservice), når prisen ikke er fastsat i henhold til reglerne om frit leverandørvalg.

12) § 84, stk. 1 (afløsning eller aflastning).

13) § 84, stk. 2 (midlertidige ophold).

14) § 85 (socialpædagogisk støtte).

15) § 86, stk. 1 (genoptræning).

16) § 86, stk. 2 (vedligeholdelsestræning).

17) § 97 (ledsageordning voksne).

18) § 98 (kontaktperson for døvblinde).

19) § 99 (støtte og kontaktperson).

20) § 101 (misbrugsbehandling til stofmisbrugere).

21) § 102 (tilbud af behandlingsmæssig karakter).

22) § 103 (beskyttet beskæftigelse).

23) § 104 (aktivitets og samværstilbud).

24) § 107 (midlertidige ophold i botilbud).

25) § 108 (længerevarende ophold i botilbud).

26) § 109 (midlertidige ophold på kvindekrisecentre m.v.).

27) § 110 (midlertidige ophold på forsorgshjem).

28) § 192 (ophold på plejehjem og beskyttede boliger).

§ 2. Driftsherren skal fastsætte takster for de enkelte ydelser, som driftsherren leverer.

Stk. 2. Driftsherren kan derudover fastsætte takster for ydelsespakker, som består af to eller flere ydelser omfattet af § 1. Taksten for ydelsespakken beregnes på baggrund af taksten for de enkelte ydelser.

Stk. 3. Der kan fastsættes flere takstniveauer for en ydelse eller en ydelsespakke, når taksten for de enkelte niveauer afspejler forskelligt indhold eller omfang af ydelsen eller ydelserne.

Stk. 4. Det skal fremgå tydeligt af beskrivelsen af ydelsespakken, hvilke ydelser der indgår i pakken.

Beregning af takst

§ 3. Taksten for ydelser efter § 1 skal beregnes på baggrund af de samlede langsigtede gennemsnitsindtægter og -omkostninger ved levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

Stk. 2. Følgende indtægts- og omkostningstyper indgår i beregningen:

1) Direkte og indirekte driftsomkostninger, herunder bygnings- og lokaleomkostninger, forrentning af kapital og udviklingsomkostninger.

2) Almindelige indtægter, f.eks. salg af producerede ydelser.

3) Andelen af eventuel central ledelse og administration fastsat som de faktiske omkostninger eller som en fast procent af et tilbuds øvrige budget.

4) Udgifter forbundet med tilsyn.

Stk. 3. For kvindekrisecentre og forsorgshjem, jf. §§ 109 og 110 i lov om social service, skal tillige følgende omkostninger indregnes i taksten:

1) Omkostninger ved ophold for danske statsborgere, hvis den tidligere opholdskommune ikke kan findes.

2) Omkostninger ved ophold for udenlandske statsborgere, hvis der ikke kan findes en dansk hjemkommune.

Stk. 4. Ved beregningen af omkostningerne i stk. 2 anvendes en belægningsprocent, som fastsættes på baggrund af den forventede aktivitet i tilbuddet.

Stk. 5. Taksten skal beregnes for et år ad gangen.

§ 4. Kommunale og regionale driftsherrer skal i overensstemmelse med §§ 5-8 indregne tidligere års over- og underskud i taksten for ydelser og ydelsespakker i form af tillæg til eller reduktion af taksten, der beregnes efter § 3.

Stk. 2. Over- og underskud opgøres på baggrund af det omkostningsbaserede budget, der ligger til grund for takstberegningen, sammenholdt med årets regnskab for levering af ydelsen eller drift af tilbuddet.

§ 5. Kommunale og regionale driftsherrer kan beslutte, at overskud på op til 5 pct. ikke indregnes i taksten i efterfølgende år, men i stedet hensættes til senere brug.

Stk. 2. Hensatte overskud skal anvendes inden for 5 år efter det år, overskuddet vedrører.

Stk. 3. Hensatte overskud kan anvendes til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lignende inden for driftsherrens samlede drift af ydelser og tilbud omfattet af § 1.

Stk. 4. Overskud på et tilbud, der indgår i en rammeaftale, kan ikke anvendes til at dække underskud på et tilbud, der ikke indgår i rammeaftalen.

§ 6. Den del af et eventuelt overskud, der overstiger 5 pct., skal for kommunale og regionale driftsherrer indregnes i taksten i form af en reduktion af taksten, jf. § 3, stk. 1, senest 2 år efter det år, overskuddet vedrører.

§ 7. Underskud på op til 5 pct. kan for kommunale og regionale driftsherrer ikke indregnes i taksten, men skal f.eks. dækkes ved effektivisering eller af tidligere overskud inden for driftsherrens samlede drift, jf. § 5.

§ 8. Den del af et eventuelt underskud, der overstiger 5 pct., skal for kommunale og regionale driftsherrer indregnes i taksten, jf. § 3, stk. 1, i form af et tillæg senest 2 år efter det år, underskuddet vedrører.

§ 9. For kommunale og regionale driftsherrer beregnes taksten eksklusiv moms.

Stk. 2. For private driftsherrer beregnes taksten inklusiv moms.

Aftale om betaling

§ 10. Taksterne, som fastsættes efter § 2, danner udgangspunkt for den konkrete aftale mellem kommunalbestyrelsen og driftsherren om ydelse og pris, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Takster for ophold på tilbud efter § 1, stk. 1, nr. 26 (ophold på kvindekrisecentre m.v.) og nr. 27 (ophold på forsorgshjem) fastsættes som faste takster.

Stk. 3. Aftaler om betaling for ydelser leveret i friplejeboliger følger reglerne i lov om friplejeboliger.

§ 11. Kommunale, regionale eller private driftsherrer kan i stedet for at sælge ydelser eller ydelsespakker som enkeltydelser indgå aftale om en abonnementsordning med de enkelte kommunalbestyrelser, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved abonnementsordninger forstås ordninger, hvor en kommunalbestyrelse køber en generel trækningsret på en konkret ydelse eller ydelsespakke.

Stk. 3. Der kan ikke indgås aftaler om abonnementsordninger med tilbud efter §§ 109 og 110 i lov om social service.

Forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar

§ 12. Den kommunale, regionale eller private driftsherre kan med henblik på at oprette eller opretholde tilbud indgå følgende aftaler med en eller flere kommunalbestyrelser:

1) Forpligtende købsaftaler, hvorved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser garanterer for betaling af et bestemt antal pladser i et tilbud i en aftalt periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

2) Aftaler om delt finansieringsansvar, hvorved forstås aftaler, hvor en eller flere kommunalbestyrelser bidrager til finansieringen af et konkret tilbud, uden at kommunalbestyrelsen selv er driftsherre.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2015 og har virkning for takster, som fastsættes efter denne dato.

Stk. 2. §§ 4-8 finder anvendelse for over- og underskud, som opbygges efter 1. januar 2015.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud ophæves.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, den 12. januar 2015

Manu Sareen

/ Anita Hørby