Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (28. januar 2015)

Erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (Elsikkerhedsloven)

(Lovforslag nr. L 119)

Lovforslaget fremsættes som led i aftalen om Vækstpakke 2014. Formålet med lovforslaget er at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne for at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer og sikre en regulering, der kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling samtidig med, at det fastholdes, at elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel har et sikkerhedsniveau, der ikke udgør en fare for personer, husdyr eller ejendom.

Lovforslaget erstatter den nuværende stærkstrømslov og indeholder en modernisering af reglerne med henblik på at øge anvendelsen af internationale og europæiske standarder. Med lovforslaget lægges der op til en mulighed for valgfrihed for virksomhederne i forhold til enten at udføre arbejdet efter en gældende europæisk eller international standard eller på en anden måde, som opfylder lovens krav til sikkerhed. Derved opnås en væsentlig reduktion i danske særregler. Denne øgede fleksibilitet skaber behov for dokumentation af, hvordan arbejdet er udført. Derfor stilles der med lovforslaget krav om, at virksomheder skal indberette basisoplysninger i et digitalt indberetningssystem. Størstedelen af denne dokumentation udarbejdes allerede i dag til brug i virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Lovforslaget indeholder desuden rammer for en moderne kontrolordning, ligesom det foreslås, at Det Tekniske Sikkerhedsråd fokuseres i et nyt Råd for El- og Gasteknisk Sikkerhed, som fremadrettet kun skal beskæftige sig med sikkerheden inden for områderne for el og gas.

Lovforslaget vurderes at bidrage til strukturelt BNP med ca. 0,1 mia. kr. i 2020 gennem forbedret produktivitet og øget konkurrence. Danske virksomheder vil ligeledes få bedre muligheder for at konkurrere på et udenlandsk marked, når de danske regler tilnærmes reglerne i vore nabolande.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.