Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.)

I medfør af § 7, stk. 2 og 3, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 5, 28, 31 og 32, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) sættes i kraft.

§ 2. § 1, nr. 24, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) for så vidt angår § 35 b i lov om fremme af vedvarende energi sættes i kraft.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. februar 2015.

Stk. 2. § 1, nr. 28, i lov nr. 641 af 12. juni 2013 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning og ligningsloven (Rammer for kystnære havvindmøller og revision af værditabs- og køberetsordningerne m.v.) har virkning fra den 20. november 2012.

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, den 5. februar 2015

Rasmus Helveg Petersen

/ Martin Hansen