Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister

Herved bekendtgøres lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 601 af 19. august 1998, med de ændringer, der følger af § 41 i lov nr. 430 af 6. juni 2005, § 15 i lov nr. 404 af 8. maj 2006, § 103 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 4 i lov nr. 252 af 30. marts 2011 og § 6 i lov nr. 649 af 12. juni 2013.

Den ændring, der følger af § 2 i lov nr. 516 af 7. juni 2006, er ikke indarbejdet i denne lovbekendtgørelse, da ændringen efterfølgende er ophævet, jf. § 124 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.

§ 1. Finansministeren opretter Det Fælles Lønindeholdelsesregister. Administrationen af registeret varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden.

Stk. 2. Registeret har til formål at koordinere den indeholdelse i løn m.v. (lønindeholdelse), der finder sted på grundlag af de afgørelser om lønindeholdelse, som offentlige myndigheder træffer i forbindelse med restanceinddrivelse.

Stk. 3. Registerets opgaver varetages af restanceinddrivelsesmyndigheden efter de bestemmelser, der er fastsat i denne lov, i samarbejde med de myndigheder, der træffer afgørelse om indeholdelse i løn m.v.

§ 2. Det Fælles Lønindeholdelsesregister har til opgave at

1) registrere og ajourføre oplysninger om myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse,

2) udsende og ajourføre trækkort til told- og skatteforvaltningen,

3) modtage indbetalinger fra told- og skatteforvaltningen samt fordele og afregne indbetalingerne til myndighederne og

4) styre og kontrollere tidspunktet for lønindeholdelsens ophør.

§ 3. Myndighedernes afgørelser om lønindeholdelse indberettes til Det Fælles Lønindeholdelsesregister.

§ 4. Myndighederne kan kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes af skatteministeren.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte regler om myndighedernes pligt til at respektere en afgørelse fra en anden myndighed om, at lønindeholdelsen midlertidigt er stillet helt eller delvis i bero.

§ 4 a. (Ophævet)

§ 5. Restanceinddrivelsesmyndigheden kan hos andre offentlige myndigheder og registre, der føres af offentlige myndigheder, indhente de oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af registerets opgaver, jf. § 2.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte oplysninger kan modtages og videregives i elektronisk form.

§ 6. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om førelse af registeret og regler om myndighedernes betaling for anvendelse af registeret.

§ 7. Klager over en afgørelse om lønindeholdelse indgives til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og behandles efter lovgivningens almindelige regler.

Stk. 2. Klager over administrationen af Det Fælles Lønindeholdelsesregister afgøres af Landsskatteretten, medmindre andet følger af regler udstedt i medfør af skatteforvaltningslovens § 35 b, stk. 3.

§ 8. Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af finansministeren, jf. dog stk. 2. Finansministeren fastsætter i den forbindelse nærmere regler om, i hvilket omfang lønindeholdelse, der finder sted på grundlag af afgørelser truffet før lovens ikrafttræden, skal være omfattet af loven.

Stk. 2. I tiden fra den 1. januar 1998 til lovens ikrafttræden kan myndighederne kun træffe afgørelse om lønindeholdelse for krav, der overstiger en beløbsgrænse, som fastsættes af finansministeren. I samme tidsrum kan den indeholdelsespligtige i forbindelse med hvert løntræk tilbageholde en administrationsgodtgørelse hos skyldneren. Godtgørelsens størrelse fastsættes af finansministeren. § 4, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Reglerne i stk. 2 har virkning for afgørelser om lønindeholdelse, som træffes efter 1. januar 1998.

§ 9. (Udelades)

§ 10. (Udelades)

§ 11. Loven gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Skatteministeriet, den 16. februar 2015

P.M.V.
Jens Brøchner

/ Camilla Christensen