Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 CERTIFIKAT TIL BEKRÆFTELSE AF FORSIKRING
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsikring eller anden garanti til dækning af ejerens ansvar ved vragfjernelse m.v.

I medfør af § 168, stk. 5, og § 169, stk. 4, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 1384 af 23. december 2012, fastsættes:

§ 1. Den registrerede ejer af et skib, som fører dansk flag, og som har en bruttotonnage på 20 og derover, skal have en forsikring eller anden garanti, der dækker ejerens ansvar ved vragfjernelse m.v. i medfør af sølovens kapitel 8 a. Har skibet en bruttotonnage på 300 og derover skal det for at gå i fart tillige have et certifikat, som bekræftelse på at der foreligger en sådan forsikring eller anden garanti.

Stk. 2. Ansøgning om udstedelse af certifikater til danske skibe rettes til Søfartsstyrelsen. Ansøgningen kan foretages elektronisk.

Stk. 3. Ansøgningen skal være bilagt en erklæring fra forsikringsgiveren eller garanten. Det skal fremgå af erklæringen, at ejeren af skibet har tegnet forsikring eller stillet anden garanti sikkerhed til dækning af sit ansvar som følge af vragfjernelseskonventionen og skal som minimum dække den ansvarsgrænse, der følger af sølovens § 175, samt at forsikringsgiveren eller den, der har stillet garantien, bekræfter, at forsikringen eller garantien dækker det nævnte ansvar, samt i tilfælde af garanti, hvori denne består.

Stk. 4. Erklæringen skal indeholde følgende oplysninger:

1) skibets navn,

2) skibets bruttotonnage,

3) skibets kendingstal eller- bogstaver,

4) IMO-skibsidentifikationsnummer,

5) skibets hjemsted,

6) den registrerede ejers navn og hovedsæde,

7) forsikringsgiverens eller garantens navn og hovedsæde, og

8) forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode.

Stk. 5. Søfartsstyrelsen kan stille krav om dokumentation for, at forsikringsgiveren har ret til at drive forsikringsvirksomhed og er godkendt af forsikringstilsynet i det land, hvor virksomheden har sin forretningsadresse eller hovedsæde. Søfartsstyrelsen kan i særlige tilfælde stille krav om, at det tillige dokumenteres, at det pågældende selskab er solvent og kan opfylde sine forpligtelser. Der kan tilsvarende stilles krav til den virksomhed, der ønsker at stille garanti. Søfartsstyrelsen kan stille krav om, at ansøgeren fremskaffer dokumentation herfor, og kan afvise at udstede certifikat, hvis kravet ikke er opfyldt. Søfartsstyrelsen kan også afvise at udstede certifikat, hvis styrelsen kommer i besiddelse af oplysninger, der sandsynliggør, et der er en risiko for, at den pågældende virksomhed eller det pågældende selskab ikke kan opfylde sine forpligtelser.

Stk. 6. Det skal fremgå af ansøgningen, at forsikringsgiveren eller den, der stiller garantien, påtager sig at yde erstatning til den, der har et berettiget krav mod fartøjets ejer på erstatning for omkostninger omfattet af vragfjernelseskonventionen.

Stk. 7. Finder Søfartsstyrelsen, at forsikringen eller garantien er tilstrækkelig, udstedes et certifikat til skibet. Certifikatet affattes i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

Stk. 8. For skibe omfattet af stk. 1, som ejes af myndigheder, skoler, institutioner eller lignende, der er omfattet af en kommunal eller regional selvforsikringsordning, betragtes en erklæring udstedt af den økonomiansvarlige i kommunen eller regionen om, at det pågældende skibs ansvar i medfør af sølovens kapitel 8 a er dækket af selvforsikringsordningen, som tilstrækkelig garanti. Erklæringen skal opbevares om bord og på forlangende forevises myndighederne. Søfartsstyrelsen udsteder også certifikat til skibe med en bruttotonnage på 300 eller derover, der er omfattet af sådanne erklæringer.

Krav til certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti for udenlandske skibe med en bruttotonnage på 300 og derover

§ 2. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen, anerkendes certifikater, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

§ 3. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt vragfjernelseskonventionen, anerkendes certifikater, der er udstedt af en kompetent myndighed i en stat, der har tilsluttet sig konventionen. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

§ 4. For skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt vragfjernelseskonventionen, og som ikke har et gyldigt certifikat, jf. § 3, skal der i forbindelse med, at det pågældende skib ønsker at anløbe eller afsejle fra dansk havn eller en offshoreinstallation på dansk søterritorium efter den 13. april 2015, indsendes en ansøgning til Søfartsstyrelsen om udstedelse af certifikat. Ansøgningen kan foretages elektronisk. § 1, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ansøgningen skal indgives og betalingen foretages senest 14 dage, før skibet anløber dansk havn eller andet laste- eller lossested i Danmark eller på den danske kontinentalsokkel eller begynder at operere fast på dansk søterritorium.

§ 5. Søfartsstyrelsen kan udstede certifikat til skibe, der er hjemmehørende i en stat, som ikke har tiltrådt vragfjernelseskonventionen, og som ikke har et gyldigt certifikat, jf. § 3, uanset at disse ikke er omfattet af § 4. Ansøgning rettes til Søfartsstyrelsen. § 1, stk. 2-6, finder tilsvarende anvendelse.

Bareboatregistrerede skibe

§ 6. For skibe, der er ejerregistreret i Danmark, men som er bareboatregistreret i en fremmed stats register, kan Søfartsstyrelsen udstede certifikat i overensstemmelse med kravene i § 1.

Stk. 2. Hvis skibet er bareboatregistreret i en stat, som har tilsluttet sig vragfjernelseskonventionen, anerkendes certifikater, der er udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

Stk. 3. Hvis skibet er bareboatregistreret i en stat, som ikke har tiltrådt vragfjernelseskonventionen, anerkendes certifikater, der er udstedt af en kompetent myndighed i en stat, der har tilsluttet sig konventionen. Certifikatet skal være affattet i overensstemmelse med den i bilaget viste model.

§ 7. For skibe, der er ejerregistreret i et fremmed lands register, men som er bareboatregistreret i Danmark, kan Søfartsstyrelsen udstede certifikat i overensstemmelse med kravene i § 1.

Stk. 2. Hvis skibet allerede er i besiddelse af gyldigt certifikat, skal der indsendes kopi af certifikatet til Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen kontakter herefter den udstedende myndighed i det land, hvor skibet er ejerregistreret, for at bede om, at Søfartsstyrelsen holdes underrettet om eventuelle ændringer i forbindelse med certifikatets gyldighed.

Øvrige bestemmelser

§ 8. Der betales et gebyr på for udstedelse af certifikat for gyldig forsikring eller garanti. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med Finansministeriets regler om priskalkulation ved gebyrberegning og offentliggøres på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Betalingen kan foretages elektronisk.

§ 9. Certifikater udstedes for et bestemt tidsrum, dog ikke længere end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode. Certifikatet udstedes først, når betaling efter § 8 er registreret.

Stk. 2. Certifikater i medfør af § 4 udstedes med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder. For skibe, der opererer fast på dansk søterritorium, kan certifikat udstedes med en længere gyldighedsperiode, dog ikke længere end forsikringens eller garantiens gyldighedsperiode.

§ 10. Søfartsstyrelsen fremsender kopi af det til skibet udstedte certifikat til skibets ejer eller den, der på ejerens vegne har indgivet ansøgning om udstedelse af certifikat, samt for skibe, der ikke er danske, til det pågældende lands skibsregister.

Stk. 2. Certifikatet skal opbevares om bord og på forlangende forevises myndighederne.

Stk. 3. Ejeren af et skib, der er forsynet med et certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen, er forpligtet til straks at tilbagelevere certifikatet til Søfartsstyrelsen ved forsikringens eller garantiens ophør, samt når certifikatets gyldighedsperiode er udløbet.

Stk. 4. Ejeren af et skib, der er forsynet med et certifikat udstedt af Søfartsstyrelsen, har pligt til straks at underrette Søfartsstyrelsen, hvis den pågældende får kendskab til ændringer i forsikringen eller garantien, som har betydning for certifikatets fortsatte gyldighed.

§ 11. Får Søfartsstyrelsen kendskab til ændringer i forsikringen eller garantien, der har betydning for certifikatets fortsatte gyldighed, kan Søfartsstyrelsen efter omstændighederne tilbagekalde certifikatet.

§ 12. Politi, toldmyndighed eller havnemyndighed, som under udøvelsen af deres embedsvirksomhed konstaterer overtrædelse af denne bekendtgørelse, skal straks anmelde denne overtrædelse til Søfartsstyrelsen.

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan ved et skibs ankomst til dansk havn, laste- eller og lossested eller når det begynder at operere jf. § 4, Stk.2. kontrollere, om det er forsynet med det krævede certifikat eller erklæring i henhold til § 1, stk. 8.

§ 13. Overtrædelse af § 10, stk. 2-4, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. januar 2015, dog således at de certifikater, der udstedes af Søfartsstyrelsen i perioden fra den 23. januar 2015 til den 13. april 2015, først gælder fra den 14. april 2015, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens § 1, stk. 1, og §§ 12-13 træder i kraft den 14. april 2015.

Søfartsstyrelsen, den 20. januar 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Jan Gabrielsen


Bilag 1

CERTIFIKAT TIL BEKRÆFTELSE AF FORSIKRING ELLER ANDEN FINANSIEL SIKKERHED TIL DÆKNING AF ANSVAR FOR FJERNELSE AF VRAG

CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY IN RESPECT OF LIABILITY FOR THE REMOVAL OF WRECKS

Tracking No:

Udstedt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12 i den internationale konvention af 2007 om fjernelse af vrag.

Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

Skibets navn
Name of ship
Tonnage
Tonnage
Kendings-bogstaver
Distinctive number or letters
IMO skibs-identifikationsnr.
IMO ship identification number
Skibets hjemsted
Port of registry
Den registrerede ejers navn og fuldstændige forretnings-adresse
Name and full address of the principal place of business of the registered owner
           

Hermed bekræftes det, at der vedrørende ovennævnte skib findes en gældende forsikringspolice eller anden finansiel sikkerhed, der opfylder kravene i artikel 12 i den internationale konvention af 2007 om fjernelse af vrag.

This is to certify that there is in force, in respect of the above-named ship, a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.

Sikkerhedens art

Type of Security
 

Sikkerhedens gyldighedsperiode

Duration of Security
 

Navn og adresse på forsikringsgiverne og/eller sikkerhedsstillerne

Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s)

Navn

Name
 

Adresse

Address
 

Dette certifikat er gyldigt indtil

This certificate is valid until
 

Udstedt eller bekræftet af regeringen i

Issued or certified by the Government of
Kingdom of Denmark by the Danish Maritime Authority
 
Statens fuldstændige navn, (Full designation of the State)

i
   
den
 
at
   
on
 
 
Sted (Place)
   
Dato (Date)

   
 
Den udstedende eller bekræftende embedsmands underskrift og titel
Signature and Title of issuing or certifying official