Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013L0054
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om klage om bord på danske skibe

§ 1

I bekendtgørelse nr. 285 af 14. marts 2013 om klage om bord på danske skibe foretages følgende ændringer:

1. I bekendtgørelsens fodnote indsættes efter »EU-Tidende 2009, L 124, side 30-50«: », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/54/EU af 20. november 2013 om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, EU-tidende 2013, nr. L 329, side 1«.

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 64, stk. 1, og § 70, stk. 1, i lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 73 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

Søfartsstyrelsen, den 27. januar 2015

Henriette Bytoft Flügge

/ Alexander Milan