Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32013L0054
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om visse dele af Søfartsstyrelsens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold1)

I medfør af § 3, stk. 1, nr. 1, § 16, stk. 3, § 20 a, stk. 3, § 22, stk. 1, og § 24, stk. 1, 2 og 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, fastsættes efter bemyndigelse:

Administrative bestemmelser

§ 1. Bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/54/EU af 20. november 2013 om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006 finder anvendelse ved Søfartsstyrelsens godkendelse og kontrol af danske skibe. Søfartsstyrelsen følger også direktivets bestemmelser, når styrelsen efter anmodning fra udenlandske myndigheder gennemfører kontrolopgaver på disses vegne.

Stk. 2. Direktivet er gengivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

Stk. 3. Direktivets artikel 3, stk. 5, og artikel 5 gennemføres ved lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v. og regler udstedt i medfør heraf.

Anvendelsesområde

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for alle danske skibe, dog ikke for fiskerfartøjer, krigsskibe, marinehjælpefartøjer, træskibe af primitiv konstruktion, statsskibe, der anvendes til ikke-erhvervsmæssige formål, og fritidsfartøjer, der ikke benyttes erhvervsmæssigt.

Ikrafttræden m.v.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2015.

§ 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 27. januar 2015

Per Sønderstrup

/ Philippe Bauchy


Bilag 1

2013 54 EU_Side_1 Size: (655 X 926)

2013 54 EU_Side_2 Size: (655 X 926)

2013 54 EU_Side_3 Size: (655 X 926)

2013 54 EU_Side_4 Size: (655 X 926)

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/54/EU af 20. november 2013 om visse af flagstatens ansvar for overholdelse og håndhævelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold af 2006, EU-tidende 2013, nr. L 329, side 1.