Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Fastholdelse af påbud om at reducere risikoen for vold ved at sikre, at medarbejderne ikke arbejder alene

Arbejdstilsynet var på tilsynsbesøg på et dagtilbud for yngre voksne med autisme.

Arbejdstilsynet fik oplyst, at flere brugere havde voldelig adfærd og at ansatte i flere situationer var udsat for vold, og afgav på den baggrund et strakspåbud om at reducere risiko for vold ved alenearbejde på tilbuddet.

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer fastholdt Arbejdstilsynets påbud.

Flertallet vurderede, at risikoen for vold og trusler ved alenearbejde på institutionen var forebygget tilstrækkeligt.

Flertallet vurderede desuden ikke, at virksomhedens forebyggelse mod vold og trusler ved instruktion af de ansatte, systematisk registrering af tilfælde med vold og udadreagerende adfærd samt udarbejdelse af risikovurdering af hver bruger var tilstrækkeligt til at forebygge risikoen for vold og trusler ved alenearbejde.

Mindretallet fandt, at virksomhedens forebyggelse mod vold og trusler ved blandt andet konkrete risikovurderinger, som løbende justeres, hvis brugerens adfærd ændrer sig, er tilstrækkelig.

[Adressat udeladt]

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde den 28. oktober 2014 behandlet [navn udeladt]s klage over Arbejdstilsynets afgørelse af 26. februar 2014, hvor [navn udeladt] fik påbud om straks at reducere risikoen for vold ved at sikre, at medarbejderne ikke arbejder alene med brugere med kendt voldelig adfærd på [navn udeladt].

Nævnet traf følgende

A F G Ø R E L S E

Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets afgørelse af 26. februar 2014, således at [navn udeladt] straks skulle reducere risikoen for vold ved at sikre, at medarbejderne ikke arbejdede alene med brugere med kendt voldelig adfærd på [navn udeladt].

B E G R U N D E L S E

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer finder, at risikoen for vold og trusler ved alenearbejde på [navn udeladt] ikke er forebygget tilstrækkeligt.

Flertallet lægger herved vægt på, at brugerne på [navn udeladt] er autister med udadreagerende adfærd og for de flestes vedkommende meget lydsensible, hvorfor de reagerer voldsomt på auditive påvirkninger.

Flertallet lægger i den forbindelse vægt på, at fem ud af i alt seks brugere har en kendt voldelig adfærd og flere gange dagligt reagerer voldeligt mod ansatte og mod hinanden.

Flertallet lægger desuden vægt på, at ledelsen har oplyst, at der forekommer flere forskellige situationer, hvor ansatte er alene med brugere med kendt voldelig adfærd, og hvor en bruger har reageret voldsomt og med voldelig adfærd.

Flertallet finder ikke, at virksomhedens forebyggelse mod vold og trusler ved instruktion af de ansatte, systematisk registrering af tilfælde med vold og udadreagerende adfærd samt udarbejdelse af risikovurdering af hver bruger er tilstrækkeligt til at forebygge risikoen for vold og trusler ved alenearbejde.

Flertallet lægger i den forbindelse vægt på, at [navn udeladt] har oplyst, at der i perioden fra [navn udeladt] opstart den 1. august 2013 og indtil tilsynsbesøget den 19. februar 2014 er registreret 34 episoder med vold og udadreagerende adfærd overfor ansatte.

Flertallet lægger endvidere vægt på, at ledelsen har oplyst, at selvom personalet har et godt kendskab til brugerne, kan deres adfærd til tider forekomme uberegnelig, hvorfor det ikke er let at forudse, hvornår brugerne reagerer voldeligt.

Det fremgår af arbejdsmiljøloven, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Det fremgår af reglerne om arbejdets udførelse, at arbejdet i alle led skal planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Dette skal ske under hensyntagen til de generelle forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen.

Af bilag 1 fremgår det, at der skal iværksættes foranstaltninger til forbedring af arbejdstagers sikkerhed og sundhed ved forhindring af risici, evaluering af risici, der ikke kan forhindres, samt hensigtsmæssig instruktion af arbejdstagerne.

Det fremgår desuden af bekendtgørelsen, at arbejdet i alle led skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Det fremgår endvidere af samme bekendtgørelse, at hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.

Bemærkninger til klagen:

[navn udeladt] har i klagen blandt andet anført, at [navn udeladt] arbejder på baggrund af konkrete og aktuelle risikovurderinger af borgerens mentale tilstand og den deraf følgende risiko for uadadreagerende adfærd. I løbet af dagen justeres risikovurderingsskemaet, hvis borgeren ændrer adfærd, hvorfor medarbejderne hele tiden er opmærksomme på eventuel ændret adfærd og risiko for udadreagerende adfærd fra borgerne.

Efter enkelte episoder under ture ud for huset, hvor en borger har været udadreagerende, er der også her indført en procedure om, at den ansatte kun må være alene med borgeren, når den aktuelle risikovurdering ikke taler imod dette.

Et flertal af Arbejdsmiljøklagenævnets medlemmer skal hertil bemærke, at nævnet finder, at der i forbindelse med ansattes alenearbejde med brugerne på [navn udeladt] er en konkret risiko for at blive udsat for vold fra brugerne med udadreagerende adfærd, og at denne risiko vil være til stede uanset, om der foretages en risikovurdering af den enkelte beboer forud for arbejdet. Der henvises i øvrigt til begrundelsen ovenfor.

[navn udeladt] har i klagen desuden anført, at krav om auditiv og visuel kontakt med en kollega, når man arbejder med en borger med udadreagerende adfærd vil føre til en ny og omkostningskrævende praksis for bo- og dagtilbud over hele landet.

Flertallet skal hertil bemærke, at økonomiske forhold ikke er et forhold, der alene kan inddrages i vurderingen af, om der skal træffes afgørelse om overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler.

[navn udeladt] har i klagen endvidere anført, at [navn udeladt] efter tilsynsbesøget har fået et nyt overfalds- og alarmsystem, og [navn udeladt] finder, at alarmsystemet er med til at sikre medarbejderne, også når de er alene med borgerne, og at dette reducerer behovet for konstant auditiv og visuel kontakt betydeligt.

[navn udeladt] har efter tilsynsbesøget i det særligt afskærmede lokale indført, at der ved pædagogiske aktiviteter med borgeren i rummet er personale umiddelbart uden for døren, som kan se, hvad der sker i rummet.

Flertallet skal hertil bemærke, at det afgørende for grundlaget for påbuddet er det, som Arbejdstilsynet har konstateret ved tilsynsbesøget. Det i klagen nævnte om alarmsystemet og visuel kontakt omhandler derimod efterkommelse af påbuddet, hvilket Arbejdsmiljøklagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til.

Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse er truffet af et flertal på 9 ud af nævnets 11 stemmeberettigede medlemmer.

MINDRETALSUDTALELSE

Et mindretal på to af nævnets medlemmer finder, at virksomhedens forebyggelse mod vold og trusler ved blandt andet konkrete risikovurderinger, som løbende justeres, hvis brugerens adfærd ændrer sig, er tilstrækkelig.

Mindretallet finder på den baggrund, at der ikke er grundlag for Arbejdstilsynets påbud.

R E G L E R

Arbejdsmiljøklagenævnet har anvendt følgende regler:

Om Arbejdstilsynets ret til at afgive påbud:

§ 77, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

Om psykisk arbejdsmiljø, herunder alenearbejde:

§ 38, i lov om arbejdsmiljø, jf. Beskæftigelsesministeriets lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010.

§ 4, 7, stk. 1 og 11, stk. 1, i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse.

Reglerne kan læses på de følgende sider.

OPLYSNINGERNE I SAGEN

Sagen er afgjort på grundlag af de akter, som klagenævnet har modtaget fra Arbejdstilsynet.

På klagenævnets vegne

[navn udeladt]

[titel udeladt]

Kopi til:

[adressater udeladt]

Regler

Lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010

Kapitel 5

Arbejdets udførelse

§ 38. Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt.

Stk. 2. Anerkendte normer eller standarder, som har sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning, skal følges.

Kapitel 13

Arbejdstilsynet

§ 77. Arbejdstilsynet kan træffe afgørelse om forhold, der strider mod loven eller mod regler eller afgørelser i medfør af loven, og kan herunder påbyde, at forholdene bringes i orden straks eller inden en frist.

Stk. 2. Skønner Arbejdstilsynet det nødvendigt for at afværge en overhængende, betydelig fare for de ansattes eller andres sikkerhed eller sundhed, kan det påbyde, at faren straks imødegås, herunder

1) at de tilstedeværende øjeblikkeligt fjerner sig fra farezonen,

2) at brugen af en maskine, en maskindel, en beholder, en præfabrikeret konstruktion, et apparat, et redskab, et andet teknisk hjælpemiddel eller et stof eller et materiale standses, eller

3) at arbejde i øvrigt standses.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse

Kapitel 2

Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet

§ 4. Arbejdet skal i alle led planlægges og tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Planlægningen og tilrettelæggelsen af arbejdet skal ske under hensyntagen til de forebyggelsesprincipper, der er angivet i bilag 1. Det skal iagttages, at der ikke foreskrives eller forudsættes anvendt konstruktioner, planudformninger, detailløsninger og arbejdsmetoder, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed ved arbejdets udførelse. Endvidere skal det sikres, at de samlede påvirkninger i arbejdsmiljøet på kort eller lang sigt ikke forringer de ansattes sikkerhed eller sundhed.

Kapitel 3

Arbejdets udførelse

Almene krav

§ 7. Arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ud fra både en enkeltvis og samlet vurdering af de fysiske, ergonomiske og psykosociale forhold i arbejdsmiljøet, som på kort eller lang sigt kan have indvirkning på den fysiske eller psykiske sundhed.

Stk. 2. Ved arbejde, som virker fysisk eller psykisk skadeligt eller belastende på kort eller lang sigt, kan Arbejdstilsynet stille krav om, at særlige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger skal gennemføres. Sådanne foranstaltninger kan være særlige velfærdsforanstaltninger og andre arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, som er nødvendige for at forebygge sygdom, nedslidning, ulykker m.v.

Stk. 3. Hvor arbejdet i særlig grad kan bringe sikkerhed og sundhed i fare, kan Arbejdstilsynet, hvor denne fare ikke kan imødegås på anden måde, stille krav om pauser og begrænset arbejdstid for dette arbejde. Samme krav stilles, hvor der anvendes særligt arbejdstøj og personlige værnemidler.

Særlige krav

§ 11. Hvis den ansatte går alene ved en arbejdsproces, og dette kan medføre en særlig fare for den pågældende, skal arbejdet tilrettelægges således, at denne fare imødegås. Kan faren ikke imødegås, må den ansatte ikke arbejde alene.

Stk. 2. Det skal sikres, at kun ansatte, der har fået passende instruktion, har adgang til områder, hvor der er en særlig fare.