Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Almindelige bestemmelser
Kapitel 3 Opstilling og opstillingsinspektion
Kapitel 4 Krav efter ibrugtagning
Kapitel 5 Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer
Kapitel 6 Administrative bestemmelser
Bilag 1 Opstillingsinspektion
Bilag 2 Interval for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Bilag 3 Kontrol
Bilag 4 Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Bilag 5 Periodisk inspektion af sikkerheden for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner1)

I medfør af § 35, stk. 1, § 39, § 41, § 43, § 46, § 74, stk. 1 og 2, § 75, stk. 1 og 3, § 76, stk. 4, og § 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 1072 af 7. september 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 73:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for anvendelse m.v. af de i stk. 2 nævnte elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner, der permanent betjener bygninger og anlæg.

Stk. 2. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er omfattet af bekendtgørelsen:

1) Elevatorer, der er CE-mærket efter elevatordirektivet.

2) Elevatorer, der ikke er CE-mærket.

3) Rulletrapper og –fortove.

4) Løfteplatforme.

5) Tandhjulsbaner til persontransport.

6) Trappeløbselevatorer til persontransport.

7) Paternosterelevatorer.

8) Elevatorer og løfteplatforme til at løfte de optrædende under kunstnerisk optræden.

9) Lignende maskiner til transport af personer, personer og gods og gods alene.

Stk. 3. Følgende elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner er ikke omfattet af bekendtgørelsen:

1) Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der alene er tilknyttet én enkelt privat bolig, og er aflåst eller konstant overvåget.

2) Byggepladselevatorer.

3) Løftemateriel, der hører til en maskine, og som udelukkende er bestemt til adgang til arbejdsstedet, herunder vedligehold og inspektion af maskinen.

4) Små godselevatorer, hvis maksimale belastning er 100 kg og hvis adgangsåbninger ikke er højere end 1 m.

5) Elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som er en del af et forlystelsesapparat.

6) Tovbaneanlæg til personbefordring, der er CE-mærket efter direktiv 2000/9/EF af 20. marts 2000 om tovbaneanlæg til personbefordring, eller den til enhver tid gældende EU-retsakt for tovbaneanlæg til personbefordring.

Stk. 4. Bekendtgørelsens kapitel 5 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer omfatter kun de elevatorer, som er nævnt i stk. 2, nr. 1 og 2.

§ 2. Hvor bekendtgørelsen anvender betegnelsen ”elevator, rulletrappe eller lignende maskine”, er alle typer af maskiner, der er nævnt i § 1, stk. 2, omfattet.

§ 3. Bekendtgørelsen gælder for ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, elevatorinstallatør, certificeret sagkyndig virksomhed, certificerings- og inspektionsorgan, arbejdsgiver og andre forpligtede, der regelmæssigt fører tilsyn, vedligeholder eller reparerer en elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

Kapitel 2

Almindelige bestemmelser

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Elevatordirektivet: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF af 29. juni 1995 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elevatorer med senere ændringer, eller den til enhver tid gældende EU-retsakt for elevatorer.

2) Maskindirektivet: Rådets direktiv 89/392/EØF af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner med senere ændringer, samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF, som er implementeret i bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner.

3) Elevator: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, som bevæger sig langs faste styreskinner med en hældningsgrad på over 15 grader i forhold til det vandrette plan, eller løftemateriel, som bevæger sig ad en fuldstændig fast bane, selv om den ikke bevæger sig langs faste styreskinner, og som er beregnet til at transportere:

a) personer,

b) personer og gods, eller

c) gods alene.

4) Rulletrappe: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinbånd eller paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning.

5) Rullefortov: Et mekanisk drevet transportapparat, hvor transportorganet består af kontinuerligt gående trinløst bånd eller trinløse paletter, der bevæger sig i op- eller nedadgående retning eller vandret.

6) Løfteplatform: Løftemateriel, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en elevatorstol, lad eller lignende med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder, og som er beregnet til at transportere:

a) personer og gods.

b) personer og gods.

7) Trappeløbselevator til persontransport: Løfteanordning til persontransport, siddende, siddende i kørestol eller stående, på en styret vogn eller et lad, der bevæger sig langs et trappeløb eller anden tilgængelig flade med en maksimal stigning på 75 grader.

8) Tandhjulsbane til persontransport: Et transportapparat på en bane, hvor fremdriften sker ved, at tandhjul griber ind i en tandstang i sporet.

9) Paternosterelevator: Et apparat, der betjener fastlagte niveauer ved hjælp af en kæde med åbne kabiner, der langsomt cirkulerer rundt i en fastlagt bane uden stop, og som er beregnet til at transportere personer.

Almindelige bestemmelser

§ 5. Fra det tidspunkt, hvor en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er installeret eller opstillet, er ejeren ansvarlig for, at den til enhver tid kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og opfylder alle relevante bestemmelser.

Stk. 2. Så længe elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i drift, er ejeren ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine vedligeholdes, så den opfylder stk. 1.

Stk. 3. Ved arbejde i eller på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er ejeren ansvarlig for at stille fyldestgørende oplysninger til rådighed om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, så arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 6. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at brugsanvisningen er til rådighed på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Brugsanvisningen skal holdes ajour i forhold til konklusioner, som må drages af de erfaringer, der gøres ved anvendelsen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 7. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at der føres en journal, der er tilgængelig og som opbevares på eller i nærheden af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine. Journalen er ejerens ejendom.

Stk. 2. Journalen skal indeholde oplysninger om væsentlige hændelser, tidspunkter for disse og konklusioner af de foreskrevne kontroller og inspektioner. Journalen skal være til rådighed i forbindelse med reparation, vedligeholdelse, kontrol og inspektion.

Stk. 3. Der må ikke foretages ændringer af oplysningerne i journalen.

§ 8. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for straks at tage elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ud af drift, jf. §§ 19 og 20, hvis der er fejl, mangler eller skader på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der kan have sikkerheds- eller sundhedsmæssig betydning.

Stk. 2. Elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine må ikke sættes i drift igen, før den er bragt i sikkerheds- og sundhedsmæssig fuld forsvarlig stand, jf. § 5.

Krav til certificeret sagkyndig virksomhed og certificeringsorgan

§ 9. Kontrol, reparation og vedligeholdelse af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine må kun udføres af en sagkyndig virksomhed, som er certificeret hertil.

Stk. 2. En certificeret sagkyndig virksomhed, jf. stk. 1, skal have et certificeret kvalitetsstyringssystem opbygget efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO 9001 ”Kvalitetsledelsessystemer - Krav” for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

Stk. 3. Udover de angivne krav i stk. 2, skal det ved certificeringen af en sagkyndig virksomhed til kontrol af elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner dokumenteres, at virksomheden:

1) Har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder m.v.

2) Godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters vedligeholdelsesvejledninger m.v., der er relevante for de typer af elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som virksomheden udfører arbejde på.

3) Benytter sig af nødvendige standarder og vejledninger for vedligeholdelse.

4) Er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne kontrollere og finde fejl på mekaniske og hydrauliske anlæg samt elektriske og programmerbare elektroniske styresystemer.

5) Anvender personale med uddannelse i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler for så vidt angår arbejde på eller i nærheden af elektriske installationer under spænding.

6) Anvender personale med kvalifikationer i henhold til bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

§ 10. Certificeringen i § 9 skal foretages af et certificeringsorgan, som skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den Europæiske samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Et certificeringsorgan, jf. stk. 1, skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC 17021 ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til organer der foretager audit og certificering af ledelsessystemer”.

Krav til inspektionsorgan

§ 11. Et inspektionsorgan, som udfører opstillingsinspektion og periodisk inspektion af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine, skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den Europæiske samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Inspektionsorganet, jf. stk. 1, skal være akkrediteret efter den til enhver tid gældende standard DS/EN ISO/IEC 17020 ”Overensstemmelsesvurdering – Krav til forskellige typer inspektionsorganer”, som inspektionsorgan type A.

Stk. 3. Udover de angivne krav i stk. 2, skal det ved akkrediteringen af et inspektionsorgan til inspektion af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner dokumenteres, at virksomheden:

1) Har kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og relevante, anerkendte normer, standarder m.v.

2) Godtgør, at medarbejdere løbende informeres om og instrueres i relevante bekendtgørelser, At-vejledninger, normer, standarder, fabrikanters vedligeholdelsesvejledninger m.v., der er relevante for de typer af elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, som virksomheden udfører inspektion af.

3) Er i besiddelse af det nødvendige værktøj, herunder måleudstyr, for at kunne udføre inspektion af mekaniske og hydrauliske anlæg samt elektriske og programmerbare elektroniske styresystemer på elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner.

Kapitel 3

Opstilling og opstillingsinspektion

§ 12. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at opstilling sker eller er sket i henhold til fabrikantens anvisninger.

Stk. 2. Den, der er ansvarlig for at opføre en bygning, konstruktion eller et anlæg, og den, der opstiller elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, skal dels gensidigt udveksle de nødvendige oplysninger, og dels træffe de foranstaltninger, der kræves, for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine kan fungere korrekt og kan benyttes under betryggende forhold.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for CE-mærkede elevatorer efter elevatordirektivet.

§ 13. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine først tages i brug første gang efter opstilling eller flytning, når et inspektionsorgan, jf. § 11, har foretaget inspektion af opstillingen af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, og har attesteret at kravene i bilag 1 er opfyldt, jf. § 14.

§ 14. Ved opstillingsinspektionen skal inspektionsorganet inspicere opstillingen i henhold til kravene i bilag 1.

Stk. 2. Hvis kravene i bilag 1 er opfyldt, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført opstillingsinspektion. Endvidere angives datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. § 33.

Stk. 3. Inspektionsorganet skal datere og underskrive inspektionsattesten og skal placere attesten synligt og iøjnefaldende for brugeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 4. Inspektionsorganet skal indføre konklusionen af opstillingsinspektionen i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 7, og attestere, at kravene i bilag 1 er opfyldt.

Stk. 5. Hvis opstillingsinspektionen viser, at et eller flere af kravene i bilag 1 ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine med oplysning om hvilke konkrete krav, der ikke er opfyldt.

Kapitel 4

Krav efter ibrugtagning

§ 15. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for at synliggøre de nødvendige informationer omkring sikker brug af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, herunder advarselsskiltning o.l.

Stk. 2. Skiltningen skal være synlig ved indgange til elevator, rulletrappe eller lignende maskine.

§ 16. Ejeren er ansvarlig for at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine ikke bruges, hvis der ikke er udstedt en inspektionsattest, eller datoen for førstkommende inspektion er overskredet, jf. § 33.

§ 17. Ejeren er ansvarlig for at elevatorens, rulletrappens eller den lignende maskines betjeningspanel, inspektionsattest, mærkning, skiltning og andet, der har sikkerhedsmæssig betydning, er synlig og iøjnefaldende for brugerne.

§ 18. Efter ibrugtagning er ejeren ansvarlig for at sikre, at uvedkommende ikke har adgang til skakt, maskineri og dertil knyttede anordninger samt andre lignende områder, der hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Efter ibrugtagning er ejeren også ansvarlig for at områderne i stk. 1 til stadighed

1) er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige,

2) giver mulighed for, at alle funktioner, der er forbundet med arbejde i områderne, kan udføres sikkert og med forsvarlige arbejdsstillinger og –bevægelser,

3) ikke indeholder andre rørinstallationer eller kabel-/ledningsinstallationer eller udstyr end dem, der er nødvendige for elevatorens, rulletrappens eller den lignende maskines drift og sikkerhed,

4) holdes ryddelige,

5) har tilstrækkelig belysning svarende til niveauet i relevante gældende standarder, og

6) kan åbnes indefra uden brug af nøgle eller værktøj.

Stk. 3. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet i stk. 2, nr. 3, fraviges for maskinrum, hvis inspektionsorganet ved opstillingsinspektionen har attesteret dette i journalen, jf. bilag 1, pkt. 6.

Krav når elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine tages ud af drift

§ 19. Den, der tager en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ud af drift, er ansvarlig for at sikre mod eventuel nedstyrtningsfare ved elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 20. Bliver en elevator, rulletrappe eller lignende maskine taget ud af drift, skal den adskilles fra energikilden, så utilsigtet igangsætning er udelukket.

Stk. 2. Når en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er indrettet med aflåselig afbryder, skal denne anvendes.

Stk. 3. Hvis en elevator, rulletrappe eller lignende maskine ikke er indrettet med aflåselig afbryder, skal elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine adskilles fra energikilden i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler herom.

Regelmæssigt tilsyn

§ 21. Ejeren af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en person med fornøden teknisk indsigt regelmæssigt foretager tilsyn med elevatoren, rulle-trappen eller den lignende maskines almindelige funktioner.

Stk. 2. Den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. stk. 1, skal derudover tilse, at områderne i § 18, stk. 1, er ryddelige, aflåste og kun indeholder genstande, som hører til elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

§ 22. Har den, der regelmæssigt tilser elevatoren, rulle-trappen eller den lignende maskine, jf. § 21, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når tilsynet slutter, skal disse informationer viderebringes til ejeren.

Kontrol

§ 23. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 9, kontrollerer elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Stk. 2. Intervallet for kontrol, jf. stk. 1, fremgår af bilag 2. Hvis fabrikanten eller elevatorinstallatøren foreskriver hyppigere kontroller end i bilag 2, skal fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger følges.

Stk. 3. Derudover skal en certificeret sagkyndig virksomhed foretage kontrol af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hver gang den har været udsat for specielle forhold, som kan have betydning for, om elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine kan bruges sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

§ 24. Ved kontrollen skal den certificerede sagkyndige virksomhed som minimum kontrollere de forhold, der fremgår af bilag 3.

Stk. 2. Derudover skal den certificerede sagkyndige virksomhed foretage kontrol efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger.

§ 25. Den certificerede sagkyndige virksomhed, der ud-fører kontrollen, jf. §§ 23 og 24, skal udfærdige en kontrolrapport om indholdet af og konklusionen på kontrollen.

Stk. 2. Den certificerede sagkyndige virksomhed skal datere og underskrive kontrolrapporten og indsætte rapporten i journalen for elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, jf. § 7.

§ 26. Har den certificerede sagkyndige virksomhed ved en kontrol, jf. §§ 23-25, fundet mangler eller uregelmæssigheder, som ikke er afhjulpet, når kontrollen slutter, er den certificerede sagkyndige virksomhed ansvarlig for, uden unødigt ophold, at informere ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine om manglerne eller uregelmæssighederne.

Reparation og vedligeholdelse

§ 27. Reparation og vedligeholdelse skal udføres af en certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 9.

§ 28. Kørsel fra stoltag må kun udføres med lav hastighed.

Stk. 2. Reparation og vedligeholdelse må ikke udføres under kørsel.

§ 29. Under nedennævnte arbejdsprocesser er arbejdsgiver ansvarlig for, at der er mindst 2 personer til stede, hvoraf den ene person skal have kvalifikationer, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, og den anden person er under dennes instruktion:

1) Ved smøring og kontrol af rulletrapper og -fortove.

2) Ved smøring og kontrol af paternosterelevatorer.

3) Såfremt der er risiko for indespærring i skakt, hvis den lodrette afstand mellem etagedøre, der kan åbnes, er over 3 m, eller på godselevatorer, hvor etagedørene ikke kan åbnes indefra.

§ 30. Kortslutning af styreledninger eller sikkerhedskontakter må ikke foretages. Dørkontakter må kun aktiveres uafhængig af døren ved brug af en ekstern dødmandsknap (holdetryk), der ikke kan fastgøres i dørkontakten, og som er egnet til den specifikke belastning.

§ 31. Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiners skaktafgrænsning, styr, dragerparti eller andre dele, må ikke bruges til at fastgøre stilladser, løfteudstyr og lignende, med mindre disse er indrettet og forberedt for dette.

§ 32. Når en reparation eller vedligeholdelse er afsluttet, er det den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, der er ansvarlig for,

1) at de dele af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, der har været berørt af reparationen eller vedligeholdelsen, opfylder alle relevante bestemmelser, og

2) at underrette ejeren om fejl, mangler eller skader som den virksomhed, der har udført reparationen eller vedligeholdelsen, er blevet opmærksom på i forbindelse med arbejde på elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine.

Periodisk inspektion

§ 33. En ejer af en elevator, rulletrappe eller lignende maskine er ansvarlig for, at et inspektionsorgan, jf. § 11, foretager inspektion af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine hvert tredje år med højst 36 måneders mellemrum, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Personførende, tovbårne elevatorer uden hastighedsstyret fangindretning samt paternosterelevatorer skal have foretaget inspektion hver andet år med højst 24 måneders mellemrum.

§ 34. Inspektionsorganet skal udføre inspektion af, om alle krav i bilag 4, om sikkerheden for brug af elevator, rulletrappe og lignende maskine og i bilag 5 om sikkerheden for service- og vedligeholdelsespersonale, er opfyldt.

Stk. 2. Hvis kravene i både bilag 4 og 5 er opfyldt, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion. Endvidere angives datoen for hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget, jf. § 33.

Stk. 3. Hvis kravene i bilag 4 er opfyldt, men der er mangler i forhold til kravene i bilag 5, udfærdiger inspektionsorganet en inspektionsattest med datoen for udført inspektion og datoen for hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget. Datoen for førstkommende inspektion må senest være 3 måneder efter den udførte inspektion. Inspektionsorganet meddeleler ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, hvilke konkrete krav i bilag 5, der ikke er opfyldt, og orienterer om datoen for, hvornår førstkommende inspektion senest skal være foretaget.

Stk. 4. Hvis der er mangler i forhold til kravene i bilag 4, må inspektionsorganet ikke udstede en inspektionsattest. Inspektionsorganet meddeler ejeren af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, hvilke konkrete krav i bilag 4, der ikke er opfyldt. Hvis ejeren ikke lader elevatoren tage ud af drift og får den tidligere inspektionsattest fjernet, er inspektionsorganet ansvarlig for straks at informere Arbejdstilsynet herom.

Stk. 5. Inspektionsorganet skal placere inspektionsattesten synlig og iøjnefaldende for brugerne i elevatoren, på rulle-trappen eller den lignende maskine.

§ 35. Inspektionsorganet skal indføre konklusionen af inspektionen i journalen og attestere, at elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er inspiceret i henhold til kravene i bilag 4 og bilag 5.

Kapitel 5

Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer

§ 36. Ved ”ombygning og væsentlig reparation” forstås ændring eller udskiftning af én eller flere af følgende:

1) Mærkehastighed.

2) Nyttelast.

3) Egenvægt af stol.

4) Løftehøjde.

5) Dør.

6) Styring.

7) Styr.

8) Fangindretning.

9) Stolbøjle.

10) Stol.

11) Buffer.

12) Drivmaskineri.

13) Hastighedsbegrænser.

14) Supplerende indbygning af én eller flere etagedøre og/eller stoldøre.

15) Palarrangement med automatisk antikrybesystem.

§ 37. Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer skal ske så elevatoren efter ombygning eller væsentlig reparation er sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig.

Stk. 2. Ombygning og væsentlig reparation af elevatorer, der ikke er CE-mærket, skal ske efter kapitel 7 i bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer, der ikke er CE-mærket.

Stk. 3. Ved ombygning og væsentlig reparation af CE-mærkede elevatorer skal principperne i elevatordirektivet anvendes, så elevatoren efter ombygningen, eller den væsentlige reparation, lever op til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i bilag 1 til elevatordirektivet.

§ 38. Et inspektionsorgan, som udfører verifikation af en ombygning eller væsentlig reparation af elevatorer, skal være akkrediteret af DANAK - Den Danske Akkrediteringsfond eller af et tilsvarende anerkendt akkrediteringsorgan, som har undertegnet den Europæiske samarbejdsorganisation for Akkrediteringsorganers (EA) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

Stk. 2. Akkrediteringsområdet skal svare til modul G (EF-enhedsverifikation), jf. bilag X i elevatordirektivet.

Stk. 3. Bemyndigede organer, som er notificeret til EU-kommissionen som organ, der er udpeget til at gennemføre procedurer efter modul G i henhold til elevatordirektivet, anses for at opfylde betingelserne som inspektionsorgan, jf. stk. 1 og 2.

Verifikation

§ 39. Før ibrugtagning efter ombygning eller væsentlig reparation af en elevator, skal den tekniske dokumentation forelægges for et inspektionsorgan til verifikation, jf. § 38.

Stk. 2. Ansøgning om verifikation skal vedlægges tilsvarende dokumentation som den tekniske dokumentation, der er nævnt i enhedsverifikation (modul G) i bilag X i elevatordirektivet.

§ 40. Den del eller de dele af elevatoren, der er ombygget eller har undergået væsentlig reparation, skal undersøges i forhold til overholdelsen af de gældende regler herfor, jf. § 37. Herunder skal navnlig den tekniske dokumentation undersøges og de anvendte materialer og sikkerhedsudstyr skal vurderes.

Stk. 2. Hvis de gældende regler, jf. § 37, er opfyldt, udsteder inspektionsorganet en verifikationsattest med sporbarhed til elevatoren, og elevatorens journal skal stemples med inspektionsorganets bomærke og årstallet for verifikationen.

§ 41. Efter verifikationen skal der udføres opstillingsinspektion og periodisk inspektion, jf. §§ 13-14 og 33-35.

Kapitel 6

Administrative bestemmelser

Arbejdstilsynets tilsyn og kontrol

§ 42. Arbejdstilsynets medarbejdere har, uden retskendelse, mod behørig legitimation, til enhver tid adgang til at føre kontrol og tilsyn med anvendelsen m.v. af elevatorer, rulle-trapper og lignende maskiner, herunder hvor anvendelsen m.v. er af ikke-erhvervsmæssig karakter og sker af en person på eller i dennes private bolig, fritidsbolig, grund i tilknytning hertil, køretøj eller fritidsfartøj.

Dispensation

§ 43. Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, i enkelttilfælde tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og fuldt forsvarligt.

Klage

§ 44. Afgørelser truffet af Arbejdstilsynet efter denne bekendtgørelse kan påklages efter § 81 i lov om arbejdsmiljø.

Straf

§ 45. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der:

1) overtræder §§ 5-41,

2) ikke efterkommer et påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller

3) tilsidesætter vilkår for dispensationer, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 anførte overtrædelser kan der pålægges en arbejdsgiver bødeansvar, selv om overtrædelsen ikke kan tilregnes ham som forsætlig eller uagtsom. Det er en betingelse for bødeansvaret, at overtrædelsen kan tilregnes en eller flere til virksomheden knyttede personer eller virksomheden som sådan. For bødeansvaret fastsættes ingen forvandlingsstraf.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelse

§ 46. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2015.

Stk. 2. De certificeringer af sagkyndige virksomheder og akkrediteringer af organer, som er foretaget efter bekendtgørelse nr. 629 af 27. juni 2008 om anvendelse og opstilling af elevatorer mv. og bekendtgørelse nr. 677 af 27. juni 2008 om ombygning og væsentlig reparation af elevatorer m.v., er fortsat gældende efter ikrafttræden af denne bekendtgørelse.

Arbejdstilsynet, den 5. maj 2015

Peter Vesterheden

/ Bitten Højmark Døjholt


Bilag 1

Opstillingsinspektion

Elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner skal have opstillingsinspektion, jf. kapitel 3 om opstilling og opstillingsinspektion.

Opstillingsinspektion skal indeholde en inspektion af:

 

1) At overensstemmelseserklæring eller kopi af denne er vedlagt journalen til CE-mærket elevator, rulletrappe eller lignende maskine, og om der i overensstemmelseserklæringen er angivet følgende:

 

Fabrikants/installatørs navn og adresse.

Nummer på bemyndiget organ eller evt. fabrikantens egenkontrol.

Særlige funktioner som brandmandselevator, handicapadgang og andre lignende særlige funktioner.

 

2) At CE-mærket er påført elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine, når der er tale om elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der er omfattet af elevatordirektivet eller maskindirektivet.

3) At adgangsveje frem til elevatorskakt er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

4) At adgangsveje til områder med maskineri og lignende anordninger, som er nødvendige for kontrol, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening af elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

5) At der ikke er fremmede installationer i skakten, jf. § 18.

6) At der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri, jf. § 18. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet fraviges, hvis der foreligger væsentlige tekniske vanskeligheder forbundet med opfyldelsen af kravet. Hvis kravet fraviges, skal dette attesteres af inspektionsorganet i journalen til elevatoren, jf. § 14, stk. 4.

7) Om øvre og nedre redningsrum som frit rum er tilstrækkelige i forhold til reglerne eller, om der foreligger en forhåndsgodkendelse efter bekendtgørelse om indretning m.v. af elevatorer, for så vidt angår elevatorer omfattet af elevatordirektivet.

8) Indretning af rum for drivmaskineri og adgangsveje, herunder:

 

Frihøjde i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri, jf. § 18.

Belysning i rum for maskineri og adgangsveje til rum for maskineri, jf. § 18.

Placering af og frit areal foran styreskabe og servicepaneler, jf. § 18.

Aflåsning m.m. af døre til skakt og rum til maskineri, jf. § 18.

Imødegåelse af risiko for indespærring, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner.

 

9) Afprøvning og inspektion af særlige funktioner, jf. overensstemmelseserklæring, eksempelvis brandmandselevator m.m.

For elevatorer, der ikke er omfattet af elevatordirektivet, samt for rulletrapper og lignende maskiner, skal det tillige inspiceres, hvorvidt elevatoren, rulletrappen eller den lignende maskine er opstillet i henhold til fabrikantens anvisninger.

Hvis inspektionen viser, at et eller flere af kravene ikke er opfyldt, meddeles dette til ejeren med henvisning til, hvilke konkrete krav der ikke er opfyldt, jf. § 14, stk. 5.

Elevator, rulletrappe og lignende maskine må ikke tages i brug, førend kravene til opstillingsinspektion og kravene om udstedelse af inspektionsattest er opfyldt, jf. §§ 13-14.


Bilag 2

Interval for kontrol af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

 
Indendørs og ikke frit tilgængelig
Udendørs2) eller frit tilgængelig3)
Person og person-godselevator eller løfteplatform
CE-mærket og med lukket stol
6 mdr.
3 mdr.
Person og person-godselevator eller løfteplatform
CE-mærket og med åben stol 4)
3 mdr.
2 mdr.
Person og person-godselevator eller løfteplatform
Ikke CE-mærket
3 mdr.
2 mdr.
Person og person-godselevator
Uden hastighedsstyret fang eller paternostre
1 mdr.
1 mdr.
Rulletrappe og -fortov
6 mdr.
3 mdr.
Trappeløbselevator
6 mdr.
3 mdr.
Elevator og lignende maskine uden for ovenstående kategorier
3 mdr.
2 mdr.

2) Ved udendørs forstås, at mindst én etagedør er placeret udendørs eller til det fri.

3) Ved frit tilgængelig forstås elevatorer, rulletrapper eller lignende maskiner, der primært benyttes af forskellige besøgende uden begrænsning, fx på hospitaler, stationer, i lufthavne, i indkøbscentre o.l.

4) Ved åben stol forstås, at elevatorstolen ikke er fuldstændigt lukket med vægge, loft og stoldør.


Bilag 3

Kontrol

Kontrol skal udføres af certificeret sagkyndig virksomhed, jf. § 23, og i henhold til nedenstående minimumskrav samt efter fabrikantens eller elevatorinstallatørens anvisninger for kontrol.

For elevatorer og lignende maskiner i skakt samt for rulletrapper og -fortove er der supplerende krav, der fremgår af afsnit B henholdsvis afsnit C.

 

A. Generelle krav

B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskine i skakt

C. Supplerende krav til rulletrapper og -fortove

A. Generelle krav

Ved kontrol af elevator, rulletrappe og lignende maskine skal det kontrolleres, at

1) elevator, rulletrappe og lignende maskine kan benyttes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt,

2) ryddeligheden på opstillingsstedet er tilfredsstillende,

3) elevator, rulletrappe og lignende maskine fortsat er opstillet i overensstemmelse med kapitel 3,

4) elevator, rulletrappe og lignende maskine kun udsættes for de påvirkninger, den er beregnet til,

5) der ikke konstateres skader, som nødvendiggør en reparation,

6) sikkerhedsanordninger, der ikke er nævnt under afsnit B og C, fungerer tilfredsstillende,

7) kommunikations- og alarmanlæg fungerer tilfredsstillende,

8) skilte og mærkning er intakte, og

9) datoen for periodisk inspektion ikke er overskredet, jf. § 33.

B. Supplerende krav til elevatorer og lignende maskiner i skakt

Ved eftersyn af elevator og lignende maskine skal det kontrolleres, at

1) etage- og stoldøres sikkerhedsmæssige funktioner er virksomme,

2) standsningsnøjagtighed er korrekt,

3) lys i skakt og rum for maskineri er tilstrækkelig,

4) bæretov er forsvarligt,

5) der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden, og at der ikke er oliespild omkring anlæg,

6) hastighedsvagt og fang er funktionsdygtige, og

7) særlige funktioner, fx brandmandselevatorer er virksomme.

C. Supplerende krav til rulletrapper og -fortove

Ved kontrol af rulletrapper og -fortove skal det kontrolleres, at

1) nødstop-/stopknapper og kontakter virker,

2) håndlister er sikkerhedsmæssige forsvarlige, herunder tilspænding, skader, sikkerhedsafstande m.v.,

3) balustre, afdækning og lignende er intakte,

4) kamme ved ind- og udløb er intakte og virksomme, og

5) forbindelsesled mellem kassetter er intakte.


Bilag 4

Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 4 og bilag 5, jf. § 34.

Periodisk inspektion af sikkerheden ved brug skal indeholde:

1) afprøvning af anordning til at forhindre elevatorens frie fald eller ukontrollerede opadgående bevægelse,

2) afprøvning af bremsesystemet,

3) afprøvning af låseanordning ved etagedøre, herunder spillerum mellem dørblade, også ved manuel kraftpåvirkning,

4) afprøvning af det øvrige elektriske sikkerhedsudstyr,

5) undersøgelse af bæremidlernes tilstand samt deres fastgørelse, herunder for revnedannelser og slidtage samt friktion,

6) undersøgelse af fastgørelsespunkter, herunder ophængningspunkter, styrets fastgørelse i skakten m.v.,

7) at udstyret fortsat er opstillet og indrettet i overensstemmelse med kravene i de relevante indretningsregler,

8) at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler, i forhold til brugerens sikkerhed,

9) at der ikke forekommer utætheder af betydning for sikkerheden,

10) at der ikke er skader, som nødvendiggør en reparation,

11) at alarmer m.v. fungerer tilfredsstillende,

12) afprøvning af særlige funktioner, fx brandmandselevatorer,

13) om kontrolinterval er overholdt, og om kontrol er udført af certificeret sagkyndig virksomhed,

14) at der ikke er fremmede installationer i skakten, jf. § 18. For elevatorer, som er installeret før 1. februar 1981, kan kravet være fraveget, og

15) at der ikke er fremmede installationer i rum for maskineri, jf. § 18. I bygninger, som er opført før 1960, kan kravet være fraveget. Hvis kravet er fraveget, er dette attesteret af inspektionsorganet i journalen til elevatoren ved opstillingsinspektionen.


Bilag 5

Periodisk inspektion af sikkerheden for de ansatte, der udfører kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening

Periodisk inspektion skal omfatte både dette bilag 5 og bilag 4, jf. § 34.

Periodisk inspektion af sikkerheden ved kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation og nødbetjening skal indeholde inspektion af

 

1) belysning i skakt og rum, jf. § 18,

2) adgangsveje til de rum, hvor der skal udføres kontrol, inspektion, vedligeholdelse, reparation eller nødbetjening, jf. kravene i bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner,

3) beskyttelse mod nedstyrtning fra stoltag,

4) betjening til operatørkørsel, jf. kravene i de relevante indretningsregler,

5) sikkerhed omkring elektriske installationer i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende,

6) sikkerhed mod klemning af person og legemsdele i områder, hvor der ikke er adgang for uvedkommende,

7) at ryddeligheden er tilfredsstillende, jf. § 18, og

8) at udstyret fortsat er indrettet i overensstemmelse med kravene i relevante indretningsregler, i forhold til ansattes sikkerhed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.