Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Uddannelsen og prøverne
Kapitel 2 Prøvekommissioner
Kapitel 3 Tilmelding til prøven
Kapitel 4 Prøvekrav
Kapitel 5 Godkendelsen
Kapitel 6 Godkendelse på baggrund af andre erhvervsmæssige kvalifikationer
Kapitel 7 Administrative bestemmelser
Kapitel 8 Straf
Kapitel 9 Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere1)

I medfør af § 56 a, § 66, stk. 2 og 6, § 118, stk. 8, og § 134 b i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december 2013, som ændret ved lov nr. 245 af 19. marts 2014, lov nr. 373 af 14. april 2014 og lov nr. 736 af 25. juni 2014, fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsen og prøverne

§ 1. Der kan aflægges kørelærerprøve til følgende kategorier af køretøjer:

1) Kategori A (stor motorcykel).

2) Kategori B (almindelig bil).

3) Kategori C, D og E (lastbil, bus og stort påhængskøretøj).

Stk. 2. Kørelærerprøve til kategori A, C, D og E kan først aflægges, når kørelærerprøve til kategori B er bestået.

§ 2. Kørelærerprøven består af en skriftlig forprøve og en afsluttende mundtlig og praktisk prøve. Prøven gennemføres i overensstemmelse med Rigspolitiets retningslinjer for kørelærerprøver.

§ 3. Ansøgere, der ikke tidligere har været godkendt som kørelærere, og som ønsker at indstille sig til kørelærerprøven, skal have modtaget undervisning af en person, der er godkendt som underviser til den pågældende kategori af Rigspolitiet. Tilsvarende gælder for kørelærere, der ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med nye kategorier.

Stk. 2. Godkendelse som underviser (særlig godkendt kørelærer) meddeles den, der er i besiddelse af godkendelse som kørelærer til den pågældende kategori, og som har gennemgået et af Rigspolitiet godkendt kursus.

Stk. 3. Den særligt godkendte kørelærer kan bestemme, at dele af undervisningen forestås af en person, der ikke er særligt godkendt kørelærer, men som besidder en særlig faglig kompetence af relevans for undervisningen.

Stk. 4. Rigspolitiet udsteder bekendtgørelse om undervisningsplanen for kørelæreruddannelsen og for efteruddannelsen af kørelærere.

§ 4. Ansøgere, der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have gennemført et pædagogisk undervisningsforløb, som er særligt målrettet undervisning af voksne.

Stk. 2. Undervisningsforløbet skal være gennemført på et uddannelsessted, som er godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Stk. 3. Undervisningsforløbet skal have en varighed af mindst 120 undervisningstimer eller et omfang svarende til 10 ECTS point.

§ 5. Ansøgere, der ikke opfylder betingelserne i § 4, men som ud fra en konkret vurdering skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed, kan påbegynde kørelæreruddannelsen.

Stk. 2. Afgørelse om, hvorvidt en ansøgers uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af § 4, træffes af Rigspolitiet. Rigspolitiet kan til brug for afgørelsen anmode ansøgeren om at indsende dokumentation for ansøgerens faglige kvalifikationer.

Stk. 3. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 2 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Ansøgere, der ønsker at påbegynde en kørelæreruddannelse, skal forinden have erhvervet førerret til kategori A, B, C og C/E samt førerret til erhvervsmæssig personbefordring til enten kategori B eller D. Hvis ansøgeren ønsker at aflægge kørelærerprøve til kategori C, D og E, skal ansøgeren dog have erhvervet førerret til erhvervsmæssig personbefordring til kategori D.

§ 7. Skriftlige forprøver afholdes hvert år i juni og december for ansøgere, der er tilmeldt inden henholdsvis den 1. juni og den 1. december.

Stk. 2. Den, der har bestået den skriftlige forprøve, og som fortsat opfylder betingelsen i færdselslovens § 66, stk. 1, nr. 7, får efter anmodning udstedt erklæring herom hos prøvekommissionens formand. Politidirektøren på ansøgerens hjemsted underrettes om udstedelsen af erklæringen. Den pågældende kan herefter, indtil den afsluttende prøve er bestået, dog kun så længe den skriftlige forprøve er gyldig, jf. § 8, stk. 2, og § 17, stk. 2, fungere som kørelærer (kørelæreraspirant) under vejledning og stadigt tilsyn af en særlig godkendt kørelærer. Under øvelseskørsel med bil skal den særlig godkendte kørelærer være i bilen. Kørelæreraspiranten anses for at være fører af bilen. Under øvelseskørsel med motorcykel skal den særlig godkendte kørelærer være i den efterfølgende bil. Den særlig godkendte kørelærer er ansvarlig for, at øvelseskørslen kan ske uden fare for den øvrige færdsel.

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke ansøgere, der er frakendt retten til at virke som kørelærer, eller som i øvrigt tidligere har været godkendt som kørelærer.

§ 8. Afsluttende prøve afholdes hvert år i maj/juni og november/december for ansøgere, der er tilmeldt inden henholdsvis den 15. april og den 15. oktober.

Stk. 2. Ansøgeren kan først tilmelde sig den afsluttende prøve, når forprøven er bestået. Tilmeldingen skal indgives, og den afsluttende prøve bestås inden 2 år efter, at forprøven er bestået, jf. dog § 17, stk. 2.

§ 9. Personer, der i medfør af færdselslovens § 66 a, stk. 1, er frakendt retten til at udøve virksomhed som kørelærer, og som ønsker at generhverve denne, jf. færdselslovens § 66 a, stk. 5, kan aflægge kørelærerprøven, selv om frakendelsestiden endnu ikke er udløbet.

Stk. 2. Er retten til at udøve virksomhed som kørelærer frakendt for et tidsrum af mere end 1 år, kan tilmelding til den skriftlige forprøve dog tidligst ske, når der resterer under 1 år af frakendelsestiden.

Kapitel 2

Prøvekommissioner

§ 10. Til at afholde kørelærerprøver nedsættes der en prøvekommission henholdsvis øst og vest for Storebælt. Prøvekommission Øst dækker politikredsene København, Bornholm, Københavns Vestegn, Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland samt Sydsjælland og Lolland-Falster. Prøvekommission Vest dækker politikredsene Fyn, Syd- og Sønderjylland, Sydøstjylland, Midt- og Vestjylland, Østjylland samt Nordjylland.

Stk. 2. Hver prøvekommission har 2 medlemmer, der beskikkes af Rigspolitiet. De 2 medlemmer er henholdsvis en politiembedsmand med et indgående kendskab til reglerne på færdselsområdet og en teknisk sagkyndig med et indgående kendskab til køretøjers indretning og udstyr samt manøvreegenskaber, f.eks. en ingeniør eller lignende. Rigspolitiet beskikker en formand for kommissionen.

Stk. 3. Rigspolitiet kan udpege en eller flere suppleanter for prøvekommissionens medlemmer.

Stk. 4. Formændene for prøvekommissionerne kan bestemme, at der samtidig virker mere end én kommission i området til at varetage kørelærerprøverne. Formanden underretter Rigspolitiet herom.

Stk. 5. Eksaminationen i kundskaber, jf. § 16, kan, såfremt ansøgeren og den indstillende særlig godkendte kørelærer ønsker det, foretages af den indstillende særlig godkendte kørelærer. Prøvekommissionens medlemmer kan stille supplerende spørgsmål.

Stk. 6. Den indstillende særlig godkendte kørelærer deltager ikke i prøvekommissionens votering, men kan overvære denne.

Kapitel 3

Tilmelding til prøven

§ 11. Tilmelding til forprøven indgives til formanden for prøvekommissionen i det område, hvor ansøgeren ønsker at aflægge prøve.

§ 12. Tilmeldingen skal indeholde følgende oplysninger:

1) Den eller de kategorier, hvortil godkendelse ønskes.

2) Hvor længe ansøgeren har haft kørekort.

3) Hvilke kategorier af køretøjer ansøgeren har erhvervet kørekort til.

4) Tidspunkt og udstedelsessted for ansøgerens sidst erhvervede kørekort.

5) Tidspunktet for eventuelle tidligere tilmeldinger til kørelærerprøven, samt til hvilken prøvekommission tilmeldingen har været indgivet.

6) Hvorvidt ansøgeren tidligere har været godkendt som kørelærer.

Stk. 2. Sammen med tilmeldingen indsendes følgende:

1) Offentligt udstedt legitimationspapir, hvoraf ansøgerens personnummer fremgår.

2) Dokumentation for, at ansøgeren inden påbegyndt kørelæreruddannelse har gennemført et pædagogisk undervisningsforløb som nævnt i § 4. Såfremt Rigspolitiet har truffet afgørelse om, at ansøgerens uddannelsesmæssige forudsætninger kan sidestilles med et pædagogisk undervisningsforløb omfattet af § 4, indsendes der dokumentation herfor.

3) Dokumentation for, at ansøgeren inden påbegyndt kørelæreruddannelse har erhvervet kørekort til de i § 6 nævnte kategorier. Såfremt Rigspolitiet har meddelt dispensation fra kravet om førerret til en eller flere af de pågældende kategorier, indsendes der dokumentation herfor.

4) Dokumentation for eventuelt øvrige kategorier, som ansøgeren har erhvervet førerret til, og hvortil godkendelse søges.

5) Erklæring fra den særlig godkendte kørelærer om, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse med bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen, afsnit 1, hvis ansøgeren ikke tidligere har været godkendt som kørelærer. Tilsvarende gælder for kørelærere, der ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med nye kategorier.

6) Samtykke fra ansøgeren til, at der kan indhentes oplysninger om strafbare forhold, herunder oplysninger om tidligere frakendelse eller inddragelse af førerretten.

§ 13. Formanden for prøvekommissionen påser, at ansøgeren opfylder betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven. Formanden indhenter i den forbindelse straffeattest og om fornødent fuldstændig udskrift af kriminalregisteret for ansøgeren.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven, underretter formanden den pågældende om, hvornår og hvor skriftlig forprøve vil blive afholdt. Er betingelserne for at blive tilmeldt kørelærerprøven ikke opfyldt, underrettes ansøgeren herom med angivelse af grunden.

§ 14. Tilmelding til den afsluttende prøve indgives til formanden for den prøvekommission, hvor ansøgeren ønsker at aflægge prøve. Denne underretter ansøgeren om, hvor og hvornår prøven afholdes. Har ansøgeren ikke tidligere været godkendt som kørelærer, vedlægges tilmeldingen en erklæring fra den særlig godkendte kørelærer om, at ansøgeren har modtaget undervisning i overensstemmelse med Rigspolitiets bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen til den kategori, der skal aflægges afsluttende prøve i. Tilsvarende gælder for kørelærere, der ønsker at udvide kørelærergodkendelsen med nye kategorier.

Kapitel 4

Prøvekrav

§ 15. Den skriftlige forprøve omfatter besvarelse af spørgsmål om systematikken og indholdet i undervisningsplanen for køreuddannelsen til den valgte kategori, jf. § 1.

Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, forprøven, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder.

Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig forprøven 5 år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der ikke tidligere har tilmeldt sig forprøven.

§ 16. Den afsluttende prøve består af en prøve i kundskaber og af en prøve i undervisning af elever i teori. Ved den afsluttende prøve til kategori A og B aflægges der endvidere prøve i undervisning af elever i kørsel, ligesom der ved den afsluttende prøve til kategori C, D og E aflægges prøve i ansøgerens instruktion i manøvreprøve med vogntog til kørelærerkategori C, D og E.

§ 17. Den afsluttende prøve kan afbrydes, såfremt prøvekommissionen finder, at ansøgeren ikke vil kunne bestå prøven.

Stk. 2. Den ansøger, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, den afsluttende prøve, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission, jf. dog stk. 3. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder.

Stk. 3. Ansøgeren kan uden tilladelse fra prøvekommissionen tilmelde sig den afsluttende prøve 5 år efter den senest aflagte prøve. Ansøgeren er i den forbindelse at betragte som en ansøger, der ikke tidligere har tilmeldt sig den afsluttende prøve.

§ 18. Prøvekommissionen afgør efter et samlet skøn over ansøgerens præstationer, hvorvidt prøverne nævnt i §§ 15 og 16 er bestået.

§ 19. Ansøgeren skal selv stille et køretøj til rådighed ved prøven i undervisning i kørsel. Køretøjet skal opfylde de i kørekortbekendtgørelsen fastsatte bestemmelser om køretøjer, der anvendes til øvelseskørsel og køreprøve.

Stk. 2. Ved undervisningsprøven skal ansøgeren selv sørge for tilstedeværelsen af mindst 2 personer (elever), hvoraf den ene har påbegyndt indøvelse af manøvrer på vej, og den anden er ved at afslutte køreuddannelsen til den valgte kategori. Under prøven stilles det ansøgeren som opgave at undervise eleverne ud fra nærmere angivne forudsætninger, der skal svare til de pågældendes uddannelsestrin. Prøvekommissionen kan nægte at godkende personer, som af ansøgeren stilles som elever. Ansøgeren skal endvidere medbringe det nødvendige undervisningsmateriale.

Kapitel 5

Godkendelsen

§ 20. Når kørelærerprøven er bestået, underretter formanden for prøvekommissionen den kommune, hvor ansøgeren har bopæl, om, at den pågældende, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, har ret til at få udstedt kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer. Kørekortet udstedes af Rigspolitiet efter anmodning fra kommunalbestyrelsen. Ansøgeren skal hos kommunen udfylde et stamkort. Det tidligere kørekort skal afleveres. I øvrigt finder kørekortbekendtgørelsens § 2, stk. 2, § 3, stk. 2 og 3, stk. 4, 1. led, og stk. 6, samt §§ 7 og 8 tilsvarende anvendelse.

§ 21. Bestået prøve til kategori A, jf. § 1, stk. 1, nr. 1, giver adgang til at virke som kørelærer til stor knallert, lille motorcykel, mellemstor motorcykel, stor motorcykel og motorcykel med sidevogn.

Stk. 2. Bestået prøve til kategori B, jf. § 1, stk. 1, nr. 2, giver adgang til at virke som kørelærer til almindelig bil samt traktor.

Stk. 3. Bestået prøve til kategori C, D og E, jf. § 1, stk. 1, nr. 3, giver adgang til at virke som kørelærer til lille og stor lastbil, lille og stor bus, stort påhængskøretøj samt traktor.

Stk. 4. Godkendelsen gælder i 5 år, dog kun så længe den pågældende godtgør at have kørekort, og fornyes efter ansøgning, såfremt betingelserne i færdselslovens § 66, stk. 3, er opfyldt.

§ 22. Har ansøgeren fået afslag på ansøgning om fornyelse af en kørelærergodkendelse, jf. færdselslovens § 66, stk. 3, 2. pkt., eller har ansøgeren været frakendt retten til at virke som kørelærer, jf. færdselslovens § 66 a, stk. 1, er opnåelse af ny kørelærergodkendelse til tidligere erhvervede kategorier betinget af, at ansøgeren består prøven til kategori B, jf. § 1, stk. 1, nr. 2. Har ansøgeren tidligere alene været godkendt til at virke som kørelærer til motorcykel og motorcykel med sidevogn, er opnåelse af ny kørelærergodkendelse til den tidligere erhvervede kategori i stedet betinget af, at ansøgeren består en prøve til kategori A, jf. § 1, stk. 1, nr. 1.

§ 23. Den kørelærerprøve, der er bestået af personer ansat i forsvaret og i det statslige redningsberedskab ved prøve aflagt for en særlig prøvekommission, ligestilles med en prøve, der er bestået efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 6

Godkendelse på baggrund af andre erhvervsmæssige kvalifikationer

§ 24. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer finder anvendelse i forbindelse med behandlingen af sager om godkendelse som kørelærer. En ansøger kan af Rigspolitiet godkendes som kørelærer, hvis den pågældende godtgør at have erhvervsmæssige kvalifikationer, der kan anerkendes efter direktivets regler, og hvis den pågældende i øvrigt opfylder betingelserne i færdselslovens § 66, stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 7. Dog skal ansøgere, der er uddannet som kørelærere inden den 1. april 2014, alene opfylde kravet i færdselslovens § 66, stk. 1, nr. 2, i forhold til de kategorier af køretøjer, der søges om godkendelse til.

Stk. 2. I sager om tjenesteydelser, jf. direktivets artikel 5, stk. 2, skal tjenesteyderen indgive anmeldelse efter direktivets artikel 7, stk. 1, og anmeldelsen skal ledsages af de dokumenter, som er nævnt i direktivets artikel 7, stk. 2. Rigspolitiet kan kontrollere tjenesteyderens erhvervsmæssige kvalifikationer efter reglerne i direktivets artikel 7, stk. 4.

Stk. 3. Sager om etablering behandles efter reglerne i direktivets artikel 11-14, 15, stk. 3, og 50-52.

§ 25. Godkendelser efter § 24 meddeles skriftligt.

Stk. 2. Kørelæreren skal ved udøvelsen af sin virksomhed være i besiddelse af godkendelsen.

Kapitel 7

Administrative bestemmelser

§ 26. Prøvekommissionens afgørelser kan påklages til Rigspolitiet.

Stk. 2. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Fristen for klage efter stk. 1 er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Dispensationer

§ 27. Rigspolitiet kan, når ganske særlige forhold gør sig gældende, dispensere fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Rigspolitiets afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Betaling

§ 28. For afholdelse af kørelærerprøve betales et i medfør af færdselslovens § 124 e nærmere fastsat beløb.

Stk. 2. Betalingen omfatter både forprøven og den afsluttende prøve. Udebliver en ansøger fra en berammet forprøve eller afsluttende prøve uden at have meddelt forfald senest kl.  12 dagen før prøven, eller bestås prøven ikke, skal der ske fornyet fuld betaling, før ny prøve afholdes, medmindre udeblivelsen skyldes ansøgerens dokumenterede sygdom.

§ 29. Formanden for prøvekommissionen meddeler samtidig med underretningen om tidspunktet og stedet for en prøves afholdelse, til hvilken kommune betaling skal ske.

Kapitel 8

Straf

§ 30. Overtrædelse af § 25, stk. 2, straffes med bøde.

Kapitel 9

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 31. For ansøgere, der inden den 1. april 2014 var tilmeldt kørelæreruddannelsen med henblik på at aflægge forprøve i august 2014, finder betingelserne i §§ 4 og 6 i denne bekendtgørelse først anvendelse ved ansøgerens tilmelding til den afsluttende prøve.

Stk. 2. Formanden for Prøvekommissionen påser, at ansøgere, der er omfattet af stk. 1, ved tilmeldingen til den afsluttende prøve opfylder betingelserne i §§ 4 og 6.

§ 32. Kørelærere, der inden den 1. april 2014, har opnået kørelærergodkendelse til kategori A, men ikke kategori B, kan tilmelde sig kørelærerprøven til kategori B, uanset at kørelæreren ikke opfylder betingelserne i § 6, § 15, stk. 2, og § 17, stk. 2, i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Kørelærere, der 3 gange har tilmeldt sig, men ikke bestået, forprøven eller den afsluttende prøve til kategori B, kan ikke tilmelde sig på ny uden tilladelse fra vedkommende prøvekommission. Tilladelse kan kun meddeles under ganske særlige omstændigheder. Bestemmelserne i § 15, stk. 3, og § 17, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 33. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1563 af 20. december 2007 om godkendelse af kørelærere ophæves.

Justitsministeriet, den 29. januar 2015

Mette Frederiksen

/ Jessika Heltberg Auken

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europaparlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22.