Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kommuner - sagsbehandling - chikane - ej medhold

J. nr. 7100527-12

Klagen omhandlede en polsk mand, der efter en arbejdsskade følte sig mobbet af indklagede, der er en kommune. Nævnet fandt, at klager ikke havde påvist, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etnicitet.

Klager fik derfor ikke medhold.

Klagen drejer sig om påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med en kommunes sagsbehandling af klagers sag.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Sagsfremstilling

Klager er af polsk afstamning. I 2008 var klager udsat for en arbejdsskade på det slagteri, hvor han arbejdede.

Den 27. oktober 2007 traf indklagede afgørelse om ophør af sygedagpenge fra 7. oktober 2009. Den 16. november 2010 omgjorde Statsforvaltningen i område A denne afgørelse.

Den 1. juli 2010 traf indklagede afgørelse om ophør af kontanthjælp fra 30. juni 2010, idet klager havde fået 36.000 kroner tilbage i skat. Han fik også meddelelse om, at han tidligst kunne søge om kontanthjælp igen den 17. september 2010.

Den 11. juni 2012 indkaldte indklagede klager til møde til gennemgang af ressourceprofilens indhold. Som ønsket af klager blev han bevilliget en tolk til mødet. Indklagede skrev også til klager, at "da det vurderes, at du har en tilstrækkelig forståelse til at forstå og skrive det danske sprog, vurderes det muligt for dig, at komme med skriftlige eller mundtlige kommentarer til ress.profilens indhold inden den 06.06.12, hvor din sag om førtidspension afgøres. Denne vurdering er truffet på baggrund af talrige mailkorrespondancer og klager skrevet af dig på dansk, hvormed vi vurderer, at du behersker skriftligt dansk tilstrækkeligt til på egen hånd at kunne kommentere på ress.profilen".

Den 11. juli 2012 skrev Statsforvaltningen i område A, at man ikke kunne behandle klager over indklagedes sagsbehandling eller indklagede generelt. Hvis klager ønskede at klage over den måde, indklagede havde behandlet sagen på, skulle han rette henvendelse til borgmesteren eller kommunalbestyrelsen.

I mail af 12. juli 2012 fra SKAT til klager skrev man, at det fra kommunen var oplyst, at klager havde modtaget dagpenge svarende til cirka 136.000 kroner og sociale ydelser med cirka 110.000 kroner. Begge beløb var bruttobeløb. Hvis klager ikke mente, at beløbene var korrekte, skulle han rette henvendelse til indklagede.

Klager har fået afslag på førtidspension. Af mail af 24. maj 2011 fra indklagede til klager fremgår, at klager ikke opfyldte kravet om at have boet i Danmark i 10 år.

Der er klaget til Folketingets Ombudsmand, Beskæftigelses- og Justitsministeriet over sagsbehandlingen. Klager har også klaget til Kommunaldirektøren, der har henvist klager til at "bruge det normale ankesystem".

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse og handicap i forbindelse med indklagedes sagsbehandling fra 2008 og fremefter. Han har krav på en godtgørelse for chikane og mobning. Klager ønsker også at få ændret årsopgørelsen for 2011 og få tilbagebetalt de penge, han har indbetalt til SKAT.

Efter arbejdsskaden i 2008 modtog klager en masse dokumenter på dansk, som han ikke forstod. Han havde også feriekort for 2007 - 2008. Klager fik besked på, at det var hans egen sag at få oversat dokumenterne. Han har derved lidt et økonomisk tab.

Først i 2012 fik han besked om, at han havde ret til at få en tolk og få dokumenterne oversat. Det skete på baggrund af en opringning fra en kvinde til indklagede.

I oktober 2010 stoppede indklagede også udbetalingen af klagers sygedagpenge. Denne afgørelse blev efterfølgende ændret af Statsforvaltningen. Klager måtte fire gange aflevere en kopi af afgørelsen til indklagede, fordi de sagde, at afgørelsen var blevet væk, og at han derved ikke kunne få udbetalt sygedagpengene.

Klager ville også have fremlagt nogle bestemte lægelige oplysninger i sagen, men dem nægtede sagsbehandleren at tage imod. Han har flere gange forsøgt at aftale et møde med sagsbehandleren, hvilket hun har nægtet.

Videre fik klager også afslag på at få udleveret en ansøgning om førtidspension med begrundelsen, at han var polak. Det tog over seks måneder, før han fik ansøgningen udleveret. Da han indleverede den i februar 2012, gik der tre måneder, inden han fik svar. Han har altid meget kort tid til at svare, hvorimod sagsbehandleren har ubegrænsede mængder af tid.

Klager har også anmodet om at modtage de forskellige dokumenter med posten, da han er dårligt gående. Det ville sagsbehandleren ikke. Han kunne møde op personligt og hente papirerne. Hun henviste til, at indklagede ikke var forpligtet til at sende dokumenterne til klager.

Indklagede vil heller ikke korrigere klagers årsopgørelse for 2011. Ydelseskontoret har oplyst overfor SKAT, at klager modtog cirka 248.000 kroner i kontanthjælp, og han har kun modtaget cirka 153.000 kroner. Han har derfor tilbagebetalt en restskat på 15.000 kr. Klager har henvendt sig hos SKAT, der fortalte ham, at oplysningerne skulle ændres af Ydelseskontoret.

Klager forstår heller ikke, at både en speciallæge i ortopædkirurgi og et forsikringsselskab har vurderet, at han er berettiget til erstatning for tab af erhvervsevne. Samtidig har indklagede vurderet, at han er rask, og han derfor ikke kan få førtidspension.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling af klager.

Indklagede forstår klagers henvendelse som en klage over følgende tre forhold; at ydelseskontoret har angivet borgerens skatteindtægt til at være 247.880 kroner i år 2011; en klage over afregning af feriepenge og en klage over mobning og chikane.

Vedrørende det første forhold, så skal en klage over forkert indberetning gives til SKAT, der er den rette myndighed på dette område. Det bemærkes, at det fremgår af bilagene, at klager i 2011 havde en årsindtægt på 133.842 kroner, men at fradragene på grund af manglende arbejde sikkert medførte en lavere udbetaling til borgeren. Da det falder udenfor indklagedes kompetence, henvises klager til at tage kontakt til SKAT for en nærmere afklaring heraf.

Vedrørende det andet forhold, så er det ikke helt klart, hvad klagen vedrører. Det kan konstateres, at klager har fået indklagede til at underskrive sit feriekort fra den tidligere arbejdsgiver, når klager har holdt ferie.

Vedrørende det tredje forhold bestrides det, at klager har været udsat for mobning og chikane. Klager har kontaktet indklagede et utal af gange, og man har efter bedste evne forsøgt at forklare borgeren problemstillingen. De gange, hvor klager er kommet til en aftale, har der været en tolk tilstede.

Klager har været i dialog med borgmesteren, lederne af afdelingen, men uagtet dette har klager fastholdt, at der var tale om bedrageri. Klager har stadigvæk denne opfattelse af forholdet, hvilket er beklageligt for en god kommunikation.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet skal indledningsvis oplyse, at nævnet ikke har kompetence til at vurdere spørgsmålet om ændring af skatteopgørelsen for 2011, herunder om klager har krav på at få penge tilbagebetalt.

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Hvis klageren påviser faktiske omstændigheder, der taler for, at der kan være udøvet forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at princippet om ligebehandling ikke er blevet tilsidesat.

På baggrund af de fremlagte oplysninger i sagen finder nævnet ikke, at der er påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at klager har været udsat for forskelsbehandling på grund af sin etniske oprindelse af indklagede.

Klager får derfor ikke medhold i sin klage.

<7100527-12>