Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32013R1303
 
32013R1305
 
32013R1306
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål og anvendelse
Kapitel 2 Definitioner
Kapitel 3 Administration
Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter
Kapitel 5 Betingelser for tilsagn om tilskud
Kapitel 6 Tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 7 Ikke tilskudsberettigede udgifter
Kapitel 8 Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn
Kapitel 9 Beregning af tilskud
Kapitel 10 Udbetaling af tilskud
Kapitel 11 Underretningspligt
Kapitel 12 Helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud
Kapitel 13 Klageadgang
Kapitel 14 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale kvælstof- og fosforvådområdeprojekter1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 6, stk. 1 og 2, § 9, stk. 4, og § 11, stk. 1, i lov nr. 1360 af 16. december 2014 om Landdistriktsfonden fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål og anvendelse

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører tilskud til kommunale vådområdeprojekter.

Stk. 2. Formålet med ordningen er etablering af vådområder, der medvirker til at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af kvælstof- og/eller fosforbelastningen som fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder og Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter for de enkelte vandoplande.

§ 2. Forud for ansøgningsperioden kan NaturErhvervstyrelsen offentliggøre de indikative økonomiske rammer for ansøgningsperioderne. NaturErhvervstyrelsen kan fastsætte indikative økonomiske rammer for de enkelte projekttyper, jf. § 3, stk. 1, nr. 1-4.

§ 3. NaturErhvervstyrelsen kan inden for den bevillingsmæssige ramme foretage sig følgende:

1) Meddele tilsagn om tilskud til forundersøgelser til vådområder til fjernelse af kvælstof.

2) Meddele tilsagn om tilskud til forundersøgelser til vådområder til fjernelse af fosfor.

3) Meddele tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder til fjernelse af kvælstof.

4) Meddele tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder til fjernelse af fosfor.

5) Reservere økonomisk ramme for ansøgte projekter omfattet af nr. 3 og 4. Den reserverede ramme kan anvendes til et eller flere af følgende virkemidler:

a) Køb af projektjord i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1275 af 1. november 2010 om jordfordeling og offentligt køb og salg af fast ejendom til jordbrugsmæssige formål m.v. (jordfordelingsloven).

b) Jordfordeling i henhold til jordfordelingsloven.

c) Tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud kan gives til den projektansvarlige kommune.

Kapitel 2

Definitioner

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Vandoplande: De vandoplande, der er identificeret til vådområdeindsatsen i de statslige vandplaner, der er offentliggjort eller vedtaget af miljøministeren eller i de efterfølgende kommunale handleplaner.

2) Forundersøgelser: Undersøgelser, der gennemføres forud for anlæg af vådområder, og som muliggør en vurdering af, om et projekt kan gennemføres. Forundersøgelser kan omfatte ejendomsmæssige og tekniske forhold.

3) Ejendomsmæssige forundersøgelser: Undersøgelser, der beskriver de ejendomsmæssige forhold, herunder ejerskab, ejendommenes beliggenhed, driftsform, lodsejertilslutning, jordpris og deltagernes erstatningsønsker, herunder behovet for erstatningsjord.

4) Tekniske forundersøgelser: Undersøgelser, der beskriver tekniske og biologiske forhold af betydning for anlæg af vådområder, herunder jordbundsforhold, topografi, flora og fauna, samt beskriver, hvorledes et projekt kan bidrage til at fremme formålet med denne ordning.

5) Projektansvarlig: Den kommune, der er valgt af en vandoplandsstyregruppe til at være ansvarlig for gennemførelse af et kommunalt vådområdeprojekt i det vandopland, som styregruppen er nedsat for, herunder for den del af et projekt, der helt eller delvist omfatter arealer beliggende uden for den projektansvarlige kommunes geografiske område, eller en anden kommune, der efter aftale påtager sig forpligtelsen til at udføre projektet.

Kapitel 3

Administration

Kontrol

§ 5. NaturErhvervstyrelsen forestår den fysiske kontrol og den administrative kontrol samt den efterfølgende regnskabskontrol af projekter, der har modtaget tilsagn om tilskud.

Stk. 2. NaturErhvervstyrelsen kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang i overensstemmelse med landdistriktsfondslovens § 10.

Ansøgning om tilsagn om tilskud

§ 6. Ansøgning om tilsagn om tilskud til forundersøgelser og anlæg af kvælstof- og fosforvådområder skal ske elektronisk ved brug af Fødevareministeriets Tast selv-service via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra pkt. 1, så ansøgningen kan indsendes på et papirskema.

Stk. 2. Hvis ansøger ønsker at reservere en økonomisk ramme i henhold til § 3, stk. 1, nr. 5, skal ansøgning om reservation af økonomisk ramme hertil indgives samtidig med ansøgning om tilsagn til anlæg af kvælstof- eller fosforvådområde.

Stk. 3. Ansøgninger kan indgives i ansøgningsperioderne fra den 5. februar 2015 til den 5. marts 2015, fra den 19. marts til den 5. maj 2015 og fra den 1. august 2015 til den 1. oktober 2015.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kvitterer for ansøgningens modtagelse og meddeler igangsætningstilladelse.

Prioritering og afgørelse af vådområder til fjernelse af kvælstof

§ 7. For projekter ansøgt efter § 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 3 prioriterer Naturstyrelsen projekterne efter Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter.

Stk. 2. Tilskud om forundersøgelser kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af § 3 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2010 om kriterier for vurdering af kommunale vådområder, med senere ændringer eller senere bestemmelser der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Tilskud om anlæg kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 853 af 30. juni 2010 om kriterier for vurdering af kommunale vådområder med senere ændringer eller senere bestemmelser der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag eller delvist afslag på ansøgning om tilsagn efter indstilling og prioritering fra Naturstyrelsen efter hver ansøgningsfrist. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet det beløb, der gives tilsagn om tilskud for.

Stk. 5. For projekter, der omfattes af tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder jf. § 3, stk. 1, nr. 3, reserverer NaturErhvervstyrelsen økonomiske rammer, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5, hvis der er ansøgt herom.

Prioritering og afgørelse af vådområder til fjernelse af fosfor

§ 8. For projekter ansøgt efter § 3, stk.1, nr. 2 og 4 prioriterer Naturstyrelsen projekterne efter Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder.

Stk. 2. Tilskud om forundersøgelser kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af § 4 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 2. maj 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder med senere ændringer eller senere bestemmelser der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Tilskud om anlæg kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af § 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 2. maj 2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder med senere ændringer eller senere bestemmelser der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen træffer afgørelse om tilsagn eller afslag eller delvist afslag på ansøgning om tilsagn efter indstilling og prioritering fra Naturstyrelsen efter hver ansøgningsfrist. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet det beløb, der gives tilsagn om tilskud for.

Stk. 5. For projekter, der omfattes af tilsagn om tilskud til anlæg af vådområder jf. § 3, stk. 1, nr. 4, reserverer NaturErhvervstyrelsen økonomiske rammer, som nævnt i § 3, stk. 1, nr. 5, hvis der er ansøgt herom.

Generelt i forhold til prioritering og afgørelse

§ 9. Uanset §§ 7 og 8 kan NaturErhvervstyrelsen træffe afgørelse om afslag eller delvist afslag for ansøgninger, hvis NaturErhvervstyrelsen vurderer, at

1) ansøgningen ikke er tilstrækkeligt oplyst,

2) effekten af det ansøgte projekt ikke i tilstrækkeligt omfang bidrager til at opfylde formålet med ordningen,

3) effekten af det ansøgte projekt ikke er tilstrækkelig set i forhold til projektets samlede udgifter, eller

4) de anslåede tilskudsberettigede udgifter ikke er rimelige.

Kapitel 4

Tilskudsberettigede projekter

Vådområder til fjernelse af kvælstof

§ 10. Tilskud til forundersøgelse af kvælstofvådområder kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter.

Stk. 2. Tilskud til anlæg af kvælstofvådområder kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale vådområdeprojekter.

Vådområder til fjernelse af fosfor

§ 11. Tilskud til forundersøgelse af fosforvådområder kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder.

Stk. 2. Tilskud til anlæg af fosforvådområder kan kun ydes til projekter, der opfylder de kriterier, der fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende fosforvådområder.

Kapitel 5

Betingelser for tilsagn om tilskud

§ 12. Betingelser opdeles i denne bekendtgørelse i:

1) støtteberettigelseskriterier og

2) forpligtelser

Stk. 2. Manglende overholdelse af støtteberettigelseskriterier vil medføre bortfald af tilsagn efter § 26, stk. 1, nr. 4.

Stk. 3. Manglende overholdelse af forpligtelser vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang, varighed og gentagelse, og kan medføre bortfald af tilsagn. Hvis en overtrædelse af en forpligtelse medfører bortfald af tilsagn sker det i henhold til § 27.

Støtteberettigelseskriterier for tilsagn om tilskud

§ 13. Støtteberettigelseskriterierne for tilsagn om tilskud til forundersøgelser og anlæg af et projekt er, at

1) projektet er indstillet af Naturstyrelsen,

2) projektet gennemføres i overensstemmelse med formålet for projektet,

3) tilsagnshaver er omfattet af § 3, stk. 2,

4) tilsagnshaver indsender afsluttende rapport, og

5) tilsagnshaver sikrer, at kontrolmyndigheden har adgang til at kontrollere projektet.

Stk. 2. Støtteberettigelseskriterierne for tilsagn om tilskud til anlæg af et projekt er endvidere, at

1) de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder er opnået inden anmodning om første udbetaling, og

2) tilsagnshaver sikrer, at der tinglyses en servitut om vådområdeprojektet, jf. § 15.

Forpligtelser for tilsagn om tilskud

§ 14. Forpligtelserne for tilsagn om tilskud til forundersøgelser og anlæg af et projekt er, at

1) projektet gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet,

2) projektet afsluttes inden den dato, der fastsættes i tilsagnet af NaturErhvervstyrelsen, og som efter ansøgning kan ændres, jf. § 19, dog ikke senere end til 1. august 2023,

3) ansøger afgiver de oplysninger, NaturErhvervstyrelsen eller Naturstyrelsen anmoder om til brug for sagsbehandlingen,

4) tilsagnshaver indsender udbetalingsanmodning og rapport rettidigt til NaturErhvervstyrelsen, jf. §§ 23, stk. 1, nr. 3, og 24, stk. 1, nr. 3,

5) tilsagnshaver holder alle udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag tilgængelige i mindst fem år regnet fra datoen for slutudbetaling af tilskud,

6) tilsagnshaver, hvis projektet eller dele heraf er omfattet af EU´s udbudsregler eller tilbudslovens regler, holder dokumenter, som dokumenterer, at EU´s udbudsregler eller tilbudslovens regler er overholdt, tilgængelige i mindst fem år fra datoen for afsluttende udbetaling,

7) projektet opretholdes i fem år fra afsluttende udbetaling af tilskud, og

8) investeringer, der indgår i projektet, ikke ændres væsentligt, ophører eller flyttes uden for projektområdet, efter afsluttende udbetaling.

Stk. 2. Forpligtelserne for tilsagn om tilskud til anlæg af et projekt er endvidere følgende:

1) Tilsagnshaver sikrer, at den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger hertil, har adgang til at foretage målinger i projektet.

2) Vådområdet etableres og fastholdes som græs- eller naturarealer. Arealerne må ikke omlægges.

3) Eksisterende skovarealer i projektområdet ikke indgår i området, hvortil der kan udbetales arealstøtte. Arealerne kan fastholdes som skov.

4) Tilsagnshaver sikrer, at der tinglyses servitut jf. § 15 på alle ejendomme med arealer indenfor projektområdet senest 2 år efter dato for slutudbetaling.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser om tilsagnshavers forpligtelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet.

Stk. 4. NaturErhvervstyrelsen kan efter indstilling fra Naturstyrelsen fastsætte yderligere forpligtelser i tilsagnet, herunder at servitutter for projektområdet skal indeholde nærmere anførte bestemmelser, herunder bestemmelser om afvandingsforholdene og vedligeholdelse af anlæg. Der kan dog ikke fastsættes betingelse om, at der ikke må tages slæt på arealerne inden for projektområdet.

§ 15. Servitut efter stk. 2 og 3 skal tinglyses på samtlige ejendomme med arealer inden for projektområdet. I servitutterne skal NaturErhvervstyrelsen være anført som påtaleberettiget.

Stk. 2. Efter projektets gennemførelse skal arealer inden for projektområdet permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer. Skov, der er etableret forud for indgivelse af ansøgning om tilskud, kan dog opretholdes, men kan ikke omfattes af tilsagn om tilskud i medfør af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder eller senere bestemmelser der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

Stk. 3. Servitutten skal indeholde bestemmelser om følgende:

1) Arealerne skal permanent henligge som vådområde og fastholdes som græs- eller naturarealer.

2) Arealerne må ikke omlægges.

3) Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græssende husdyr.

4) Arealerne må ikke tilføres jordforbedringsmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af jordforbedringsmidler.

5) Arealerne må ikke tilføres plantebeskyttelsesmidler. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod tilførsel af plantebeskyttelsesmidler.

6) Arealerne må ikke anvendes til etablering af skov eller energi-, lav- eller stævningsskov.

7) Arealerne må ikke anvendes til dyrkning af afgrøder, herunder ikke anvendes til frøproduktion og til dyrkning af energiafgrøder, prydvækster, pyntegrønt og juletræer, hvilket dog ikke er til hinder for, at græs og anden plantevækst på arealerne kan anvendes til græsning, slæt, rørskær eller lignende.

8) Der må ikke tilskudsfodres på arealerne. Mineraler betragtes ikke som tilskudsfoder. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde skriftligt dispensere fra forbuddet mod at tilskudsfodre på arealerne.

9) Aktiviteter, bortset fra afgræsning, som ejere og forpagtere iværksætter eller tillader på den del af arealerne, der ligger nærmere end 5 meter fra åbne vandløb, søer over 100 m² og kystlinjer, skal udføres på en måde, der ikke medfører erosion af nævnte del af arealerne. Afstanden regnes fra vandløbets eller søens øverste kant eller for så vidt angår kystlinjer fra årets normale højeste vandstandslinje. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde skriftligt dispensere fra bestemmelsen i 1. pkt.

10) Kontrolmyndigheden skal have adgang til projektområdet i forbindelse med kontrol.

11) Der skal være den adgang til projektområdet, der er nødvendig for at kunne opfylde betingelser vedrørende vedligeholdelse af anlæg.

12) Den naturtype og tilstand, der dannes som følge af de bestemmelser, der tinglyses i medfør af nærværende bekendtgørelse, er ikke omfattet af undtagelsesreglen (1-årsreglen) i § 2, stk. 1 og 3, i bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttede naturtyper eller senere bestemmelser, der måtte afløse de nævnte bestemmelser.

13) Den, NaturErhvervstyrelsen bemyndiger dertil, skal have adgang til udendørs arealer i projektområdet i forbindelse med målinger af effekten af projektet på vandmiljøet og naturen, herunder til at tage jord- og vandprøver.

Kapitel 6

Tilskudsberettigede udgifter

Forundersøgelse

§ 16. De tilskudsberettigede projektudgifter til forundersøgelser kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber,

2) undersøgelser,

3) information og møder,

4) konsulentbistand, og

5) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Anlæg

§ 17. De tilskudsberettigede projektudgifter til anlæg af vådområder kan omfatte udgifter til

1) løn til tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet, for så vidt disse udgifter ikke normalt finansieres af offentlige institutioner, offentlige virksomheder eller kommunale fællesskaber,

2) undersøgelser,

3) information og møder,

4) køb af varer og serviceydelser, herunder konsulentbistand og entreprenørydelser til brug for projektering,

5) anlægsarbejder,

6) tinglysning af vådområdedeklaration, jf. § 15, og

7) 15 % overhead af den direkte lønudgift for tilsagnshavers personale, der er beskæftiget med projektet.

Stk. 2. Udgifterne skal være nødvendige for at gennemføre projektet og skal være direkte relateret til gennemførelsen af projektet.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning godkende andre udgifter, end dem nævnt i stk. 1, som tilskudsberettigede. Det er en betingelse for godkendelse, at NaturErhvervstyrelsen vurderer, at udgifterne er af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Kapitel 7

Ikke tilskudsberettigede udgifter

§ 18. De tilskudsberettigede udgifter kan ikke omfatte

1) udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud,

2) udgifter, som tilsagnshaver har afholdt, inden NaturErhvervstyrelsen har meddelt igangsætningstilladelse,

3) udgifter vedrørende aktiviteter, som tilsagnshaver eller en ejer eller forpagter af arealer i projektområdet er forpligtet til at gennemføre i medfør af anden lovgivning,

4) udgifter, hvortil der ydes offentlig støtte eller støtte i medfør af anden lovgivning,

5) finansierings- og pengeinstitutomkostninger,

6) moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver,

7) udgifter til forskning og teknologisk udvikling,

8) udgifter til køb af brugt udstyr og brugt materiel,

9) udgifter til leje og leasing af udstyr og materiel,

10) udgifter i form af naturalydelser, som omhandlet i artikel 69 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

11) almindelige driftsomkostninger,

12) udgifter til simple genanskaffelser,

13) udgifter til varetagelse af sædvanlige myndighedsopgaver og

14) udgifter til aktiviteter på arealer med skov eller beliggende i skov, herunder brandbælter.

Kapitel 8

Ændring af projektet og overdragelse af tilsagn

§ 19. Ændring af et projekt kan godkendes af NaturErhvervstyrelsen efter indstilling fra Naturstyrelsen. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af NaturErhvervstyrelsen, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet til anlæg af kvælstofvådområder kan forhøjes i exceptionelle tilfælde i forbindelse med ændring af projektet.

Stk. 3. Anmodning om ændring af et projekt skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest to måneder før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

Stk. 4. Anmodning om forlængelse af projektperiode skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest 10 dage før den dato, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist.

§ 20. NaturErhvervstyrelsen kan efter ansøgning tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der ifølge § 3, stk. 2 kan være tilsagnshaver. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet.

Kapitel 9

Beregning af tilskud

§ 21. NaturErhvervstyrelsen kan efter denne bekendtgørelse yde tilskud på 100 pct. af de tilskudsberettigede udgifter til forundersøgelser og anlæg af kvælstof- og fosforvådområder.

Kapitel 10

Udbetaling af tilskud

§ 22. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede udgifter. Tilskuddet kan maksimalt udgøre det tilsagnsbeløb, der er fastsat af NaturErhvervstyrelsen i tilsagn om tilskud.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes på et særligt skema og vedlægges alle udgiftsbilag samt dokumentation for betaling. Skema til udbetalingsanmodning findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.

Stk. 3. NaturErhvervstyrelsen overfører tilskuddet til tilsagnshavers Nemkonto.

§ 23. For udbetaling af tilskud til forundersøgelser gælder følgende:

1) Tilskud udbetales som samlet udbetaling efter forundersøgelsernes afslutning.

2) Anmodning om udbetaling skal være vedlagt en udtalelse fra Naturstyrelsen om, at forundersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med tilsagnets indhold.

3) Anmodning om slutudbetaling, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, forundersøgelsesrapporter samt udtalelse om gennemførelse skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Anmodning om slutudbetaling skal dog senest være NaturErhvervstyrelsen i hænde den 1. august 2023.

§ 24. For udbetaling af tilskud til anlæg gælder følgende:

1) Tilskud kan udbetales i to rater. Der kan søges om rateudbetaling, når der er udarbejdet detailprojektering eller den enkelte rate udgør mindst 20 % af det samlede tilsagnsbeløb.

2) Anmodning om udbetaling skal være vedlagt en udtalelse fra Naturstyrelsen om, at projektet er gennemført i overensstemmelse med tilsagnets indhold.

3) Anmodning om slutudbetaling, alle udgiftsbilag, dokumentation for betaling, projektrapporter samt udtalelse om gennemførelse skal være modtaget i NaturErhvervstyrelsen senest tre måneder efter datoen, hvor projektet senest skal være afsluttet. NaturErhvervstyrelsen kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra denne frist. Anmodning om slutudbetaling skal dog senest være NaturErhvervstyrelsen i hænde den 1. august 2023.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling af første rate, jf. stk. 1, nr. 1, skal være vedlagt en statusrapport, der indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der indtil videre er gennemført i forbindelse med projektet.

Stk. 3. Før udbetaling af tilskud skal NaturErhvervstyrelsen godkende rateopgørelser. Ved slutudbetaling skal NaturErhvervstyrelsen godkende den endelige udbetalingsopgørelse og slutrapport for projektet.

Kapitel 11

Underretningspligt

§ 25. Tilsagnshaver er forpligtet til i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, på forlangende at afgive en erklæring til NaturErhvervstyrelsen om, hvorvidt betingelserne for tilsagn om tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilsagn om tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give NaturErhvervstyrelsen meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald eller nedsættelse af tilsagn eller tilbagebetaling af tilskud efter §§ 26 og 27.

Kapitel 12

Helt eller delvist bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsættelse af tilskud

§ 26. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvis bortfald af tilsagn og hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud, hvis

1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter landdistriktsfondslovens § 9, stk. 2,

3) tilsagnshaver ikke opfylder sin underretningspligt efter § 25,

4) støtteberettigelseskriterierne for tilsagn om tilskud efter § 13 ikke er opfyldt, og

5) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med tilsagnet.

§ 27. Uanset § 26 kan NaturErhvervstyrelsen opretholde tilsagnet eller foretage en proportionel nedsættelse af den samlede værdi af de tilskudsberettigede udgifter for et projekt, hvis forpligtelser i § 14 ikke er overholdt. NaturErhvervstyrelsen kan træffe afgørelse om helt eller delvis bortfald af tilsagn og hel eller delvis tilbagebetaling af tilskud ved manglende overholdelse af forpligtelser efter § 14.

Stk. 2. Tilskuddet vil blive nedsat ud fra en vurdering af alvor, omfang og varighed af overtrædelsen, hvorvidt der er tale om gentagelse samt ud fra en vurdering af det eventuelle økonomiske tab for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), der vurderes at være forbundet hermed.

Kapitel 13

Klageadgang

§ 28. Afgørelser truffet af NaturErhvervstyrelsen kan påklages til Fødevareministeriets Klagecenter.

Stk. 2. Klagen skal være skriftlig og skal indgives gennem NaturErhvervstyrelsen.

Stk. 3. Klagefristen er 4 uger for afgørelser, der er truffet i medfør af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Fødevareministeriets Klagecenter kan inden for seks måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelse af klagefristen, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 5. NaturErhvervstyrelsen kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Stk. 6. Afgørelser truffet af Fødevareministeriets Klagecenter i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kapitel 14

Ikrafttræden

§ 29. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. februar 2015.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 2. februar 2015

Jette Petersen

/ Lene Sørensen

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 487, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 549, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.