Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner mv.
Kapitel 2 God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv.
Kapitel 3 Skibskreditobligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid
Kapitel 4 Særligt dækkede obligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid
Kapitel 5 Flådepant
Kapitel 6 Kapitalforhold og solvens
Kapitel 7 Gearing
Kapitel 8 Midlernes anbringelse, likviditet og koncernregler mv.
Kapitel 9 Regnskab og revision
Kapitel 10 Regnskaber i kapitalcentre
Kapitel 11 Sammenlægning, ophør og krisehåndtering
Kapitel 12 Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter
Kapitel 13 Straffebestemmelser
Kapitel 14 Overgangsbestemmelser, rapporter, revision og ændringer
Kapitel 15 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om et skibsfinansieringsinstitut1)

I medfør af § 5, stk. 1 og 2, og § 14, stk. 2, i lov om et skibsfinansieringsinstitut, jf. lovbekendtgørelse nr. 851 af 25. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner mv.

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. Hvor denne bekendtgørelse henviser til regler i lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør heraf, der finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, forstås alene generelle regler for finansielle virksomheder og særlige regler for pengeinstitutter i lov om finansiel virksomhed, medmindre andet er anført. Pengeinstitutter henholdsvis finansielle virksomheder i lov om finansiel virksomhed eller regler udstedt i medfør heraf skal således i forhold til denne bekendtgørelse læses som et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 3. Hvor denne bekendtgørelse henviser til, at regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, eller retsakter vedtaget i medfør heraf, finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, forstås de generelle regler for institutter og særlige regler for kreditinstitutter, medmindre andet er anført. Kreditinstitutter henholdsvis institutter i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber eller retsakter vedtaget i medfør heraf skal således i forhold til denne bekendtgørelse læses som et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 4. Hvor retsakter, vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut, finder tilsvarende anvendelse, forstås de generelle regler for institutter og særlige regler for kreditinstitutter. Kreditinstitutter henholdsvis institutter i disse retsakter skal således læses som et skibsfinansieringsinstitut omfattet af lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 5. Realkreditobligationer i lov om finansiel virksomhed og i bekendtgørelser udstedt i medfør heraf skal i forhold til denne bekendtgørelse læses som kasseobligationer eller skibskreditobligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut. Dette gælder dog ikke realkreditobligationer som nævnt i § 153 i lov om finansiel virksomhed.

§ 2. Kapitel 2 i lov om finansiel virksomhed om definitioner finder tilsvarende anvendelse i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Artikel 4 og 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om definitioner finder tilsvarende anvendelse i denne bekendtgørelse.

§ 3. Et skibsfinansieringsinstitut kan midlertidigt drive anden virksomhed til sikring eller afvikling af forud indgåede engagementer. Skibsfinansieringsinstituttet skal underrette Finanstilsynet herom.

§ 4. Et skibsfinansieringsinstitut, der ønsker at etablere en filial eller en dattervirksomhed i et andet land end Danmark, skal have Finanstilsynets tilladelse hertil. Finanstilsynet giver kun tilladelse, hvis tilsynet vurderer, at der ikke er grund til at betvivle, at skibsfinansieringsinstituttets administrative struktur og finansielle situation er forsvarlig som grundlag for den påtænkte etablering.

Kapitel 2

God skik, ejerforhold og ledelse samt videregivelse af fortrolige oplysninger mv.

§ 5. §§ 43-48 i lov om finansiel virksomhed om god skik, prisoplysning og kontraktforhold finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

§ 6. Kapitel 7 i lov om finansiel virksomhed om ejerforhold finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

§ 7. §§ 64-80c i lov om finansiel virksomhed om ledelse og indretning af virksomheden finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

§ 8. Kapitel 9 i lov om finansiel virksomhed om videregivelse af fortrolige oplysninger finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

§ 9. Del 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om institutternes oplysningspligt finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 3

Skibskreditobligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid

§ 10. Dette kapitel finder anvendelse, når et skibsfinansieringsinstitut finansierer udlån til skib ved udstedelse af skibskreditobligationer.

§ 11. Et skibsfinansieringsinstitut kan kun yde lån mod sikkerhedsstillelse.

Stk. 2. Et skibsfinansieringsinstitut skal fastsætte en værdi af skibet eller skibene til brug for sikkerhedsstillelsen.

Stk. 3. Værdiansættelsen til brug for sikkerhedsstillelsen skal ske på grundlag af en af skibsfinansieringsinstituttet foretaget eller godkendt vurdering.

Stk. 4. Bestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for værdiansættelsen, herunder for besigtigelse af pantsatte skibe og for anvendelse af uafhængige vurderinger. Disse retningslinjer skal offentliggøres på et skibsfinansieringsinstituts hjemmeside og i ledelsesberetningen.

Stk. 5. Værdiansættelsen til brug for sikkerhedsstillelsen skal ligge inden for det beløb, som en kyndig erhverver med kendskab til de særlige pris- og markedsvilkår for den pågældende skibstype må skønnes at ville betale for skibet. Forhold, der betinger en særlig høj pris, må ikke indgå i værdiansættelsen. Instituttet skal ved værdiansættelsen til brug for sikkerhedsstillelsen tage hensyn til eventuel risiko for ændringer i markeds- og strukturforhold.

Stk. 6. Skibets værdi til brug for sikkerhedsstillelsen skal fastsættes tidligst på det tidspunkt, hvor instituttet afgiver lånetilbud, og senest når instituttet udbetaler lånet.

§ 12. Et skibsfinansieringsinstitut kan kun yde lån mod registreret panteret i det finansierede skib inden for 70 pct. af den værdi, som skibet til brug for sikkerhedsstillelsen er fastsat til, jf. dog §§ 13-15.

Stk. 2. Panteretten efter stk. 1 kan frafaldes mod, at

1) låntager stiller anden sikkerhed af særlig god bonitet, jf. § 16, eller

2) der foretages merbelastning af instituttets solvens, jf. § 23, stk. 7.

Stk. 3. Et skibsfinansieringsinstitut kan endvidere yde lån mod registreret panteret inden for 70 pct. af værdien fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen i andre skibe end det eller de finansierede.

Stk. 4. Et skibsfinansieringsinstitut skal træffe fyldestgørende foranstaltninger for at sikre, at lån i hele lånets løbetid opfylder instituttets formålsbestemmelse, jf. § 1 a, i lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 5. Stk. 2, nr. 1, og stk. 4, anses for opfyldt, såfremt en centralbank, som er tildelt kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, i henhold til artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, indtræder som låntager i hele lånets restløbetid.

§ 13. Långivning ud over 70 pct., men inden for 100 pct. af det finansierede skibs eller de finansierede skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, kan kun ydes mod, at der for denne del af lånet

1) stilles anden sikkerhed af særlig god bonitet af låntager, jf. § 16, eller

2) foretages merbelastning af instituttets solvens, jf. § 23, stk. 7.

Stk. 2. Ved lån ydet mod registreret panteret i andre skibe end det eller de finansierede ud over 70 pct., men inden for 100 pct. af det pantsatte skibs eller de pantsatte skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse.

§ 14. Uanset §§ 12-13 kan et skibsfinansieringsinstitut yde lån mod registreret panteret i det finansierede skib inden for 80 pct. af det af Erhvervsstyrelsen godkendte maksimale finansieringsgrundlag uden anden sikkerhed af særlig god bonitet eller merbelastning, såfremt

1) lånet er ydet i overensstemmelse med de i »Aftale mellem Den danske stat v/Økonomi- og Erhvervsministeren og Danmarks Skibskreditfond« dateret 13. juni 2003 fastsatte betingelser, og

2) låntagerens kreditværdighed vurderes at være særlig god, jf. § 26, stk. 4.

§ 15. Uanset §§ 12-14 kan et skibsfinansieringsinstitut yde byggelån til brug for finansiering af ny- eller ombygning af skibe, som ydes uden pant i skib, mod at der

1) stilles sikkerhed af særlig god bonitet, jf. § 16,

2) foretages merbelastning af instituttets solvens, jf. § 23, stk. 7, eller

3) stilles de i stk. 2 og 3 anførte sikkerheder, hvilket medfører den i § 24, stk. 3, anførte solvensmæssige behandling.

Stk. 2. For lån omfattet af stk. 1, nr. 3, skal der gives transport og indtrædelsesret i byggekontrakten efter nøje prøvelse og forsigtig vurdering af aftalegrundlaget i hvert enkelt tilfælde samt gives transport i sikkerhedsstillelsen for betalinger under byggekontrakten, jf. stk. 3. De i første pkt. anførte sikkerheder skal være gældende, indtil skibet er færdigbygget, leveret og behørigt godkendt, dog senest indtil byggelånet er indfriet.

Stk. 3. For lån omfattet af stk. 1, nr. 3, skal der for betalinger under byggekontrakten

1) stilles sikkerhed af særlig god bonitet af låntager, jf. § 16, eller

2) stilles sikkerhed omfattet af artikel 129, stk. 1, litra a-c, og artikel 129, stk. 1, sidste afsnit, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

§ 16. Som sikkerhed af særlig god bonitet kan kun anvendes følgende:

1) Indskud i eller garanti fra centralbanker med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

2) Garanti fra centralregeringer med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

3) Garanti fra regionale eller lokale myndigheder med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som opfylder artikel 115, stk. 2 eller 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

4) Obligationer og gældsbreve udstedt eller garanteret af centralregeringer med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi.

5) Obligationer og gældsbreve inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi, udstedt eller garanteret af regionale eller lokale myndigheder med kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 114, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, og som opfylder artikel 115, stk. 2 eller 4, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

6) Særligt dækkede obligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, realkreditobligationer samt andre obligationer, som frembyder tilsvarende sikkerhed, udstedt af et kreditinstitut, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi. Værdipapirer, der er efterstillet andre tilgodehavender, kan ikke anvendes.

7) Kasseobligationer, skibskreditobligationer eller særligt dækkede obligationer udstedt af et skibsfinansieringsinstitut eller af et kreditinstitut, der er et skibsfinansieringsinstituts moder- eller dattervirksomhed.

8) Garanti udstedt af eller indskud i et kreditinstitut, der kvalificerer til kreditkvalitetstrin 2 eller bedre, jf. artikel 129, stk. 1, litra a-c, og artikel 129, stk. 1, sidste afsnit i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, efter nøje prøvelse og forsigtig vurdering i hvert enkelt tilfælde.

9) Lignende sikkerhed med en tilsvarende særlig høj likviditet og en tilsvarende særlig lav modpartsrisiko. Herunder medregnes garanti udstedt af eller indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i USA, og som har opnået den bedste eller næstbedste rating af et ECAI, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 98 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Videre medregnes særligt likvide obligationer, som er udstedt af sådanne institutter, og som er optaget til handel på et reguleret marked, som er godkendt af en kompetent myndighed, inden for 90 pct. af værdipapirets officielt noterede kursværdi. Indskud og værdipapirer, der er efterstillet andre tilgodehavender, kan ikke anvendes.

Stk. 2. De under stk. 1, nr. 9, anførte sikkerheder kan samlet for instituttet maksimalt medregnes for et beløb af samme størrelse som 25 pct. af kapitalgrundlaget, jf. artikel 72 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, jf. § 24, stk. 1.

§ 17. Løbetiden for de af et skibsfinansieringsinstitut ydede lån kan højest udgøre 15 år fra lånets udbetalingstidspunkt og for byggelån højst 4 år regnet fra tidspunktet for første udbetaling. Fastsættelse af løbetiden for lån skal ske under behørig hensyntagen til skibstypens gennemsnitlige levetid og det konkrete skibs alder og stand m.v.

Kapitel 4

Særligt dækkede obligationer - sikkerheder, værdiansættelse og løbetid

§ 18. Dette kapitel finder anvendelse, når et skibsfinansieringsinstitut finansierer udlån til skib ved udstedelse af særligt dækkede obligationer.

§ 19. Et skibsfinansieringsinstitut kan finansiere udlån ved udstedelse af særligt dækkede obligationer mod sikkerhed i de aktivtyper, der er opregnet i artikel 129, stk. 1, litra a-c og g, og stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, jf. § 2 d, stk. 1, 1. pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut

§ 20. Långivning ud over 60 pct., men inden for 100 pct. af det finansierede skibs eller de finansierede skibes værdi fastsat til brug for sikkerhedsstillelsen, kan kun ydes mod, at låntager for denne del af lånet stiller sikkerhed i de aktivtyper, der er opregnet i § 2 d, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut. Skibsfinansieringsinstituttet skal inddrage den del af lånet, der ydes mellem 60 og 70 pct., i fastsættelsen af instituttets solvensbehov. For den del af lånet der ydes ud over 70 pct., skal instituttet foretage merbelastning af instituttets solvens, jf. § 23, stk. 7. Dog gælder 2. og 3. pkt. ikke, såfremt lånet er ydet i overensstemmelse med de i »Aftale mellem Den danske stat v/Økonomi- og Erhvervsministeren og Danmarks Skibskreditfond« dateret 13. juni 2003 fastsatte betingelser.

Kapitel 5

Flådepant

§ 21. Flådepant foreligger, hvis en låntager stiller sikkerhed for et lån i form af registreret panteret i mere end et skib, eller hvis flere låntagere stiller sikkerhed for et eller flere lån i form af registreret panteret i mere end et skib. Til flådepantet medregnes eventuelle andre aktivtyper end registreret pant i skib, som låntageren kan stille til sikkerhed for lånet.

Stk. 2. Et flådepant kan fordeles regnskabsmæssigt mellem flere kapitalcentre, jf. § 43, såfremt følgende er aftalt i låneaftalerne:

1) krydshæftelse, således at alle låntagere hæfter for alle lån omfattet af flådepantet,

2) krydsmisligholdelse, således at alle lån omfattet af flådepantet forfalder, hvis et af lånene misligholdes,

3) krydspant, således at alle skibe omfattet af flådepantet er stillet til sikkerhed for alle lån omfattet af flådepantet, og

4) låntager forpligter sig til ikke at stille sikkerhed for andre lån i det eller de skibe, der er omfattet af flådepantet (negative pledgeklausul).

§ 22. Ved opgørelsen af om lånegrænserne, jf. § 10, stk. 1, og § 3 i bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer, jf. § 18, stk. 2, er overholdt på tidspunkt for etablering og udvidelse af et lån sikret ved flådepant, kan skibsfinansieringsinstituttet under overholdelse af § 21, stk. 2, nr. 1-4, foretage opgørelsen ved at sammenholde den samlede værdi af samtlige skibe, der indgår i det pågældende flådepant med den samlede værdi af samtlige lån, for hvilke flådepantet er stillet til sikkerhed. Ved opgørelsen kan kun medregnes panterettigheder, som er registreret, jf. § 2 d, stk. 1, 2 pkt., i lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 6

Kapitalforhold og solvens

§ 23. Kapitalgrundlaget i et skibsfinansieringsinstitut skal opfylde kravene i artikel 92 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. For instituttet skal kapitalgrundlagskravet i artikel 92, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber være opfyldt både i de enkelte kapitalcentre og i instituttet i øvrigt.

Stk. 2. Et skibsfinansieringsinstituts bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og råder over interne procedurer til risikomåling og risikostyring til løbende vurdering og opretholdelse af et kapitalgrundlag af en størrelse, type og fordeling, som er passende til at dække instituttets risici. Disse procedurer skal underkastes regelmæssig intern kontrol for at sikre, at de vedbliver at være fyldestgørende og stå i rimeligt forhold til arten, omfanget og kompleksiteten af instituttets virksomhed.

Stk. 3. Et skibsfinansieringsinstituts bestyrelse og direktion skal på baggrund af vurderingen efter stk. 2 opgøre instituttets individuelle solvensbehov. Solvensbehovet opgøres som det tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af den samlede risikoeksponering. Solvensbehovet kan ikke være mindre end kapitalgrundlagskravet efter artikel 92, stk. 1, litra c, og minimumskapitalkravet i artikel 93 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Stk. 4. Finanstilsynet kan individuelt fastsætte et højere krav til kapitalgrundlaget i form af et tillæg til kapitalgrundlagskravet, der fremgår af artikel 92, stk. 1, litra c, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber. Dette individuelle solvenskrav er udtryk for Finanstilsynets vurdering af instituttets tilstrækkelige kapitalgrundlag i procent af den samlede risikoeksponering. Finanstilsynet kan endvidere stille krav til hvilken type kapital, der kan anvendes til opfyldelse af det individuelle solvenskrav.

Stk. 5. Finanstilsynet kan pålægge et skibsfinansieringsinstitut at foretage nedskrivninger af aktiver m.v. til brug for opgørelsen af kapitalgrundlaget.

Stk. 6. § 124, stk. 4 og 7, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 7. I de tilfælde, hvor der foretages merbelastning af instituttets solvens, skal långivningen ved solvensberegningen fradrages i kernekapitalen i kapitalcentrene eller i instituttet i øvrigt. Er lånets restgæld med fradrag af sikkerheder opgjort til realisationsværdi mindre end merbelastningen tillagt nedskrivningen, kan det i 1. pkt. anførte fradrag reduceres med forskellen.

Stk. 8. Den solvensmæssige overdækning er den andel af kernekapitalen, som overstiger kravet til kapitalgrundlaget, jf. stk. 1 og 4, efter fradrag, jf. stk. 7.

§ 24. § 125 a-h, § 128, stk. 3 og 4, og §§ 140-143 a i lov om finansiel virksomhed og del 2 og 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om henholdsvis kapitalgrundlag og kapitalkrav finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. Et kapitalcenter kan optage hybrid kernekapital og ansvarlig lånekapital.

Stk. 3. Byggelån omfattet af § 15, stk. 1, nr. 3, indgår ved opgørelse af kapitalgrundlag og risikovægtede eksponeringer, jf. stk. 1, med en vægt på 2,0, i det omfang skibsfinansieringsinstituttets efterfinansiering af byggelånet omfattes af § 12, stk. 1 og 2, eller § 14. Summen af byggelån efter 1. pkt. må ikke overstige 125 pct. af den solvensmæssige overdækning, jf. § 23, stk. 8.

Stk. 4. Erhvervs- og vækstministeren kan efter ansøgning

dispensere fra buffersatsen i § 125 f i lov om finansiel virksomhed og fastsætte en ny kontracyklisk buffersats for et skibsfinansieringsinstitut, såfremt det findes påkrævet af hensyn til skibsfinansieringsinstituttets særlige forretningsmodel.

Kapitel 7

Gearing

§ 25. Del 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om gearing finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 8

Midlernes anbringelse, likviditet og koncernregler mv.

§ 26. Bestyrelsen i et skibsfinansieringsinstitut skal fastsætte regler for instituttets spredning af risici, herunder regler for overvågning og kontrol med instituttets store eksponeringer.

Stk. 2. Artikel 389-394 samt del 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om henholdsvis store eksponeringer og eksponeringer mod overført kreditrisiko finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 3. Hvis en eksponering overskrider den fastsatte grænse i artikel 395, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, skal instituttet straks meddele eksponeringens størrelse til Finanstilsynet ved overskridelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal fastsætte regler for vurdering af, om låntagers kreditværdighed er særlig god.

§ 27. §§ 146 og 147 a i lov om finansiel virksomhed samt del 6 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om likviditet finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. § 153 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut omfattet af denne bekendtgørelse. Ud over de aktiver, som er nævnt i § 153, stk. 1, nr. 1-4, kan et skibsfinansieringsinstitut anbringe midler til opfyldelse af bestemmelsen i § 153, stk. 1, i nedenstående aktiver:

1) Ikke efterstillet indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land inden for Den Europæiske Union eller et land, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område.

2) Ikke efterstillet indskud i kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i USA, og som har opnået den bedste eller næstbedste rating af et ECAI, jf. artikel 4, stk. 1, nr. 98, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

3) Ikke efterstillede særligt likvide obligationer, som er udstedt af kreditinstitutter som anført under nr. 1 og 2 og er optaget til handel på et reguleret marked, som er godkendt af en kompetent myndighed.

Stk. 3. De under stk. 2, nr. 2 og 3, anførte aktiver må samlet for et skibsfinansieringsinstitut maksimalt udgøre 25 pct. af de midler, der skal anbringes i aktiver som anført i § 153, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

§ 28. Et skibsfinansieringsinstituts långivning skal ske på grundlag af udstedelse af obligationer, udlån af skibsfinansieringsinstituttets kapitalgrundlag, jf. dog § 27, samt optagelse af lån på penge- og kapitalmarkeder.

§ 29. Artikel 6-24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og kapitel 12 i lov om finansiel virksomhed om koncernregler, konsolidering m.v. finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 9

Regnskab og revision

§ 30. Kapitel 13 i lov om finansiel virksomhed om årsrapport, revision og anvendelse af årets overskud finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 10

Regnskaber i kapitalcentre

§ 31. Et skibsfinansieringsinstitut skal udarbejde særskilte regnskaber for kapitalcentre, jf. § 2 e, i lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. Kapitalcenterregnskabet skal omfatte en resultatopgørelse og balance samt noter.

Stk. 3. Noter til kapitalcenterregnskaber kan, hvor andet ikke er foreskrevet, udarbejdes for alle kapitalcenterregnskaber samlet.

§ 32. I resultatopgørelse og balance skal indgå poster, der skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre og poster, hvor kapitalcentret skal tildeles en bestemt andel, jf. § 33.

§ 33. Hvor kapitalcentret tildeles en bestemt andel, skal skibsfinansieringsinstituttet benytte en fordelingsnøgle baseret på den samlede gældsoptagelse (obligationsoptagelse mv.), jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ved den samlede gældsoptagelse forstås gennemsnittet af primo- og ultimogælden optaget i forbindelse med udlånsvirksomheden.

Stk. 3. Skibsfinansieringsinstituttet kan anvende andre fordelingsnøgler end gældens størrelse efter godkendelse af Finanstilsynet. Hvis der anvendes andre fordelingsnøgler, skal disse være anført i en note.

§ 34. Resultatopgørelsen skal indeholde følgende poster:

1) Nettorenteindtægter.

2) Nettogebyrer og provisionsindtægter.

3) Nettorente- og gebyrindtægter.

4) Kursreguleringer og udbytte af kapitalandele.

5) Udgifter til personale og administration m.v.

6) Tab og nedskrivninger på debitorer.

7) Resultat før skat.

8) Skat.

9) Årets resultat.

Stk. 2. Har det enkelte kapitalcenter efterstillede kapitalindskud eller seniorkapital direkte tilknyttet, skal rente til disse individualiseres og henføres direkte til det pågældende kapitalcenter.

§ 35. Under posten nettorenteindtægter, jf. § 34, stk. 1, nr. 1, skal følgende indgå:

1) Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter.

2) Rente af udlån.

3) Indeksopskrivning på udlån.

4) Rente af obligationer.

5) Øvrige renteindtægter.

6) Rente til kreditinstitutter.

7) Rente til udstedte obligationer.

8) Indeksopskrivning på udstedte obligationer.

9) Øvrige renteudgifter.

10) Afledte finansielle instrumenter herunder rente- og valutakontrakter.

11) Nettorenteindtægter i alt.

Stk. 2. Summen af ovennævnte poster skal fordeles på de enkelte kapitalcentre, jf. metoden i § 33.

Stk. 3. De enkelte poster, jf. stk. 1, skal angives i en note.

§ 36. Under posten kursreguleringer og udbytte af kapitalandele, jf. § 34, stk. 1, nr. 4, skal følgende indgå:

1) Kursregulering af obligationer, aktier m.v., valuta og finansielle instrumenter.

2) Udbytte af kapitalandele.

3) Kursreguleringer og udbytte af kapitalandele i alt.

§ 37. Under posten udgifter til personale og administration m.v., jf. § 34, stk. 1, nr. 5, skal følgende indgå:

1) Udgifter til personale og administration.

2) Andre ordinære indtægter.

3) Afskrivninger på materielle aktiver.

4) Udgifter til personale og administration m.v. i alt.

Stk. 2. Summen af ovennævnte poster skal fordeles på de enkelte kapitalcentre, jf. metoden i § 33.

Stk. 3. De enkelte poster, jf. stk. 1, skal angives i en note.

§ 38. Under posten tab og nedskrivninger på debitorer, jf. § 34, stk. 1, nr. 6, skal indgå alle tab og nedskrivninger på udlån i det pågældende kapitalcenter. Individualiserede tab og forskydninger i individuelle nedskrivninger skal henføres direkte til det pågældende kapitalcenter.

Stk. 2. Forskydninger i øvrige nedskrivninger, herunder gruppevise nedskrivninger, skal fordeles på de enkelte kapitalcentre, jf. metoden i § 33.

§ 39. Under posten skat, jf. § 34, stk. 1, nr. 8, skal der føres et samlet beløb for skat af årets indkomst, udskudt skat og efterregulering af tidligere års skat. De enkelte elementer skal angives i en note.

Stk. 2. De enkelte kapitalcentres skat skal beregnes med den aktuelle skatteprocent på grundlag af det enkelte kapitalcenters bidrag til årets samlede resultat reguleret for ikke-skattepligtige beløb.

Balancen

§ 40. Skemaet for balancen skal indeholde:

1) Aktiver:

a) Udlån.

b) Nedskrivninger på udlån.

c) Øvrige aktiver.

d) Aktiver i alt.

2) Passiver:

a) Udstedte obligationer.

b) Øvrige passiver.

c) Egenkapital.

d) Passiver i alt.

Aktiver

§ 41. Under posten udlån, jf. § 40, nr. 1, litra a, skal føres lån mod pant i skibe, der er ydet på grundlag af lov om et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. Den i stk. 1 anførte restgæld skal individualiseres og henføres direkte til det enkelte kapitalcenter.

Stk. 3. Individuelle nedskrivninger på udlån og restancer på udlån skal individualiseres og henføres direkte til det pågældende kapitalcenter.

Stk. 4. Gruppevise nedskrivninger på udlån skal fordeles på de enkelte kapitalcentre.

Stk. 5. Lånemidler optaget til brug for at opfylde kravet om at stille supplerende sikkerhed skal henføres til det kapitalcenter, som midlerne hører til.

Stk. 6. Tilgodehavende renter på udlån skal individualiseres og henføres direkte til det enkelte kapitalcenter.

Stk. 7. Såfremt summen af kapitalcentrets individualiserede passiver, jf. § 40, nr. 2, litra d) overstiger summen af kapitalcentrets individualiserede aktiver, jf. § 40, nr. 1, litra d, skal kapitalcentret residualt tildeles ikke-individualiserede aktiver i et sådant omfang, at kapitalcentrets sum af aktiver og passiver er identiske og danner kapitalcenterets delbalance.

Passiver

§ 42. Udstedte obligationer m.v. skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre.

Stk. 2. Skyldige kuponrenter skal individualiseres og henføres direkte til de pågældende kapitalcentre.

Stk. 3. Har kapitalcentret efterstillede kapitalindskud eller seniorgæld direkte tilknyttet, skal rente til disse individualiseres og henføres direkte til det pågældende kapitalcenter.

Stk. 4. Såfremt summen af kapitalcentrets individualiserede aktiver jf. § 40, nr. 1, litra d, overstiger summen af kapitalcentrets individualiserede passiver jf. § 40, nr. 2, litra d, skal kapitalcentret residualt tildeles ikke-individualiserede passiver i et sådant omfang, at kapitalcentrets sum af aktiver og passiver er identiske og danner kapitalcenterets delbalance.

Stk. 5. Efterstillede kapitalindskud og seniorgæld skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre.

Stk. 6. Egenkapitalen skal individualiseres og henføres direkte til de enkelte kapitalcentre i forbindelse med opgørelsen af kapitalgrundlaget.

Flådepant

§ 43. Ved flådepant, jf. § 21, skal der foretages en fordeling af flådepantets værdi mellem kapitalcentrene og skibsfinansieringsinstituttet i øvrigt. Der kan foretages en regnskabsmæssig fordeling, såfremt fordelingen er entydig.

Stk. 2. Har et skibsfinansieringsinstitut, en låntager eller flere låntagere stillet supplerende sikkerhed, jf. § 2 i i lov om et skibsfinansieringsinstitut, kan der tillige foretages en regnskabsmæssig fordeling af værdien af sådanne supplerende sikkerheder mellem kapitalcentrene og instituttet i øvrigt, forudsat de supplerende sikkerheder er stillet til sikkerhed for samtlige lån omfattet af det pågældende flådepant.

§ 44. Foretager et skibsfinansieringsinstitut en fordeling af flådepantets og de supplerende sikkerheders værdi, skal et skibsfinansieringsinstitut oprette en elektronisk fortegnelse for hvert flådepant og de supplerende sikkerheder, der angiver, hvordan flådepantets og de supplerende sikkerheders værdi er fordelt mellem hvert kapitalcenter og instituttet i øvrigt. Fortegnelsen skal være opbygget således, at der til enhver tid i løbet af 24 timer kan fremdrages en oversigt, der viser fordelingen af flådepantets og de supplerende sikkerheders værdi mellem hvert kapitalcenter og instituttet i øvrigt.

Stk. 2. Et skibsfinansieringsinstituts direktion skal fastsætte en forretningsgang, der blandt andet skal fastlægge

1) hvordan fortegnelsen skal indrettes,

2) hvem som har det daglige ansvar for fortegnelsen,

3) hvem der skal føre fortegnelsen,

4) hvem der skal kontrollere fortegnelsen,

5) hvordan den dagligt skal ajourføres,

6) hvordan der tages højde for udsving i flådepantets værdi, således at det sikres, at flådepantets værdi til enhver tid svarer til værdien af de udstedte særligt dækkede obligationer i det omfang flådepantet er stillet til sikkerhed herfor,

7) kontrolprocedurer, herunder den løbende kontrol af fordelingen, jf. § 43, stk. 1,

8) betryggende foranstaltninger til styring af, at reglerne for aktiver, som stilles til sikkerhed for henholdsvis skibskreditobligationer og særligt dækkede obligationer, er overholdt, og

9) en beskrivelse og forklaring af de fordelingsnøgler, der anvendes, jf. § 43, stk. 1.

Indberetning og offentliggørelse

§ 45. De godkendte kapitalcenterregnskaber skal indberettes til Finanstilsynet sammen med den godkendte årsrapport senest 8 dage efter årsrapportens godkendelse.

Stk. 2. Foreløbige kapitalcenterregnskaber skal indberettes til Finanstilsynet senest den 15. februar eller førstkommende arbejdsdag derefter.

Stk. 3. Kapitalcenterregnskaberne skal optrykkes i sammendrag i et skibsfinansieringsinstituts årsrapport. Fuldstændige kapitalcenterregnskaber for de enkelte kapitalcentre skal kunne rekvireres ved henvendelse til et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 4. I forbindelse med offentliggørelsen af et skibsfinansieringsinstituts årsrapport anføres en note med det i stk. 5 angivne indhold.

Stk. 5. Noten om kapitalcenterregnskaber, jf. stk. 4, skal indeholde oplysninger om de til- eller fraførsler af midler (netto), herunder konsolideringsoverførsler, der er sket til eller fra de enkelte kapitalcentre, der indgår i et skibsfinansieringsinstitut, i regnskabsperioden. Det skal endvidere oplyses, at fuldstændige kapitalcenterregnskaber for de enkelte kapitalcentre kan rekvireres ved henvendelse til et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 11

Sammenlægning, ophør og krisehåndtering

§ 46. § 204, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed om sammenlægning finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

§ 47. Kapitel 15, bortset fra § 223, i lov om finansiel virksomhed om ophør finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. § 223 i lov om finansiel virksomhed om inddragelse af tilladelse finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, hvis det ikke er økonomisk forsvarligt at drive en sådan virksomhed, jf. § 11, stk. 1, i lov om et skibsfinansieringsinstitut.

§ 48. Kapitel 16 i lov om finansiel virksomhed om krisehåndtering finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 12

Delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter

§ 49. Retsakter vedtaget i henhold til artikel 456, artikel 457, artikel 459, 1. afsnit, litra a og c, artikel 460, stk. 1, og artikel 461, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 2. Retsakter om artikel 392 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber vedtaget i henhold til artikel 459, 1. afsnit, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber finder tilsvarende anvendelse for et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 3. Retsakter vedtaget af Europa-Kommissionen i medfør af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Stk. 4. Finanstilsynet kan meddele et skibsfinansieringsinstitut hel eller delvis dispensation fra regler om likviditetskrav udstedt i medfør af artikel 460, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 50. Overtrædelse af bestemmelserne i § 3, 2. pkt., § 4, 1. pkt., § 11, § 12, stk. 1 og 4, §§ 16, 17 og 20, § 21, stk. 2, § 22, 2. pkt., § 23, stk. 1-3 og 7, § 24, stk. 3, 2. pkt., § 26, stk. 1 og 3-4, § 28, §§ 31, stk. 1 og 2, § 32, § 33, stk. 1 og 3, §§ 34-42, § 43, stk. 1, 1. pkt., og §§ 44-45, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. Der kan pålægges et skibsfinansieringsinstitut strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 51. Overtrædelse af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som efter denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, straffes efter reglerne i § 373, stk. 1-3, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 2. Overtrædelse af regler udstedt i medfør af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed og regler udstedt i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, straffes efter § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 3. Overtrædelse af bestemmelser indeholdt i Den Europæiske Unions forordninger, som vedtages af Europa-Kommissionen i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber, som efter denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, straffes efter regler udstedt af Finanstilsynet i medfør af § 373, stk. 10, i lov om finansiel virksomhed.

Stk. 4. § 373, stk. 6-9, regler udstedt i medfør af § 373 a, stk. 1, om overtrædelse af bestemmelser i lov om finansiel virksomhed, som finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut, og § 374 i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut og de i bestemmelserne anførte personer i et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 14

Overgangsbestemmelser, rapporter, revision og ændringer

§ 52. Bortset fra artikel 493 finder del 10 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber om overgangsbestemmelser, rapporter, revision og ændringer tilsvarende anvendelse på et skibsfinansieringsinstitut.

Kapitel 15

Ikrafttræden

§ 53. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar 2015.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1513 af 15. december 2010 om et skibsfinansieringsinstitut.

Finanstilsynet, den 27. januar 2015

Ulrik Nødgaard

/ Jørn Andersen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013, EF-tidende 2013, nr. L 176, s. 1 (CRR).