Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - uddannelse - repressalier - medhold

J. nr. 7100508-12

En elev blev udskrevet af sin privatskole, efter at hans far havde klaget over, at en vikar efter hans mening havde ytret sig racistisk. Indklagede mente på baggrund af klagers adfærd i forbindelse med klagen ikke, at et fortsat samarbejde var muligt. Nævnet fandt, at klagen var den udløsende faktor for, at klagers søn blev udmeldt, og at der således var tale om repressalier i strid med lov om etnisk ligebehandling. Klager fik medhold i klagen samt en godtgørelse der skønsmæssigt blev fastsat til 10.000 kr.

Klagen drejer sig om påståede repressalier i forbindelse med, at klagers søn blev udskrevet af sin skole, efter at klager havde klaget over en lærervikars racistiske udtalelser.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med lov om etnisk ligebehandling, at klagers søn blev udskrevet af sin skole.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 10.000 kr. med procesrente fra den 2. juli 2012, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet

Sagsfremstilling

Klager er far til en søn, der gik i fjerde klasse på indklagede privatskole.

Ved en mail af 31. maj 2012 skrev viceskolelederen til forældrene til tre drenge i fjerde klasse, herunder klager:

"Jeg skriver til jer, fordi jeg har talt med [vikar] der var vikar i klassen i går. [Vikaren] kunne fortælle, at jeres børn var temmeligt ubehagelige. De kom med meget ubehagelige bemærkninger både overfor klassekammerater og overfor [vikaren], Kommentarerne gik på de andres udseende og på hvem der var både/dårlig venner i klassen.

Da [vikaren] bad dem opføre sig ordentligt, var de flabede og sagde, at han bare var vikar, så det skulle han ikke blande sig i.

Det er for det første ikke acceptabelt, at drengene taler nedsættende om hvordan klassekammeraterne ser ud, og laver ranglister over hvem der er de sødest i klassen (og dermed hvem der ikke er de sødeste). For det

andet er det helt uacceptabelt, at drengene ikke anser vikaren som en autoritet. Det skal de, for det er altid den voksne der bestemmer uanset om det er en fast lærer eller en vikar.

Jeg vil meget gerne have, at I tager en alvorlig snak med jeres drenge om ovenstående."

I en mail af 2. juni 2012 til viceskolelederen skrev klager:

"tak for din mail. Vi har talt med [klagers søn]; på samme vis ønsker jeg at ledelsen tager en samtale med denne [vikaren]. For der er helt klart tale om 2 vidt forskellige versioner af hændelsen. Jeg troede ikke mine egne ører, indtil [sønnens] version blev bekræftet fra anden side.

. . .

Tværtimod, så har skolen ansat en uuddannet og ikke særligt pædagogisk mand med simpelt gadesprog og opførsel til at undervise vores børn. Jeg har talt med flere - både børn og voksne - som fortæller samstemmende om denne mongol af en vikar, hvordan han slår børnene med lineal, siger grimme ting om børnenes udseende (vægt, farve osv) og hvordan han sammen med børnene surfer på Youtube og spiller Y8-spil (noget med - mere øl, mindre tøj). Når han kalder min søn for "perker" og "den sorte gruppe" så har han fået bægeret til at flyde over. Jeg vil derfor bede ledelsen om at tale alvorligt med denne [vikaren] og smide ham der hvor han retteligt tilhører, for han egner sig absolut ikke til at have med børn at gøre, ellers må jeg gå videre med sagen og sætte mediefokus på tilstanden på skolen. Der er for mig at se tale om strafbar ytring i hht. Racismelovens §266b, og jeg vil gå videre med sagen, hvis han påny viser sig på skolen. For mig at se, virker det som om ledelsen ikke stiller krav til deres personale - bemærkelsesværdigt, i en tid hvor der er overskud af lærere.

. . . . ."

Lederen på indklagede skole indkaldte herefter til et møde den 11. juni 2012, hvor skolelederen, viceskolelederen, lærernes repræsentant og klager deltog. På mødet fik klager udleveret følgende dagsorden:

"1. Vi skal blive enige om, at skole og hjem ønsker at samarbejde i fremtiden. Det betyder så

- at tonen mellem os skal være høflig og saglig - ikke ord som mongol, afhøring el. lign.

- at kommunikationen sker mellem skole og hjem og dermed ikke videresendes til andre - bl.a. klassens samlede forældregruppe

- at forældre (i dette tilfælde [klager]) ikke kan stille betingelser / trusler til skolens ledelse

- at der er fuld tillid fra forældrenes side til, at skolen behandler og underviser deres barn korrekt

2. [Sønnens] sociale adfærd er grænseoverskridende både i forhold til lærere og andre elever på skolen - pifte cykler, drille andre børn, gemme karameller mm. Forældre og skole skal være enige i sammen at ændre den adfærd."

Skolelederen afbrød mødet, da klager oplyste, at han ville optage samtalen på sin mobiltelefon. Han havde allerede optaget diskussionen omkring den fremlagte dagsorden. Han var ikke enig i, at det var de emner, der fremgik af dagsordenen, der skulle diskuteres på mødet.

Ved anbefalet brev af 11. juni 2012 skrev skolelederen herefter til klager, at samarbejdet mellem skolen og klager ophørte med øjeblikkeligt varsel, og at konsekvensen heraf var, at klagers søn blev udskrevet med virkning fra 13. juni 2012. Som begrundelse for beslutningen blev der henvist til truende og grænseoverskridende adfærd fremsat af klager dels skriftligt i to beskeder af 2. og 7. juni 2012 og dels mundtligt under mødet tidligere på dagen. Der henvises til, at klager i de skriftlige beskeder anvendte grænseoverskridende sprogbrug, idet han blandt andet kaldte en ansat for mongol, og skrev at han ville gå videre med sagen og sætte mediefokus på tilstanden på skolen, hvis ledelsen ikke smed den ansatte der, hvor han hørte til. Han skrev også, at han ville gå videre med sagen, hvis den pågældende lærer viste sig på skolen igen. Skolelederen skrev i brevet, at skolen opfattede dette som trusler.

I brevet henvistes videre til, at klager videresendte en besked, som viceskolelederen havde sendt til klager, til samtlige forældre i klassen, ligesom han sendte sit svar til viceskolelederen til samtlige forældre i klassen. Indklagede var af den opfattelse, at det ikke var god kommunikation og godt samarbejde at fremsende skriftlig korrespondance mellem klager og viceskolelederen til samtlige forældre i klassen uden afsenderens samtykke.

Der blev desuden henvist til, at der det seneste års tid havde været episoder, hvor klagers søn havde haft en uheldig adfærd både i forhold til voksne og i forhold til børn, og til at klager havde givet udtryk for, at han ikke havde tillid til, at de hændelsesforløb, som klagers søn havde været en del af, var korrekt fortalt, idet klagers søn havde en anden version af forløbene.

Skolelederen henviste også til, at det er en af skolens værdier, at der er et velfungerende samarbejde mellem forældre og lærere/ledelse. Indklagede oplevede ikke, at klager havde tillid til, at de beskrev og håndterede sager vedrørende klagers søn korrekt.

Til sidst skrev skolelederen, at det var en forudsætning for et barns skolegang på indklagede skole, at skole-hjemsamarbejdet er bygget på tillid og gensidig respekt, hvilket indebærer, at tonen er høflig og saglig, og at der ikke forekommer trusler.

Den 18. juni 2012 sendte klager en mail til forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen, hvor han beskrev forløbet, som han havde oplevet det. Klager oplyser heri blandt andet, at skolelederen efter mødet blokerede hans adgang til forældreintra og senere meddelte, at samarbejdet var opsagt.

Klager skrev videre:

"De øvrige forældre har bedre kendskab til [skolelederen], og er for længst sat "på plads" i lignende sager og tør ikke stå frem, men mange af dem har på sms og samtale klart givet deres støtte og vist forståelse for min reaktion. De tør simpelthen ikke skrive over forældreintra, fordi de har fundet ud af at deres mails både bliver læst men også slettet, akkurat som i min situation. Mine mails (2 stk.) til de øvrige forældre er allerede slettet.

Jeg synes blot at det er på sin plads at informere alle øvrige forældrerepræsentanter om forløbet, selvom jeg har talt og skrevet med [formanden for skolebestyrelsen]. Jeg skal takke [formanden for skolebestyrelsen] for hendes tid og empati, noget jeg desværre ikke fik hos skolelederen. Hun kunne have skrevet, at hun vil undersøge sagen og så var jeg tilfreds med at ledelsen tager fat i problemets rod, men i stedet bidrager hun til at ødelægge min søns skolegang på [den indklagede skole]."

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at indklagedes udmelding af hans søn er udtryk for repressalier i strid med lov om etnisk ligebehandling. Han ønsker derfor en godtgørelse på 25.000 kr.

Klager henviser til, at indklagede har udsat klager for en ufordelagtig behandling og en ufordelagtig følge som reaktion på, at klageren indgav en klage til skolelederen på grund af en lærervikars chikane af visse af skolens elever.

Klager hørte i begyndelsen af juni 2012 fra sin søn og flere af sønnens venner, at de havde en lærervikar, som udviste upassende opførsel ved blandt andet at anvende en uacceptabel sprogbrug over for eleverne, idet han f.eks. refererede til elever af anden etnisk herkomst end dansk, herunder klagers søn, som "perkere" og "den sorte gruppe".

Klager oplyser, at han allerede forud for viceskolelederens mail af 31. maj 2012 havde to telefoniske kontakter til skolelederen vedrørende racismesagen nemlig den 29. og 30. maj 2012. Han gjorde det her klart for hende, at vikaren havde udvist racistisk adfærd. Skolelederen lagde blot telefonen på. Han mener derfor, at mailen af 31. maj 2012 blev sendt til forældrene udelukkende for at tilsløre problemerne omkring vikaren. Da klager ikke kunne komme igennem til skolelederen på anden vis valgte han at sende mail af 2. juni 2012 til både skoleledelsen og hele klassen. Han tog desuden kontakt til skolebestyrelsesformanden både telefonisk og skriftligt.

På mødet den 11. juni 2012 erfarede han, at dagsordenen for mødet ikke angik lærervikarens chikanøse adfærd, men derimod klagers og hans søns adfærd. Klager insisterede på, at der blev taget hånd om problemet med racisme, men det var skolelederen ikke indstillet på. Da klager og andre tidligere har haft dårlige erfaringer med skolelederen, valgte han at lave en skjult lydoptagelse af samtalen, som han mener klart demonstrerer skolelederens negligerende attitude.

I stedet blev klagers søn smidt ud af skolen. Indklagede har dermed tilsidesat sin forpligtelse til at sikre klagers søn adgang til et chikanefrit miljø i forbindelse med sønnens skolegang.

Klager oplyser, at flere af drengene i klassen overfor klasselæreren har nævnt, at de har hørt vikaren bruge ord som "perker" og den "sorte gruppe". Ligeledes havde et flertal af drengene hjemme fortalt, at vikaren havde brugt de ord, ud over at han havde drillet overvægtige piger og slået dem med lineal.

Det er korrekt, at klager tidligere har været til et møde vedrørende sønnen. Det foregik mere end 1½ år forud for det aktuelle forløb, og det var et forsoningsmøde mellem to drenge, der havde haft en kontrovers.

Klager fastholder, at skolelederen slettede hans mail af 2. juni 2012 inden hans adgang til forældreintra blev blokeret. Denne adgang blev først blokeret dagen efter mødet den 11. juni 2012. Klager har fremlagt anonymiserede sms´er fra andre forældre. En af forældrene har desuden fortalt klager, at skolelederen også havde slettet hendes mails i en sag, hvor hendes barn blev smidt ud af skolen.

Klager oplyser, at flere forældre har kontaktet ham og oplyst, at de ikke tør stå frem, da de alle har dårlige oplevelser med skolelederen.

Klager har kendskab til i hvert fald én anden lignende sag, hvor nogle forældre blev sat på plads af skolelederen.

Klager mener, at det eneste uacceptable, han har skrevet om vikaren, er ordet "mongol". Dette gjorde han, fordi både hans søn og 4-5 af hans klassekammerater brugte ordet om ham.

Det fremgår klart af indklagedes anbefalede brev af 11. juni 2012 til klager, at indklagedes bevæggrund for, at klagers søn blev smidt ud af skolen, var klagen over racisme.

Klager mener ikke, at det er en trussel, at han har sagt "hvis der ikke sker noget med . . . . . vil jeg lægge sag an, for der er tale om racisme". Klager har blot fremsat sine intentioner om at gå videre med sagen, hvis indklagede ikke optræder imødekommende i forbindelse med hans klage over racisme. Han har bare givet udtryk for, at han vil benytte sig af de retsmidler, der retligt tilkommer ham, såfremt konflikten ikke løses på anden måde.

Klager mener heller ikke, at det er en trussel, at han oplyste, at han ville gå til medierne. Det er en ret der tilkommer klager, som det tilkommer enhver anden borger i Danmark, i form af retten til at ytre sig.

Henset til krænkelsens karakter mener klager, at en godtgørelse på 25.000 kr. vil være rimelig. Der er herved lagt vægt på, at indklagede driver professionel virksomhed og at en symbolsk godtgørelse ikke vil leve op til direktivets krav om afskrækkende virkning. Der henvises i den forbindelse til, at sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Klager har anført, at han ikke ønsker at få afgjort spørgsmålet om de racistiske udtalelser ved Ligebehandlingsnævnet.

Indklagede bestrider klagers påstand om, at det er klagen over den påståede chikane, der var årsag til, at klagers søn blev udskrevet af skolen. Indklagede kan derfor ikke anerkende at skulle betale godtgørelse.

Indklagede oplyser, at viceskolelederen umiddelbart efter at have modtaget klagers mail af 2. juni 2012 forelagde anklagerne for vikaren. Anklagerne blev også senere drøftet under en samtale mellem vikaren, skolelederen, viceskolelederen og lærernes tillidsmand. Vikaren oplyste, at han ikke havde kaldt nogen af eleverne "perker" eller "den sorte gruppe" eller på anden måde havde forskelsbehandlet eleverne på grund af hudfarve, herkomst eller andet.

Viceskolelederen talte også med nogle af drengene i klassen, og klasselæreren talte med andre af drengene. Ingen af drengene havde selv hørt vikaren siger "perker" eller "den sorte gruppe". Det var noget, de havde hørt fra andre, at han havde sagt.

Indklagede oplyser, med henvisning til den lydoptagelse, der er fremlagt fra mødet den 11. juni 2012, at konstruktiv samtale mellem klager og skolen ikke var mulig.

Indklagede oplyser, for så vidt angår korrespondance mellem forældrene på forældreintra - dvs. forældrenes personlige beskedbakker - at hverken administrator eller ledelsen har adgang til disse beskeder. De kan hverken læse dem eller slette dem. Der er indhentet bekræftelse herpå fra X support. Skolen kan derimod blokere forældrenes adgang til intranettet, hvilket for klagers vedkommende skete den 8. eller den 9. juni 2012. Baggrunden herfor var, at skolen fra andre forældre var blevet gjort opmærksom på, at klager på forældreintra til de andre forældre skrev helt uacceptable ting om vikaren. Forældres mailboks på forældreintra fjernes altid straks, når en elev udskrives af skolen. Da klagers mailboks således er slettet, har skolen ingen mulighed for at tilvejebringe de mails, som klager omtaler.

I mail af 2. juli 2012 har skolebestyrelsen afvist klagers klage af 18. juni 2012.

Skolebestyrelsesformanden har desuden oplyst, at det ikke er korrekt, at hun over for klager skulle have givet udtryk for, at der var problemer med skolelederen.

Der har i øvrigt ikke været andre officielle henvendelser til skolebestyrelsen end klagers i forbindelse med den foreliggende sag.

Der er intet belæg for at antage, at vikaren har udsat klagers søn for chikane.

Indklagede fastholder, at den første kontakt mellem skolen og klager i den foreliggende sag var viceskolelederens mail af 31. maj 2012. De henviser til, at den påståede episode med vikaren fandt sted den 30. maj 2012.

Der har desuden gennem en længere periode været problemer med klagers søns opførsel på skolen, og der har på den baggrund været afholdt flere møder med klager. Klagers holdning til skolens arbejde har imidlertid efter skolens opfattelse ikke været særlig imødekommende. Forældrene har således generelt vanskeligt ved at se, at der overhovedet er grund til kritik af sønnens opførsel.

Disse forhold kombineret med den grænseoverskridende sprogbrug i mail af 2. juni 2012 og de trusler, som klager har fremsat i samme mail, samt forløbet af mødet den 11. juni 2012 er årsagen til, at indklagede har udskrevet klagers søn, idet indklagede anser et fremtidigt tillidsfuldt og respektfuldt skole/hjemsamarbejde til gavn for klagers søn for helt udelukket.

Indklagede er enig i, at klager har ret til at anlægge sag mod skolen, og at et udsagn om at ville anlægge sag ikke er en trussel. Udtalelsen om sagsanlæg er derimod baggrunden for afbrydelsen af mødet den 11. juni 2012, da det gik op for skolelederen, at klager med sin båndoptagelse var ved at forsøge at sikre sig "bevis" til en kommende retssag. Skolelederen anså det under disse omstændigheder for omsonst at forsøge at komme overens med klager om håndteringen af de pædagogiske problemer med hans søn.

Indklagede mener, at klagers tilkendegivelse om, at han, hvis skolen ikke afskediger en bestemt lærer, vil miskreditere skolen i medierne, er en utilbørlig trussel. Klager forsøger herved at tiltage sig skolens ledelsesret. Samarbejde med klager var herefter ikke længere muligt, hvorfor klagers søn ikke længere kunne gå på skolen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Da klager har oplyst, at han ikke ønsker, at Ligebehandlingsnævnet skal tage stilling til spørgsmålet om de racistiske udtalelser, har nævnet alene forhold sig til, om udskrivningen af klagers søn er udtryk for repressalier.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en person for ufordelagtig behandling eller ufordelagtige følger som reaktion på en klage, der iværksættes for at sikre, at princippet om ligebehandling iagttages.

Klage kan være fremsat mundtligt ved henvendelse til den, der klages over, og det er ikke en betingelse, at forbudet mod forskelsbehandling på grund af race eller etnisk oprindelse faktisk er overtrådt.

Det er klager, der har bevisbyrden for at en klage har medført en ufordelagtig behandling eller følge, således at der er tale om repressalier.

Ligebehandlingsnævnet har lagt til grund, at klager har klaget til skoleledelsen over en lærervikar, der efter hans mening har udtalt sig racistisk om flere børn i klassen, herunder klagers søn.

Indklagede meddelte den 11. juni 2012 efter et møde mellem klager og indklagede, at de udmeldte klagers søn af skolen, da de på baggrund af klagers adfærd i forbindelse med klagen ikke mente, at fortsat samarbejde mellem klager og skolen var mulig.

Ligebehandlingsnævnet finder, at klagen - uanset skolens opfattelse af klagers adfærd i forbindelse med klagen - har været den udløsende faktor, og at der således er tale om repressalier i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der efter forholdets karakter passende skønsmæssigt kan fastsættes til 10.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 10.000 kr. til klager med procesrente fra den 2. juli 2012, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Beløbet skal betales inden 14 dage.

<7100508-12>