Den fulde tekst

Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove,
arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og
miljøbeskyttelsesloven

(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan til bevillingshaveren videregive oplysninger om en forhandlers overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med den virksomhed, der foregår på forhandlerens forretningssted.

Stk. 5. Bevillingshaveren kan behandle oplysninger om forhandlerens overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, i det omfang det er nødvendigt til varetagelse af bevillingshaverens forpligtelser i henhold til bevillingen.«

2. I § 6 E indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer fordeles af socialministeren og ministeren for ligestilling efter indstilling af de tilskudsberettigede organisationer på de respektive områder og med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Socialministeren og ministeren for ligestilling afgør med godkendelse af Folketingets Finansudvalg, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af socialministeren og ministeren for ligestilling efter retningslinjer indstillet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde.«

§ 2

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 12. august 2004, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 1441 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 3 C indsættes:

»§ 3 D. Har en selvangivelsespligtig, der er bogføringspligtig, ikke udarbejdet et skattemæssigt årsregnskab, der i væsentligt omfang opfylder betingelserne fastsat efter § 3, eller er årsregnskabet ikke indsendt rettidigt, kan den skatteansættende myndighed indgå aftale med en statsautoriseret eller en registreret revisor om at udarbejde et regnskab for den selvangivelsespligtige. Ved beslutning herom skal der tages hensyn til den selvangivelsespligtiges personlige forhold, herunder betalingsevne. Før den skatteansættende myndighed indgår aftale med en statsautoriseret eller en registreret revisor, skal den skatteansættende myndighed skriftligt meddele denne beslutning til den selvangivelsespligtige. Hvis den selvangivelsespligtige inden 2 måneder fra underretningen indsender et årsregnskab, der opfylder betingelserne fastsat efter § 3, bortfalder den skatteansættende myndigheds beslutning. Skatteministeren kan efter anmodning give henstand med indsendelse af årsregnskab, hvis særlige omstændigheder taler herfor. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse, hvis bogføringslovens regnskabsbestemmelser i væsentligt omfang ikke er opfyldt.

Stk. 2. Den selvangivelsespligtige har inden udløbet af fristen i stk. 1 mulighed for at stille forslag om, hvilken revisor der skal udarbejde regnskabet. Stk. 1, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Kan den skatteansættende myndighed ikke godkende forslaget, skal fravalget begrundes. Myndighedens fravalg af revisor kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Den skatteansættende myndighed udreder honorar til revisor for udarbejdelse af regnskab. Den selvangivelsespligtige har pligt til at refundere den skatteansættende myndighed revisorhonoraret. Den skatteansættende myndighed kan bestemme, at den selvangivelsespligtige kun skal betale en del af honoraret, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 4. Opkrævningslovens almindelige regler om opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning og inddrivelse af skattemyndighedernes udlæg til revisor hos den selvangivelsespligtige. Der kan foretages modregning med eventuelle statslige og kommunale tilgodehavender.«

2. I § 6, stk. 4, indsættes efter »hos de i stk. 1 og 2 nævnte på stedet«: »samt på arbejdssteder uden for den erhvervsdrivendes lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt.«

3. I § 6, stk. 4, indsættes som 4. pkt.:

»Kontrol som nævnt i 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig.«

4. I § 13, stk.1, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

5. I § 13 A, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

6. I § 13 B, stk. 1, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

7. I § 13 C, stk. 1, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

8. I § 15 ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

9. I § 16, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 3

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 12. august 2002, som ændret bl.a. ved § 9 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 468 af 9. juni 2004 og senest ved § 2 i lov nr. 1375 og § 3 i lov nr. 1386, begge af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 74, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

2. Efter § 74 indsættes:

»§ 74 A. På samme måde som anført i § 74 straffes den, der undlader at følge et pålæg efter denne lovs § 86 A, stk. 1, eller en begæring efter denne lovs § 86 A, stk. 2.«

3. § 75, nr. 3 og 4, affattes således:

»3) forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug for afgørelser efter § 45, stk. 1 og 3, § 48, stk. 6, § 51, § 52, stk. 2, eller § 53 eller i forbindelse med en af de i disse bestemmelser nævnte ansøgninger fortier oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

4) forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved beregning af passivposter efter § 33 D eller i forbindelse med en sådan beregning fortier oplysninger af betydning for denne eller«.

4. I § 75 indsættes som nr. 5:

»5) undlader at efterkomme pligten til at afgive oplysning om de i § 86, stk. 4 og 5, nævnte forhold eller forsætligt eller ved grov uagtsomhed afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om de i § 86, stk. 4 og 5, nævnte forhold.«

5. § 86, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis det skønnes nødvendigt, har de statslige told- og skattemyndigheder til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til hos de indeholdelsespligtige på stedet at gennemgå alt regnskabsmateriale og herunder at få forevist skattekort og andre dokumenter af betydning for kontrollen. Adgangen til kontrol efter 1. pkt. omfatter alle indeholdelsespligtige, uanset om disse fører et egentligt regnskab eller ej. Adgangen til kontrol efter 1. pkt. omfatter også arbejdssteder uden for den indeholdelsespligtiges lokaler, herunder transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. I det omfang oplysningerne er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang også en elektronisk adgang hertil. Ejeren og de hos denne ansatte skal yde skattemyndighederne fornøden vejledning og hjælp ved kontrollen. Enhver indeholdelsespligtig, der fører regnskab, skal, hvad enten den pågældende ifølge lovgivningen er regnskabspligtig eller ej, på begæring af skattemyndighederne indsende sit regnskabsmateriale med bilag. Kontrol efter 1. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der tjener til privatbolig eller fritidsbolig.«

6. § 86, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. De statslige told- og skattemyndigheder kan hos modtagere af A-indkomst indhente oplysninger til brug ved kontrollen af indeholdelserne. Personer, der ved kontrollen skønnes at udføre beskæftigelse hos den indeholdelsespligtige, har pligt til at oplyse navn, adresse, fødselsdato, om der består et ansættelsesforhold, og, hvor dette er tilfældet, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår.«

7. I § 86 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Med henblik på kontrol af indeholdelsespligten efter denne og andre skattelove (arbejdsgiverkontrollen) har de statslige told- og skattemyndigheder, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til arbejdssteder, hvor det skønnes at der udføres lønnet arbejde for en arbejdsgiver. Personer, der ved kontrol som nævnt i 1. pkt. skønnes at udføre beskæftigelse hos den pågældende arbejdsgiver, har pligt til at oplyse navn, adresse, fødselsdato, om der består et ansættelsesforhold, og, hvor dette er tilfældet, ansættelsesperiode og løn- og ansættelsesvilkår. Kontrol som nævnt i 1. pkt., kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig.«

Stk. 5 bliver herefter stk. 6.

8. I § 86, stk. 5, der bliver stk. 6, indsættes efter »stk. 2, 1. pkt.,«: »og stk. 5.«

9. Efter § 86 indsættes:

»§ 86 A. De statslige told- og skattemyndigheder kan pålægge en arbejdsgiver at foretage daglig registrering af oplysninger om ansatte. De oplysninger, som skal registreres, er de samme oplysninger, som direktøren for Arbejdsdirektoratet har fastsat med hjemmel i § 91, stk. 4, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Registreringer efter stk. 1, samt tilsvarende registreringer, der sker efter pålæg fra Arbejdsdirektoratet, skal til enhver tid på begæring forevises de statslige told- og skattemyndigheder til brug for kontrollen efter denne lovs § 86.«

§ 4

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 694 af 20. august 2002, som ændret senest ved § 1 i lov nr. 468 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 14, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage kontrol og efterse regnskabsmateriale om opgørelse af bidragsgrundlag m.v. hos bidragspligtige omfattet af § 7, stk. 2, og indeholdelsespligtige som nævnt i § 11, stk. 9. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil. Myndighedernes adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra den bidragspligtige eller den indeholdelsespligtige driver virksomheden, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 3. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig.«

2. I § 18, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 5

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 703 af 8. august 2003, som ændret ved § 1 i lov nr. 356 af 19. maj 2004 og § 1 i lov nr. 1387 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 74, stk. 1, affattes således:

»De statslige told- og skattemyndigheder har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i lokaler, der benyttes af virksomhederne, og til at efterse virksomhedernes varebeholdninger, forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v., uanset om disse oplysninger opbevares på papir eller på edb-medier. Myndighedernes adgang til kontrol efter 1. pkt. omfatter også adgang til kontrol på arbejdssteder uden for de lokaler, hvorfra virksomheden drives, samt i transportmidler, der anvendes erhvervsmæssigt. Kontrol som nævnt i 2. pkt. kan dog ikke gennemføres på en ejendom, der alene tjener til privatbolig eller fritidsbolig.«

2. I § 81, stk. 3, 1. pkt., ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

3. I § 81, stk. 3, 2. pkt., ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

4. I § 81, stk. 4, 1. pkt., ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

5. I § 81, stk. 5, 1. pkt., ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 6

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001, som ændret bl.a. ved lov nr. 475 af 7. juni 2001 og senest ved § 1 i lov nr. 1373 af 20. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) mærkning af de af ordningen omfattede produkter, varer eller emballager, herunder producenters, importørers og forhandleres m.v. pligt til at mærke produkterne m.v. forud for markedsføring, udlevering eller salg,«

2. § 9, stk. 2, nr. 3, affattes således:

»3) pligt for producenter, importører og forhandlere m.v. af de af pantordningerne omfattede produkter, varer eller emballager til at være tilsluttet pantordningerne, herunder pligt til at tilmelde produkterne, varerne eller emballagerne til den relevante pantordning forud for import med henblik på videresalg samt pligt til at modtage og opbevare de pantbærende produkter m.v. samt refundere pant for disse ved returnering, og«.

3. § 9 a, stk. 1, nr. 4, affattes således:

»4) kontrol og tilsyn med selskabet, herunder regnskabsinstruks, budgetter, budgetopfølgning, regnskab, beretning samt revision, revisors kontrol af selskabet og revisors oplysningspligt til myndighederne i henhold til en af ministeren fastsat revisionsinstruks,«.

4. § 70, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Der er udpantningsret for udgifter, som myndigheden har krav på at få dækket efter stk. 1 og 2, § 69, stk. 1, nr. 3, og § 111 a. Der er dog ikke udpantningsret for udgifter, der vedrører undersøgelse og oprydning af forurenet jord, jf. § 83 c.«

5. Efter § 111 indsættes:

»§ 111 a. Tilsynsmyndigheden eller politiet på vegne af tilsynsmyndigheden kan under iagttagelse af reglerne i retsplejelovens kapitel 74 om beslaglæggelse foretage beslaglæggelse eller tage partier af produkter, varer eller emballager henstående hos producenter, importører eller forhandlere m.v. i bevaring, hvis der kan konstateres overtrædelse af mærkningskrav efter lovens § 9, stk. 2, nr. 2, eller manglende tilmelding til pant- og returordninger efter lovens § 9, stk. 2, nr. 3.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden eller politiet på vegne af tilsynsmyndigheden kan i øvrigt tage partier af produkter, varer eller emballager under transport mellem det danske toldområde og toldområdet i et andet EU-land i bevaring, hvis der konstateres overtrædelse af mærkningsreglerne efter lovens § 9, stk. 2, nr. 2, eller manglende tilmelding til pant- og returordninger efter lovens § 9, stk. 2, nr. 3.

Stk. 3. Når produkter, varer eller emballager, som er beslaglagt eller taget i bevaring efter stk. 1 eller stk. 2, inden 2 måneder efter udgangen af den måned, hvor de er beslaglagt eller taget i bevaring, er blevet tilmeldt den relevante pant- og returordning og overholder de for denne pant- og returordning gældende mærkningsregler, og når sagsomkostningerne i forbindelse med beslaglæggelsen eller bevaringen efter stk. 1 eller stk. 2 er betalt, og når skyldige bødekrav er betalt, udleveres produkterne, varerne eller emballagerne til den, hos hvem de er taget i bevaring eller beslaglagt, eller til en anden, som godtgør at være berettiget til dem.

Stk. 4. Er produkter, varer eller emballager, som er beslaglagt eller taget i bevaring efter stk. 1 eller stk. 2, ikke blevet tilmeldt den relevante pant- og returordning, eller overholder de ikke de for denne pant- og returordning gældende mærkningskrav, eller er skyldige bødekrav eller sagsomkostninger ikke betalt inden 2 måneder efter udløbet af den måned, hvor produkterne, varerne eller emballagerne er beslaglagt eller taget i bevaring, bortsælges de af tilsynsmyndigheden ved behørigt bekendtgjort offentlig auktion. Produkter, varer og emballager, der efter tilsynsmyndighedens skøn er ukurante eller urealisable, kan dog efter fristens udløb destrueres under kontrol. Af det ved auktionen indkomne beløb dækkes først omkostninger ved salget og derefter skyldige sagsomkostninger og bødekrav. Et eventuelt overskud udbetales til ejeren, såfremt denne melder sig inden 3 år efter auktionen og behørigt godtgør sin ejendomsret til de bortsolgte produkter, varer eller emballager.

Stk. 5. Med hensyn til sikring og inddrivelse af bødekrav og sagsomkostninger finder stk. 3 og 4 kun anvendelse med de begrænsninger, som er fastsat i straffelovens § 76 vedrørende konfiskation efter samme lovs § 75, stk. 2.«

§ 7

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret ved § 12 i lov nr. 458 og § 32 i lov nr. 469, begge af 9. juni 2004, og § 2 i lov nr. 1441 af 22. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Har virksomheden ikke udarbejdet et regnskab, der kan danne grundlag for opgørelsen af en periodeangivelse efter reglerne i den enkelte skatte- og afgiftslov, eller kan størrelsen af det tilsvar, der påhviler virksomheden, ikke opgøres på grundlag af virksomhedens regnskab, kan de statslige told- og skattemyndigheder indgå aftale med en statsautoriseret eller en registreret revisor om at udarbejde et regnskab for den skatte- eller afgiftspligtige. Ved beslutning herom skal der tages hensyn til virksomhedens forhold, herunder betalingsevne. Før den statslige told- og skattemyndighed indgår aftale med en revisor, skal myndigheden skriftligt meddele denne beslutning til den skatte- eller afgiftspligtige. Hvis den skatte- eller afgiftspligtige inden 2 måneder fra underretningen indsender et regnskab, der kan danne grundlag for skatte- og afgiftsansættelsen, bortfalder told- og skattemyndighedernes beslutning. Skatteministeren kan efter anmodning give henstand med indsendelse af regnskab, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 2. Virksomheden har inden udløbet af fristen i stk. 1 mulighed for at stille forslag om, hvilken revisor der skal udarbejde regnskabet. Stk. 1, 5. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Kan den statslige told- og skattemyndighed ikke godkende forslaget, skal fravalget begrundes. Den statslige told- og skattemyndigheds fravalg af revisor kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Den statslige told- og skattemyndighed betaler honorar til revisor for udarbejdelse af regnskab. Virksomheden har pligt til at refundere den statslige told- og skattemyndighed revisorhonoraret. Den statslige told- og skattemyndighed kan bestemme, at virksomheden kun skal betale en del af honoraret, hvis særlige omstændigheder taler herfor.

Stk. 4. Denne lovs almindelige regler om opkrævning og inddrivelse af skatte- og afgiftskrav finder tilsvarende anvendelse ved opkrævning og inddrivelse af den statslige told- og skattemyndigheds udlæg til revisor hos virksomheden. Der kan foretages modregning med eventuelle statslige og kommunale tilgodehavender.«

2. I § 17, stk.1, nr. 1, indsættes efter »§ 9, stk. 1 eller 2,«: »eller«.

3. § 17, stk.1, nr. 2, affattes således:

2) »afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for angivelse af skatter eller afgifter m.v. efter § 2, stk.1, eller § 9, stk.1 eller 2.«

4. I § 17, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

5. I § 17, stk. 3, 1. pkt., ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder«, og efter »§ 11 a, stk. 2« indsættes: », medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 8

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 7. oktober 2004, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 1447 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 17 A indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Renter som følge af for sen betaling af de skatteansættende myndigheders eller de statslige told- og skattemyndigheders udlæg for honorar til revisor efter skattekontrollovens § 3 D, stk. 3, eller opkrævningslovens § 5 a, stk. 3, kan ikke fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

§ 9

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 20 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 1 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 2 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og senest ved § 3 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. § 33, stk. 2 , affattes således:

»Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, hvis overtrædelsen er begået med forsæt til at unddrage statskassen afgift, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289.«

§ 10

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 827 af 22. september 2003, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 93, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 11

I lov om afgift af visse ozonlagsnedbrydende stoffer og visse drivhusgasser (afgift på klorfluorkarboner, haloner, hydrofluorkarboner, perfluorkarboner og svovlhexafluorid), jf. lovbekendtgørelse nr. 208 af 22. marts 2001, som ændret ved § 2 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 12

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 166 af 24. marts 1999, § 13 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 10 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 4 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 5 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 13

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 389 af 2. juni 1999, § 31 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 12 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 3 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 14

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 4 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 5 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 15

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 14 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 15 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 16

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 15 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 16 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 7 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 4 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 17

I lov nr. 469 af 9. juni 2004 om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat, som ændret ved § 2 i lov nr. 1433 af 22. december 2004, foretages følgende ændring:

1. § 27, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289, straffes den, der begår en af de i stk. 1 eller 2 nævnte overtrædelser med forsæt til at unddrage statskassen afgift, med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.«

§ 18

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997, § 32 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 17 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 19

I lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 27. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 20

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, som ændret ved § 20 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 36 i lov nr. 1384 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 21

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 3. august 1998, som ændret ved § 13 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 17 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 21 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 22

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 22 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, § 28 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 22 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 5 i lov nr. 462 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 23

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som ændret bl.a. ved § 23 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 1 i lov nr. 1391 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 4, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 24

I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., som ændret ved § 24 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 25 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 34, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 25

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 22. april 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 26

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 739 af 3. september 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 27

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 325 af 28. maj 1999, § 9 i lov nr.165 af 15. marts 2000 og § 30 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 1391 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 28

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 31 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 1 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 3 i lov nr. 1063 af 17. december 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 29

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 16 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 34 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 30

I lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc-afgiftsloven), som ændret ved § 33 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 38 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 1 i lov nr. 1057 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 31

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 977 af 2. december 2002, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 154 af 12. marts 2003 og § 1 i lov nr. 395 af 28. maj 2003 og senest ved § 6 i lov nr. 1391 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 32

I lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 631 af 25. juli 2002, som ændret ved § 3 i lov nr. 204 af 26. marts 2003, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 33

I lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 11 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 45 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 5 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 962 af 2. december 2003 og senest ved § 4 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 34

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 21. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 88, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 35

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 29 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 47 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 4 i lov nr. 464 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 36

I lov nr. 382 af 2. juni 1999 om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., som ændret bl.a. ved § 49 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og senest ved § 16 i lov nr. 458 af 9. juni 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 37

I lov om tobaksafgift (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999, § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 50 i lov nr. 1029 af 22. november 2000 og § 6 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og senest ved § 1 i lov nr. 1362 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 38

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 4. december 2003, som ændret ved § 7 i lov nr. 127 af 27. februar 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 4, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 39

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 12 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, § 57 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, § 3 i lov nr. 1059 af 17. december 2002 og § 1 i lov nr. 1217 af 27. december 2003 og senest ved § 3 i lov nr. 1392 af 20. december 2004, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 40

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998, som ændret senest ved § 6 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 41

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret senest ved § 48 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 3, ændres »2 år« til: »1 år og 6 måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 289«.

§ 42

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven har virkning for regnskaber m.v. som nævnt i § 2, nr. 1, og § 7, der skal indleveres til henholdsvis de skatteansættende myndigheder og de statslige told- og skattemyndigheder efter dette tidspunkt.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Kristian Jensen