Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32014R0640
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Ordningens indhold og formål
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Kriterier for støtteberettigelse
Kapitel 5 Forpligtelser
Kapitel 6 Andre forpligtelser
Kapitel 7 Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn
Kapitel 8 Revision af tilsagn
Kapitel 9 Tilskudssatser
Kapitel 10 Udbetaling af tilskud
Kapitel 11 Nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud
Kapitel 12 Klageadgang
Kapitel 13 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold og formål

§ 1. NaturErhvervstyrelsen kan give tilsagn om tilskud til aktive landbrugere til at omlægge til og opretholde økologisk jordbrugsproduktion på landbrugsarealer. Økologisk arealtilskud omfatter basistilskud for økologisk jordbrugsproduktion, der kan suppleres med de i nr. 1-3 anførte tillæg således, at bekendtgørelsens betingelser for tilsagn om basistilskud tillige er betingelser for tilsagn om tillæg:

1) Omlægningstillæg, der er et tillæg for arealer, der er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion.

2) Frugt/bær-tillæg, der er et tillæg for arealer med produktion af nærmere fastsatte typer af frugter og bær.

3) Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel, der er et tillæg for arealer på bedrifter med begrænset tilførsel af kvælstof.

Stk. 2. Formålet med ordningen er at øge det økologiske areal og at opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet gennem omlægning til og opretholdelse af økologisk jordbrugsproduktion.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Aktiv landbruger: Aktiv landbruger, som defineret i artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådets forordning (EF) nr. 73/2009. Bestemmelserne i § 20 i bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, finder tilsvarende anvendelse for tilsagn om tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse.

2) Landbrugsareal: Areal, der er udlagt som agerjord, permanent græsareal og permanente græsningsarealer eller areal med permanente afgrøder, som defineret i artikel 4 i forordning (EU) nr. 1307/2013.

3) Bedrift: Bedrift, som defineret i artikel 4, stk. 1, litra b, i forordning (EU) nr. 1307/2013.

4) Tilsagnsareal: Areal, der er omfattet af tilsagn om basistilskud.

5) Tilsagnsperiode og tilsagnsår: Periode for tilsagn om tilskud, der begynder den 1. september i ansøgningsåret eller den 1. september 2014, jf. § 4, stk. 1, nr. 3, og slutter den 31. august 5 år senere. Tilsagnsperioden omfatter 5 tilsagnsår, der hvert begynder den 1. september og udløber den 31. august det efterfølgende år.

6) Ansøgt areal: Areal, for hvilket der er ansøgt om tilsagn om basistilskud og eventuelt om tilsagn om tillæg.

7) Mark: Et sammenhængende jordstykke, som i Fællesskema anmeldes med et marknummer og en afgrødekode.

8) Frist for indgivelse af Fællesskema: Den frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af Fællesskema, der er anført i bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

9) Overdragelse af arealer: Det økonomiske ansvar for driften af arealerne overdrages til en anden fysisk eller juridisk person ved salg, bortforpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for overdragelse.

10) Erhverver: En fysisk eller juridisk person, som overtager det økonomiske ansvar for driften af et eller flere arealer fra en anden fysisk eller juridisk person ved køb, forpagtning, ophør af forpagtning eller en tilsvarende form for erhvervelse.

11) Særlig støtte: Støtte, som omhandlet i artikel 68 i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 af 19. januar 2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere, om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 247/2006, (EF) nr. 378/2007 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1782/2003.

12) Areal, der er støtteberettiget efter grundbetalingsordningen: Areal, der er støtteberettiget efter reglerne for grundbetalingsordningen, idet der dog for tilsagn om tilskud i medfør af nærværende bekendtgørelse gælder følgende:

a) Der er ikke krav om, at ansøger råder over betalingsrettigheder.

b) Bestemmelserne i § 17 og § 18, stk. 1, 1. pkt., i bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser, finder ikke anvendelse.

13) Braklagte arealer: Braklagte arealer, som defineret i bestemmelsen i § 2, stk. 1, nr. 5, i bekendtgørelse nr. 1544 af 16. december 2014 om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. eller senere bestemmelse, der måtte afløse den nævnte bestemmelse.

14) Randzoneareal: Areal, der er randzone i medfør af lov om randzoner og regler udstedt i medfør heraf.

15) Randzonearealkort: Fødevareministeriets vejledende kort over randzonearealer, som kan ses på Fødevareministeriets Internet Markkort.

16) Kalenderår k-1 og k-2: Kalenderår k-1 er det kalenderår, der går forud for kalenderåret, hvor tilsagnsperioden begynder. Kalenderår k-2 er det kalenderår, der går forud for kalenderår k-1.

17) Planperiode: En planperiode for gødningsplanlægning samt gødningsregnskab i henhold til lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække.

18) Revisionsklausul: Revisionsklausul, som omhandlet i artikel 48 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005.

19) Afgrødegruppe: Afgrødegruppe, som fastlagt i artikel 17, stk. 1, litra b, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse.

20) Overtrædelse: "manglende opfyldelse" eller "manglende overholdelse", som defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 2, litra a, i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014.

Kapitel 3

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 3. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen forestår kontrol på stedet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med lovens § 10.

Ansøgning

§ 4. For ansøgning om tilsagn om tilskud, der ikke er omfattet af stk. 2 og 3, gælder følgende:

1) Ansøgningen skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

2) Uanset nr. 1 kan ansøgning om tilsagn om frugt/bær-tillæg også indgives i de kalenderår, hvor 1.-4. tilsagnsår udløber, og indgives i øvrigt, som anført i nr. 1. Tilsagn om frugt/bær-tillæg vil omfatte den del af tilsagnsperioden, der begynder den 1. september i det kalenderår, hvor ansøgningen er indgivet, jf. dog nr. 3.

3) I ansøgningsperioden i 2015 kan der også ansøges om tilsagn om tilskud for en tilsagnsperiode, der begynder den 1. september 2014.

4) Hvis tilsagnsperioden for et areal ønskes påbegyndt den 1. september 2014, og arealet er overdraget med virkning inden for perioden efter den 1. september 2014 og inden udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema i 2015, kan erhverver indgive en ansøgning om tilsagn om tilskud. Erhververs indgivelse af ansøgning er betinget af, at ansøgningen er vedlagt en erklæring, hvori den, der drev arealet den 1. september 2014, erklærer sig indforstået med ansøgningen, jf. at tilsagn om tilskud for et areal gives til den, der driver arealet som ejer eller forpagter ved tilsagnsperiodens begyndelse, og hvor erhverver anmoder om at indtræde i ansøgte tilsagn om tilskud, hvis ansøgningen kan imødekommes. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Hvis der er gennemført flere overdragelser med virkning inden for den nævnte periode, skal ansøgning om tilsagn om tilskud være vedlagt en erklæring for hver af overdragelserne.

Stk. 2. For nye arealer, der tilgår en bedrift, kan ansøgning om tilsagn om tilskud indgives fra dagen efter udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den 1. september samme kalenderår eller i tilfælde, hvor den 1. september er en helligdag, en lørdag eller en søndag, den første arbejdsdag, der følger herefter. For at en ansøgning kan komme i betragtning, er det en betingelse,

1) at bedriften er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom, og at ansøgningen om autorisation er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor fristen for indgivelse af Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden ønskes påbegyndt, og

2) at de nye arealer tilgår bedriften inden for den i nærværende stykke fastsatte ansøgningsperiode.

Stk. 3. Ansøgning om tilsagn om tilskud efter stk. 2 skal indgives på et særligt skema hertil, som fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Ansøgningen skal være vedlagt et markkort, hvorpå de ansøgte arealer er indtegnet og identificeret i overensstemmelse med bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser. Der skal anvendes et markkort, der sikrer en grad af nøjagtighed, som mindst svarer til graden af nøjagtighed i kartografi i målforholdet 1:5.000. De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af ansøgningen, og målforholdet skal fremgå af markkortet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra de ansøgningsperioder, der gælder efter stk. 1 og 2.

§ 5. Hvis et ansøgt areal overdrages, inden der er truffet afgørelse om tilsagn om tilskud, kan erhververen indtræde helt eller delvis i ansøgningen på betingelse af, at der indsendes en erklæring herom til NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 2. Erklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen.

Prioritering

§ 6. Hvis de afsatte midler ikke giver mulighed for at imødekomme alle ansøgninger om tilsagn om tilskud, prioriterer NaturErhvervstyrelsen ansøgningerne i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgninger fra private i medfør af § 4, stk. 1, og hvor bedriften ved ansøgningsfristens udløb er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom.

2) Øvrige ansøgninger fra private i medfør af § 4, stk. 1.

3) Ansøgninger fra det offentlige i medfør af § 4, stk. 1.

4) Ansøgninger i medfør af § 4, stk. 2.

Stk. 2. Ved ansøgninger fra private forstås i forbindelse med prioritering, at ansøgningerne ikke er fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.

Stk. 3. Ved ansøgninger fra det offentlige forstås i forbindelse med prioritering, at ansøgningerne er fra offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber.

§ 7. Inden for hver af de i § 6, stk. 1, anførte prioriteringsklasser prioriteres ansøgningerne i følgende prioriterede rækkefølge:

1) Ansøgninger, hvor mindst 100 m2 af de ansøgte arealer er beliggende inden for nitratfølsomme indvindingsområder.

2) Ansøgninger, hvor mindst 100 m2 af de ansøgte arealer er beliggende inden for områder med særlige drikkevandsinteresser.

3) Ansøgninger, hvor mindst 100 m2 af de ansøgte arealer er beliggende inden for områder med drikkevandsinteresser.

4) Øvrige ansøgninger.

Stk. 2. Ved de i stk. 1 anførte 100 m2 forstås i forbindelse med prioritering et sammenhængende areal, der er beliggende i samme markblok. Ved de i stk. 1 anførte områder forstås i forbindelse med prioritering de områder med samme benævnelse, der fremgår af Fødevareministeriets Internet Markkort den 1. februar i ansøgningsåret.

Stk. 3. Hvis en ansøgning kan henføres til flere af de i stk. 1 anførte områder, henføres ansøgningen til det område, der har højst prioritet.

Stk. 4. Hvis der ikke er midler til at give tilsagn om tilskud for alle de ansøgninger, der er henført til en af de i stk. 1, nr. 1-4, anførte prioriteringsklasser, prioriterer NaturErhvervstyrelsen ansøgningerne efter størrelsen af det samlede ansøgte areal, idet et større areal går forud for et mindre areal.

Kapitel 4

Kriterier for støtteberettigelse

§ 8. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende:

1) Tilsagnshavers bedrift skal ved tilsagnsperiodens begyndelse være autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller være omfattet af en ansøgning herom.

2) Tilsagnshaver skal som ejer eller forpagter drive arealet ved tilsagnsperiodens begyndelse.

3) Tilsagnshaver skal være aktiv landbruger i hele tilsagnsperioden.

4) Arealet skal være et landbrugsareal i hele tilsagnsperioden.

5) Det ansøgte areal omfattet af samme tilskudssats eller samme tilskudssatser skal udgøre et sammenhængende areal på mindst 0,30 ha, medmindre der er tale om arealer i lukkede væksthuse.

§ 9. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at opfylde betingelserne for økologisk jordbrugsproduktion eller forpligtelser, der i hovedsagen svarer hertil, som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, som følge af aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, som følge af servitut eller som følge af pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning,

2) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forpligtelse til at undlade brug af kemiske plantebeskyttelsesmidler eller forpligtelser, der i hovedsagen svarer hertil, som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v., NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner og reglerne for særlig støtte, som følge af aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, som følge af servitut eller som følge af pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning end reglerne i lov om randzoner og regler fastsat i henhold til den nævnte lov,

3) at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger regulering, der tillader tilførsel af gødning, men ikke brug af handelsgødning, eller regulering, der i hovedsagen svarer hertil, som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, som følge af aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, som følge af servitut eller som følge af pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning end reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.,

4) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder i medfør af bekendtgørelse nr. 893 af 22. september 2005 om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder eller tilsagn om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i medfør af bekendtgørelse nr. 84 af 12. februar 2004 eller tidligere bekendtgørelser om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger,

5) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til braklagte randzoner, til pleje af græs- og naturarealer, til miljøbetinget tilskud, til fastholdelse af vådområder, til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, til pleje af vådområder eller til opretholdelse af ændret afvanding i medfør af landdistriktsloven,

6) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud til pleje af græs- og naturarealer, til fastholdelse af vådområder, til fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, til fastholdelse af lavbundsområder eller til ændret afvanding i medfør af lov om Landdistriktsfonden,

7) at arealet ikke med virkning inden for tilsagnsperioden er omfattet af aftale eller servitut i medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for tildeling af økonomiske midler til genopretning af vådområder eller Miljøministeriets bekendtgørelse om genopretning af vådområder, og

8) at arealet ikke inden for tilsagnsperioden er omfattet af en tilskudsordning til skovbrug.

Omlægningstillæg

§ 10. Tilsagn om omlægningstillæg for et areal er betinget af,

1) at der for arealet ikke med virkning ved tilsagnsperiodens begyndelse foreligger tilsagn om tilskud i medfør af en af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelser om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug, og

2) at arealet har været drevet uden for autorisation til økologisk jordbrugsproduktion i mindst 2 år forud for den omlægning til økologisk jordbrugsproduktion, der ansøges om tilsagn om omlægningstillæg til.

§ 11. Tilsagn om omlægningstillæg kan kun omfatte 1. og 2. tilsagnsår.

Stk. 2. Tilsagn om omlægningstillæg for et areal for 1. tilsagnsår er betinget af, at omlægning af arealet til økologisk jordbrugsproduktion er påbegyndt den 2. september i kalenderår k-2 eller senere.

Stk. 3. Tilsagn om omlægningstillæg for et areal for 2. tilsagnsår er betinget af, at omlægning af arealet til økologisk jordbrugsproduktion er påbegyndt den 2. september i kalenderår k-1 eller senere.

Frugt/bær-tillæg

§ 12. Tilsagn om frugt/bær-tillæg for et areal er betinget af, at de i § 16, stk. 2-5, anførte betingelser er opfyldt for arealet for det første af de tilsagnsår, som tilsagnet omfatter, og at det i Fællesskema er angivet, at der anmodes om udbetaling af frugt/bær-tillæg for arealet.

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

§ 13. Tilsagn om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel for et areal er betinget af, at der for arealet ikke ved tilsagnsperiodens begyndelse og med virkning inden for tilsagnsperioden foreligger forbud mod tilførsel af gødning eller forbud, der i hovedsagen svarer hertil, eller forpligtelse til, at der på arealet tilføres mindre end 100 kg udnyttet kvælstof pr. ha som følge af tilsagn om tilskud i medfør af anden lovgivning end NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner og reglerne for særlig støtte, som følge af aftale, der indebærer betaling for den nævnte regulering, som følge af servitut eller som følge af pligt, der er pålagt i medfør af anden lovgivning end reglerne i lov om randzoner, reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, regler udstedt i medfør af de nævnte love og reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Kapitel 5

Forpligtelser

§ 14. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af,

1) at tilsagnshavers bedrift i hele tilsagnsperioden er autoriseret af NaturErhvervstyrelsen til økologisk jordbrugsproduktion eller er omfattet af en ansøgning herom,

2) at plantebeskyttelsesmidler, der tilføres arealet inden for tilsagnsperioden, kun omfatter plantebeskyttelsesmidler, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark, og

3) at gødning, der tilføres arealet inden for tilsagnsperioden, kun omfatter gødning, der er tilladt i økologisk jordbrugsproduktion i Danmark.

Omlægningstillæg

§ 15. Tilsagn om omlægningstillæg for et areal er betinget af, at arealet er under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion ved tilsagnsårets begyndelse.

Frugt/bær-tillæg

§ 16. For tilsagn om frugt/bær-tillæg for et areal gælder de i stk. 2-5 anførte betingelser for arealet for tilsagnsår,

1) der følger efter det første af de tilsagnsår, som tilsagnet omfatter, og

2) for hvilke det i Fællesskema er angivet, at der anmodes om udbetaling af frugt/bær-tillæg for arealet.

Stk. 2. Senest ved udløbet af fristen for indgivelse at Fællesskema i det kalenderår, hvor det pågældende tilsagnsår udløber, skal der på arealet være etableret en eller flere af følgende frugter og bær og med mindst det anførte antal planter pr. ha for hovedafgrøden, jf. stk. 3:

1) Surkirsebær (Prunus cerasus) 300 planter pr. ha.

2) Æble (Malus domestica) 400 planter pr. ha.

3) Pære (Pyrus communis) 400 planter pr. ha.

4) Blommer (Prunus domestica) 400 planter pr. ha.

5) Sødkirsebær (Prunus avium) 400 planter pr. ha.

6) Trækvæde (Cydonia oblonga) 400 planter pr. ha.

7) Hyld (Sambucus nigra) 600 planter pr. ha.

8) Hasselnødder (Corylus maxima) 600 planter pr. ha.

9) Morbær (Morus spp.) 600 planter pr. ha.

10) Brombær og brombær-krydsninger (Rubus plicatus eller Rubus fruticosus) 1.200 planter pr. ha.

11) Bærmispel (Amelanchier laevis eller Amelanchier alnifolia) 1.200 planter pr. ha.

12) Havtorn (Hippophae rhamnoides) 1.200 planter pr. ha.

13) Solbær (Ribes nigrum) 1.500 planter pr. ha.

14) Ribs (Ribes rubrum) 1.500 planter pr. ha.

15) Stikkelsbær (Ribes uva-crispa) 1.500 planter pr. ha.

16) Blåbær (Vaccinium myrtillus eller Vaccinium corymbosum) 1.500 planter pr. ha.

17) Hyben (Rosa rugosa eller Rosa canina) 1.500 planter pr. ha.

18) Surbær (Aronia melanocarpa) 1.500 planter pr. ha.

19) Japansk kvæde (Chaenomeles speciosa eller Chaenomeles speciosa x japonica) 1.500 planter pr. ha.

20) Vindruer (Vitis spp.) 1.500 planter pr. ha.

21) Hindbær (Rubus idaeus) 2.000 planter pr. ha.

22) Jordbær (Fragaria ananassa) 20.000 planter pr. ha.

23) Storfrugtet tranebær (Vaccinium macrocarpon) 20.000 planter pr. ha.

24) Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) 30.000 planter pr. ha.

Stk. 3. Hovedafgrøden er den afgrøde, som tilsagnshaver har anmeldt for arealet i anmodningen om udbetaling af frugt/bær-tillæg for arealet. Den anmeldte hovedafgrøde skal være på arealet ved udløbet af det pågældende tilsagnsår og med mindst det i stk. 2 anførte antal planter pr. ha for hovedafgrøden.

Stk. 4. Hovedformålet med arealet skal være produktion af frugt eller bær med henblik på høst. Hovedafgrøden skal være jævnt fordelt over arealet. Afgrøden skal fremstå som en plejet kultur i veldefinerede rækker, der muliggør høst af afgrøden og pleje af planterne.

Stk. 5. Ubefæstede arbejdsarealer i udkanten af en mark må på to af markens sider være højst 10 meter brede og på markens øvrige sider være højst 5 meter brede. Bredden regnes fra centrum af planterne i den ydre række af frugt/bær.

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

§ 17. Tilsagn om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel for et areal er betinget af, at der på bedriften i gennemsnit maksimalt tilføres 60 kg udnyttet kvælstof pr. ha harmoniareal i hver af de planperioder, der udløber inden for tilsagnsperioden eller den 30. september i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden udløber.

Kapitel 6

Andre forpligtelser

§ 18. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende:

1) Arealet skal i hele tilsagnsperioden være omlagt til økologisk jordbrugsproduktion eller være under omlægning til økologisk jordbrugsproduktion.

2) Arealet skal være støtteberettiget efter grundbetalingsordningen i de kalenderår, hvor tilsagnsårene udløber.

3) Arealet må i hele tilsagnsperioden ikke være et areal, som omhandlet i artikel 32, stk. 2, litra b, i forordning (EU) nr. 1307/2013, dog som omhandlet i artikel 34, stk. 2, litra b, i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår perioden fra den 1. september 2014 og til og med den 31. december 2014.

Stk. 2. Et tilsagnsareal, der er et permanent græsareal eller med græs i omdrift, og for hvilket det i Fællesskema er angivet, at der anmodes om udbetaling af tilskud for det pågældende tilsagnsår, skal anvendes til slæt, til afgræsning eller til slæt og afgrænsning inden for perioden fra den 1. juni til den 15. september i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Hvis der ikke er taget mindst et slæt på arealet inden for den nævnte periode, skal arealet inden for den nævnte periode være omfattet af en drift med afgræsning, således at arealet i dets helhed den 15. september i kalenderåret har været omfattet af afgræsning og fremstår som synligt afgræsset. Et areal anses for synligt afgræsset, når mere end 50 pct. af plantedækket fremstår afgræsset og under 40 cm højt.

Stk. 3. Uanset stk. 2 kan et tilsagnsareal, der er med græs i omdrift, og for hvilket det i Fællesskema er angivet, at der anmodes om udbetaling af tilskud for det pågældende tilsagnsår, anvendes til grøngødning i stedet for slæt eller afgræsning, når arealet er etableret med en kløvergræsblanding med mindst 15 vægtprocent kløver. Tilsagnshaver skal i hele det kalenderår, hvor arealet anvendes til grøngødning, opbevare dokumentation for indkøb af den anvendte kløvergræsblanding og dokumentation for, at der har været en anden hovedafgrøde end græs på arealet i det forudgående kalenderår.

Stk. 4. Et tilsagnsareal, for hvilket det i Fællesskema er angivet, at der anmodes om udbetaling af tilskud for det pågældende tilsagnsår, må ikke være et braklagt areal i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

Stk. 5. Stk. 2 og 3 gælder ikke for følgende arealer:

1) Arealer, der inden for tilsagnsåret er randzonearealer.

2) Arealer, der er registreret som randzonearealer på det randzonearealkort, der er offentliggjort på Fødevareministeriets Internet Markkort den 1. februar i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

3) Arealer, der er beliggende inden for de 2 meter bræmmer, der gælder efter § 69 i lov om vandløb.

§ 19. Tilsagn om tilskud for et areal er betinget af følgende:

1) For hver af de planperioder, for hvilke bedriften er registreret i NaturErhvervstyrelsens register over virksomheder, der er omfattet af reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov, og som udløber inden for tilsagnsperioden eller den 30. september i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden udløber, gælder følgende:

a) På bedriften må der i gennemsnit maksimalt tilføres 100 kg udnyttet kvælstof pr. ha harmoniareal.

b) Tilsagnshaver skal udarbejde gødningsplanlægning og gødningsregnskab samt indsende gødningsregnskab efter reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov. Det skal af gødningsplanlægning og gødningsregnskab fremgå, at den i litra a anførte betingelse henholdsvis er planlagt overholdt og er overholdt. Hvis der foretages ændring af gødningsplanlægning, skal gødningsplanlægning være ajourført senest 7 dage efter, at ændringen er foretaget. Gødningsplanlægning skal opbevares på bedriften i hele tilsagnsperioden.

c) Oplysninger om gødningsplanlægning skal fremgå af et særligt skema "Gødningskvote og Efterafgrøder", der skal udfyldes og indgives elektronisk ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Oplysninger om gødningsplanlægning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor fristen for indgivelse af Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor den pågældende planperiode udløber.

2) Gødningsplanlægning og gødningsregnskaber, der skal udarbejdes i medfør af nærværende bekendtgørelse, samt skatte-, moms- og driftsregnskaber, der vedrører det tilsagnsår, som udbetaling af tilskud sker for, skal opbevares af tilsagnshaver i mindst 5 år fra udbetalingstidspunktet.

3) Tilsagnshaver skal overholde de bestemmelser om støttemodtageres ansvarsområder med hensyn til information og offentlig omtale, der er fastsat i bilag III, del 1, punkt 2.1 og punkt 2.2, litra a og litra b, 1. pkt., og del 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 808/2014 af 17. juli 2014 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL).

4) Tilsagnshaver skal give de oplysninger og fremsende de dokumenter, som NaturErhvervstyrelsen anmoder om til brug for administrationen af tilsagnet.

Tillæg

§ 20. Tilsagn om tillæg for et areal er betinget af, at arealet samtidig er omfattet af tilsagn om basistilskud.

Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel

§ 21. Tilsagn om tillæg for reduceret kvælstoftilførsel for et areal er betinget af følgende:

1) Tilsagnshavers bedrift skal være registreret i NaturErhvervstyrelsens register over virksomheder, der er omfattet af reglerne i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække og regler fastsat i henhold til denne lov. Registreringen skal have virkning for de planperioder, der udløber inden for tilsagnsperioden eller den 30. september i det kalenderår, hvor tilsagnsperioden udløber.

2) Tilsagnshaver skal for hver af de i nr. 1 anførte planperioder udarbejde gødningsplanlægning og gødningsregnskab samt indsende gødningsregnskab efter de i nr. 1 anførte regler. Det skal af gødningsplanlægning og gødningsregnskab fremgå, at den i § 17 anførte betingelse henholdsvis er planlagt overholdt og er overholdt. Hvis der foretages ændring af gødningsplanlægning, skal gødningsplanlægning være ajourført senest 7 dage efter, at ændringen er foretaget. Gødningsplanlægning skal opbevares på bedriften i hele tilsagnsperioden.

3) Oplysninger om gødningsplanlægning skal fremgå af et særligt skema "Gødningskvote og Efterafgrøder", der skal udfyldes og indgives elektronisk ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service, som kan tilgås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Oplysninger om gødningsplanlægning skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor fristen for indgivelse af Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor den pågældende planperiode udløber.

Kapitel 7

Ændring af tilsagn og indtræden i tilsagn

§ 22. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at et tilsagn om økologisk arealtilskud omdannes til et andet tilsagn under landdistriktsprogrammet, hvis

1) omdannelsen indebærer betydelige fordele for miljøet, og

2) den eksisterende forpligtelse skærpes væsentligt.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen i den ansøgningsperiode, der er gældende for ansøgning om det tilsagn om tilskud, der søges omdannelse til.

Stk. 3. Ved omdannelse til tilsagn om tilskud til skovrejsning udgår arealerne af tilsagn om økologisk arealtilskud med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, inden for hvilket fredskovspligten pålægges.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 2 anførte ansøgningsperiode.

§ 23. NaturErhvervstyrelsen kan ved modtagelse af fyldestgørende dokumentation tillade, at et areal udgår af tilsagnet, hvis arealet er genstand for offentlige eller af myndighederne godkendte indgreb som led i fysisk planlægning.

Stk. 2. Arealet udgår af tilsagnet med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, hvor betingelserne for tilsagnet ikke opfyldes for hele tilsagnsåret.

§ 24. Hvis tilsagnshaver overdrager et tilsagnsareal med virkning inden tilsagnsperiodens udløb, er det en betingelse for, at tilsagnet kan opretholdes, at erhverver indtræder i tilsagnet med virkning fra tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, og at der rettidigt indgives producentskifteerklæring herom til NaturErhvervstyrelsen. Den, der indtræder i tilsagnet, indtræder i rettigheder, jf. dog § 29, stk. 2, og pligter efter tilsagnet, således at NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver, medmindre den tidligere tilsagnshaver uretmæssigt har fået udbetalt tilskuddet.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan endvidere bestemme, at tilskud, der er udbetalt til en tidligere tilsagnshaver, skal tilbagebetales af den nye tilsagnshaver i tilfælde, hvor NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om bortfald af tilsagn om tilskud som følge af, at de arealer, der er anmeldt i producentskifteerklæringen, er større end de arealer, der kan fastslås.

Stk. 3. Producentskifteerklæringen skal indgives på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Producentskifteerklæringen skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema udløber efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet. Hvis den nævnte overdragelse finder sted mindre end 8 uger før den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema, skal producentskifteerklæringen dog være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 8 uger efter den nævnte overdragelse. Hvis den anførte frist for NaturErhvervstyrelsens modtagelse af producentskifteerklæringen er en helligdag, en lørdag eller en søndag, udløber fristen den første arbejdsdag, der følger herefter.

Stk. 4. Ved rettidig modtagelse af producentskifteerklæringen, jf. stk. 3, registrerer NaturErhvervstyrelsen erhverver som ny tilsagnshaver.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 3 anførte frist.

Stk. 6. Ved producentskifte, hvor NaturErhvervstyrelsen ikke har modtaget producentskifteerklæring på det i stk. 3 anførte særlige skema ved udløbet af den førstkommende frist for indgivelse af Fællesskema efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet, godkender NaturErhvervstyrelsen producentskifteerklæring som rettidigt modtaget, når følgende betingelser opfyldes:

1) NaturErhvervstyrelsen modtager et Fælleskema, hvor det overdragne tilsagnsareal er indberettet, og hvor erhverver ved markering i de relevante felter har oplyst, at tilsagnsbetingelserne opfyldes. Fællesskemaet skal være modtaget senest ved udløbet af den førstkommende frist for indgivelse at Fællesskema efter tidspunktet for overdragelsen af det økonomiske ansvar for driften af arealet til erhververen.

2) NaturErhvervstyrelsen modtager producentskifteerklæring på det i stk. 3 anførte særlige skema senest ved udløbet af en frist, der fastsættes i et brev, som NaturErhvervstyrelsen sender til overdrager og erhverver.

Kapitel 8

Revision af tilsagn

§ 25. Hvis et areal inden for det pågældende tilsagnsår bliver omfattet af § 21 b, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, anvendes revisionsklausulen. Revisionen består i bortfald af tilsagn om tilskud for arealet med virkning fra begyndelsen af det pågældende tilsagnsår, og § 26, stk. 2-7, finder anvendelse.

§ 26. Hvis revisionsklausulen skal anvendes som følge af nye regler, ændring af regler m.m., fastsættes ved bekendtgørelse hvad revisionen omfatter.

Stk. 2. Hvis et tilsagn omfatter et tilsagnsareal, der bliver omfattet af revision, kan tilsagnshaver indgive en erklæring om, at revision af tilsagnet ikke accepteres.

Stk. 3. Der gælder følgende bestemmelser for erklæringen:

1) Erklæringen kan kun omfatte tilsagn, hvor et tilsagnsareal bliver omfattet af revision inden for det tilsagnsår, som erklæringen vedrører.

2) Erklæringen skal omfatte alle de tilsagnsarealer, der er omfattet af det eller de tilsagn, som erklæringen vedrører.

Stk. 4. Erklæringen kan tidligst indgives ved begyndelsen af det tilsagnsår, som erklæringen vedrører, og skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest den dag, hvor fristen for indgivelse af Fællesskema udløber i det kalenderår, hvor tilsagnsåret, som erklæringen vedrører, udløber.

Stk. 5. Erklæringen skal indgives til NaturErhvervstyrelsen på et særligt skema, der fås via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside eller ved henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Erklæringen skal indeholde de oplysninger, der forlanges til brug for sagsbehandlingen. I tilfælde, hvor der kræves indtegning på et markkort, skal der anvendes et markkort, der sikrer en grad af nøjagtighed, som mindst svarer til graden af nøjagtighed i kartografi i målforholdet 1:5.000. De markblokke og markbloknumre, der fremgår af Fødevareministeriets markblokregister ved indgivelse af erklæringen, og målforholdet skal fremgå af markkortet.

Stk. 6. Ved rettidig modtagelse af erklæringen bortfalder det eller de tilsagn, der er omfattet af erklæringen, hvis erklæringen er i overensstemmelse med stk. 2-4. Det eller de tilsagn, der er omfattet af erklæringen, bortfalder med virkning fra begyndelsen af det tilsagnsår, som erklæringen vedrører.

Stk. 7. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra den i stk. 4 anførte frist.

Kapitel 9

Tilskudssatser

§ 27. Der gælder følgende tilskudssatser for det årlige tilskud:

1) Basistilskud: 870 kr. pr. ha.

2) Omlægningstillæg: 1.200 kr. pr. ha.

3) Frugt/bær-tillæg: 4.000 kr. pr. ha.

4) Tillæg for reduceret kvælstoftilførsel: 500 kr. pr. ha.

Stk. 2. Uanset stk. 1 nedsættes det årlige tilskud for det pågældende tilsagnsår til 0 kr. pr. ha for følgende arealer:

1) Arealer, der er randzonearealer i perioden fra tilsagnsårets begyndelse og til og med fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

2) Arealer, der er registreret som randzonearealer på det randzonearealkort, der er offentliggjort på Fødevareministeriets Internet Markkort den 1. februar i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber. Der er dog ikke nedsættelse af det årlige tilskud for arealer, for hvilke der i medfør af lov om randzoner er meddelt dispensation således, at randzonebredden er ændret til 0 meter, og hvor dispensationen er meddelt og har virkning inden fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

3) Arealer, der er beliggende inden for de 2 meter bræmmer, der gælder efter § 69 i lov om vandløb, og langs med arealer, for hvilke der er nedsættelse af tilskud efter nr. 1 eller 2.

Stk. 3. Uanset stk. 1 er der følgende nedsættelser af det årlige basistilskud for det pågældende tilsagnsår:

1) Nedsættelse til 0 kr. pr. ha for arealer med lavskov, der er anmeldt som miljøfokusområder i Fællesskema for det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

2) Nedsættelse på 284 kr. pr. ha for arealer med efterafgrøder, der er anmeldt som miljøfokusområder i Fællesskema for det kalenderår, hvor tilsagnsåret udløber.

Stk. 4. Uanset stk. 1 nedsættes det årlige tilskud for et tilsagnsår, der begynder den 1. september 2014, til 0 kr. pr. ha for arealer, for hvilke der i 2014 er søgt om kompensation for randzoner, og som var randzoner den 1. august 2014.

Kapitel 10

Udbetaling af tilskud

§ 28. Tilskud for et tilsagnsår udbetales samlet efter udløbet af tilsagnsåret.

Stk. 2. Tilskuddet overføres til tilsagnshavers NemKonto, jf. dog § 29, stk. 2.

§ 29. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indgives på et særligt skema, Fællesskema, der indgives efter bestemmelserne i NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud for et tilsagnsareal skal indgives af den, der ved udløbet af fristen for indgivelse af Fællesskema driver arealet som ejer eller forpagter, og som er registreret i NaturErhvervstyrelsen som tilsagnshaver eller i tilfælde af producentskifte vil indtræde i tilsagnet, jf. § 24. Tilskud for arealet udbetales til den, der har indgivet anmodningen om udbetaling af tilskud.

Kapitel 11

Nedsættelse af tilskud, afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

Afgrødegruppe

§ 30. Ved anvendelse af bestemmelserne i § 31 opgøres afgrødegruppens areal således, at arealer, for hvilke kriterier for støtteberettigelse, jf. kapitel 4, er overtrådt, ikke er medtaget.

Nedsættelse af tilskud i henhold til artikel 35 i forordning (EU) nr. 640/2014 ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser

§ 31. Ved overtrædelse af en forpligtelse, jf. kapitel 5, eller anden forpligtelse, jf. kapitel 6, nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med en sanktionsprocent. Sanktionsprocenten beregnes som den samlede procent for alvor og varighed for den pågældende overtrædelse x forholdet mellem størrelsen af det samlede areal, hvor der er konstateret overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse, og størrelsen af den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 2. Ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, fastsættes størrelsen af det areal, hvor overtrædelsen er konstateret, som størrelsen af den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 3. Ved flere overtrædelser af forpligtelser eller andre forpligtelser inden for den samme afgrødegruppe nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe med den samlede sanktionsprocent, der er summen af sanktionsprocenterne for de enkelte overtrædelser. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe.

Stk. 4. Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct., nedsættes årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe yderligere. Ved beregning af nedsættelsen anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor. Nedsættelsen kan dog maksimalt udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe. Der anvendes følgende faktor:

1) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct. og højst 20 pct., anvendes en faktor på 1,2.

2) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 20 pct. og højst 50 pct., anvendes en faktor på 1,3.

3) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 50 pct. og højst 100 pct., anvendes en faktor på 1,4.

Stk. 5. Ved gentagen overtrædelse af en forpligtelse eller anden forpligtelse kan der ved beregning af nedsættelse af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe anvendes en samlet sanktionsprocent, der er skærpet på følgende måde, idet nedsættelsen dog maksimalt kan udgøre 100 pct. af årets tilskud for den pågældende afgrødegruppe:

1) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 0 pct. og højst 10 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,2.

2) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 10 pct. og højst 20 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,5.

3) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 20 pct. og højst 50 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 1,8.

4) Hvis størrelsen af den samlede sanktionsprocent for afgrødegruppen udgør over 50 pct. og højst 100 pct., anvendes den samlede sanktionsprocent ganget med en faktor på 2.

Stk. 6. Stk. 4 og 5 finder dog ikke anvendelse på overtrædelser, der ikke knytter sig til de enkelte arealer, og på overtrædelser af forpligtelser og andre forpligtelser, der gælder særskilt for tillæg. For de nævnte overtrædelser kan sanktionsprocenten for den pågældende overtrædelse blive forhøjet, hvis der er tale om gentagen overtrædelse.

Stk. 7. Stk. 1-6 finder også anvendelse i tilfælde, hvor overtrædelsen skyldes en ny tilsagnshavers forhold, og hvor tilskuddet for det pågældende tilsagnsår skal udbetales til en tidligere tilsagnshaver, jf. § 29, stk. 2.

Afslag, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud

§ 32. Der gives afslag på eller den søgte støtte trækkes helt tilbage, hvis kriterierne for støtte ikke opfyldes, jf. artikel 35, stk. 1, i forordning (EU) nr. 640/2014. Ved overtrædelse af kriterier for støtteberettigelse for et areal, jf. kapitel 4, bortfalder tilsagn om tilskud for arealet. Ved overtrædelse af kriterier for støtteberettigelse, der særskilt gælder for et tillæg, er det dog alene tilsagn om tillægget, der bortfalder.

§ 33. Tilsagn om tilskud for et areal bortfalder,

1) hvis tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) hvis tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter lovens § 9, stk. 2,

3) hvis tilsagnshaver ikke opfylder sin oplysningspligt efter lovens § 8, eller

4) hvis anmodning om udbetaling af tilskud indgivet på Fællesskema ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service ikke er modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 25 kalenderdage efter fristen for indgivelse af Fællesskema i det kalenderår, hvor det pågældende tilsagnsår udløber.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan bestemme, at tilsagn om tilskud for et areal bortfalder, hvis forpligtelser eller andre forpligtelser er overtrådt.

Stk. 3. Ved overtrædelse af forpligtelser eller andre forpligtelser, der særskilt gælder for et tillæg, er det dog alene tilsagn om tillægget, der bortfalder.

Stk. 4. Ved bortfald af tilsagn om tilskud, jf. stk. 1-3, træffer NaturErhvervstyrelsen afgørelse om tilbagebetaling af tilskud.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 34. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter.

Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Fødevareministeriets Klagecenter kan inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 6. Afgørelser truffet af Fødevareministeriets Klagecenter i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Ikrafttræden

§ 35. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

NaturErhvervstyrelsen, den 28. januar 2015

Jette Petersen

/ Steen Bonde

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er medtaget en bestemmelse fra Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 640/2014 af 11. marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem, betingelserne for afslag eller tilbagetrækning af betalinger og administrative sanktioner vedrørende direkte betalinger, støtte til udvikling af landdistrikterne og krydsoverensstemmelse, EU-Tidende 2014, nr. L 181, side 48. Ifølge artikel 288 i EUF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af denne bestemmelse er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.