Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

(Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13. november 2014, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1522 af 27. december 2014, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 1 og 2, indsættes som 2. pkt.:

»1. pkt. finder tilsvarende anvendelse for samlevende, jf. §§ 2 a og 2 b.«

2. § 30 affattes således:

»§ 30. Har ansøgeren og ægtefællen indtægter, trækkes disse fra i hjælpen, jf. dog §§ 31-33.

Stk. 2. Når hjælpen til en gift person beregnes efter § 26, stk. 2, trækker kommunen kun den del af den anden ægtefælles indtægt fra, som overstiger beløbet i henholdsvis § 25, stk. 2, nr. 1 eller 2, afhængigt af om den pågældende har forsørgelsespligt over for børn eller ikke.«

3. I § 69 j, stk. 1, 2. pkt., indsættes efter »ægtefælles«: »eller samlevers, jf. §§ 2 a og 2 b,«.

4. § 69 j, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Retten til ressourceforløbsydelse gælder uden hensyn til egen formue og en eventuel ægtefælles indtægts- og formueforhold.«

5. I § 98 a indsættes efter »kapitel«: »1 a og«.

6. § 98 a affattes således:

»§ 98 a. Kommunen skal, når den træffer afgørelser efter kapitel 4, i videst muligt omfang indhente de nødvendige oplysninger fra elektroniske registre, som kommunen har adgang til.«

§ 2

Stk. 1. Lovens § 1, nr. 1, 3 og 5, træder i kraft den 1. februar 2015.

Stk. 2. Lovens § 1, nr. 2, 4, og 6, træder i kraft den 1. januar 2016.

Givet på Amalienborg, den 27. januar 2015

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Henrik Dam Kristensen