Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold

(Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved § 47 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 1149 af 11. december 2012, § 1 i lov nr. 61 af 29. januar 2013, lov nr. 902 af 4. juli 2013 og § 153 i lov nr. 1520 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »bundfældningstanke«: »samt for betaling for udførelse, drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, som er ejet af andre end spildevandsforsyningsselskabet«.

2. I § 1 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Udgifter til etablering af spildevandsanlæg og til afdragsordning efter § 4, stk. 2, og udgifter til drift og vedligeholdelse af spildevandsanlæg, jf. § 4 c, dækkes af bidrag fra de berørte ejere af fast ejendom. I udgifter efter 1. pkt. indregnes bl.a. administrationsomkostninger, risikotillæg og påløbende renter. Et eventuelt samlet tab som følge af afdragsordninger i medfør af § 4, stk. 2, indregnes i bidraget efter stk. 4, 1. pkt.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 9.

3. I § 2, stk. 10, indsættes efter »spildevandsforsyningsselskab«: », medmindre andet følger af regler fastsat i medfør af stk. 11«.

4. I § 2 indsættes som stk. 11:

»Stk. 11. Miljøministeren kan fastsætte regler om tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt i forbindelse med afgørelser efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, 2. pkt., og § 30, stk. 1.«

5. I § 4 indsættes som stk. 2-4:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om ejendomsejerens ret til at modtage og spildevandsforsyningsselskabets pligt til at fremsætte tilbud om udførelse af nødvendige foranstaltninger til opfyldelse af afgørelser truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4, og § 30, stk. 1, mod ejendomsejerens betaling herfor og for eventuelt tilslutningsbidrag ved en afdragsordning. Dette gælder dog ikke i sager om påbud om separatkloakering truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 30, stk. 1.

Stk. 3. Miljøministeren fastsætter nærmere regler om aftaler om afdragsordning i henhold til stk. 2, herunder om aftalens vilkår, for så vidt angår afdragsperiode, risikotillæg og renter, samt om spildevandsforsyningsselskabets oplysningspligt over for ejendomsejeren i forbindelse med aftalens indgåelse. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om spildevandsforsyningsselskabets pligt til at sikre spildevandsforsyningsselskabets fordring som følge af afdragsordningen.

Stk. 4. Miljøministeren fastsætter regler om behandlingen af sager efter stk. 2 og om socioøkonomiske kriterier og dokumentationskrav, der skal være opfyldt for at kunne modtage tilbud.«

6. Efter § 4 b indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 c. Spildevandsforsyningsselskaber kan tilbyde at administrere drift og vedligeholdelse af ejendommes spildevandsanlæg, som er tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg, mod at ejeren løbende betaler for udgifterne forbundet hermed.

Stk. 2. Spildevandsforsyningsselskaberne skal konkurrenceudsætte udførelsen af driften og vedligeholdelsen efter stk. 1 i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om udbud af offentlige kontrakter.«

7. I § 7 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »differencen«: », hvilken ikke kan inddrages i afdragsordning efter § 4, stk. 2«.

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, som ændret senest ved § 146 i lov nr. 1520 af 27. december 2014, foretages følgende ændring:

1. I § 29, 2. pkt., indsættes efter »§ 28«: »og påbud efter § 30, herunder om frister«.

§ 3

I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved § 1 i lov nr. 1518 af 27. december 2009, § 14 i lov nr. 484 af 11. maj 2010, lov nr. 578 af 18. juni 2012 og § 23 i lov nr. 580 af 18. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 16 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan endvidere meddele garanti for lån, der er optaget af et spildevandsforsyningsselskab til finansiering af omkostninger til etablering af spildevandsanlæg i tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse i medfør af § 4, stk. 2, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. februar 2015.

Givet på Amalienborg, den 27. januar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kirsten Brosbøl