Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013L0054
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene

§ 1

I bekendtgørelse nr. 238 af 7. marts 2013 om arbejdsgiverens pligt til at indgå skriftlig kontrakt med den søfarende om ansættelsesvilkårene foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til bekendtgørelsens titel indsættes:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/54/EU af 20. november 2013 om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, EU-tidende 2013, nr. L 329, side 1.«

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 3, stk. 1, og § 70, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:«

3. § 2, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) Den ansattes fulde navn, fødselsdato, fødselsår eller alder samt fødested.«

4. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. Skibsføreren skal sørge for, at et eksemplar af aftalen, der er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og European Transport Workers’ Federation (EFT) om konventionen om søfarendes ansættelsesforhold af 2006, findes om bord og er tilgængelig for mandskabet. Aftalen kan gøres tilgængelig elektronisk.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Søfartsstyrelsen, den 27. januar 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Alexander Milan