Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. 2015

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse, rådighedsbeløb, seniorjob, befordringsgodtgørelse samt rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satstabeller
         
Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 833 af 27. juni 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Sygedagpenge
Højeste sygedagpengebeløb1)
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. uge
4.135
Højeste sygedagpengebeløb
 
§ 50, stk. 1
Kr. pr. time
111,76
Ukendt arbejdstid, mand2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
192,14
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
 
§ 47, stk. 2
Kr. pr. time
173,52
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
Minimumsydelse
 
§ 45, stk. 2
Kr. pr. uge
2.757
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
1.578
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.367
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
2.438
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
3.657
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
Lønsum, optagelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
7.236.250
Lønsum, udelukkelse
 
§ 55, stk. 4
Kr. pr. år
8.931.600
Præmiesats
 
§ 55, stk. 4
Pct. pr. år
0,74
1) Træder i kraft mandag den 5. januar 2015.
2) Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge.
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2015. Satsen for perioden fra den 1. april 2015 til udgangen af marts 2016 er offentliggjort på www.star.dk ved årsskiftet 2014/2015.
         

         
Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om orlov og dagpenge ved barsel
(LBK nr. 872 af 28. juni 2013)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Dagpenge ved barsel og pasning af syge børn
       
Dagpenge efter barselloven4)
 
§ 26 og § 35
Kr. pr. uge
4.135
4) Træder i kraft mandag den 5. januar 2015.
       
         

         
Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension
(LBK nr. 940 af 25. august 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Delpensionens størrelse
Basisbeløb
 
§ 4, stk. 1
Kr. pr. år
176.316
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
 
§ 4, stk. 2
Kr. pr. år
4.765,30
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
19.056
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
 
§ 3, stk. 1
Kr. pr. år
119.136
Selvstændige, delpension
 
§ 1, stk. 6
Kr. pr. år
88.164
Mindsteudbetaling af delpension
 
§ 4 c, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Beregning af delpension
Selvstændige, mindste indtægt5)
 
§ 1, stk. 7
Kr. pr. år
58.772
Ukendt arbejdstid, mand6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
192,14
Ukendt arbejdstid, kvinde6)
 
§ 3, stk. 2
Kr. pr. time
173,52
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Pct.
60
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 7
Pct.
45
Fradrag, pensionsordning
 
§ 4 a, stk. 4
Kr. pr. år
14.907
Indbetaling til ATP
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,84
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen7)
 
§ 16 a
Kr. pr. time
0,84
5) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
6) Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010 om delpension.
7) Jf. § 5, stk. 3, i BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.
         
Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 943 af 25. august 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Fleksydelse
       
Fleksydelse
 
§ 17, stk. 2 og 3
Kr. pr. år
195.672
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
§ 25, stk. 2
Kr. pr. måned
100
Fradrag i pensionsbeløb
 
§ 18, stk. 13
Kr. pr. år
14.900
Lempeligt fradrag
 
§ 20, stk. 3
Kr. pr. år
36.331
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed8)
 
§ 21
Kr. pr. år
74.929
Fleksydelsesbidrag9)
 
§ 8
Kr. pr. kvartal
1.447
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren*)
 
§ 14
Kr. pr. time
1,68
8) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
9) Jf. § 8 i LBK nr. 943 af 25. august 2014 af lov om fleksydelse og § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
*) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1392 af 11. december 2009 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse
         

         
Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Kontanthjælp
Fyldt 30 år, forsørger børn
 
§ 25, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.416
Fyldt 30 år, andre
 
§ 25, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.849
Enlige forsørgere - under 30 år
 
§ 25, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
13.779
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
 
§ 25, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
9.640
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 25, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
10.849
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 25, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
14.416
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
10.849
25-29 år, udeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
6.992
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 7
Kr. pr. måned
3.374
Under 25 år, udeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 8
Kr. pr. måned
6.992
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 25, stk. 3, nr. 9
Kr. pr. måned
3.374
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp
§ 25, stk. 4
Kr. pr. måned
14.416
inkl. tillæg
     
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 25, stk. 9, nr. 1
Kr. pr. måned
637
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
 
§ 25, stk. 9, nr. 2
Kr. pr. måned
4.776
Fyldt 25 år og udeboende
 
§ 25, stk. 9, nr. 3
Kr. pr. måned
3.857
Fyldt 25 år og hjemmeboende
 
§ 25, stk. 9, nr. 4
Kr. pr. måned
7.475
Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp 10)
 
Fyldt 30 år, forsørger børn
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Fyldt 30 år, andre
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
501
Enlige forsørgere – under 30 år
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
636
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børntilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
445
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
501
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
501
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
323
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
156
Under 25 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
323
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
156
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
29
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
220
Fyldt 25 år og udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
178
Fyldt 25 år og hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
345
Punktsanktioner – nedsættelse af kontanthjælp 10)
     
Fyldt 30 år, forsørger børn
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.995
Fyldt 30 år, andre
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.503
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.908
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.335
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.503
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.995
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.503
25-29 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
969
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
468
Under 25 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
969
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
468
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.995
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
87
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
660
Fyldt 25 år og udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
534
Fyldt 25 år og hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.035
Uddannelseshjælp
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 23, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
11.888
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
 
§ 23, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
8.319
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 23, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.849
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 23, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.416
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
10.849
25-29 år, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
5.945
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
2.562
Under 25 år, udeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
5.945
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 23, stk. 2, nr. 9
Kr. pr. måned
2.562
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 23, stk. 3
Kr. pr. måned
14.416
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 24, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
2.528
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 24, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
6.097
25-29 år, udeboende
§ 24, stk. 3, nr. 3
Kr. pr. måned
4.904
25-29 år, hjemmeboende
§ 24, stk. 3, nr. 4
Kr. pr. måned
8.287
Under 25 år, udeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 5
Kr. pr. måned
1.047
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 24, stk. 3, nr. 6
Kr. pr. måned
812
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
549
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
384
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
501
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
501
25-29 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
274
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
118
Under 25 år, udeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
274
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
118
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
117
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud.
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
281
25-29 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
226
25-29 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
382
Under 25 år, udeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
48
Under 25 år, hjemmeboende
§ 35, stk. 3
Kr. pr. dag
37
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp 10)
     
Enlige forsørgere – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.647
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.152
Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.503
Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.995
Under 30 år, psykisk syg, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.503
25-29 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
822
25-29 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
354
Under 25 år, udeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
822
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
354
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.995
Punktsanktioner – nedsættelse af aktivitetstillæg til uddannelseshjælp 10)
     
Forsørger enlig – under 30 år
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
351
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
843
25-29 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
678
25-29 år, hjemmeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
1.146
Under 25 år, udeboende
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
144
Under 25 år, hjemmeboende
 
§ 40, stk. 1
Kr. pr. hændelse
111
Engangshjælp
     
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 2
Kr. pr. måned
5.798
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
 
§ 25 a, stk. 3
Kr. pr. måned
2.882
Hjælp til visse persongrupper
     
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 1
Kr. pr. måned
9.040
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
 
§ 27, stk. 2
Kr. pr. måned
2.916
Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)
 
§ 12, stk. 3
Kr. pr. måned
11.888
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
     
Formue, enlige
 
§ 14, stk. 1
Kr. pr. år
10.000
Formue, ægtefæller og samlevende
 
§ 14, stk. 1
Kr. pr. år
20.000
Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom
 
§ 14, stk. 7
Kr.
150.000
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
14.416
Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre
 
§ 30, stk. 2
Kr. pr. måned
10.849
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
 
§ 31, stk. 1
Kr. pr. time
25,38
Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats
 
§ 31, stk. 2
Kr. pr. time
220,50
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
     
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
2.850
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.050
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.150
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
600
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
17.918
Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag
       
Samlede udbetalt beløb
 
§ 96 a, stk. 1
Kr. pr. måned
Mindst 14.416
10) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i LBK nr. 1193 af 13. november 2014 af lov om aktiv socialpolitik med senere ændringer og vejledning nr. 52 af 27. juni 2012 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp.
11) Jf. BEK nr. 1505 af 12. december 2013 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

 
Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 190 af 24. februar 2012 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Ressourceforløbsydelse
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§§ 68, stk. 2, nr. 1 og 69 j, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
14.416
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, andre
 
§§ 68, stk. 2, nr. 2 og 69 j, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
10.849
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§§ 68, stk. 2, nr. 3 og 69 j, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
3.374
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
 
§§ 68, stk. 2, nr. 4 og 69 j, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
14.416
Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)
 
§ 68, stk. 4
Kr. pr. uge
4.135
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. uge
3.680
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
14.416
Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)
 
§ 68, stk. 5
Kr. pr. måned
10.849
Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra
Lønindtægtsgrænse
 
§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9
Kr. pr. måned
13.648
Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud
 
§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10
Kr. pr. time
15,73
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 11)
Ikke-forsørgere
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
2.850
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.050
Forsørgere med et udeboende barn
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
4.150
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
750
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
600
Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum
 
§ 34, stk. 6
Kr. pr. måned
17.918
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Fyldt 25 år, eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
501
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
156
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 a, stk. 3 og 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
665
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.669
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.669
Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.669
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt
 
§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
259
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed
     
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
10.812
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
8.137
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
2.530
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 1
Kr. pr. måned
13.573
Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed
   
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
7.208
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
5.425
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
1.687
Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 j, stk. 4, nr. 2
Kr. pr. måned
12.729
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75. pct
       
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
499
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
376
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
117
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
499
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct.
       
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.251
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.251
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
194
Under 25 år, hjemmeboende,bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
194
Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50. pct
       
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
333
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
250
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
78
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. Tillæg
 
§ 69 l, stk. 3
Kr. pr. dag
333
Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct.
       
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, forsørger børn
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
834
Fyldt 25 år eller under 25 år og udeboende, andre
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. hændelse
834
Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
129
Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt
 
§ 69 o, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. hændelse
129
         

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Revalideringsydelse
Fyldt 30 år
 
§ 52, stk. 1
Kr. pr. måned
17.928
Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet
 
§ 52, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. måned
17.928
Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn
 
§ 52, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. måned
14.416
Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt
 
§ 52, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. måned
10.849
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre
§ 52, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. måned
6.992
Under 25 år, bor hos en eller begge forældre
 
§ 52, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. måned
3.374
Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge
§ 52, stk. 2, nr. 6
Kr. pr. måned
10.849
Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 7
Kr. pr. måned
14.416
Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg
§ 52, stk. 2, nr. 8
Kr. pr. måned
10.849
Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg
§ 52, stk. 3
Kr. pr. måned
14.416
Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig
overstiger højeste revalidering
§ 52, stk. 4
Kr. pr. måned
17.928
Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt
overstiger følgende beløb
§ 58, stk. 1
Kr. pr. år
12.000
Ledighedsydelse
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
§ 74 a, stk. 2
Kr. pr. uge
3.680
Ledighedsydelse (89 pct.)
 
Kr. pr. måned
15.947
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
 
Kr. pr. uge
3.327
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 1
Kr. pr. måned
14.416
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
 
Kr. pr. uge
2.504
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 74 a, stk. 3, nr. 2
Kr. pr. måned
10.849
Lønindtægtsgrænse
§ 74 d, stk. 3
Kr. pr. måned
13.648
Omregningssats
§ 74 d, stk. 5
Kr. pr. time
220,50
Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen
     
Ledighedsydelse (89 pct.)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
736
Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
665
Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)
§ 77, stk. 4
Kr. pr. dag
501
       
Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 1193 af 13. november 2014)
   
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
14.416
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
§ 79, stk. 3
Kr. pr. måned
10.849
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag12)
 
§ 80
Kr. pr. måned
90
Kommunens 2/3 bidrag
 
§ 80
Kr. pr. måned
180
12) Jf. BEK nr. 805 af 27. juni 2014 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse og rådighedsbeløb, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Løntilskud
       
Løntilskud, pensionister/tidl. skånejob
 
§ 63, stk. 2, nr. 1
Kr. pr. time
26,54
Løntilskud, pensionister
 
§ 63, stk. 2, nr. 2
Kr. pr. time
46,48
Løntilskud, privat arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 3
Kr. pr. time
74,05
Løntilskud, offentlig arbejdsgiver
 
§ 63, stk. 2, nr. 4
Kr. pr. time
107,55
Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver13A)
 
§ 63, stk. 2, nr. 5
Kr. pr. time
143,14
Maksimal timeløn13B)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
121,47
Maksimal timeløn13C)
 
§ 55, stk. 2
Kr. pr. time
115,98
Løntilskud ved fleksjob
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
489.832
Maksimum for beregning af løntilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
254,57
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
244.916
Ved 1/2 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
127,29
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. år
326.555
Ved 2/3 tilskud
 
§ 71 og § 75
Kr. pr. time
169,71
Fleksløntilskud
§ 70 f, stk. 1
Kr. pr. uge
4.050
Fleksløntilskud
 
Kr. pr. måned
17.550
Lønindtægtsgrænse
§ 70 f, stk. 2
Kr. pr. måned
13.648
Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende
§ 70 g, stk. 5
Kr. pr. år
131.225
Jobrotationsydelse
Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
178,84
Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver14)
 
§ 98 a, stk. 2
Kr. pr. time
201,32
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 
§ 26 a, stk. 5, og § 73 b, stk. 2
Kr. pr. uge
3.780,86
Rådighedsbeløb
       
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpemodtagere
 
§ 17.46.03 på finansloven for 2015, jr. § 118
Kr. pr. år
11.241
Driftsloft for driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse
 
§ 17.46.07 på finansloven for 2015, jf. § 118 a
Kr. pr. år
13.702
13A) Til løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, som er bevilget efter § 63, stk. 2, nr. 5, før den 1. januar 2015 gives fortsat 143,14 kr. pr. time.
13B) Ved tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget efter den 1. januar 2015: Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale dagpengesats
13C) Ved tilbud om ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver, hvor tilbuddet er bevilget før den 1. januar 2015: Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. kap. 10 i BEK nr. 1645 af 27. december 2013 om en aktiv beskæftigelsesindsats. Satsen opdateres typisk i april og oktober måned og offentliggørelse på www.star.dk. Overgangsbestemmelsen fremgår af § 9, stk. 8, i lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).
14) Jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere, der indgår aftale om en jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Herefter svarer jobrotationsydelsen til private arbejdsgivere til jobrotationsydelsen til offentlige arbejdsgivere.
 
Tabel 10. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1543 af 20. december 2006 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Seniorjob
Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling
§ 15, stk. 1
Kr. pr. år
136.410
 
 
Tabel 11. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 990 af 12. september 2014 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Befordringsgodtgørelse mv.
     
Befordringsgodtgørelse, kilometersats15)
§ 82, stk. 1, og stk. 2
Kr. pr. km.
1,03
Udgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 2, nr. 2, 3 og 11)
§ 83, stk. 1
Kr. pr. måned
1.000
15) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk

Tabel 12. Rådighedsbeløb og resultattilskud på integrationsområdet, jf. lov om integration af udlændinge i Danmark (LBK nr. 1115 af 23. september 2013 med senere ændringer)
 
Lovhenvisning
Enhed
Sats
Rådighedsbeløb
       
Rådighedsbeløb for udgifter til integrationsprogrammer
§ 45, stk. 4
Kr. pr. år
74.095
Rådighedsbeløb for udgifter til introduktionsforløb
§ 45, stk. 5
Kr. pr. år
50.750
Arbejdsmarkedsrettet dansk
     
Introdansk16)
 
Kr. pr. time
99,06
Resultattilskud
Ordinær beskæftigelse
 
§ 45, stk. 7, nr. 1
Kr. (engangsbeløb)
48.440
Studie- eller erhvervskompetencegivende uddannelse
 
§ 45, stk. 7, nr. 2
Kr. (engangsbeløb)
48.440
Bestået danskprøve
 
§ 45, stk. 7, nr. 3 og 4
Kr. (engangsbeløb)
36.331
16) Jf. § 19 i BEK nr. 65 af 22. januar 2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
       

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 27. januar 2015

Kasper Kyed

/ Kasper Håkansson