Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af test i folkeskolen m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1000 af 26. oktober 2009 om anvendelse af test i folkeskolen m.v. foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 13, stk. 3, og § 55 c i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, som ændret ved lov nr. 1539 af 27. december 2014, fastsættes:«

2. § 5 ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 5. En test som nævnt i § 1 har en varighed på 45 minutter. Testtiden kan forlænges, hvis dette er nødvendigt for at tilvejebringe et tilstrækkeligt grundlag for vurdering af elevens resultat.

Stk. 2. Der er i bilag 1 til denne bekendtgørelse fastsat nærmere regler om praktiske og proceduremæssige forhold i forbindelse med afvikling af test.«

3. Overskriften før § 7 og § 7 ophæves, og i stedet indsættes:

»Erstatningstest ved sygdom m.v.

§ 7. En elev, der har været forhindret i at gennemføre en test som nævnt i § 1, skal gennemføre testen snarest muligt i den ordinære testperiode. Kan testen ikke gennemføres i den ordinære testperiode, skal eleven gennemføre en erstatningstest, jf. stk. 2.

Stk. 2. Erstatningstest afvikles i perioden maj - juni i det skoleår, hvori testen er placeret.

Stk. 3. Skolens leder skal sikre, at der reserveres en ny tid i testsystemet for afholdelse af erstatningstest som nævnt i stk. 2, og at eleven tilmeldes hertil.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. januar 2015.

Undervisningsministeriet, den 16. januar 2015

P.M.V.
Arne Eggert
Afdelingschef

/ Mette Ploug Krølner