Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse

afsagt af Tvistighedsnævnet den 19. december 2014 i sag 45.2014

A

v/administrationschef Kim Bøgh Brandt, Blik- og Rørarbejderforbundet

mod

B

v/konsulent Susanne Wismar Oldenburg, Tekniq

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Tine Vuust (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Ane Kristine Lorentzen (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget konsulent Jesper Elan Ahrenst, udpeget af Tekniq, og forbundssekretær Søren Schytte, udpeget af Blik- og Rørarbejderforbundet.

Denne sag drejer sig om betaling af pension.

Mellem klageren, A, født den 12. juli 1980, og B, blev den 22. og 25. januar 2013 underskrevet en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som VVS- og Energi specialist med uddannelsesperiode fra den 4. februar 2013 til den 4. november 2016.

A har ved sin faglige organisation, Blik- og Rørarbejderforbundet, ved klageskrift modtaget den 31. juli 2014 indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med endelig påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 18.078,60 kr. med tillæg af procesrente fra de enkelte ydelsers forfald, til betaling sker.

Påstanden er opgjort som 17.914,87 kr. i pensionsbidrag og 163,73 kr. i søgnehelligdagsbetaling, løn og feriepenge.

Indklagede, der har anerkendt betaling af 163,73 kr., har i relation til pensionskravet påstået frifindelse, idet dog den beløbsmæssige opgørelse ikke bestrides.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 15. december 2014.

Sagsfremstilling

Virksomheden er medlem af Tekniq og var også medlem på tidspunktet for indgåelse af uddannelsesaftalen. Det fremgår ikke af uddannelsesaftalen, at der skulle være indgået en særlig aftale om pensionsvilkår.

Det fremgår af en lønspecifikation for perioden april 2013, at der under elevens tidligere ansættelse hos N1 fra den 17. september 2007 til den 31. januar 2013 blev indbetalt pensionsbidrag til en arbejdsmarkedspension.

Uddannelsesaftalen blev ophævet efter gensidig aftale den 11. oktober 2013.

Retsgrundlag

Af de for uddannelsesområdet gældende lærlingebestemmelser, som fremgår af VVS-overenskomsten indgået mellem på den ene side Tekniq og på den anden side Blik-og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal, punkt 26: ”Bestemmelserne om løn- og arbejdsforhold for lærlinge”, fremgår om pension i punkt 26, stk. 9, bl.a.:

”Lærlingen er ikke omfattet af pensionsordningen. For faglærte over 20 år medregnes læretiden dog i den anciennitetsgivende beskæftigelse.

Personer, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for pensionsordningens område efter at være blevet omfattet af pensionsordningen, fortsætter med at være omfattet af ordningen under uddannelsesperioden.

Lærlinge, der påbegynder en erhvervsuddannelse inden for branchen efter det fyldte 20. år, og som ikke har tilstrækkelig anciennitet, vil blive omfattet af pensionsordningen, når 6 måneders anciennitet er opnået. ”

Forklaringer

A har forklaret bl.a., at han tidligere har arbejdet som industritekniker på N1, og at han under denne ansættelse var omfattet af en arbejdsmarkedspension. Han kom i lære hos indklagede, som han kendte, fordi han dengang var kæreste med N2’s datter. De talte ikke om pension ved ansættelsen, og han ville aldrig have indgået uddannelsesaftalen, hvis han havde vidst, at han ikke fik pension efter overenskomstens regler.

N2 har forklaret bl.a., at han havde en indledende snak med A om at komme i lære hos ham. Elever vil normalt først begynde i lære i virksomheden efter de første 20 ugers grundforløb på skolen, men da det var svært for A at klare sig for SU i denne periode, indvilgede han i at indgå en uddannelsesaftale, som også omfattede skoleforløbet, hvis A søgte om nedsættelse af uddannelsestiden ved meritoverførsel, og hvis de indgik aftale om, at der ikke skulle indbetales til pension de første 6 måneder af uddannelsesforholdet. Dette skulle kompensere virksomheden for, at der med det tidlige begyndelsestidspunkt ikke ville kunne opnås arbejdsformidlingens tilskud til voksenlærlinge i den sidste del af uddannelsesaftalen. Han vidste godt, at A efter overenskomsten skulle have pension efter 6 måneders ansættelse, men kendte ikke til bestemmelsen i lærlingeoverenskomsten om, at tidligere optjent pensionsanciennitet kan overføres til uddannelsesaftalen. Hvis han havde vidst dette, havde han først taget A i lære efter grundforløbet. A fik 84.000 kr. mere i løn, end han ville have haft, hvis han havde fået SU. Han mener derfor ikke, at A på nogen måde er blevet snydt ved indgåelsen af aftalen om udskydelse af pensionsindbetalingerne. Aftalen om udskydelse af pension blev ikke nedskrevet.

Procedure

Klager har anført bl.a., at det følger af overenskomstens § 26, stk. 9, at voksenlærlinge, der tidligere har været omfattet af en arbejdsmarkedspension, har ret til pensionsindbetaling fra første arbejdsdag. Der er i overenskomsten ikke mulighed for at fravige denne bestemmelse ved en individuel aftale.

Indklagede har anført bl.a., at det efter N2’s forklaring må lægges til grund, at der mellem ham og eleven blev indgået en klar aftale om, at pensionsbetalingerne først skulle påbegyndes efter 6 måneders ansættelse som modydelse for, at eleven blev ansat, inden han havde gennemført grundforløbet på skolen, og herved opnåede en væsentligt højere indkomst, end han ville have fået i SU. Aftalen blev indgået i god tro, idet ingen af parterne var bekendt med overenskomstens bestemmelser om overførsel af pensionsanciennitet fra tidligere ansættelse. Eleven gjorde ved aftaleindgåelsen ikke opmærksom på, at han under tidligere ansættelse havde optjent ret til pension. Under alle omstændigheder bør medarbejderbidraget på 4 %, som er udbetalt til eleven, fragå i pensionskravet.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

Tre voterende udtaler:

Vi finder det efter de afgivne forklaringer og henset til, at der ikke foreligger nogen skriftlig aftale herom, ikke godtgjort, at der mellem parterne blev indgået aftale om, at der ikke skulle indbetales til pensionsordning fra uddannelsesforholdets begyndelse. Vi bemærker i øvrigt, at en sådan aftale, der stiller eleven ringere end overenskomstens bestemmelser om lærlinges pensionsforhold, som virksomheden i kraft af sit medlemsskab af Tekniq var bundet af, ikke gyldigt kan indgås mellem en arbejdsgiver og en lærling.

Vi stemmer på den baggrund, og da der er enighed om opgørelsen af beløbene, for at give eleven medhold i sine krav.

To voterende udtaler:

Af de grunde, der er anført af indklagede, stemmer vi for at frifinde indklagede for kravet på betaling af pension.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, således at eleven får medhold i sin påstand.

T h i b e s t e m m e s:

Indklagede, B, skal til A inden 14 dage betale 163,73 kr. i søgnehelligdagsbetaling, løn og feriepenge, og til PensionDanmark 17.914,87 kr. Beløbene tillægges procesrente fra de enkelte ydelsers forfald, til betaling sker.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse.