Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Administrationsgrundlag for pulje til busfremkommelighed
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om pulje til busfremkommelighed

I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad § 28.53.05. på finanslov for finansåret 2015 fastsættes efter bemyndigelse:

Anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse fastlægger på baggrund af Administrationsgrundlag for pulje til busfremkommelighed, jf. bilag 1, proceduren for den politiske beslutningsproces om udmøntning af pulje til busfremkommelighed i 2015, som følge af ”Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler” af 12. juni 2014.

Stk. 2. Proceduren skal understøtte beslutningsgrundlaget for den politiske beslutning om tilskud til projekter, der kan øge busfremkommeligheden.

Statsligt tilskud

§ 2. Det statslige tilskud til et busfremkommelighedsprojekt udgør maksimalt 50 % af det samlede beløb. Ansøger bidrager selv med mindst 50 % af det samlede beløb.

Stk. 2. Det statslige tilskud kan ydes i året 2015.

Stk. 3. Trafikstyrelsen kan indstille, at der til konkrete projekter stilles vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

Stk. 4. Hvis der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der kan videresælges, skal det angives i ansøgningen, for hvilken periode udstyret vil blive anvendt i projektet, som der søges tilskud til.

§ 3. Tilskudsmodtagers egenfinansiering, jf. § 2, stk. 1, kan ikke dækkes af andre statslige puljer inden for Transportministeriets område.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud kan indgives til Trafikstyrelsen af offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

Stk. 2. Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber kan indgå i et samarbejde mellem flere ansøgningsberettigede og med andre parter om et projekt. Dog kan kun én ansøgningsberettiget part være ansvarlig for anvendelsen af tildelte puljemidler.

Indgivelse af ansøgning og frister

§ 5. Ansøgning om tilskud skal indgives ved at anvende det til enhver tid gældende ansøgningsskema med projektbeskrivelse og projektbudget, der ligger på Trafikstyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning om tilskud skal være modtaget i Trafikstyrelsen senest den 1. marts 2015.

Stk. 3. Trafikstyrelsen kan til enhver tid anmode om yderligere dokumentation i forbindelse med behandlingen af ansøgninger.

Procedure for politisk beslutningsproces

§ 6. Trafikstyrelsen udarbejder på baggrund af Administrationsgrundlag for pulje til busfremkommelighed, jf. bilag 1, indstilling om tildeling af tilskud til projekter, der kan forbedre busfremkommeligheden.

§ 7. Transportministeren forestår på baggrund af indstilling efter § 6, forhandlinger med ordførere fra forligskredsen, jf. § 1, om tildeling af tilskud til de enkelte busfremkommelighedsprojekter. Parterne i forligskredsen kan stille vilkår for tilskud eller tilsagn om tilskud.

§ 8. Transportministeren giver meddelelse til Trafikstyrelsen om de beslutninger, der er truffet efter § 7, med henblik på, at Trafikstyrelsen forestår den praktiske administration heraf, jf. § 9-11.

Administration, opfølgning m.v.

§ 9. Trafikstyrelsen giver meddelelse til ansøgerne, jf. § 4, om beslutninger om tildeling af tilskud til de enkelte busfremkommelighedsprojekter, jf. § 7, og forestår den praktiske udbetaling af puljemidler.

Stk. 2. Ændring af et projekt kan godkendes af Trafikstyrelsen på betingelse af, at ændringen efter Trafikstyrelsens vurdering er i overensstemmelse med projektets formål jf. projektbeskrivelsen. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af Trafikstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 3. Tilskudsmodtager skal en gang om året afrapportere om projektets status til Trafikstyrelsen. Årlige afrapporteringer skal foreligge i løbet af januar og skal omfatte det foregående år. Der skal endvidere foretages afrapportering af det endelige projekt.

Stk. 4. Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren eller tilskudsmodtageren.

Stk. 5. I det omfang ansøgeren anvender samarbejdsparter, er ansøgeren forpligtet til i nødvendigt omfang at fremskaffe oplysninger fra den pågældende samarbejdspart.

Stk. 6. Tilskudsmodtager skal straks underrette Trafikstyrelsen, hvis

1) der foreligger forhold, som efter stk. 7 kan medføre krav om helt eller delvist bortfald af tilskud eller tilsagn om tilskud,

2) der foreligger forhold, som efter § 10 kan medføre krav om hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, eller

3) tilskudsmodtager skifter revisor i løbet af projektperioden.

Stk. 7. Trafikstyrelsen påser, at tilskuddet bortfalder, hvis

1) ansøger eller tilskudsmodtager har givet urigtige eller vildledende oplysninger,

2) ansøger eller tilskudsmodtager tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 6,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning,

4) betingelserne for tilskud, herunder den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks, ikke opfyldes, eller

5) midlerne har været anvendt til andre formål end beskrevet i projektbeskrivelsen.

§ 10. Trafikstyrelsen kan kræve, at udbetalte tilskud skal tilbagebetales helt eller delvist, hvis

1) der er sket helt eller delvist bortfald af tilsagn om tilskud i henhold til § 9, stk. 6, eller

2) tilskudsmodtager efterfølgende får ydet tilskud fra anden side til dækning af udgifter, som er finansieret med tilskud fra puljen til busfremkommelighed.

§ 11. Hvis et udbetalt tilskud helt eller delvist skal tilbagebetales, opkræves det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Rente fastsættes i overensstemmelse med renteloven og beregnes fra forfaldsdagen.

Regnskab og revision

§ 12. Den til enhver tid gældende instruks for regnskab og den til enhver tid gældende revisionsinstruks skal overholdes.

Stk. 2. På Trafikstyrelsens hjemmeside vil den gældende udgave for instruks for regnskab og den gældende revisionsinstruks kunne ses. Det omhandlede gældende materiale vil ligeledes kunne rekvireres ved henvendelse til Trafikstyrelsen.

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

Trafikstyrelsen, den 21. januar 2015

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht


Bilag 1

Administrationsgrundlag for pulje til busfremkommelighed

1. Grundlag for puljen

Som led i ’Aftalen af 12. juni 2014 mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler’, er der afsat en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.

Af aftalen fremgår følgende:

Puljetekst:

Pulje til busfremkommelighed

Aftaletekst

A- og S-busserne udgør en vigtig brik i hovedstadsområdets transportsystem. Busserne bevæger sig på det almindelige vejnet, og er dermed underlagt de samme udfordringer i forhold til trængsel og fremkommelighed, som kendetegner biltrafikken.

Ved hjælp af målrettede tiltag, der fokuserer på at øge bussernes fremkommelighed, er der imidlertid potentiale for markant at forbedre bussernes køretid. Kortere rejsetid vil gøre bustrafikken til et mere attraktivt alternativ, tiltrække flere passagerer og samtidig give mulighed for at effektivisere busdriften.

På den baggrund er parterne enige om at afsætte 50 mio. kr. til en pulje til busfremkommelighedstiltag. Parterne bemærker, at busfremkommelighed er et storbyproblem, hvor København og Hovedstadsområdet har den største udfordring. Ansøger vil skulle bidrage med minimum 50 pct. af finansieringen.

2. Udmøntning

Ansøgningerne skal have som formål at øge bussernes fremkommelighed herunder skift mellem transportmidler ved trafikale knudepunkter.

Tiltag, hvor potentialet i passagervækst og rejsetidsbesparelse vurderes at være væsentlige, vil således blive prioriteret meget højt.

Der prioriteres mellem ansøgninger på baggrund af følgende kriterier:

1) At projektet øger bussernes fremkommelighed, rettidighed og dermed reducerer køretider i storbyerne i Danmark.

2) At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik.

3) At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik.

4) At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler.

5) At projektet effektiviserer busdriften.

6) At projektet bidrager til forbedringer, der kan anvendes i hele den kollektive trafik.

7) At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen.

Der vil eksempelvis kunne ydes støtte til projekter inden for:

Fremkommelighedsprojekter herunder ændring af vejanlæg.

ITS for at sikre bedre busfremkommelighed.

Busprioritering.

Forbedringer af trafikale knudepunkter og skiftemuligheder herunder terminaler, stoppesteder og passagerinformation.

3. Økonomiske rammer

Der er forudsat en medfinansiering af projekterne på 50 pct. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

4. Procedure

4.1 Ansøgerkredsen

Ansøgerkredsen er offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber.

4.2 Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist er d. 1. marts 2015.

4.3 Ansøgningens indhold

Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.

Ansøgningsberettigede kan ansøge Trafikstyrelsen med en ansøgning med følgende indhold:

Projektets implementering og tidshorisont.

Beskrivelse af forventningerne til værdien af projektet enten som tidsbesparelser for busserne eller gevinster for passagerer ved bedre sammenhæng og skift mellem transportmidler.

Omfanget af passagerer der påvirkes af projektet og forventninger om passagervækst grundet projektet.

Det ansøgte beløb og samlede omkostninger ved projektet fordelt på eventuelle forundersøgelser, projektering og selve projektet.

4.4 Behandling af indkomne ansøgninger

Trafikstyrelsen modtager, koordinerer og behandler ansøgningerne.

Efter der er truffet en politisk beslutning om tildeling, udmelder Trafikstyrelsen politikernes beslutning om, hvem der skal have midler fra puljen.

4.5 Afrapportering

Der vil være krav om afrapportering af alle projekter, der ydes støtte til. Det er en forudsætning for tildeling af midler, at projektet indeholder en afrapportering af det endelige projekt samt en årlig afrapportering af status for projektet. Afrapporteringerne skal følge op på punkterne i ansøgningen. De årlige afrapporteringer skal foreligge senest i løbet af januar.

På den baggrund udarbejder Trafikstyrelsen en årlig status for projekterne, tilsagn om og anvendelse af støttemidler.

Ved puljeperiodens ophør udarbejdes en evalueringsrapport, der beskriver status for midlernes anvendelse og den kort- og langsigtede effekt heraf.

2 år efter endelig afrapportering indsender ansøgeren en opfølgning på passagereffekterne.